Konakry, Gine Ebola Kontrol Merkezi

Ebola sa?l?k ?al??an?, Konakry'deki (Gine) Donka Hastanesi'nin a??lama biriminde g?nüllü olarak deneme a??s?n? yapt?r?yor.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF), herhangi bir insani acil durumda?yard?m program? ba?latabilir. Baz? durumlarda hükümetler veya bir Birle?mi? Milletler (BM) kurulu?u MSF’ye proje ?a?r?s?nda bulunabilir. Her iki durumda da deneyimli elemanlardan olu?an bir MSF ekibi acil durum b?lgesine giderek sa?l?k ve g?da ihtiya?lar?n? belirlemek, b?lgedeki siyasi yap?y? g?zlemlemek, yerel kapasiteyi ve ula??m olanaklar?n? analiz etmek ve güvenlik seviyesini belirlemek i?in sahada ke?if ?al??mas? yürütür. Bu ekip, bulgu ve g?zlem raporlar?n? operasyon merkezlerine g?nderir.

Operasyon merkezleri buna ba?l? olarak ba?lat?lacak?program?n karar?n? vererek, b?lgede ?ncelik verilecek sa?l?k faaliyetlerini, toplanacak saha ?al??anlar?n? ve gereken teknik malzemeleri belirler.

Bir yard?m program?na ba?larken, a?a??da belirtilen hizmetlere ?ncelik verilir:

Kitlesel A?? Kampanyalar?

Acil durumlarda ?ok say?da zor durumda insan, hijyenik olmayan ko?ullarda bir arada ya?ad??? i?in bu b?lgelerde ?e?itli salg?n hastal?klar ortaya ??kabilir. Sar? humma, kolera, k?zam?k, menenjit gibi hastal?klar ?ok ?abuk yay?l?r ve toplu a?? kampanyas? yürütülmesi bu sebeple hayati ?nem ta??r.

Sa?l?k Personelinin E?itilmesi

S?n?r Tan?mayan Doktorlar,?program?b?lgelerindeki yerel sa?l?k personelleri sayesinde daha sistemli ve etkin ?al??abilir. Ancak bazen iyi e?itimli doktor ve hem?ireler program?n yürütüldü?ü b?lgeden ayr?lmaya karar verip ülkelerine geri d?ndü?ünde, b?lgede kalan personel deneyimden yoksun ise ve yeni tedavi y?ntemleri konusunda bilgilendirilmemi?se, bu durum yap?lan ?al??malar?n durma noktas?na gelmesiyle sonu?lanabilir.

Bu sebeple MSF her zaman ?al??t??? b?lgelerde temel sa?l?k hizmetleri, te?his, psikososyal destek ve ila?lar hakk?nda e?itimler verir. B?ylece yerel ?al??anlar?n MSF b?lgeden ayr?ld?ktan sonra ya?anan herhangi bir kriz an?nda sistemli ?al??mas?n? garantilemi? olur. ?ünkü MSF hi?bir zaman afet ve acil durum b?lgelerinde temelli kalmay? ama?lamaz. Acil durum kontrol alt?na al?nd?ktan sonra bu b?lgeden ayr?larak, yap?lan tüm ?al??malar?n devaml?l???n?n sa?lanmas? i?in yerel ?al??anlar?n sorumluluk almas?n? ister. Bu sebeple, tüm e?itimler belirlenen k?lavuzlar do?rultusunda verilir ?ünkü?yard?m programlar?nda standartlar?n e?it kalitede ve i?levselli?e sahip olmas? gerekir.

Su ve Sanitasyonun ?yile?tirilmesi

Temiz i?me suyu ve sanitasyon sistemlerinin sa?lanmas?, herhangi bir acil durum an?nda salg?nlar?n ortaya ??kmas?n? engellemek a??s?ndan büyük ?nem ta??r. S?n?r Tan?mayan Doktorlar, ?zel uzmanlar i?e alarak var olan su kuyular?n?n iyile?tirilmesi, yeni su kuyular? a??lmas?, su tanklar? yerle?tirilmesi veya umumi tuvalet kurulmas? gibi konulara odaklanarak sa?l?k hizmetlerini iyile?tirme ve geli?tirme ?al??malar? yürütür.

Veri Toplama

Acil durum ve afet b?lgesinde ya?ayanlar?n sa?l?k durumunu takip etmek i?in t?bbi verileri kay?t alt?na almak ?nemlidir. ?lüm oranlar?, belirli hastal?klarla mücadele eden insan say?s? ve beslenme yetersizli?inin g?rülme s?kl??? gibi verilerin takip edilerek sisteme aktar?lmas? gerekir.

Bu veriler, genelde hastane ve kliniklerde kay?t alt?na al?n?r. Bazen belirli t?bbi bulgular? ve vakalar? listelemek i?in ?zel anketler de düzenlenebilir.

Beslenme Yetersizli?ine Kar?? Terap?tik Besin Takviyesi

Yetersiz besin kaynaklar? veya tar?m faaliyetlerinin yoksunlu?u, ?o?u zaman mülteciler, afetzedeler ve ?at??ma ma?durlar? aras?nda besin yetersizli?iyle kendini g?sterir. S?n?r Tan?mayan Doktorlar, bu sebeple düzenli olarak ?al??t??? b?lgelerde ya?ayan insanlar?n beslenme durumunu takip eder.

