Bangassou'da ?iddetini art?ran ?at??malar, ?ehirdeki altyap? sistemlerine de zarar veriyor; ?ehri ?evreleyen tüm k?prüler sald?rlar s?ras?nda yerle bir ediliyor. Foto?raf: MSF

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) denildi?inde, genellikle ?at??ma b?lgelerinde insanlar? kurtarmak i?in hayat?n? tehlikeye atan?sa?l?k ?al??anlar? akla gelir. Pek ?ok farkl? etkenin ayn? anda devrede oldu?u ve i?leri gü?le?tirdi?i acil durumlarda ?ok say?da insana sa?l?k yard?m? ula?t?rmak elbette zor ve streslidir. Fakat ?al??malar?m?z her zaman san?ld??? kadar tehlikeli ve kahramanl?klarla dolu de?ildir.

Yurtd???nda ?al??mak i?in ba?vuru formumuzu doldurmadan ?nce, neden S?n?r Tan?mayan Doktorlar ile ?al??mak istedi?inizi dü?ünmenizi ve buna haz?r olup olmad???n?z? anlamak i?in kendinize süre tan?man?z? ?neririz.

 • Bu ?al??man?n gerektirdi?i ko?ullar ile ilgili romantik dü?üncelere mi sahipsiniz?
 • Se?iminizi bilin?li olarak m? yap?yorsunuz?
 • Motivasyonunuz ve insani de?erleriniz S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n ?al??ma prensipleriyle ?rtü?üyor mu?
 • Beklentilerinizin ve fikirlerinizin s?nanmas? konusunda haz?rl?kl? m?s?n?z?

Sahada ?al??mak

MSF ?al??anlar?n?n farkl? ortamlarda ya?ay?p ?al???rken yo?un stresle ba? etmek durumunda kald?klar?n?, g?rev esnas?nda ?ok ?e?itli engeller ve tehlikelerle mücadele etmek zorunda olduklar?n? bilerek karar vermelisiniz.

Bu psikolojik bir test de?ildir. Basit olarak motivasyonunuzu s?naman?z, kariyerinizle ilgili hedeflerinizi de?erlendirmeniz ve duygusal durumunuzu g?zden ge?irmeniz i?in size yard?mc? olacak bir ara?t?r.

Ba?ka bir deyi?le, kendinizi test etmeniz, insani yard?ma ba?l?l???n?z? s?naman?z ve MSF’nin ?al??t??? b?lgeler dü?ünüldü?ünde, ?al??ma esnas?nda kar??la?aca??n?z zorluklarla ba? edebilme kabiliyetinizi tartman?z i?in kendinize yaratt???n?z aland?r.

Ba?vurmadan ?nce

S?n?r Tan?mayan Doktorlar'a ba?vuru?yapmadan ?nce lütfen a?a??daki bilgilendirmeyi dikkatli bir ?ekilde de?erlendirin.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar ile ?al??may? dü?ünüyorsan?z, ekiplerimizin ?zellikle dünyan?n en savunmas?z durumdaki zarar g?rmü? insanlar?na yard?m ula?t?rmak i?in ?al??t??? ger?e?inden hareketle, faaliyet g?sterdi?imiz ülkelerde a?a??da belirtilen durumlar?n ya?anma ihtimali oldu?unu g?z ?nünde bulundurmal?s?n?z.

 • Ciddi insan haklar? ihlali ya?an?yor olabilir.
 • E?cinsellik kanunen yasaklanm?? ve cezaya tabi olabilir.
 • Toplumdaki bireyler, sosyal, etnik veya kültürel altyap?lar? nedeniyle Bat? ülkelerinde geni? kitlelerce kabul g?ren haklara sahip olmayabilir; hatta bu haklar? tamamen ellerinden al?nm?? olabilir.
 • Tecavüz, bir sava? silah? ve stratejisi olarak kullan?l?yor olabilir.
 • Enfeksiyon kaynakl? hastal?klar ve salg?nlar yayg?n olabilir.
 • ?nsanlar temel ila?lardan ve sa?l?k hizmetlerinden yoksun kal?yor olabilir.

MSF, saha ?al??anlar?n?n bu ger?eklerle ba?a ??kabilmek ve zor ko?ullara uyum sa?layabilmek i?in ki?isel, teknik ve mesleki becerilere sahip olmalar?n? bekler. Esneklik ve uyumluluk saha ?al??malar? i?in en ?nemli gereksinimlerdir.

MSF ayn? zamanda h?zla de?i?en ?evre ko?ullar?na ayn? ?l?üde uyum sa?layabilecek ?al??anlara ihtiya? duyar.

