比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   Güney Sudan (2016)

   2016’da ülkede g?rev yapan MSF ?al??an? say?s?: 3.683 | Harcama: 86,9 milyon avro | MSF’nin ülkede faaliyete ba?lad??? y?l: 1983 msf.org/southsudan | blogs.msf.org/southsudan | @MSF_SouthSudan

   ?NE ?IKAN TIBB? VER?LER:

   934.400 ayakta muayene

   313.500 s?tma tedavisi g?ren hasta

   55.400 do?um ?ncesi muayene

   47.700 salg?n esnas?nda k?zam?k a??s? yap?lan ki?i say?s?

   25.100 rutin a??lama

   14.300 beslenme merkezinde tedavi edilen hasta

   1.000 kolera tedavisi g?ren hasta

   Sivillere y?nelik ola?anüstü ?iddeti de i?eren ve 3 y?l? a?k?n bir süredir devam eden ?at??malar, Güney Sudan’da milyonlarca insan?n yerinden edilmesine neden oldu.

   Kolera a?? kampanyas?n?n Haziran 2016’daki ilk a?amas?nda Tomping Sivilleri Koruma Kamp?’ndaki 4.000 ki?iye a?? yap?ld?. Foto?raf: MSF.

   Yüzbinlerce insan aylar boyunca g?da, su, birinci ve ikinci basamak sa?l?k hizmetleri gibi temel hizmetlere eri?emeden hayatlar?n? kaybetme korkusuyla ya?amak durumunda kald?.

   S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF), 2016 y?l?nda da yard?ma en ?ok ihtiya? duyan insanlara eri?ebilmesinin ?nündeki artan zorluklara ra?men ?iddetten etkilenenlerin acil t?bbi ihtiya?lar?na yan?t vermeye ve Güney Sudan’daki temel sa?l?k hizmetleri programlar?n? yürütmeye devam etti. Güvensizlik ortam?n?n ve ?iddetin ülke ?ap?na yay?ld??? bir ortamda insani yard?m sa?lamak gittik?e daha karma??k ve baz? b?lgelerde son derece tehlikeli bir hal ald?.

   Juba

   MSF, Temmuz ay?nda ba?kent Juba’da ?at??malar?n patlak vermesinin ard?ndan bir cerrahi müdahale tesisi kurdu ve ?ehrin farkl? b?lgelerinde faaliyet g?steren gezici klinikleri hayata ge?irdi. Gezici bir ekip, yaln?zca ilk ay i?erisinde ?iddet kaynakl? yaralanmalar? olan ve k?tüle?en hayat ?artlar? nedeniyle sa?l?k sorunlar? ya?ayan 9.242 ki?iyi tedavi etti.

   MSF ayr?ca Cuba e?itim hastanesinde bir kolera tedavi merkezinin kurulmas? ve y?netilmesi konusunda Sa?l?k Bakanl???’na destek verdi.

   Büyük Yukar? Nil b?lgesi

   Pibor

   MSF’nin Pibor’daki klini?i, anne sa?l??? ve acil sa?l?k hizmetleri de dahil olmak üzere yatarak ve ayakta tedavi hizmetleri sunuyor. ?ubat ay?nda klini?in ya?malanmas? neticesinde faaliyetlere ge?ici bir süreli?ine ara vermek durumunda kal?nmas?na ra?men, klinik Nisan ay?nda yeniden tam kapasite ?al??maya ba?lad?. Ekipler y?l sonuna do?ru cerrahi hizmetler de vermeye ba?lad?.

   Doro?

   MSF, Doro kamp?ndaki 50.000 Sudanl? mülteci ile Maban il?esindeki yerel nüfusa sa?l?k hizmetleri sunmaya devam etti. S?tma vakalar?n?n en üst düzeye ula?t??? zaman diliminde konu?land?r?lan gezici kliniklerde 9.970 ki?iye s?tma testi yap?ld?.

