Bu sayfada S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) ile sahada ?al??ma hakk?nda s?k?a sorulan sorular?n cevaplar?n? bulabilirsiniz. Merak etti?iniz konu hakk?nda ek bilgi almak i?in verilen ba?lant?lar? takip edebilirsiniz. E?er istedi?iniz cevaplar? bulam?yorsan?z, “Yurtd???nda ?al??ma” k?sm?ndaki di?er sayfalar? okuyarak detayl? bilgi?alabilirsiniz.

MSF'nin ilkeleri, ?al??ma alanlar? ve genel i?leyi?i hakk?nda bilgi ar?yorsan?z, Hakk?m?zda k?sm?ndaki s?k?a sorulan sorulara g?z atabilirsiniz.

 • MSF ile ?al??mak, ba?vuru ko?ullar? ve i?e al?m
 • Maa? ve yan yard?mlar
 • T?p ??rencileri ve ofiste g?nüllü destek
 • Ek sorular

MSF ile ?al??mak, ba?vuru ko?ullar? ve i?e al?m

Yurtd???ndaki MSF saha programlar? kapsam?nda uluslararas? ?al??an havuzunda yer almak i?in gereken ba?vurular online yap?lmaktad?r. MSF sitelerinde yer alan a??k pozisyonlara ba?vurmak i?in, ilgili ilanda belirtilen e-posta adresine ba?vurunuzu yollaman?z gerekmektedir. MSF, bu se?enekler haricinde sosyal medya veya email üzerinden yap?lan genel ba?vurular? de?erlendirmemektedir.?Ba?vurularla ilgili ek bilgi i?in Nas?l Ba?vurabilirim ve Ba?vuru Süreci sayfalar?n? inceleyebilirsiniz.

1. MSF ile ?al??mak i?in gerekli kriterler nelerdir?

MSF’nin yurtd??? saha projelerinde ?al??mak i?in gereken temel kriterlerinden biri yabanc? dil bilgisidir. Ba?ta ?ngilizce olmak üzere, Frans?zca, Arap?a, Almanca, ?spanyolca, vb. gibi dillerden en az birini iyi seviyede konu?man?z, yazman?z beklenir.
Bir di?er ?nemli kriter, kendi uzmanl?k alan?n?zda?en az iki y?ll?k deneyiminizin olmas?d?r. Uzun d?nem saha projelerinde?zor ko?ullarda ?al??abilecek deneyimli ?al??anlar? tercih ediyoruz. Saha ?al??malar?nda ba??ms?z hareket edebilmemiz i?in ekiplerimizin deneyim sahibi olmas? ?nemlidir.
Bu temel kriterleri kar??lad???n?z? dü?ünüyorsan?z, bu ba?lant?da yer alan ba?vuru formunu inceleyebilir ve genel bir ba?vuru yapabilirsiniz. Ancak saha ?al??mas?na uygunluk konusunda kendi de?erlendirmenizi yapman?z? tavsiye ederiz ?ünkü bu süre?te zorlu saha ?artlar?nda ?al??mak i?in gerekli temel beceriler de dikkate al?nacakt?r. Bunun i?in web sitemizin Gerekli Temel Beceriler ile Emniyet ve Güvenlik sayfalar?n? inceleyebilirsiniz.

Genel kriterler ile ilgili daha detayl? bilgiye ve rol tan?mlar?na, web sitemizin Bizimle ?al???n ve Yurtd???nda ?al??ma k?s?mlar?ndan ula?abilirsiniz.

