Moria Kamp?'nda g?rev yapan Dr. Yorpoi Bockarie, kültürel arac? Myriam Abdel-Basit ile birlikte MSF'nin gezici kliniklerinden birinde bir hastay? muayene ediyor. Foto?raf: Kevin McElvaney/MSF

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) ile ?al??may? dü?ündü?ünüz i?in te?ekkür ederiz. Halihaz?rda MSF olarak Türkiye'de a??k bir pozisyonumuz bulunmamaktad?r. Yurti?i ba?vurular?nda havuz sistemini uygulamad???m?z i?in, belirli bir pozisyon a??lmad??? takdirde ?zge?mi? bilgilerini de?erlendirmeye almad???m?z? belirtmek isteriz.

A?a??da ba?vuru sürecine dair verdi?imiz bilgilerin büyük bir k?sm?, a??k i? ilanlar? olmas? halinde ge?erlidir. Süre?lerin büyük bir k?sm?, yurtd???ndaki saha programlar? dahilinde a??lan i? ilanlar? ve personel havuzu uygulamas? i?in de ge?erlidir.

?htiyac?n?z olan bilgiyi bu sayfada bulamazsan?z, daha fazla bilgi i?in S?k?a Sorulan Sorular sayfam?z? ziyaret edebilir, bizimle ileti?ime ge?ebilir veya?MSF'nin bir par?as? olmak i?in di?er se?enekleri de?erlendirerek düzenledi?imiz etkinliklere kat?labilirsiniz.

Belirli bir pozisyon i?in i? ba?vurusu

Yurti?inde veya yurtd???nda a??lan her pozisyon i?in sizden güncel bir ?zge?mi? ve motivasyon mektubu istenmektedir. Ayn? zamanda ba?vuru listesinde yer alan sorular?n her birini cevaplaman?z beklenir.

Ba?vurunuzun de?erlendirmeye al?nmas? i?in ?zge?mi?inizi ve motivasyon mektubunuzu birlikte g?ndermeniz gerekir.

Eksiksiz olarak haz?rlanan ba?vuru belgeleri, ilgilendi?iniz pozisyonun tan?mland??? sayfada adresi belirtilen i?e al?m birimimize e-posta yoluyla g?nderilmelidir.

Motivasyon mektubu

Motivasyon mektubu ba?vurunun en ?nemli par?alar?ndan biridir. ?? tan?m?nda bu pozisyonun gerektirdi?i temel sorumluluklar, ki?isel beceriler, ?al??ma deneyimi ve bu g?revleri yerine getirebilmek i?in beklenen yetkinlikler ?zetlenmi?tir.

?? ilan? bulunan pozisyon i?in gerekli olan yetkinliklere sahip oldu?unuzu kan?tlamak i?in, ba?vuraca??n?z i? ile ilgili deneyim, yetenek, gelecek beklentileri ve ge?mi? ?al??malar?n?zdan edindi?iniz bilgileri a??k?a yazman?z? ?zellikle tavsiye ediyoruz. Ki?i tan?m?nda ayr?nt?l? olarak belirtilen ?zellikleri yaz?n?zda kullanman?z ve bu ?zellikleri kar??lad???n?z? ?rneklerle ifade etmeniz ?nemlidir.

Ba?vurunuzda somut ?rnekler verdi?inizden emin olun. ?rne?in, ?nceki i?inizde herhangi bir ?al??mada ekibin ne yapt???ndan ziyade, sizin bu ?al??maya nas?l katk?da bulundu?unuzu anlat?n. Ayr?ca, yaln?zca belirli yeteneklere sahip oldu?unuzu belirtmek yerine, ?zel yeteneklerinizi sergiledi?iniz durumlar? da a??k?a belirtin.

Lütfen motivasyon mektubunuzun iki sayfay? ge?medi?inden emin olun (A4 boyutlu bir sayfan?n iki yüzü).

?? ilanlar?m?z? payla?t???m?z sayfalar?n etkinli?ini takip etme konusunda bize yard?mc? olmak i?in, ilan? nerede g?rdü?ünüzü de ba?vurunuzda lütfen belirtin.

Bizden neler bekleyebilirsiniz?

Belgelerinizi bize g?nderdikten sonra, ilk etapta ba?vurunuzun bize ula?t???n? do?rulayan otomatik bir cevap alacaks?n?z.

Son ba?vuru tarihine kadar yap?lm?? olan tüm ba?vurular? tek tek inceleyip g?rü?me i?in k?sa listeye almay? dü?ündü?ümüz adaylar? belirlendikten sonra, yakla??k iki hafta i?inde bu ki?ilere d?nü? yapar?z. E?er son ba?vuru tarihini takip eden iki hafta i?inde bizden haber almad?ysan?z, ba?vurdu?unuz pozisyon i?in arad???m?z ki?inin siz olmad???n? dü?ünebilirsiniz.

Son liste ve g?rü?meler

E?er g?rü?me i?in son listeye al?nm??san?z, insan kaynaklar? birimimizden size iyi haberi veren bir e-posta alacaks?n?z. Bu e-postada g?rü?me i?in belirlenen gün ve saat ile birlikte, g?rü?menin format? ve test uygulamas? olacaksa bu testin i?eri?i hakk?nda bilgilendirileceksiniz.

G?rü?melerle ilgili olabildi?ince esnek olmaya ?al???yoruz ve adaylar?m?zdan da benzer esnekli?i g?stermelerini bekliyoruz. E?er g?rü?me i?in uygun olmad???n?z zamanlar varsa, lütfen ba?vurunuzu yaparken bunu bize bildirin. B?ylece biz de sizden gelecek bu bilgiler do?rultusunda her iki taraf i?in en uygun tarihi ve saati ayarlayabiliriz.

Referanslar

Tercihen biri ?nceki i?vereniniz olmak üzere, iki farkl? yetkiliden referans?n?z olmas?n? bekliyoruz.

Referanslar?n?zla yaln?zca i?e al?m?n?z ger?ekle?tikten sonra ileti?im kuraca??m?z i?in lütfen ileti?im bilgilerini bize ula?t?rmadan ?nce bu ki?ilerin sizin hakk?n?zda konu?maya istekli oldu?undan emin olun.

F?rsat e?itli?i

??e al?m sürecinde adaylara f?rsat e?itli?i sa?lamak, S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n temel ilkesidir. Bizler ?e?itlili?e ?nem verir, kültürel farkl?l?klara sayg?yla yakla??r?z. Bu nedenle her bireyin i?e al?mlarda tamamen e?it ko?ullarda de?erlendirilmesi bizim i?in son derece ?nemlidir.

Bu süre?te verdi?iniz tüm bilgiler sakl? tutulacakt?r.

Ba?vuru süreci hakk?nda daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.