Myanmar’?n Rakhine eyaletinde (eski ad?yla Arakan) Rohingyalara y?nelik ?iddetin artmas?yla Banglade?'e s???nan yüzbinlerce mülteci, zor ?artlarda ya??yor. Banglade?’in Cox’s Bazar b?lgesindeki MSF’ye ait Kutupalong sa?l?k tesisinde g?rev yapan Dr. Ian Crossi femur k?r??? olan bir hastayla ilgileniyor. Fotograf_Paula Bronstein

Bu sayfada belirtilen ?zellikler, S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) ile ?al??mak i?in aranan temel kriterlerin ?zetidir. Bu kriterler saha g?revlerinin gereksinimlerine, ko?ullar?na ve organizasyon bi?imine ba?l? olarak de?i?ebilir.

Süre

?o?u g?rev 9 ila 12 ay sürer.

Bir MSF saha ?al??an? olarak sizden beklenen, neredeyse bir y?ll?k bu uzun süre boyunca ayn? kararl?l?k ve sorumluluk bilinciyle ?al??abilmenizdir. Projenin ortam?na al??mak ve saha g?revinin devaml?l???n? sa?lamak i?in bu süre boyunca verimli ve istekli ?al???lmas?, yerel ve uluslararas? ?al??anlar?n uyumu i?in de son derece ?nemlidir.

Cerrah ve anestezistler bir y?l boyunca uygun olma gereklili?inden muaf tutulabilir, daha k?sa süreli g?revlendirilebilirler.

Baz? MSF projeleri do?al afet veya insan kaynakl? acil kriz durumlar? nedeniyle ba?lat?labilir. Bu gibi durumlarda ?al??anlar?n k?sa d?nem uygun olmas? ko?ulu aranabilir.

Yabanc? Dil ve Deneyim

Dil ve ileti?im becerilerine sahip olmak temel gerekliliklerden biridir. ?ngilizce ba?ta olmak üzere Frans?zca, Arap?a, Almanca, ?spanyolca, vb. gibi dillerden en az birini iyi seviyede konu?man?z/yazman?z ve kendi uzmanl?k alan?n?zda en az iki y?ll?k ?al??ma deneyiminizin olmas? halinde MSF ba?vuru yapmay??te?vik etmektedir. Birden fazla dile hakimiyet, ba?vuru yapan adaylar?n yerle?tirilmesinde bu ki?ilere ?ncelik ve kolayl?k sa?layacakt?r.

Frans?zca konu?ulan b?lgelerde ?ok say?da saha ?al??an?na ihtiya? duyuldu?undan, ak?c? Frans?zcaya sahip olmak, belli bir projeye se?ilmeniz a??s?ndan ?nemli bir kriterdir.

Ekip ?al??mas?

MSF saha ?al??anlar? beraber ya?ar ve birlikte ?al???rlar. Gün i?inde bu kadar uzun süre beraber olmak, ?zel hayat?n k?s?tl? olmas? ve ya?am ko?ullar?n?n zorlu olmas? ihtimali ile beraber dü?ünüldü?ünde, gü?lü ekip ili?kileri yürütmek projenin devaml?l??? a??s?ndan hayatidir. Esnek, ho?g?rülü, sa?lam ve insan ili?kilerine sahip ??kan bir ?al??an olman?z beklenir.

Ayn? zamanda her millet ve kültürden ?ok say?da insanla ileti?im kurman?z gerekti?inden, sosyal ili?kiler sürdürmekte istekli ve kabiliyetli olman?z beklenir.

Geli?mekte Olan ülkelerde Deneyim

S?n?r Tan?mayan Doktorlar genellikle geli?mekte olan ülkelerde ?al??t???ndan, ?nceki i? hayat?n?zda veya ki?isel ge?mi?inizde Afrika, Asya, Güney Amerika gibi b?lgeleri ziyaret etmi? olman?z ve geli?mekte olan ülkeler hakk?nda bilgi sahibi olman?z beklenir.

Proje i?erisinde tatmin edici bir performans g?sterebilmeniz i?in, ba?kalar?na e?itim verme, ba??ms?z hareket edebilme ve organizasyon becerilerine sahip olman?z gerekmektedir.

?nsani yard?m g?revleri esneklik, dayan?kl?l?k, ba?l?l?k ve en ?ok da sakin olmay? gerektirir. - Johanna Macleod - MSF Hem?iresi

Stres Y?netimi

MSF projelerinin ?o?u, ?at??ma ve istikrars?zl?k g?rülen b?lgelerde yürütülür. ?evre ko?ullar? s?k?nt?l? ve dengesiz olmakla beraber, ?al???lan hedef topluluklar da ciddi stres alt?nda olabilir. Daha dengeli ?al??ma ko?ullar?nda dahi, i? yo?unlu?u ve devaml? ekip halinde hareket edilmesi gereklili?i y?ld?r?c? ve stresli olabilir.

MSF ile ?al??t???n?z süre boyunca, tahmin edilmesi gü? ve zor ?evresel ko?ullara haz?rl?kl? olmal? ve bu ko?ullarla ba?a ??kabilecek yetiye sahip olmal?s?n?z. MSF s?kl?kla g?revlerden ?nce, g?rev s?ras?nda ve sonras?nda saha ?al??anlar?na stres y?netimi konusunda destek verir.

Esneklik

Ko?ullar, ?al??malar ve i? tan?mlar? saha g?revindeki ihtiya?lara ba?l? olarak h?zla de?i?ebilir. G?rev süreci i?inde de tak?m bile?enleri ve ?al??ma ortam? de?i?ebilir. Bu sebeple esnek ve de?i?ikliklere kolay adapte olabilen bir ki?ili?e sahip olman?z, MSF projelerinde ba?ar?l? olman?z a??s?ndan kritiktir.