2. MSF’nin saha ?al??malar?na kimler kat?labilir? Yard?m programlar?n?zda yaln?zca sa?l?k ?al??anlar? m? yer al?r?

MSF programlar?nda?farkl? uzmanl?k alanlar?na ihtiya? duyar?z. Sa?l?k ?al??anlar?n?n (t?p doktoru, hem?ire, epidemiyolog, pediatrist, vb.) ve paramediklerin yan? s?ra, di?er meslek gruplar? da programlar?m?zda g?rev al?r. Lojistik?i, finans, insan kaynaklar?, ileti?im uzman?, tedarik, idari i?ler ?al??anlar?, psikologlar, beslenme uzmanlar?,?laboratuvar teknisyenleri, kültürel arac?lar, su ve sanitasyon uzmanlar?, in?aat mühendisleri gibi ?e?itli meslek dallar?ndan uzmanlar, MSF faaliyetlerinin devaml?l??? a??s?ndan sahada ihtiya? duyulan profillerdendir. Kimlere ?htiyac?m?z Var ve Yurtd???nda ?al??ma k?sm?ndan arad???m?z profillerle ilgili ayr?nt?l? bilgi alabilirsiniz.

Tüm bu ?al??anlar mesleki nitelikleri, deneyimleri ve ihtiya? sahiplerine yard?m etme kararl?l??? ile MSF’ye ciddi bir ba?l?l?kla ?al???rlar. Proje ekiplerimiz ?o?unlukla bulundu?umuz b?lgedeki yerel ?al??anlardan ve minimum say?da uluslararas? ?al??andan olu?ur. Yakla??k olarak proje b?lgesine atanan her 1 uluslararas? ?al??ana kar??l?k 7 yerel ?al??an bulunur. Bu ki?iler, teknik, operasyonel ve sosyal uzmanl?klar?n? kullanarak t?bbi ve insani yard?m hizmetlerimizin devaml?l???n? sa?larlar.

MSF, sava?/?at??ma, do?al afet ve salg?n hastal?klar?n oldu?u ortamlarda, saha g?revlerinin zorlu?u nedeniyle ve güvenlik gerek?eleriyle saha ?al??malar?na ??rencileri ve yeni mezunlar? g?nüllü veya stajyer olarak?kabul etmemektedir.

3. MSF’nin asker k?kenli ?al??anlar? var m?d?r?

MSF’nin s?k? politikalar? gere?ince, askeriyede ?al??m?? bireyler MSF’ye yaln?zca ordudan ayr?lmalar?n?n üzerinden en az iki y?l ge?tikten sonra ba?vurabilirler.

4. Sab?ka kayd? olan bir bireyin MSF ile ?al??mas? mümkün müdür?

Sab?ka kayd?n?z olmas? MSF ile ?al??man?z? tamamen engellemez. Bu ba?vurdu?unuz pozisyonun gerekliliklerine ve sizin sab?kal? oldu?unuz konuya ba?l? olarak de?i?ir. Detayl? bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle ileti?ime ge?in.

5. Di? hekimleri ile ?al???yor musunuz?

Di? hekimleri her ne kadar MSF'nin a??rl?kl? ?al??t??? profillerden olmasa da, projeden projeye g?re ihtiya?lar de?i?ebilmektedir. Bu projeler de ?zel ihtiya?lar sebebiyle di? hekimi al?m? yap?lm?? projeler olabilmektedir. Bu durumda genellikle o ülkede istihdam edilmi? di? hekimleri ile ?al???labilmektedir. MSF acil t?bbi insani yard?m kurulu?u oldu?undan, sahadaki ihtiya?lar do?rultusunda t?p doktorlar? i?erisinde de belirli bran?lar? tercih edebilmektedir. Ancak t?pk? MSF gibi t?bbi insani yard?m alan?nda faaliyet g?steren ama ayn? zamanda di? hekimleriyle ?al??an kurulu?lar da mevcut. Dilerseniz bu kurulu?larla ileti?ime ge?ebilirsiniz.

6. MSF foto?raf??larla ?al???r m??

Evet. E?er MSF'nin foto?raf??lardan olu?an havuzunda yer almak istiyorsan?z, portf?yünüzle birlikte bilgi@istanbul.msf.org adresine email atabilirsiniz. Ba?vurunuz de?erlendirilmek üzere MSF multimedya ekiplerine ula?t?r?lacakt?r. Portf?yünüzü g?ndermeden ?nce lütfen detayl? bilgi i?in bu ba?lant?da yer alan MSF sayfas?n? ziyaret edin.

