比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   BirGün: ??kence g?ren, onurunu yitirdi?ini hisseder

   S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) bünyesinde 17 y?ld?r g?rev yapan Doktor Gianfranco De Maio, 2015’ten beri S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n i?kence g?rmü? insanlara Roma’da hizmet veren rehabilitasyon merkezinde yürütülen t?bbi faaliyetlerden sorumlu.

   Amac?n?n, “??kencenin a?t??? g?rünür ve g?rünmez yaralar? tedavi etmek” oldu?unu s?yleyen Gianfranco, ?talya’daki merkezin ?al??ma ?eklini, i?kencenin insan üzerinde b?rakt??? travmatik etkileri ve tedavi y?ntemlerini BirGün’e anlatt?.

   Haber: BirGün - Mustafa Mert Bildircin

   ? MSF i?kence ve k?tü muamele g?rmü? insanlar i?in neden ?zel merkezler a??yor? Bu insanlar?n normal bir hastanede tedavi g?rmeleri mümkün de?il mi?

   Baz? insanlar g?? ederken ge?tikleri ülkelerde veya g?? ettikleri ülkede k?tü muamele g?rüyor, baz?lar? da kendi ülkelerinde zulüm, i?kence ve istismara maruz kal?yor. ??kenceyi ya?am?? insanlarla y?llar süren ?al??malar?m?zda g?rdük ki bu sadece fiziksel bir sa?l?k sorunu de?il. ??kence, fiziksel sa?l?k üzerinde de sonu?lar? olan sosyolojik ve antropolojik bir mesele. ??kencenin a?t??? yaralar?n bir k?sm? g?rünüyor, bir k?sm? ise g?rünmez yaralar. Yakla??m?m?z, insanlar?n ba?kalar?yla yeniden sosyal ili?ki kurmas?na yard?m etmek üzerine kurulu. ??kence ve k?tü muamele, ki?inin ba?ka insanlarla dengeli ve anlaml? ili?kiler kurma beceresine kar?? sald?r?d?r. ?nsanlar?n ba?kalar?na duydu?u güven zedelenir ve bundan dolay?, i?kence g?rmü? ki?iler insanl?k onurunu yitirdiklerini hissederler.

   Bu nedenlerle farkl? bir yakla??ma ihtiya? oldu?unu dü?ünüyoruz. Tedavide ger?ekten disiplinleraras? bir yakla??ma ihtiya? var. T?bbi müdahale tek ba??na yeterli de?il, psikolog müdahalesi yeterli de?il. Burada sosyal ve hukuki sorunlar da ele al?nmal?. Biz rehabilitasyon merkezlerinde bunu sunabiliyoruz ve bence ba?ar?l? da oluyoruz.

   “Ba??ms?zl???n? kazanmas?...”

   ? MSF’nin disiplinler aras? yakla??m?n? a??klayabilir misiniz?

   Merkezlerimizde be? ki?ilik ekipler halinde ?al???yoruz. Her ekip bir doktor, bir kültürel arac?, bir sosyal ?al??mac?, bir fizyoterapist ve bir psikologdan olu?uyor. Bunlar?n her biri hastayla ?nce tek ba??na konu?uyor, ard?ndan be?i bir araya gelerek hastan?n ihtiya?lar?n? hep birlikte de?erlendiriyor ve uygun bir tedavi program? dü?ünüyorlar. Mesela doktor, sosyal ?al??mac?n?n fikrine g?re kendi dü?ündü?ü tedavi program?n? de?i?tirebilir.

   Fizyoterapi, hukuki dan??ma, t?bbi tedavi vb. bireysel seanslara ba?lanmadan ?nce, hastan?n tedaviye dair g?rü?ünü, istek ve beklentilerini soruyoruz. Amac?m?z i?kence g?rmü? ki?inin ba??ms?zl???n? yeniden kazanmas?.

   ? Hastalara nas?l ula??yorsunuz?

   ?rne?in Roma’da, ?talya’ya yeni gelen mülteci ve g??menlerle ?al??an kamu kurumlar?yla temas?m?z var, onlar hastalar? MSF’ye y?nlendiriyor. Baz? yerlerde, mesela Meksika’da, ?zel kurulu?larla ve BM Mülteciler Yüksek Komiserli?i ile ?al???yoruz. Art?k bu ?al??malar?m?zdan pek ?ok insan?n haberi oldu?u i?in hastalar?m?z?n kendileri de bize geliyor.

   “??te geldiler, yine pe?ime dü?tüler”

   ? ??kencenin, fiziksel etkisinin ?tesinde ne anlama geldi?ini a??klad?n?z. ??kence ya?am?? ki?ilerin kendilerinin i?kencenin ne oldu?una dair duygu ve dü?ünceleri ile ilgili neler anlatabilirsiniz?

   MSF ile ?al??an t?p doktoru Alexis Papakostas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen gen? bir s???nmac?y? muayene ediyor. Foto?raf: Albert Masias

   Bu ilk ba?ta ?ok ?arp?c? geliyor insana, ?ünkü hastalar i?kenceyi ?ok so?uk ve uzak bir ?ekilde, sanki kendilerinden de?il de ba?ka birinden s?z eder gibi anlat?yorlar. Bir savunma mekanizmas? bu. Ya?ad?klar?n?z? atlatmak istiyorsunuz, dolay?s?yla onunla aran?za mesafe koyuyor, kendinizi ondan uzakla?t?r?yorsunuz. Konu cinsel ?iddet olabilir, ama siz onu, sizi ilgilendirmeyen bir ?eymi??esine ele al?yorsunuz. Ama bu sadece ilk ad?m.

