Yurt d???nda ?al??ma: MSF hem?irelerinden Hitomi Kurauch, Nyarugusu Mülteci Kamp?'nda yo?un beslenme program?na al?nan Burundili bir ?ocukla ilgileniyor (Tanzanya) ? Luca Sola, 2015

MSF ile ?al??an hem?ire Hitomi Kurauch, Tanzanya - Burundi'deki Nyarugusu Mülteci Kamp?'nda beslenme yetersizli?i tedavisi g?ren bir ?ocukla ilgileniyor. ?Luca Sola, 2015

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF), yard?ma en ?ok ihtiya? duyulan b?lgelerde ?al??anlar?na dinamik ve yo?un bir ?al??ma ortam? sunuyor. Her y?l 7.500'den fazla uluslararas? MSF ?al??an?, yakla??k 32.000 yerel ?al??an?m?zla birlikte dünyan?n d?rt bir yan?nda sürdürdü?ümüz projelerimize katk?da bulunuyor.

MSF, sa?l?k ?al??anlar?n? ve di?er sekt?r ?al??anlar?n?, dünyan?n farkl? b?lgelerinde belirli i?e al?m süre?leri do?rultusunda birlikte ?al??mak üzere bir araya getiriyor Bu insanlar?n her biri, mesleki becerilerini, ki?isel tecrübelerini ve insanlara yard?m etme tutkular?n? birle?tirerek insani yard?m odakl? projelerde g?rev al?yor.

Bu b?lümde, S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n yurtd???nda ?al??ma yapan saha ekiplerine kat?labilmek i?in gereken deneyim, bilgi ve beceriye sahip olup olmad???n?z? anlaman?za yard?mc? olacak her türlü bilgiye ula?abilirsiniz.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar'?n yurtd???ndaki projelerinde anestezist, hem?ire, t?p doktoru, ebe, kad?n do?um uzman?, epidemiyolog, ?ocuk doktoru ve kilinik psikolog olarak ?al??mak isteyen?ki?ilerde arad??? ?zellikleri ve i? ilanlar?yla ilgili ayr?nt?lar? ise, ba?vuru adresleriyle birlikte?bu ba?lant?da g?rebilirsiniz.?

Lojistik ve idari i?ler alan?nda ?al??mak isteyen ki?ilerde aranan genel?kriterlere dair bilgileri ve ba?vuru adreslerini de ayn? sayfada bulabilirsiniz.

Ba?vurunuzu ilgili birimlere iletmeden ?nce lütfen a?a??daki ba?lant?lar? inceleyerek?karar?n?z? verin.?Bu sayfalar?n kariyer planlaman?zda faydal? olaca??na inan?yoruz.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar'?n farkl? meslek gruplar?n? ve uzmanl?k alanlar?n? kapsayan yurtd???ndaki i? ilanlar?n? düzenli olarak takip etmek ve ?al??ma ko?ullar? hakk?nda detayl? bilgilere ula?mak i?in MSF'nin web sitesini?ziyaret edebilir, do?rudan MSF'ye ba?vuru yapmak i?in?bu ba?lant?y??t?klayabilirsiniz