   Lankien

   Lankien’de bulunan MSF Hastanesi, b?lgede faaliyet g?steren tek sa?l?k tesisi olma ?zelli?ini ta??yor. Beslenme yetersizli?i, bu y?l beklenenden daha dü?ük oranda ger?ekle?se de MSF ekipleri terap?tik beslenme program?na 1.068 hastan?n kayd?n? ald?. S?tma, hem Lankien Hastanesi’nde hem de Yuai birinci basamak sa?l?k merkezinde ?ne ??kan ba?l?ca sa?l?k sorunuydu. MSF, 2016 y?l?nda Lankien’deki hastanede tatarc?k sinekleri taraf?ndan yay?lan ve ?lümcül olabilen kala azar (viseral leyi?manyoz) hastal???na yakalanm?? olan 1.530 hastay? tedavi etti. Yine 2016’da Lankien hastanesi ve Yuai sa?l?k merkezinde 116.944 ki?i ayakta muayene edildi.

   Bor

   MSF, Bor devlet hastanesindeki personele e?itim vermeye ve binalar? onarmaya devam etti. Ekipler Nisan ay?ndan itibaren cerrahi b?lümünü de destekleyerek eczane, sterilizasyon ve at?k y?netiminin iyile?tirilmesine y?nelik ?al??malarda bulundu.

   Fangak

   MSF 2016 y?l?nda sava??n harap etti?i Fangak b?lgesinde sa?l?k hizmetlerine eri?imi sa?lamak amac?yla burada yürüttü?ü ?al??malar? g?zden ge?irerek Eski Fangak’taki ayakta tedavi hizmetlerini a?amal? olarak devretti ve yaln?zca birka? insani yard?m kurulu?unun bulundu?u Yeni Fangak’ta faaliyet yürütmeye ba?lad?. Ekipler, Eski Fangak’ta 40 yatakl? bir hastaneyi destekleyerek 66.000 ki?iyi ayakta muayene etti ve 1.800 hastan?n yat???n? ger?ekle?tirdi.

   Bentiu Sivilleri Koruma Kamp? ve Bentiu kasabas?

   Güvensizlik ortam? daha fazla say?da sivilin Bentiu’daki sivil koruma b?lgesine s???nmas?na neden oldu. MSF, b?lgedeki k?tü ko?ullar?n burada ya?ayan 120.000’den fazla insan?n sa?l??? üzerinde yaratt??? sonu?lardan ?türü endi?e duymaya devam ediyor. Ekipler b?lgede 160 yatak kapasitesi, acil servis, ameliyathane ve do?um b?lümü olan bir hastane y?netiyor. Hastanede ayn? zamanda cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli ?iddet, H?V, tüberküloz (verem), kolera, s?tma ve kala azara y?nelik tedavi hizmetleri de veriliyor. Ekipler, bu faaliyetlerin yan? s?ra Bentiu Sivilleri Koruma Kamp?’nda ve Bentiu kasabas?nda sa?l???n te?viki, izleme ve eri?im faaliyetleri de yürütüyor. MSF, 2016 y?l?nda 40.380 birinci basamak muayene ger?ekle?tirerek 4.325 hastan?n yat???n? ger?ekle?tirdi.

   Leer ve Mayendit il?eleri

   MSF, 2016 y?l?n?n ba?lar?nda, ?iddetli ?at??malar?n binlerce insan? yerinden ederek büyük bir b?lümünün yak?nlardaki batakl?k b?lgelere do?ru gitmelerine yol a?t??? Leer ve Mayendit il?elerinde acil hizmetler sunmaya ba?lad?. S?z konusu b?lge halen bir ?at??ma b?lgesi ve insani ihtiya?lar da muazzam bir boyutta. Gezici ekipler s?tma, solunum yollar? enfeksiyonlar?, ishale ba?l? hastal?klar, beslenme deste?i, a?? ve cinsel ?iddet ma?durlar?n?n tedavisine odaklanan temel sa?l?k hizmetleri sunuyor. Ancak Temmuz ay?nda MSF’nin faaliyet g?sterdi?i yerle?kenin ya?malanmas?n?n ard?ndan t?bbi faaliyetler ge?ici bir süre ask?ya al?nd?.

   MSF, Yida’da da Sudan’?n Güney Kordofan b?lgesinden gelen mültecilere a??, HIV ve tüberküloz tedavisinin de aralar?nda bulundu?u ?e?itli ayakta ve yatarak sa?l?k hizmetleri sunuyor.