Güvenlik

S?n?r Tan?mayan Doktorlar i?in ?al??anlar?n?n güvenli?i en ?nemli ?nceliktir. Hayati tehlike arz eden b?lgelerde ?al??mak durumunda kalabilirsiniz. Güvenlik plan protokol ve k?lavuzlar? bu riskleri ortadan kald?rmak i?in tasarlan?r ve her projede bu ana esaslar? yerine getirmek ?nceliklidir.

Belirli bir proje dahilinde ?al??anlar, 7 gün 24 saat S?n?r Tan?mayan Doktorlar’? temsil eder. Tatil günleri ve mesai d??? saatler de buna dahildir. ?al??anlar kendi ki?isel güvenliklerini ve ekiplerinin güvenli?ini sa?lamaktan sorumludur ve bu güvenlik kurallar? kesinlikle ihlal edilmemelidir.

MSF’nin güvenlik protokolleri gere?ince ?al??ma saatleri d???nda yerel halkla ileti?ime ge?mek veya sosyalle?mek mümkün olmayabilir. ?al??anlar bu nedenle ki?isel ?zgürlüklerinin ve hareketlerinin k?s?tlanm?? oldu?unu hissedebilirler. B?lgede soka?a ??kma yasa?? olabilir veya güvenlik gerek?esiyle MSF yerle?kesi d???na ??kmak, mesai d??? saatler de dahil olmak üzere k?s?tlanabilir.

Bu gibi olas?l?klar?n her birini de?erlendirmenizi ?neririz. ?zellikle ki?isel hareketlerinizin riskli durumlar dahilinde bile k?s?tlanmas?ndan rahats?zl?k duyuyorsan?z veya ayn? yerde uzun süre bulunmak sizi zorlayacaksa, belki de bu ?al??ma ortam? sizin i?in uygun de?ildir.

Ya?am Ko?ullar?

S?n?r Tan?mayan Doktorlar ile yurtd???nda ?al??mak kendinizi al???k olmad???n?z yiyeceklere, ya?am alanlar? ve ko?ullar?na, yabanc? ?al??ma arkada?lar?na ve farkl? dillerde ?al??maya haz?rlaman?z gerekti?i anlam?na gelir.

Bo? zaman aktiviteleriniz ve ?zel hayat?n?z s?zkonusu oldu?unda, S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n ?al??t??? b?lgeler sizin i?in uygun olmayabilir. ?al??t???n?z süre boyunca yaln?zca ?ahs?n?za ?zel banyonuz olmayabilir veya düzenli olarak yapt???n?z spor faaliyetlerinizi ger?ekle?tirecek imkan bulamayabilirsiniz.

MSF projeleri zorlu iklime sahip -a??r? so?uk, kurakl?k, yüksek nem veya devaml? sa?anak ya??? alan- b?lgelerde ger?ekle?ebilir. Topraktan yap?lm?? bir kulübede veya ?ad?rda, havaland?rma veya klima bulunmayan odalarda ya?aman?z gerekebilir. Baz?lar?n? rahats?z edebilecek b?ceklere, al???k olmad???n?z yiyeceklere ve k?s?tl? elektrik ve internet eri?imine kendinizi haz?rlaman?z gerekebilir.

Bunun tam tersine, geni? bir evde al???k oldu?unuz rahat ko?ullarda da ya?ayabilir, hatta ya?ad???n?z yerde temizlik i?in yard?mc?lar ve yemek i?in?a???lar da olabilir. Sizler bu ko?ullar alt?nda ya?arken, yard?m sa?lad???n?z topluluklar ciddi zorluklarla yüzle?iyor olabilir. Bu ?eli?kiyle ya?amak da bir?ok insan i?in zor ve dü?ündürücü olabilir.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’a ba?vurmadan ?nce maddi rahatl???n sizin i?in ne kadar ?nemli oldu?unu bir kez daha dü?ünmenizi ve kendinizi her ko?ula haz?rlaman?z? ?neririz.

Stres

Acil durumlarda insani yard?m ?al??malar?na dahil olmak son derece stresli olabilir. Ciddi oranda stresli bir ?evrede ?al??mak, i? motivasyonunuzu da olumsuz ?ekilde etkileyebilir. Ekip?arkada?lar?n?zla tart??ma ya?ayabilir, fiziksel ve zihinsel a??dan zorluklarla kar??la?abilir, uzaktaki aileniz ve dostlar?n?zla ileti?im kurmada s?k?nt?lar ya?ayabilir, sevdiklerinizle vakit ge?irmeyi ?zleyebilirsiniz. Zaman zaman güvensiz ve gergin hissedebilirsiniz.

Proje dahilinde meydana gelen de?i?iklikler, yerel makamlarla ya?anan gü?lükler ve zorlu ya?am ko?ullar? motivasyonunuzu dü?ürerek ?evrenizdeki di?er ?al??anlar? da olumsuz etkileyebilir.