7. MSF’nin dünya ?ap?nda ka? ?al??an? var?

Halihaz?rda MSF, 150 farkl? ülkeden gelen 45 binden fazla ?al??an?yla?70'ten fazla ülkede?t?bbi insani yard?m faaliyetlerini yürütüyor. Bu ki?ilerin yakla??k yüzde 85’i yerel ?al??anlardan, faaliyetin yap?ld??? ülke halk?ndan i?e al?nan ki?ilerden olu?uyor.

8. Kriterlerin yaln?zca bir k?sm?n? kar??l?yorum, hala ba?vurabilir miyim?

MSF ?ok say?da ba?vuru ald??? i?in, deneyim ve nitelikleriniz bizim ihtiya?lar?m?zla ne kadar ?rtü?ürse kabul edilme olas?l???n?z da o kadar artar. Daha fazla detayl? bilgi edinmek isterseniz lütfen "Kimlere ?htiyac?m?z Var" sayfas?n? ziyaret edin.

9. Belirli bir ülkede ?al??may? se?ebilir miyim?

?zel isteklere ba?l? olarak bir ülkeye g?nderilmeniz mümkün de?ildir. MSF, ba?vurusu ba?ar?l? olan ki?ileri belirli bir g?reve atamadan ?nce uluslararas? ?al??an havuzunda bekletir. Bu süre?te ki?ilerin deneyim ve nitelikleri do?rultusunda uygun ülkeler belirlenir ve ba?ar?l? ba?vuru sahipleri, bu niteliklere en ?ok ihtiya? duyulan b?lgelere y?nlendirilir. Ek olarak??zel yetenekler, konu?ulan yabanc? dil ve k?s?tlamalar sizin belirli bir ülkede ?al??mak i?in tercih edilmenizde ?nemli rol oynar. MSF, ?al??anlar?n?n g?rev yerleri konusunda esnek davranmalar?n? bekler.

10. ?iftler ayn? projede ?al??mak i?in ba?vurabilir mi??Ailem bana g?rev yapt???m sürede e?lik edebilir mi?

MSF projelerinde g?revlendirilenler genellikle minimum 9 ay ?al???rlar. Bu g?revlendirmelerin do?as? gere?i nitelikler ?n planda tutuldu?undan ve her bireyin nitelikleri farkl? oldu?undan, bir ?iftin ayn? yere g?nderilmesi ?ok dü?ük bir ihtimaldir.

Sahadaki ya?am ko?ullar? (güvenlik, ?evre, ya?am alanlar? vb.) ise ?al??anlar?n aile bireylerinin veya ?ocuklar?n?n beraber ya?amas? i?in uygun de?ildir.

11. MSF ile ?al??mak i?in hangi yabanc? dilleri bilmem gerekir??

MSF uluslararas? t?bbi insani yard?m kurulu?udur. Bu nedenle resmi dili ?ngilizcedir. Ancak ba?ka bir dilde yetkin olman?z da size saha ?al??malar?nda, i?e al?m sürecinde ve projeye yerle?tirilme a?amas?nda avantaj sa?layacakt?r.??ngilizce'den sonra?en ?ok ihtiya? duydu?umuz dillerden baz?lar? Frans?zca, Arap?a ve ?spanyolca'd?r. ?rne?in; Frans?zca konu?ulan ülkelerde ?ok say?da proje yürütüldü?ünden, ?ngilizceye ek olarak Frans?zca bilmeniz bu ülkelerde ?al??mak i?in tercih edilmenize ve ba?vuru kabulünden sonraki yerle?tirme sürecini h?zland?rmada size daha ?ok yard?mc? olacakt?r.

