Dr. Marie Claire'in muayenesinden ge?en Nubia ?imdilik ?ok sa?l?kl?. Fakat MSF, iki ya??na gelene kadar hem Nubia'y? hem de Nubia'n?n üvey a?abeyini takip edecek ve düzenli sa?l?k kontrollerinden ge?irecek. Foto?raf: Albert Masias

Ba?vurunuzu yapmadan ?nce lütfen “Yurtd???nda ?al??ma” k?sm?ndaki tüm alt ba?l?klar? okudu?unuzdan emin olun.

A?a??daki maddeleri okuyarak i?e al?m sürecimiz hakk?nda detayl? bilgi edinebilirsiniz.

  • Ba?vuru
  • Mülakat
  • Kabul edilme ve MSF'ye kay?t süreci
  • Haz?rl?k kurslar?

?nsani yard?m g?revlerinin de?i?ken yap?s? ve sahada gereksinim duyulan uzmanl?k alanlar?n?n s?kl?kla farkl?la?mas? sebebiyle, ba?vurdu?unuz pozisyona uygun g?rülseniz bile, halihaz?rda bu uzmanl?k alan?na y?nelik talebin dü?ük olmas? sebebiyle ba?vurunuz reddedilebilir. Bu tür durumlarda ileride tekrar ba?vuru yapman?z? tavsiye ediyoruz.

MSF’nin kay?tlar?nda yer almak isteyenlerin a?a??daki ad?mlar? tamamlamas? gerekir:

Ba?vuru

S?n?r Tan?mayan Doktorlar ile saha programlar?nda ?al??mak i?in belirtilen ?zel gereksinimleri kar??lad???n?z? dü?ünüyor ve mevcut i? ilanlar?na ba?vuruyorsan?z, online ba?vuru sürecinde istenen bilgiler ile birlikte di?er ad?mlar? tamamlayarak motivasyon mektubunuzu ve ?zge?mi?inizi yüklemeniz gerekecek.

Ba?vurunuz, insan kaynaklar? ekibimiz taraf?ndan de?erlendirilecek ve k?sa süre i?erisinde ba?vurunuzun bize ula?t???na dair bilgilendirileceksiniz.

Mülakat

Deneyim ve nitelikleriniz kriterlerimizle ?rtü?tü?ü takdirde, sizi uzmanl??a dayal? bir mülakata davet edece?iz.

??e a??m süreci ise ü? a?amal?d?r:

  • ?n eleme
  • Teknik?yeterlilik de?erlendirmesi
  • Yeterlilik??l?ümü

Baz? pozisyonlar i?in ?zel teste tabii tutulman?z gerekebilir. Bu durumda sizi test i?eri?i ile ilgili bilgilendirece?iz.

MSF, ?al??malar?nda baz? yetkinlikler tan?mlam??t?r; bu yetkinlikler i? tan?m?na g?re de?i?iklik g?sterir. Fakat baz?lar? tüm pozisyonlar i?in ge?erlidir; temel sorumluluk ve i?levsellik a??s?ndan tüm ?al??anlar?m?z?n sahip olmas? gereken niteliklerdir.

Bu nitelikler a?a??da tan?mlanm??t?r:

Davran??sal Esneklik

MSF belirlenen hedeflere ula?mak i?in, saha ?al??anlar?ndan etkin bir ?al??ma performans? bekler. MSF ?al??anlar?, bunu ancak de?i?en ko?ullara, g?revlere, sorumluluklara ve insanlara h?zla uyum sa?layarak ger?ekle?tirebilirler.

Sonu? ve Nitelik Odakl? Olmak

MSF saha ?al??anlar?, tan?mlanan g?revlerin amac?na ula?abilmesi i?in gerekli kararl?l??a ve azme sahip olmal?d?r. Belirlenen zaman diliminde k?s?tl? kaynaklarla ve mevcut prosedürler ?er?evesinde etkili ??zümler üretebilmeli ve bunu prati?e d?kebilmelidirler. Ayn? zamanda devam eden ?al??malar? sürekli geli?tirmeleri ve kendi performanslar?n? art?rmak i?in ?aba g?stermeleri beklenir.