Günlük ya?am?n?zda stresle nas?l ba?a ??kt???n?z? dü?ünün ve kendinize dürüst olun. Sorunlardan korkuyorsan?z ve kar??n?za ??kan engellerden ka??nmay? ye?liyorsan?z, S?n?r Tan?mayan Doktorlar ile ?al??mak sizin i?in do?ru olmayabilir.

?ünkü bir saha g?revinde ?al??mak, her zaman problemlerde ??züm odakl? olman?z? ve pozitif kararlar alman?z? gerektirir.

A?a??daki sorular stresle ba?a ??kma becerileriniz konusunda belki size fikir verecektir.

 • Daha ?nce hi? 3 ila 10 ki?ilik ekipler halinde uzun d?nem ?al??t?n?z m??
 • ?yi ileti?im kurma becerisine sahip misiniz?
 • Ki?isel sorunlar?n?z? i?inizi tamamlayana dek bir kenara koyabilir misiniz?
 • Neler sizi strese sokar ve ekip ?al??mas? i?inde stresle nas?l ba?a ??kars?n?z?
 • De?i?en ?artlara dayan?kl? m?s?n?z? Bunu nas?l anl?yorsunuz?
 • Bir durumla ba?a ??kmak i?in davran??lar?n?z? de?i?tirmeniz gerekirse bunu yapabilir misiniz?

Ki?isel ve ailevi ya?am

Yurtd???nda ?al??mak sevdiklerinizden uzun süre boyunca (genellikle 9-12 ay) ayr? kalman?z anlam?na gelir. Baz? ki?iler insani yard?m g?revleri i?in ?al??may? bir tak?m ki?isel problemlerden ka?mak veya s?k?nt?lar?n? ortadan kald?rmak i?in se?me yoluna gidebilir. Bu kesinlikle iyi bir fikir de?ildir. B?yle bir durum ya?ad???n?z zaman ?ncelikle ki?isel sorunlar?n?z? a?mak i?in kendinize zaman tan?man?z? ve insani yard?m kurulu?lar?nda daha sonra ?al??man?z? ?neririz.

Bir yard?m g?revi i?in ya?ad???n?z yerden ayr?lmak heyecanl? olabilir. Fakat bu, ayn? zamanda zorlu bir süre?tir. Burada travmatik olaylara tan?k olma ihtimalinizi g?z ?nünde bulundurarak, bu durumun d?ndü?ünüz zaman arkada?lar?n?z ve akrabalar?n?z ile ili?kinizi ne boyutta etkileyece?ini de dü?ünmenizi ?neririz.

Kültürler Aras? Uyum

Al???k olmad???n?z bir kültürün i?inde ya?amak yanl?? anla??lmalara ve ileti?im kopuklu?una sebep olabilir. ?nsanlar?n ?al??ma hayat?nda zaman y?netimi, sorumluluk alma ve insana sayg? anlay??lar? tamamen farkl? olabilir.

Daha ?nce geli?mekte olan ülkelerde bulunmu? veya ?al??m?? olmak sizin i?in art? olsa da, S?n?r Tan?mayan Doktorlar size tam olarak uyum sa?layaca??n?z bir yere yerle?menizin garantisini veremez.

Sizin gibi davranmayan ve sizin gibi dü?ünmeyen insanlara kar?? anlay??l? olmak son derece ?nemlidir. Beraber ya?ay?p ?al??t???n?z insanlara kar?? toleransl? olman?z ve onlar?n inan?lar?na sayg? g?stermeniz beklenir.

Sonu?

Yukar?da bahsedilenler, yabanc? ?evrelerde ?al???rken kar??la?ma ihtimaliniz olan durumlard?r. Bu ayr?nt?lar? kapsaml? bir ?ekilde?de?erlendirmenizi istiyoruz. Uzun y?llar S?n?r Tan?mayan Doktorlar i?in ?al??an binlerce ki?i, ya?ad?klar?n?n zorlu oldu?u kadar faydal? ve tatmin edici oldu?unu da belirtiyor. Bir?ok ?al??an, MSF ile saha g?revlerinde ?al??man?n hayatlar?n? de?i?tiren e?siz bir deneyim oldu?u konusunda hemfikir.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar ile ?al??mak macera aray??? veya sadece bir i? bulma hevesinden ?te, insanl?k i?in bir iyi niyet g?stergesidir. Bir saha ?al??an? olarak, ihtiyac? olan topluluklara yard?mc? olursunuz. ?e?itli sebeplerle ma?dur olan bu insanlar?n yan?ndaki varl???n?z, onlar i?in ?ok ?ey ifade eder. Siz ve sizin gibi insanlar sayesinde, unutulmad?klar?n? ve de?er g?rdüklerini hissederler.