Tüberküloz riski ta??yan 66 ya??ndaki Samuel, MSF doktorlar?ndan Veronika Polvoca ile birlikte test sonu?lar?n? beklerken kameralara gülümsüyor. MSF'nin Matsapha klini?inde tüm hastalar tüberküloz taramas?ndan ge?iyor. Foto?raf: Alexis Huguet

T?p e?itimi zorlu bir süre?tir, fakat size ?ok büyük f?rsatlar sunar. T?p Fakültesi’nde yapt???n?z ?al??malar ve edindi?iniz beceriler, do?al afet, sava? ve salg?nlardan etkilenen dünyan?n d?rt bir yan?ndaki insanlara yard?mc? olman?z i?in size ayr? bir f?rsat yarat?r.

E?itimim bitti?inde S?n?r Tan?mayan Doktorlar’a (MSF) nas?l kat?labilirim?

Pek ?ok?t?p ??rencisi gibi siz de kariyerinizin bir b?lümünde dünyan?n geli?mekte olan b?lgelerinde ?al??may? hayal ettiyseniz MSF bu konuda size yard?mc? olabilir ?ünkü MSF her zaman, 70'ten fazla ülkede sürdürdü?ü yard?m ?al??malar? i?in deneyimli hekimlere ihtiya? duyar.

?nsani yard?m ?al??malar? baz?lar? i?in son derece stresli, yorucu ve karma??k olabilir. ?al??malar?n?z?s?ras?nda yüksek maa?lar?almazs?n?z. Aileniz, sevdikleriniz ve arkada?lar?n?zdan uzak kal?rs?n?z. Ancak yapt???n?z yard?mlar?n dünya ?ap?ndaki insani boyutu, bu zorlu durumlar? telafi edecek niteliktedir.

"S?n?r Tan?mayan Doktorlar ile ?al??mak,?t?p doktoru?olman?n ne anlama geldi?ini anlaman?z? sa?lar. Her gün kelimenin tam anlam?yla kendinizden ?dün vererek yard?ma ihtiyac? olan insanlar?n hayat?n? kurtar?r ve onlara umut ????? olursunuz." - Simon Burling, Sudan ve Somali’de MSF ile ?al??m?? olan pratisyen?hekim

MSF'nin yurtd???ndaki saha ?al??malar?nda g?rev almak i?in ba?vurmay? planl?yorsan?z?belirli?temel kriterlerinden haberdar olabilirsiniz. Her ?eyden ?nce MSF; sava?, do?al afet ve salg?n hastal?klar?n oldu?u ortamlarda saha g?revlerinin zorlu?u ve deneyimli ?al??anlara ihtiya? duyulmas? nedeniyle saha ?al??malar?na ??rencileri ve yeni mezunlar? staj veya g?nüllü programlar? kapsam?nda kabul etmemektedir.??o?unlukla ?ehirde al???k oldu?unuz, e?itim g?rdü?ünüz hastane ko?ullar?ndan ve teknolojik ekipmanlardan yoksun olabilen saha programlar?m?z, mesleki deneyimi olmayan sa?l?k ?al??anlar?, ?zellikle de ??renciler i?in uygun ko?ullar? sa?layamayabilir.

Bunun yerine, mezuniyet sonras?nda, ?ngilizce ba?ta olmak üzere ek olarak Frans?zca, Arap?a, Almanca, ?spanyolca, vb. gibi dillerden en az birini iyi konu?man?z ve uzmanl?k alan?n?zda en az iki y?ll?k deneyiminiz olmas? halinde MSF?yurtd???ndaki yard?m programlar?nda ?al??mak üzere ba?vuru yapmay??te?vik etmektedir.

Buna ek olarak?saha ?al??mas?na uygunluk konusunda kendi de?erlendirmenizi yapman?z sizin i?in de ba?vuru ?ncesinde faydal? olacakt?r. Bu ba?lant?daki ?nemli hususlar? de?erlendirmeniz, kendinizi saha ?al??mas?n?n zorluklar?na haz?r hissedip hissetmedi?inizi sorgulamak i?in iyi bir f?rsat olabilir.

