Yakla??k 100 MSF ?al??an?, Palorinya mülteci kamp?nda kalan insanlar?n sa?l?k kontrollerini düzenli olarak yap?yor ve yak?ndan takip ediyor. MSF ekipleri do?um, ?lüm ve hastal?k verilerini her hafta toplarken, ayn? zamanda ?evredeki sa?l?k ocaklar?ndan da t?bbi veri derliyor. Kampta kalan mültecilerle yap?lan g?rü?meler veri toplama sürecinde ?ok ?nemli bir yer tutuyor. ?ünkü MSF ekipleri ancak bu ?ekilde do?rudan ihtiya? tespiti yapabiliyor ve sa?l?k merkezlerine ula?amayan hastalar?n yan?na gidebiliyorlar. Foto?raf: Yuna Cho/MSF

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n (MSF) birinci ?nceli?i, yard?ma ihtiya? duyan topluluklara acil sa?l?k hizmeti sa?lamakt?r. Bu ki?ilere ula?mak i?in, bazen ?at??ma ya?anan veya ya?anm?? b?lgelerde ?al??mam?z gerekebilir. T?bbi insani yard?m ula?t?rd???m?z her b?lgenin kendine ?zgü zorluklar? vard?r ve buna ba?l? olarak belirli riskler bar?nd?rabilir.

Bir MSF saha ?al??an? olarak kendinizi ?o?u zaman pek de güvenli olmayan ortamlarda bulacaks?n?z. Bu tür b?lgeler daima risk ta??r ve tehlikeli durumlar yaratabilir. Potansiyel risklerin bir k?sm? a?a??da belirtilmi?tir.

Risk Y?netimi

Tüm riskleri ortadan kald?rman?n imkans?z oldu?unu kabul etsek de, s?k? güvenlik kurallar?m?zla bu riskleri y?netebilmek i?in elimizden gelenin en iyisini yapar?z.

Yeni bir saha program?na ba?lamadan ?nce ve faaliyetler esnas?nda risk analizi yapar?z.

Her saha g?revi kendine has detayl? güvenlik düzenlemelerine ve planlar?na sahiptir. Stratejiler belirlenir, ?zel güvenlik ?nlemleri al?n?r ve sorumluluklar da??t?l?r.

Bu protokoller MSF ?al??anlar?n?n kar??la?aca?? riskleri g?z ?nünde bulundurur ve herhangi bir tehlike ile kar??la??ld???nda nas?l tepki verilece?ine y?nelik prosedürleri tan?mlar.

Güvenlik Kurallar?

Tüm MSF ?al??anlar? güvenlik kurallar? ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdür. Davran??lar?n?z ve tavr?n?z sizin en büyük koruyucunuzdur. MSF ile ?al??mak g?nüllülük ruhuyla yap?lan bir eylemdir; bu sebeple dengeli davranman?z ve ki?isel kararlar?n?z?n ard?ndan ayn? ?l?üde sorumluluk alarak hareket etmeniz beklenir.

MSF ile sahada ?al??may? kabul etti?inizde, MSF’nin bir t?bbi insani yard?m kurulu?u olarak her türlü güvenlik tehdidine ra?men riskli b?lgelerde ?al??may? gerekli g?rebilece?ini kabul etmi? olursunuz. Bu kurallar?n ihlali, i?ten ??kar?lman?za sebebiyet verebilir.

Riskler

Kar??la?abilece?iniz güvenlik ?nlemleri hakk?nda fikir sahibi olabilmeniz i?in, projelerimizi dü?ük, orta ve yüksek risk seviyesinde de?erlendirmek faydal? olacakt?r.

Dü?ük risk

Dü?ük riskli b?lgelerde, güvenlik düzenlemeleri ?ok s?k? olmayabilir. Soka?a ??kma k?s?tlamalar? olmayabilir, toplu ta??ma kullanman?za, hatta tatillerinizi bu b?lgede yapman?za izin verilebilir.

Orta risk

Bir?ok MSF program?, orta risk grubuna dahil olan projelerden olu?ur. Duruma ba?l? olarak düzenlemeler a?a??da belirtildi?i gibi olabilir:

Soka?a ??kma sürelerinin ve/veya saatlerinin k?s?tlanmas?
Baz? b?lgelere giri? ??k??lar?n k?s?tlanmas?
Kültürel kurallara sayg? g?sterilmesi
MSF kimlik kart? ta??nmas?

Orta seviye risk ta??yan durumlarda MSF personeli yan?nda her zaman cep telefonu veya telsiz gibi ileti?im cihazlar? ta??makla ve hareketlerini, konumunu devaml? olarak bildirmekle yükümlüdür.

Baz? durumlarda yerel halkla ili?kiler, giyilen k?yafetler ve a??k alanda alkol kullan?m? vb. Gibi konularda güvenlik riski ta??d??? i?in k?s?tlamaya gidilebilir.

MSF projelerinde ?al???rken, S?n?r Tan?mayan Doktorlar’? temsil eden bir ki?i olarak g?rüleceksiniz ve her s?zünüz, her davran???n?z, sizin ve ekibinizin üzerinde büyük etkiye sahip olacakt?r. Bu sorumlulu?u projede ?al??t???n?z süre boyunca ta??maya devam edeceksiniz.

Yüksek risk

Yüksek riskli projelerde neredeyse tüm davran??lar?n?z belli düzenlemelerle k?s?tlan?r ve ?zel prosedürleri, kurallar? uygulaman?z beklenir.

