比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   Kenya (2018)

   2018’de ülkede g?rev yapan MSF ?al??an? say?s?: 839 | 2018 y?l? harcamalar?: 24,4 milyon avro | MSF’nin ülkede faaliyete ba?lad??? y?l: 1987 | msf.org/kenya

   MSF acil müdahale ekibi Nairobi’nin d?? mahallesi Eastleigh’te trafik kazas?nda yaralanan bir adam?n baca??n? sabitliyor. Kenya, Ekim 2017. Foto?raf: Kiki/MSF.

   ?NE ?IKAN TIBB? VER?LER:

   226.000 ayakta tedavi ger?ekle?tirildi

   15.700 ki?iye birinci basamak, 990 ki?iye ikinci basamak antiretroviral tedavi sa?land?

   860’? sezaryen olmak üzere 9.510 do?uma yard?mc? olundu

   3.320 ki?i, cinsel ?iddet olay? dolay?s?yla tedavi edildi

   210 hasta tüberküloz tedavisine ba?lat?ld?

   S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) 2018 y?l?nda Kenya’da salg?n hastal?klar, kentsel ?iddet ve HIV ile ya?ayanlar?n tedavisinin sa?lanamamas? gibi bir?ok acil duruma ve halk sa?l??? sorununa müdahale etti. Onlarca y?ld?r oldu?u gibi bu y?l da Dadaab Kamp?’nda mültecilere yard?m ettik.

   Kenya’da HIV’e ve tüberküloza (verem) ba?l? ?lüm oranlar?n?n azalmas?yla ortalama ya?am süresi istikrarl? bir ?ekilde art?yor. Fakat bula??c? hastal?klar ve anne ?lüm oranlar? hala endi?e verici sorunlar.

   Homa Bay’de HIV tedavisi

   HIV’e kar?? uygulanan antiretroviral tedavi genellikle kapsay?c? bir ?ekilde sa?lanabiliyor, ama buna ra?men Homa Bay’de HIV ile ya?ayan pek ?ok insan tedavide ba?ar?s?z sonu?larla kar??la??yor. ?nsanlar Kaposi sarkomu gibi HIV’le ili?kili ilerlemi? koenfeksiyonlarla merkezlerimize ba?vuruyor. 2018’de, ba?ar?s?z olmu? tedavi süre?lerine, ?ilerlemi? HIV’e ve ergenlere y?nelik programlara odakland?k.

   MSF’nin iki yeti?kin ko?u?una ve bir tüberküloz ko?u?una destek verdi?i Homa Bay Sevk Hastanesi’ne yat?r?lan hastalar?n yar?s?ndan ?o?u HIV pozitif. 2018 y?l?nda her ay ortalama 18 HIV pozitif hasta hayat?n? kaybetti. Bu hastalar?n yakla??k yüzde 30’u hastaneye yat?r?lmalar?n?n ilk 24 saati i?inde hayat?n? kaybetti. Bu duruma kar??, HIV’e ?zelle?en bir laboratuvar ve yatan hastalar i?in yerinde test imkan? gibi ?e?itli yenilik?i sistemler uygulamaya ba?lad?k, bu y?ntemler tedavinin h?zlanmas?na katk?da bulundu. Bunun yan? s?ra, yerel sa?l?k merkezleriyle i?birli?i i?inde hizmet verdi?imiz takip klini?imizle hastalar?n evlerine olabildi?ince yak?n bir noktada tedaviye devam edebilmelerini sa?lamaya ?al???yoruz.

   Mombasa’da hayati ?nem ta??yan do?um hizmetleri

   Likoni’deki yeni geni?letilen Mrima Sa?l?k Merkezi’nde bir anne, yeni do?an bebe?ini ziyaret?isine g?steriyor. Kenya, May?s 2018.
   Foto?raf: Paul Odongo/MSF.