Tak?m ?al??mas? ve ??birli?i

MSF saha ?al??anlar? payla?ma, i?birli?i ve ileti?im kurma konular?nda s?k?nt? ya?amamal?d?r. ?ünkü yap?lan insani yard?m ?al??malar? her zaman ortak bir ?aban?n ve tak?m ?al??mas?n?n ürünüdür.

Güvenlik Y?netimi ve Fark?ndal???

MSF saha ?al??anlar?, di?er ?al??anlar? etkileyen fakt?rlerin ve projenin güvenli?ini tehdit eden durumlar?n fark?nda olmal?d?r. ?nceden her türlü güvenlik a???? hakk?nda tahmin yürütebilmeli ve buna ba?l? olarak projenin, ?al??anlar?n ve tesislerin güvenli?ini tehlikeye atacak durumlardan ka??nmal?d?r. MSF’nin güvenlik ilkeleri ve düzenlemelerinde belirtilen uygulamalara ek olarak, gerekti?inde h?zla yeni tedbirler alabilmelidir.

Stres Y?netimi

MSF ?al??anlar?n?n her türlü ki?isel duygu ve sorunlar?n? kontrol alt?nda tutabilmesi, her zaman pozitif bir yakla??mla ileti?im kurmas? ve stresli b?lgelerde ?al??malar?n? sürdürebilecek karakter ?zelliklerine sahip olmas? beklenir. Bu sebeple ?al??anlar?n stresli durumlarla ba?a ??kma y?ntemlerini bilmeleri beklenir.

Kabul Süreci

MSF'ye dahil edilen ki?ilerin ba?vuru belgeleri, gerekti?inde mevcut ve uygun olan pozisyonlarda de?erlendirilmek üzere veri deposuna ve MSF kay?tlar?na aktar?l?r. Ba?ar?l? bir mülakattan sonra, gerekli g?rüldü?ü takdirde iki adet referans mektubu (tercihen bir ?nceki i? yerinizdeki y?neticinizden) g?ndermeniz istenebilir.

MSF kay?tlar?na dahil edilmi? olman?z, art?k MSF ile ?al??mak i?in uygun oldu?unuz anlam?na gelir. Bu nedenle konuyu ciddiye alman?z ve müsait olma durumunuzu netle?tirmeniz, acil durumlarda toplanacak ekibe dahil olman?z a??s?ndan büyük ?nem ta??maktad?r.

Sizi bir saha g?revine y?nlendirmeden ?nce, olas? gecikmeleri ?nlemek i?in, e?er varsa, mevcut durumunuzdaki de?i?iklikleri (adres de?i?ikli?i, hastal?k vb.) bize bildirmenizi bekleriz.

Sizi bir pozisyonla e?le?tirirken, yeteneklerinizi, deneyiminizi ve dil becerilerinizi g?z ?nünde bulundururuz.

Yerle?tirmeler ayn? zamanda fiili ihtiya?lara g?re belirlenir. ?al??anlar, kendilerine en ?ok ihtiya? duyulan ve en faydal? olacaklar? b?lgelere sevk edilir. Saha ?al??anlar?n?n kendi istekleri do?rultusunda belirli bir ülkeye y?nlendirilmeleri mümkün de?ildir.

Bu süre?, dünyan?n her yerinden binlerce ba?vuru ald???m?z i?in rekabet i?eren bir süre?tir. Bu konuda anlay??l? ve sab?rl? olman?z? bekliyoruz.

Haz?rl?k Kurslar?

Bir saha g?revi ile e?le?tirildi?inizde, bir haftal?k haz?rl?k kursuna (PPD - Preparation for Primary Departure) g?nderilirsiniz.

Ayn? zamanda ofisimizde gerekli bilgilendirmeleri alacak ve gerek g?rülmesi halinde operasyon merkezlerimizden birine y?nlendirilerek, saha g?revi i?in ayr?lmadan ?nce bir toplant?ya ?a?r?lacaks?n?z.

G?rev süreniz boyunca sabit bir kontrata ba?l? olarak ?al??acaks?n?z.

?? gücünde ?e?itlili?e ve farkl?l??a de?er verdi?imiz i?in toplumun her kesiminden yap?lacak ba?vurular? destekliyoruz ve her bireye f?rsat e?itli?i sunuyoruz.

Daha fazla bilgi i?in:?Nas?l Ba?vurabilirim?