Akut düzeyde beslenme yetersizli?i olan ?ocuklar, t?bbi g?zlem alt?nda tutularak besin takviyesiyle desteklenmelidir. Bu ama?la MSF, ?ocuklar?n anneleriyle beraber kalabilecekleri Beslenme tedavi merkezleri in?a ederek ?zel besin takviyesi sa?lar.

Durumu ?ok kritik olmayan ?ocuklar, hamile kad?nlar ve emziren anneler, ek besin merkezlerini her gün ziyaret ederek vitamin ve mineral a??s?ndan zengin besinler alabilirler.

Hasta Tedavi

Hastal?klar? te?his ve tedavi etmek, bir sa?l?k kurulu?unun ?ncelikli hizmetidir. Bu, genellikle yerel ?al??anlar ve uluslararas? S?n?r Tan?mayan Doktorlar ?al??anlar? taraf?ndan sa?lan?r.

Deneyimli ?al??anlar, yap?lmas? gerekenleri koordine edip gerekti?i durumlarda e?itim ve destek sa?layarak, yeterli t?bbi malzeme ve ila? bulunduruldu?undan emin olmakla yükümlüdürler.

MSF, ihtiya? oldu?unda kala-azar, verem, uyku hastal??? ve s?tma gibi belirli hastal?klar? hedef alan ?zel programlar ba?latabilir. E?er bu hastal?klarla sava? sürecinde ayn? zamanda can kay?plar? da ya?an?yorsa ve hastanelerin kapasitesi yeterli de?ilse, MSF cerrahi yard?m hizmetleri de sunabilir.

Anne ve ?ocuk Sa?l???

Acil durumlarda zarar g?rmeye ve hastal?klara en a??k olan kesim anne ve ?ocuklard?r. Hamilelik kontrolleri, kad?n hastal?klar? tedavisi, a?? kampanyalar?, do?um kontrolü, ?zel beslenme programlar? ve anne-?ocuk sa?l??? e?itimi de bu sebeple MSF’nin ?al??malar? aras?nda ?nemli yer tutar.

Sa?l?k Merkezlerine ?la? ve T?bbi Malzeme Temini

Süregelen ?at??malar, yollar?n kapanmas?/bozulmas?, tehlike arz eden durumlar, ara? ve kaynak yetersizli?i veya siyasi anla?mazl?klar, ila? ve t?bbi malzemelerin tedarikini belirli bir süre i?in kesintiye u?ratabilir. Bu durumlarda MSF, b?lgedeki tedarik zincirini yeniden in?a etmek i?in yerel kurulu?lara veya topluluklara destek verebilir.

Ruh Sa?l??? Hizmetleri

Sevdiklerini kaybetmek, ter?r ma?duru olmak, katliama tan?kl?k etmek, a?l?k ve susuzluk ?ekmek ve zorlu hava ko?ullar?, acil durumlarda ya?anan yüzlerce travmatik deneyimden yaln?zca birka??d?r.

E?er yard?m edilmezse travma ma?durlar? uyku problemi, asabiyet, ba? a?r?s?, halsizlik ve di?er psikolojik ve psikososyal rahats?zl?klardan dolay? daha ?ok zarar g?rebilir. Bu ki?iler kendilerini ve sevdiklerini zor durumda b?rakabilir ve hayata yeniden ba?lama konusunda ciddi s?k?nt?lar ya?ayabilirler.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, ilk Ruh Sa?l??? Program?’n? 1991 y?l?nda ba?latm??t?r. Psikososyal yard?m hizmetleri o günden bu yana MSF programlar?n?n vazge?ilmez bir par?as? olmu?tur. Uzun süreli programlar?m?z?n büyük b?lümü ruh sa?l???na odaklanm??t?r.

Hastane ve Kliniklerin Yenilenmesi

Hastane ve klinikler ?iddetli ve süregelen ?at??malarda ?o?u zaman ciddi zarar g?rür, y?k?l?r veya ya?malan?r.

MSF, gerekli durumlarda bu hastaneleri onarmak i?in ?al??malar yürütür ve hastanelerdeki teknik donan?m? yeniden sa?lama konusunda yard?mc? olur.

HIV/AIDS Tedavisi ve ?nleyici Sa?l?k Hizmetleri

Genel sa?l?k dan??manl??? sa?lamak, neredeyse her MSF program?n?n vazge?ilmez par?as?d?r. Bu, her gün daha fazla say?da ülkede HIV/AIDS salg?n?na odaklanmak anlam?na gelir.

Yoksulluk, turizm, seks i??ili?i, bilgisizlik, paras?zl?k ve cinsel sa?l??a dikkat etmemek HIV virüsünün h?zla yay?lmas?na sebep olmu?tur.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, ayn? zamanda HIV/AIDS ile ilgili mevcut ?nyarg?lar?n yan? s?ra gurur ve korku gibi duygular? ortadan kald?rmak i?in yerel halk? bilgilendirmek ve prezervatif kullan?m?n? te?vik etmek amac?yla faaliyetler yürütür.

MSF, buna ek olarak ?ok say?da ülkede pilot AIDS/HIV tedavi programlar? ba?latm??t?r ve HIV pozitif hastalara y?nelik antiretroviral tedaviye odaklanm??t?r. Ayn? zamanda virüsün anneden ?ocu?a ge?i?ini engellemek i?in ?al??malar yap?lmaktad?r.