12. Yurtd??? saha programlar?nda g?rev süresi yakla??k ne kadard?r?

Anestezi uzmanlar? ve cerrahlar d???ndaki tüm meslek gruplar? i?in ilk yurtd??? g?revi 9 ila 12 ay aras?nda de?i?mektedir. Anestezi uzmanlar? ve cerrahlar, i? yo?unluklar? nedeniyle 6 hafta ila 3 ay süresince g?revlendirilmektedir.

13. Kabul edilme ve yerle?tirilme süreci ne kadar sürer?

MSF'nin yurtd???ndaki saha programlar?nda ?al??mak ve uluslararas? ?al??an havuzunda yer almak i?in ba?vuru yapt?ysan?z, ba?vuru sonras? yerle?tirme süreci mevcut ?artlara ve ihtiya?lara ba?l? olarak 4 ila 6 ay kadar sürebilir.

Mevcut i? ilanlar?na ba?vurduysan?z, insan kaynaklar? ekiplerimiz yakla??k iki hafta i?erisinde size olumlu veya olumsuz geri d?nü? yapacakt?r.

Ba?vurularla ilgili ayr?nt?l? bilgi i?in Ba?vuru Süreci ve Nas?l Ba?vurabilirim? sayfalar?m?z? inceleyebilirsiniz.

14. Ba?vurmak i?in en do?ru zaman nedir?

Uygun oldu?unuz zaman dilimine karar verdikten sonra hemen ba?vuru yapabilirsiniz. Yerle?tirme zaman alaca??ndan, sahaya gitmeyi uygun g?rdü?ünüz tarihten 6 ay kadar ?nce ba?vuruda bulunman?z? tavsiye ederiz.

15.?Devlet memuruyum ve MSF ile sahada ?al??mak istiyorum. Uluslararas? g?revlendirmeler i?in gerekli izni ?al??t???m kurumdan MSF mi al?yor? MSF ile ?al??t???m?z süre i?erisinde ?al??t???m?z kurumdan ücretsiz izin alarak sahaya gidebiliyor muyuz??

MSF uluslararas? g?revlendirmelere ba?vuran ve kabul edilen ki?iler i?in ?al??t?klar? kurumdan?gerekli izinleri almaz. Ba?ar?l? ba?vuru sahibi bu süre?leri kendi takip etmeli ve ?al??t??? kurumdan gerekli bilgileri ve izni almal?d?r. Ancak saha programlar?nda g?rev süresi nispeten uzun oldu?u i?in (9-12 ay aras? veya cerrahi ve anestezi gibi belirli bir uzmanl?k gerektiren, i? yo?unlu?u yüksek pozisyonlar i?in 3 ay) ücretsiz izinle bu aray? de?erlendirmek pek mümkün olmayabilir.

16. Sahada mesai saatleri nas?ld?r?

Bu durum her projenin yo?unlu?una ba?l? olarak de?i?iklik g?sterir. Ancak ?al??anlar genellikle haftada bir gün izinli olur. Sahada i?ler yo?un oldu?u zaman ?al??ma saatleri de?i?iklik g?sterebilir ve bazen daha fazla ?al??man?z beklenebilir. Ancak normalde sa?l?kl? bir ?ekilde dinlenmeniz i?in ?al??ma saatleri buna g?re ayarlan?r.

17. MSF ile uluslararas? projelerde ?al??mak i?in ya? s?n?rlamas? var m?d?r?

?al??anlar?m?z i?in ya? s?n?rlamam?z yoktur. ?nemli olan, kriterlerimizi kar??lay?p kar??lamad???n?zd?r.

18. MSF ?al??anlar?na ki?isel geli?im ve e?itim imkanlar? sunuyor mu?

MSF, saha ?al??anlar?n?n ilk g?revlerinden sonra bizimle ?al??maya devam etmesini, bu ki?ilerin kurulu? i?inde deneyim kazanmas?n? ?zellikle destekler; ?al??anlar? i?in farkl? kariyer geli?tirme f?rsatlar? sunar.