Baz? durumlarda, belirli bir süre i?in faaliyetlerinizi durdurup daha güvenli bir b?lgeye ge?i? yapabilirsiniz. Durum kontrol alt?na al?nd???nda tekrar eski ?al??ma b?lgenize d?nerek faaliyetlerinize kald???n?z yerden devam edersiniz.

U? durumlarda, ne kadar isteseniz de, güvenlik riskleri sizi b?lgeden ayr?lmaktan tamamen al?koyabilir. B?yle bir durumda, tahliye edilmektense b?lgede kalmak ?ok daha güvenli olabilir.

Sorumluluk zinciri

Saha ?al??anlar?, ?al??t?klar? süre boyunca belirli düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Güvenlik y?netimi i?in belirli bir sorumluluk zinciri bulunmaktad?r.

Proje koordinat?rü proje kapsam?nda ekibin tamam?n?n güvenli?inden sorumludur. ülke/ program direkt?rü, MSF projelerinin yürütüldü?ü bir ülkenin tamam?ndaki ekiplerin güvenli?inden sorumludur ve merkez ofis ?al??anlar? da ayn? ?l?üde sorumluluk al?r.

T?p doktorlar?, bazen hem?irelerle ve di?er saha ?al??anlar?yla sa?l?k konusunda sorumluluk payla??m? yapabilir. Medikal koordinat?r de bu sorumluluk payla??m?na dahildir; Koordinasyon ekipleri genelde o ülkenin ba?kentinde ?al???rlar.

Ekip ?al??anlar? bu ki?ilerin y?nlendirmelerine sayg? g?stermek ve uymakla yükümlüdür.

Ki?isel sorumluluk

MSF’nin dikkatle haz?rlanan risk y?netimi prosedürleri, hem MSF ?al??anlar? hem de kurulu? i?in kar??l?kl? sorumluluk anlam?na gelir.

Buna ek olarak her ?al??an, kulland??? kelimelerin ve davran??lar?n?n di?erleri üzerinde olumsuz etki b?rakmas? ihtimalini g?z ?nünde bulundurarak ?zenle hareket etmelidir. ?ünkü ?al??anlar?n tutumu, kendileriyle beraber di?er saha ?al??anlar?n? ve hastalar?, do?rudan veya dolayl? olarak etkiler.

E?er güvenlik ?nlemlerinin yetersiz oldu?unu dü?ünürseniz, ülke direkt?rü veya proje koordinat?rü ayr?lman?n güvenli oldu?una kanaat getirdi?i anda projeden ayr?labilirsiniz.

MSF, siz ayr?lmadan ?nce yolculu?unuzun güvenli?ini sa?lamak i?in gerekli ?nlemleri alacakt?r; ancak sorumluluk ?ncelikle sizdedir.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, kendi güvenlik y?netiminin sorumlulu?unu hi? bir ko?ulda ba?ka bir organizasyona aktarmaz.

Ba?l?ca riskler

MSF projelerinde ?al???rken ?ok ?e?itli tehlikelerle kar?? kar??ya kalabilirsiniz. Bunlardan baz?lar? a?a??da belirtilmi?tir:

?evresel tehlikeler

Afetler, hastal?klar ve yüksek strese maruz kalma MSF projelerinde ?ok yayg?nd?r.
S?tma, verem, HIV, menenjit, hepatit gibi hastal?klar? azaltmak ve bula?mas?n? engellemek i?in ?e?itli y?ntemler vard?r. Anti-s?tma ila?lar? kullanarak, a??lanarak ve prezervatif kullan?m?n? yayg?nla?t?rarak bu gibi tehlikelerin ?nüne ge?ilebilir.

Trafik Kazalar?

Trafik kazalar?, saha ?al??anlar?n?n yaralanma ve ?lüm nedenleri aras?nda ba?? ?eker. Ba?ka ülkelerdeki al???lmam?? trafik al??kanl?klar? ve trafik kurallar?ndaki farkl?l?klar, bu kazalar?n bir numaral? sebebidir. ?at??ma ve anla?mazl?k durumlar?nda trafik ?ok daha düzensiz ve tehlikeli hale gelebilir.

Bu sebeple genellikle bu b?lgelerde yerel sürücüler ?al??t?r?larak, MSF’nin uluslararas? ?al??anlar?n?n ara? kullanmas?na izin verilmez.

Hafif su?lar

Hafif su?lar her yerde ger?ekle?ebilir; ?zellikle de kalabal?k alanlarda. Tan?mad???n?z bir b?lgede y?nünüzü kaybedebilirsiniz ve h?rs?zlar bu durumdan faydalanabilir. Doland?r?c?l?k, araba ka??rma, silahl? soygun ve organize soygunlar da yabanc?lar?n en s?k kar??la?t??? durumlardand?r.

?iddet

?iddet her zaman riskli bir durumdur. ?zellikle kad?nlar ?at??ma b?lgelerinde cinsel sald?r? tehlikesi alt?nda olabilir. Bu sebeple ayr?ca dikkatli ve tedbirli davranmalar? gerekebilir.

U? durumlarda silahl? ?eteler, ya?malama, adam ka??rma ve MSF ile di?er sivil toplum kurulu?lar?na sald?r? eylemleri ger?ekle?tirebilir.

?al??anlar ?apraz ate? alt?nda kalabilir, may?nlar ve hava sald?r?s? nedeniyle ciddi bi?imde yaralanabilir, hatta nadir de olsa hayat?n? kaybedebilir.

Güvenlik, en üst düzeyde ?aba sarfetmemize ra?men, hi?bir zaman bütünüyle garanti edilemeyecek bir konudur. Sonu? olarak riskleri anlamam?z, azaltmam?z ve insanlar? bu konuda bilgilendirmemiz hayati ?nem ta??r.