   Hasta a??lmaya ba?lad?ktan sonra bazen ya?ad?klar?n? ?ok etkileyici bir ?ekilde anlatabiliyor. Bazen adeta transa giriyor, sanki ge?mi? tam ?u anda ya?an?yormu? gibi davran?yor ve “??te geldiler, yine pe?ime dü?tüler, durdur onlar?” gibi ?eyler s?ylüyorlar.

   ? B?yle kritik bir durumda doktor veya terapist nas?l davran?yor?

   Bazen terapistin de hastaya kat?lmas? ve ger?ekten i?kenceciler oradaym?? gibi davranmas? gerekebilir, terapist, “Derhal durun” diyebilir. Hastaya i?kenceci sahiden oradaym?? gibi gelir.

   Baz? seanslarda ü? sandalyemiz olur. Biri hasta i?in, biri terapist i?in, biri de orada olmayan i?kenceci i?indir, b?ylece i?kencecinin amac?n? anlamaya ?al???r?z. ??kenceden sonra hayatta kalan ki?inin ac?s?n? hafifletmenin yollar?ndan biri, i?kencecinin neden b?yle yapt???n?, onun mant???n? kavramaya ?al??makt?r. “Neden beni soydular, onurumu k?rd?lar? Neden ??plak ayaklar?m?n taban?n? k?rba?lad?lar? Neden parmaklar?ma, genital organ?ma elektrot ba?lad?lar?” Bunlar, ya?anan ?eyin rasyonelle?tirilmesine, anlamland?r?lmas?na y?neliktir.

   Ama?, hayatta kalan?n, ya?ad??? i?kence ve istismar?n kendi su?u, kendi hatas? olmad???n? g?rmesidir. Hayatta kalanlar?n pek ?o?u bunun kendi su?lar? oldu?unu, yapt?klar? bir ?ey yüzünden bunu “hak etmi?” oldu?unu san?r. ?ünkü i?kencecinin verdi?i mesaj budur: “Sen hainsin, sen ?u siyasi partiyi tutuyorsun, dolay?s?yla bu k?tü muameleyi g?rmeyi hak ediyorsun, bu senin su?un.” Bu ruh halinden kurtulmak i?in, orada olmayan i?kenceciyle yüzle?meniz gerekir.

   “Güvenlerini yeniden kazan?yorlar”

   ? Tedavi süre?lerinde kar??la?t???n?z ilgin? ?rnekler var m??

   Bir hastam?z, ya?ad??? kabul merkezinde sürekli ald??? k?tü kokudan rahats?zl?k duydu?unu s?ylüyordu. Bu baz?lar?na anlams?z gelebilir, oysa ald??? koku, onun Libya’da i?kence g?rdü?ü yerin kokusuyla ayn? kokuydu. O koku ona, g?rdü?ü ?iddeti ve zulmü tekrar hat?rlat?yordu. Bu bizim ??zebilece?imiz bir konuydu, ilgili ki?ilerle g?rü?üp o kokuyu yok etmelerini istedik.

   Suriye'de sava? ??kmadan ?nce hukuk okuyan Abdul Rahman'?n (ger?ek ismi de?i?tirilmi?tir) hayat? sava?la de?i?ti. ?nce rejim gü?leri, daha sonra I??D olarak da bilinen ?slam Devleti taraf?ndan i?kenceye maruz b?rak?ld?. Foto?raf: Albert Masias

   ?nsanlar ruh sa?l??? bak?m?ndan muazzam bir bask? alt?ndalar. Biz onlar?n, üzerlerindeki bask?y? yava? yava? ??zmesine, par?a par?a ak?p gitmesine izin verme imkan?n? sunuyoruz. Kabul merkezindeki koku gibi kü?ük bir ?eyi halletmek bile hastan?n ba?kalar?na yeniden güven duyabilmesine yard?mc? oluyor. ?ntihar dü?üncesinden, kabuslardan, sald?rganl?k ve ?aresizlik hissinden uzakla??yorlar. Kendi gü?lerine, kendi yapabilecekleri ?eylere yeniden inanmaya ba?l?yor ve güvenlerini geri kazan?yorlar.

   Kimi zaman, hastay? taburcu etmeden ?nce, sürecin sona ermesi onuruna bir ?ey yapmam?z gerekti?ini dü?ünüyoruz. ?rne?in, pek ?ok ki?i gibi uzun ve zorlu bir mültecilik yolculu?u ge?iren bir hastam?za ekip?e, renkli bir bavul alm??t?k. Bu onun hayat?nda art?k yeni bir d?nemin ba?lad???n? ifade ediyordu. Yeniden ba??ms?z oldu?u, yeni ve olumlu sosyal ili?kiler kurabildi?i bir d?nemdeydi art?k. Hastam?z bu jestin anlam?n? gayet a??k bir ?ekilde kavrad? ve ?ok duyguland?. ?ekti?i ac?y? tan?d???m?z?, b?ylece art?k bu noktadan ayr?l?p yoluna devam edece?ini anlayarak iki saat boyunca a?lad?.

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app