   Ekipler Mayom il?esinde ise Sa?l?k Bakanl??? ile birlikte temel acil hizmetlerin yan? s?ra HIV ve tüberküloz tedavisi sunan bir klinik y?netiyor.

   MSF’nin Malakal Sivilleri Koruma Kamp?’nda bulunan hastanesi ?ubat ay?nda sald?r?ya u?rad? ve aralar?nda iki personelin de bulundu?u 25’ten fazla ki?i hayat?n? kaybetti. MSF olaylara ili?kin bir rapor yay?mlad? ve Birle?mi? Milletler Güney Sudan Misyonuna, g?zetim alan? dahilinde bulunan sivillere güvenlik sa?lama ve sivil koruma b?lgesindeki ?artlar? iyile?tirme ?a?r?s?nda bulunan uluslararas? bir savunuculuk kampanyas? ba?latt?. Temmuz ay?nda b?lgedeki mevcut yap?n?n yerini alan 60 yatakl? yeni bir hastane tamamland?. MSF, Malakal kasabas?nda bünyesinde ayakta ve yatarak tedavi birimleri ile artan nüfusun ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in bir do?umhanenin de bulundu?u yeni bir sa?l?k merkezini hayata ge?irdi.

   Beyaz Nil’in ?teki k?y?s?ndaki Wau Shilluk hastanesi, b?lgeye yerle?en yerinden edilmi? nüfusa birinci ve ikinci basamak sa?l?k hizmetleri sa?lamaya devam etti.

   Equatoria B?lgesi

   Yei

   MSF, Equatoria b?lgesindeki ?iddetin artmas?n?n ard?ndan sa?l?k hizmetleri ve ruh sa?l??? deste?inin yan? s?ra a?? hizmeti veren bir klinik kurdu. Kas?m ay?ndan itibaren de gezici ekipler konu?land?r?ld? ve ilk haftada 1.368 hasta tedavi edildi.

   Kas?m ay?nda Mundri’deki ?at??malar nedeniyle ba?lat?lan proje, silahl? bir soygunun ard?ndan ask?ya al?nmak zorunda kal?nd?.

   MSF, son olarak Yambio b?lgesinde ara s?ra patlak veren ?at??malara ra?men hastalar?n te?his edilmelerinin hemen ard?ndan H?V tedavisi verilmesine odaklanan ‘test ve tedavi’ program?na devam etti.

   Bahr El Gazal b?lgesi

   B?lgedeki tek ikinci basamak sa?l?k tesisi olan Aweil hastanesi 1,5 milyon ki?iye hizmet veriyor. Ekipler, 2016 y?l?nda s?tma vakalar?nda ya?anan h?zl? art??la mücadele etti ve anne ?ocuk sa?l??? hizmetleri sundu.

   MSF, daha güneyde yer alan ve Haziran ay?ndaki ?iddetli ?at??malar?n 60.000’den fazla ki?iyi yerinden etti?i Wau’da da 42.000 muayene ger?ekle?tirdi.

   Agok, Abyei ?zel ?dare b?lgesi

   ücra bir b?lgede yer alan Abyei’deki Agok hastanesinde 140.000’in üzerinde ki?iye uzman ve acil sa?l?k hizmeti verildi. Ekipler 2016’da 50.000 kadar muayene ger?ekle?tirdi ve 1.600 cerrahi müdahalede bulundu. Buna ek olarak, MSF’nin s?tma program? kapsam?nda ücra k?ylerde 40.000’den fazla hasta tedavi edildi.

   Son verilen projeler

   Ekipler 2016 y?l?n?n sonunda Melut’taki sa?l?k tesisinde yürütülen faaliyetleri, di?er kurulu?lar?n sa?l?k hizmeti sunmaya ba?lamas? nedeniyle yava?latmaya ba?lad?. MSF ayr?ca 2009 y?l?nda hizmet vermeye ba?lad??? Gogrial’daki sa?l?k hizmetleri faaliyetlerinin büyük bir b?lümünü May?s ay?nda Sa?l?k Bakanl???’na devretti.

   Kaynak: MSF 2016 Uluslararas? Faaliyet Raporu.

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app