MSF ile ?al???rken zaman i?inde farkl? yard?m programlar?nda yer alarak profesyonel geli?iminizi destekleyebilir, yeni alanlarda bilgi ve deneyim edinebilir ve bu sayede uzun süreli kariyer planlamas? yapabilirsiniz. MSF ile daha fazla saha deneyimine sahip olman?z, ileride lojistik koordinat?rü, t?bbi koordinat?r, proje koordinat?rü veya program direkt?rü pozisyonlar? i?in tercih edilmenizde ?nemli bir etkendir. ?rne?in, lojistik?i veya hem?ire olarak ba?lad???n?z kariyerinizde y?llar i?inde edindi?iniz deneyimle?acil müdahale ekibi koordinat?rü?veya genel direkt?r olabilirsiniz.

Sahada ayn? zamanda proje y?netimi, t?bbi koordinat?rlük ve lojistik gibi ?e?itli alanlarda e?itimler verilmektedir. E?er MSF ile ?al??arak kariyer f?rsatlar?n? de?erlendirmek isterseniz, mülakat s?ras?nda insan kaynaklar? ?al??an?m?za dan??abilir ve bu olanaklar hakk?nda ayr?nt?l? bilgi edinebilirsiniz.

19.?Sizinle ?al??mak istememe ra?men ?e?itli nedenlerle ?u an aran?za kat?lam?yorum. Bu süre?te MSF'ye nas?l destek olabilirim?

Bir MSF dostu ve destek?isi olarak, sosyal medya sayfalar?m?z? ve web sitemizdeki güncellemeleri takip etmenizi ?neririz. Bu ?ekilde saha ?al??malar?m?z?, etkinliklerimizi ve faaliyetlerimizi? duyurmam?za ve MSF ?al??malar? konusunda bilinci art?rmam?za destek olmu? olursunuz. Bu sayfalarda duyurulan etkinliklerimize ve bilgilendirme seanslar?m?za her zaman kat?labilirsiniz.

MSF'nin destek sundu?u insanlara uzaktan ve g?nüllü destek sunabilmek i?in en iyi yollardan biri, düzenledi?imiz?mapathon?etkinliklerine kat?lmak. Bu etkinlikleri zaman zaman yap?yoruz ve sosyal medya kanallar?m?zda duyuruyoruz.

Bunun d???nda MSF'nin dünya ?ap?ndaki 6,3 milyon bireysel ba?????s?ndan biri olmak isterseniz, msf.org/en/donate adresinden uluslararas? MSF'ye ba??? yapabilirsiniz.?Ayr?ca yak?nlar?n?z veya arkada?lar?n?z ad?na da MSF’ye ba??? yap?p e-card veya posta yoluyla kendilerine bildirmek isterseniz bu sayfay? ziyaret edebilirsiniz.

Son olarak MSF'nin savunuculuk kampanyalar?, haber ve etkinliklerinden haberdar olmak isterseniz bize onay vermeniz yeterli; email adresinizi ileti?im listemize ekleyebiliriz. Bunun i?in bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

Maa? ve yan yard?mlar

20. ?al??anlara ücret ?denir mi??MSF harcamalar?m? kar??lar m??

Ekiplerimiz “g?nüllülük” ruhuyla ?al??sa da saha g?revlerinde, pozisyon ve projeye ba?l? olarak de?i?ebilen miktarlarda maa? al?rlar. Maa?lar, pozisyon, deneyim ve niteliklere g?re de?i?iklik g?sterir. Bunun yan? s?ra sahadaki her türlü harcama (kalacak yer, yemek, ula??m vb.) gerek ilk y?l, gerek sonraki ?al??ma y?llar?nda MSF taraf?ndan kar??lan?r.

