Akdeniz'deki kurtarma operasyonu s?ras?nda bottakilere can yele?i da??t?l?yor. Foto?raf: Borja Ruiz Rodriguez/MSF

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) yurtd???ndaki t?bbi ve insani yard?m programlar?nda yaln?zca t?p doktorlar? ve sa?l?k ?al??anlar?yla ?al??m?yor. Ayn? zamanda lojistikten insan kaynaklar?na kadar farkl? meslek gruplar?ndan profesyoneller ile saha ?al??malar?n? sürdürüyor.

MSF, yard?ma en ?ok ihtiya? duyulan b?lgelerde ?al??anlar?na dinamik ve yo?un bir ?al??ma ortam? sunuyor. Her y?l 2.500'den fazla uluslararas? MSF ?al??an?, yakla??k 30.000 yerel ?al??an?m?zla birlikte dünyan?n d?rt bir yan?nda sürdürdü?ümüz projelerimize katk?da bulunuyor.

MSF, sa?l?k ?al??anlar?n? ve di?er sekt?r ?al??anlar?n?, dünyan?n farkl? b?lgelerinde birlikte ?al??mak üzere bir araya getiriyor Bu insanlar?n her biri, mesleki becerilerini, ki?isel tecrübelerini ve insanlara yard?m etme tutkular?n? birle?tirerek insani yard?m odakl? projelerde g?rev al?yor.

70'den fazla ülkede yürüttü?ümüz kapsaml? ?al??malar?nedeniyle projelerimizin sürdürülebilirli?i a??s?ndan ?ok farkl? meslek gruplar?na ve uzmanl?k alanlar?na ihtiya? duyuyoruz. Bu ki?iler genel olarak a?a??da belirtilen pozisyonlarda ?al???yorlar:

 • T?p doktoru
 • Hem?ire
 • Ebe Hem?ire
 • Cerrah
 • Anestezist
 • Su ve Sanitasyon Uzman?
 • Ruh Sa?l??? Uzman?
 • Biyomedikal Mühendisi
 • Beslenme Uzman?
 • Eczac?
 • Proje Koordinat?rü
 • Lojistik Koordinat?rü
 • Finans Koordinat?rü
 • ?nsan Kaynaklar? Koordinat?rü
 • ?leti?im Uzman?
 • Lojistik?i
 • ?dari ??ler Sorumlusu

S?n?r Tan?mayan Doktorlar'?n yurtd???ndaki?t?bbi ve insani yard?m programlar?nda ?al??mak isteyen?ki?ilerde arad??? ?zellikleri ve i? ilanlar?yla ilgili ayr?nt?lar? ise, ba?vuru adresiyle birlikte?bu ba?lant?da g?rebilirsiniz.