G?nüllülük

Her zaman ekibin ayr?lmaz bir par?as? olarak g?rdü?ümüz g?nüllülerin ve kadrolu personelimize destek veren stajyerlerin katk?lar?, S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) i?in büyük ?neme sahiptir. G?nüllülerimiz ?o?unlukla ofis i?leriyle ilgilenmekle beraber, gerekli durumlarda ?zel yeteneklerini ve deneyimlerini kullanacaklar? ?al??malarda yer alabilmektedirler.

G?nüllülerimiz bizimle belirli bir süre ?al??t?ktan sonra ofislerimizin i?leyi?ini ve ?al??ma sistemimizi ??renme imkan? bulurlar. Bu durum, daha sonra MSF’nin kadrolu ?al??an? olmak isteyenler a??s?ndan ?nemli bir deneyimdir.

Ancak MSF, sava?/?at??ma, do?al afet ve salg?n hastal?klar?n oldu?u ortamlarda, saha g?revlerinin zorlu?u ve deneyimli ?al??anlara duyulan ihtiya? nedeniyle saha ?al??malar?na ??rencileri ve yeni mezunlar? g?nüllü veya stajyer olarak?kabul edemiyor.

Halihaz?rda Türkiye'de ??renciler ve yeni mezunlar i?in düzenli bir g?nüllü program?m?z olmasa da ya da ??renciyken veya yeterli?deneyim sahibi olmadan MSF ile sahada ?al??mak pek mümkün olmasa da farkl? ?ekillerde hala MSF'nin destek sundu?u insanlara yard?m edebilirsiniz.?Bunlardan biri, düzenledi?imiz?mapathon?etkinliklerine kat?lmak olabilir. Uzaktan ve g?nüllü deste?in en iyi bi?imlerinden biri bu?mapathonlar.

Staj

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, baz? ofislerinde ücretsiz staj imkanlar? sunar. Bu stajlar belli d?nemlerde 3 ay veya 6 ay yar? zamanl? olmak üzere tamamlanabilir. ?zellikle MSF ileti?im, insan kaynaklar?, bilgi teknolojileri üzerine geni? staj imkanlar? sunuyor. Stajyerler, planl? bir ??renme süreci kapsam?nda ?al??anlar?m?z?n rehberlikleri ve düzenli de?erlendirmeleri do?rultusunda ?zel yeteneklerini geli?tirme f?rsat? bulabilirler.

Stajlar uzun d?nem ba?l?l?k ve devaml?l?k isteyen süre?lerdir. Aksi takdirde ??renme ve pratik deneyimleme tamamlanamayaca??ndan, MSF stajyerlerin i?e devaml?l???na ?nem verir.

?u an i?in Türkiye'de staj imkan? sunam?yoruz, fakat MSF ABD'nin New York ofisinde sundu?u staj imkanlar? i?in bu ba?lant?y? inceleyebilirsiniz.

F?rsat E?itli?i

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, her bireye f?rsat e?itli?i sunulmas? gerekti?ine inan?r. Bizler i? gücünde ?e?itlili?i destekliyoruz ve toplumun her kesiminden ba?vurular? kabul ediyoruz. 18 ya??n? ge?mi? olan her birey, ilgi alan? ve kariyer plan? do?rultusunda MSF’nin ?al??malar?nda yer alabilir.