MSF yurtd??? saha programlar?nda ?al??an personelinin a?a??da belirtilen harcamalar?n? kar??lar:

 • G?rev yerine uygun maliyetli gidi? d?nü? bileti. Bilete Avrupa’da yap?lacak olan brifing (bilgilendirme) ve g?rev raporu toplant?lar? da dahil edilebilmektedir.
 • Gerekli vizelerin al?nmas? i?in yap?lan ba?vuru masraflar? (bu ?deme genelde vize ba?vurusu s?ras?nda do?rudan MSF taraf?ndan yap?lmaktad?r)
 • Yerel sa?l?k kurumlar?nca yap?lmayan a??lar
 • S?zle?meniz boyunca konaklama ve ula??m masraflar?n?z (buna bilgilendirme ve g?rev raporu toplant?lar? masraflar? da dahildir)
 • Projenizin yer ald??? ülkedeki ko?ullara ba?l? olarak belirlenen harc?rah
 • MSF taraf?ndan sunulan e?itimlerden birine kat?l?yorsan?z tüm e?itim masraflar?.
 • Sa?l?k sigortas?

21. MSF ile ?al???rken y?ll?k izin kullanabilir miyim?

MSF ile ?al??t???n?z süreyle orant?l? olarak y?ll?k 28 güne kadar ücretli izin kullanabilirsiniz.

22. Hastalan?r veya yaralan?rsam akabinde nas?l bir süre? izleniyor? Sa?l?k sigortas? yap?l?yor mu?

MSF sahada ?al??t???n?z süre boyunca sizin i?in ge?erli olan kapsaml? bir sa?l?k sigortas? ayarlar. T?bbi tahliye durumlar? ger?ekle?irse veya ciddi bir sa?l?k sorunundan ?türü ülkenize geri g?nderilmeniz gerekirse, bu da sigortan?z taraf?ndan kar??lan?r.

23.?Sahaya gitmeden ?nce sa?l?k taramas? yapt?rmak gerekiyor mu??
Seyahat ?ncesinde bir Sa?l?k Bildirim Formu doldurman?z gerekecektir. ?htiya? duyulmas? halinde gerekli sa?l?k kontrollerini yapt?rman?z istenebilir. Sa?l?k bilgilerinizin tümü gizli tutulmaktad?r.

T?p ??rencileri ve ofiste g?nüllü?destek

24. Asistan doktor kabul ediyor musunuz?

Uzun d?nem saha programlar?nda zor ko?ullarda ?al??abilecek deneyimli ve uzman hekimleri tercih ediyoruz. Daha fazla deneyimi olan ki?ilerin ?e?itli zorluklar i?eren saha projelerinde deneyimlerini do?rudan kullanabileceklerini dü?ünüyoruz.?Ayr?ca, saha projelerinde yer alan ki?ilerin ba??ms?z bir ?ekilde hareket edebilmesi ve yerel ?al??anlara e?itim verebilecek düzeyde olmas? gerekmektedir. Bu nedenle, uluslararas? ?al??anlar?n bu ihtiya?lar? kar??layabilecek deneyime sahip olmalar?na ?zen g?steriyoruz.

25. Bir t?p ??rencisi olarak kendimi MSF ile ?al??maya haz?rlamak i?in ne yapabilirim?

MSF’nin en ?ok ihtiya? duydu?u profiller acil t?p, cerrahi, tüberküloz (verem) ve HIV/AIDS konular? üzerine uzmanla?m?? sa?l?k ?al??anlar?, kad?n do?um uzmanlar?, pediatristler ve enfeksiyon hastal?klar? uzmanlar?d?r. Bu alanlarda uzmanla?man?z bizimle ?al??mak i?in tercih edilmenizde faydal? olacakt?r. Ayn? zamanda e?itim verme, dan??manl?k ve y?netim becerilerine sahip olman?z da bizim i?in ?nemlidir. Ak?c? ?ngilizce ve/veya Frans?zca, Arap?a bilgisi de ayn? ?l?üde gereklidir.