Bu noktadan sonra temel kriterleri kar??lad???n?z? dü?ünüyorsan?z?ba?vuru formunu bu ba?lant?da?bulabilir, ba?vurunuzu ad?m ad?m tamamlayabilirsiniz.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar ile ?al??ma ?ans?m? art?rmak i?in ne gibi e?itimler almam? ?nerirsiniz?

MSF’nin her program?nda birbirinden farkl? uzmanl?k alanlar?na ihtiya? vard?r. Baz? programlar hastal?klar i?in, baz?lar?ysa afet ve di?er acil durumlar konusunda ?zelle?mi?tir. Ancak baz? uzmanl?k alanlar?na neredeyse her MSF ?al??mas?nda ihtiya? duyulmaktad?r; bu alanlarda uzmanla?mak yine zorunlu olmamas?na ra?men, tercih edilme olas?l???n?z? kesinlikle art?r?r.

Acil Servis Doktorlar?: MSF doktorlar?n?n stresli ko?ullarda hasta s?n?fland?rmas? yapabilmesi beklenir. Kaza ve acil müdahale konusunda uzmanla?m?? olmak, MSF’de ?al??mak i?in se?ilmenizde yararl? olacakt?r.

Pediatri: Kriz durumlar? ya?and???nda ?ocuklar beslenme yetersizli?i, salg?nlar ve enfeksiyonlara kar?? yeti?kinlerden daha savunmas?zd?r. Bu?nedenle pediyatride uzmanla?m?? olman?z MSF i?in tercih sebebidir.

Jinekoloji: Geli?mekte olan ülkelerde kad?n do?um?sorunlar? ?ok yayg?nd?r. Kad?n do?um acil vakalar? ya?and???nda bu durumla ba?a ??kabilecek ?zgüven ve kontrole sahip olman?z beklenir.

Pratisyen hekimlik: Her türden hastal?kla ba?a ??kabilmek ve hastalar?n problemlerini h?zl?ca te?his edip onlar? gerekli b?lümlere sevk etmek son derece ?nemlidir. Bu sebeple pratisyen hekimlere de ihtiya? duyar?z.

Epidemiyoloji: Verem, HIV/AIDS, s?tma, kolera, kala-azar, uyku hastal??? vb. tropik hastal?klar?yard?m programlar?m?z?n?yürütüldü?ü ülkelerin ?o?unda s?kl?kla rastlanan hastal?klard?r. Bu?nedenle salg?n hastal?klar konusunda uzmanla?m?? olman?z son derece faydal? olacakt?r.

Ayn? zamanda ??rencili?iniz s?ras?nda veya mezuniyet sonras? MSF'nin baz? ofislerinde sundu?u staj imkanlar?yla kendinizi geli?tirebilirsiniz.?Bu stajlar belli d?nemlerde 3 ay veya 6 ay yar? zamanl? olmak üzere tamamlanabilir. Stajyerler, planl? bir ??renme süreci kapsam?nda ?al??anlar?m?z?n rehberlikleri ve düzenli de?erlendirmeleri do?rultusunda ?zel yeteneklerini geli?tirme f?rsat? bulabilirler.??u an i?in Türkiye'de staj imkan? sunam?yoruz, fakat MSF ABD'nin New York ofisinde sundu?u staj imkanlar? i?in?bu ba?lant?y??inceleyebilirsiniz.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar'? üniversitemizde a??rlayabilir miyiz?

Dünyada ve Türkiye'de t?p ??rencileri ba?ta olmak üzere üniversite ??rencileriyle s?k s?k etkinlikler düzenliyoruz. MSF'nin ilkelerini ve dünya ?ap?ndaki ?al??malar?n? aktard???m?z bu etkinlikleri, Türkiye'den ve dünyadan farkl? MSF ?al??anlar?yla organize ediyoruz. E?er siz de üniversitenizde bizi a??rlamak ve bilgilendirme toplant?s? yapmak isterseniz, üniversitenizdeki gerekli birimlerle ve b?lümünüzle konu?tuktan sonra bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

Daha fazla bilgi i?in S?k?a Sorulan Sorular (SSS) k?sm?n? inceleyebilirsiniz.