26. Yurtd???nda ?al??ma deneyimine sahip olmak ?art m?d?r?

Bu kriter ba?vurularda ?art ko?ulmamaktad?r. Fakat geli?mekte olan ülkelerde minimum ü? ay seyahat etmi? olman?z veya buralarda ?al??m?? olman?z i?e al?mlarda ?nemli bir tercih sebebidir.

27. T?p ??rencisi olarak S?n?r Tan?mayan Doktorlar ofisinde g?nüllü olarak ?al??abilir miyim?

Türkiye'de halihaz?rda ??rencilere y?nelik g?nüllü veya staj program?m?z mevcut de?il. Fakat yurtd???ndaki baz? MSF ofisleri, ofis dahilinde ??rencilere g?nüllü ?al??ma f?rsatlar? yaratabiliyor. ABD'deki New York ofisi bunlardan biri. Mevcut f?rsatlar? g?rmek i?in bu ba?lant?y? inceleyebilirsiniz.

MSF, sava?/?at??ma, do?al afet ve salg?n hastal?klar?n oldu?u ortamlarda, saha g?revlerinin zorlu?u ve deneyimli ?al??anlara duyulan ihtiya? nedeniyle saha ?al??malar?na ??rencileri ve yeni mezunlar? g?nüllü veya stajyer olarak?kabul edemiyor. Bu nedenle ??renciyken veya yeterli?deneyim sahibi olmadan MSF ile sahada ?al??mak mümkün olmad???ndan, MSF'nin destek sundu?u insanlara farkl? ?ekillerde yard?m edebilirsiniz.?Bunlardan biri, düzenledi?imiz?mapathon?etkinliklerine kat?lmak olabilir. Bu etkinlikleri zaman zaman yap?yoruz ve sosyal medya kanallar?m?zda duyuruyoruz. Uzaktan ve g?nüllü deste?in en iyi bi?imlerinden biri bu?mapathonlar.

Ayr?ca di?er etkinliklerimize, konferanslar?m?za ve s?yle?ilerimize her zaman kat?labilirsiniz. MSF olarak düzenledi?imiz etkinliklerimiz ücretsizdir ve duyurusu sayfalar?m?zda yap?l?r. Kat?lman?z halinde ekibimizle tan??abilir, sorular?n?z? sorabilir ve ?al??malar?m?z hakk?nda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

28. Ara?t?rmalar?m i?in bana yard?mc? olabilir misiniz?

MSF gelen tüm talepleri yan?tlamaya ?al???r. E?er ekiplerin bilgisi dahilinde ise size ?al??man?z?n i?eri?ine g?re baz? yay?nlar ?nerebilir. Bu yay?nlar insani yard?m konusuna dahil ara?t?rmalar?olabilir. T?bbi ara?t?rmalar?n yan? s?ra insani yard?m?n tarih?esi, uluslararas? insan haklar?, tarafs?zl?k ve medyan?n rolü üzerine de MSF ?al??malar?n? payla?abilir.

Ara?t?rman?z?n i?eri?ine ve kapsam?na g?re, t?bbi ve insani yard?ma y?nelik saha ?al??malar?ndan derlenen ara?t?rma sonu?lar?, de?erlendirme raporlar? ve bilimsel makaleler i?in MSF’nin web sitelerine g?z atabilirsiniz:

Ayn? zamanda MSF’nin kurdu?u, toplum sa?l??? ve epidemiyoloji alanlar?nda uzmanla?m?? olan ara?t?rma kurulu?u Epicentre’?n da t?bbi yay?nlar?n? inceleyebilirsiniz:

Ek sorular

29. Ba?ka sorular?m var. Sizinle nas?l irtibata ge?ebilirim?

Herhangi bir konuda daha ayr?nt?l? bilgi almak i?in bizimle?bilgi@istanbul.msf.org üzerinden irtibata ge?ebilirsiniz.