   Mombasa b?lgesindeki Likoni’de 2 y?l? a?k?n süreyle bir nakliye konteynerinde cinsel sa?l?k ve üreme sa?l??? hizmeti vererek, Mrima Sa?l?k Merkezi’nin rehabilitasyonunu tamamlad?k ve May?s ay?nda hizmete a?t?k. 36 yatakl? yeni merkezde daha geni? muayene odalar?m?z ve yenilenmi? t?bbi cihazlar?m?z var; b?ylece, acil do?um ve yenido?an tedavi hizmetleri veren ba?ka sa?l?k tesisin bulunmad??? bu yo?un nüfuslu alanda, daha fazla hamile kad?na daha iyi hizmet verebiliyoruz. 2018 y?l?nda ekiplerimiz, yar?s?ndan fazlas? yeni tesisimizde olmak üzere yakla??k 7.000 do?uma yard?mc? oldular. Bunun yan?nda gebelik takiplerini yapt?k, cinsel ?iddete maruz b?rak?lanlara y?nelik t?bbi yard?m sa?lad?k ve toplum i?inde sa?l?k konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk.

   Embu’da kronik hastal?klar?n tedavisi

   Embu b?lgesindeki birinci basamak sa?l?k merkezlerinde bula??c? olmayan hastal?klar?n idaresini iyile?tirmek i?in Sa?l?k Bakanl??? ?al??anlar?na dan??manl?k yap?yoruz. Kas?m ay?nda d?rt sa?l?k ?al??an?, be? hem?ire ve alt? toplum sa?l??? g?nüllüsünden olu?an ilk grup, ast?m, diyabet, yüksek tansiyon ve epilepsi modüllerini ba?ar?yla tamamlayarak programdan mezun oldu.

   Kiambu’da uyu?turucu madde kullananlar i?in t?bbi tedavi

   2018 y?l?nda yap?lan bir de?erlendirmede, Kiambu b?lgesinde uyu?turucu madde kullananlara y?nelik bütünle?ik t?bbi bak?ma büyük ihtiya? duyuldu?unu g?rdük. Toplumun sorunu kavramas?na yard?mc? olmak i?in yerel payda?larla i?birli?i i?inde bir fark?ndal?k kampanyas? yürüttük, 2019 y?l?nda Karuri’de bu duruma ?zelle?mi? bir klinik a?aca??z. Amac?m?z, opioid ba??ml?l???nda farkl? tedavi modelleri ve hasta destek y?ntemleri de dahil olmak üzere uygun sa?l?k hizmetlerine eri?imi artt?rarak, yasad??? opioid madde kullan?m?na ba?l? hastal?k ve ?lüm oranlar?n? azaltmak.

   Nairobi’de ?iddet ma?durlar?na yard?m

   Nairobi’nin Eastlands b?lgesinde ambulans hizmetimiz, ücretsiz ?a?r? merkezimiz ve yaral?lar i?in tedavi odam?zla kentsel ?iddet ma?durlar?n?n acil sa?l?k hizmetine eri?imini artt?r?yoruz. 2018’de ?a?r? merkezimize 7.600 ?a?r? geldi, bildirilen bu vakalar i?in 6.230 kere ambulans g?nderildi ve sa?l?k merkezlerine 4.340 sevk ger?ekle?tirildi. Genellikle ayakta tedavi edilebilir durumdaki ki?ilerin ula?t??? yara tedavi merkezinde ise 9.250 müdahale yap?ld?.

   Eastlands’de, cinsel ?iddet ve toplumsal cinsiyete dayal? ?iddete maruz kalm?? ki?ilere, bu konuda uzmanla?m?? bir klinikte hizmet veriyoruz. Ayr?ca Sa?l?k Bakanl???’na ba?l? d?rt tesise bu konuda destek veriyoruz. 2018 y?l?nda, bir ?nceki y?la g?re yüzde 18 art??la ayda ortalama 269 hastay? tedavi ettik. Yerinde eri?im ekiplerimiz toplumu bilgilendirme faaliyetlerini artt?rarak insanlara cinsel ?iddet ve toplumsal cinsiyete dayal? ?iddetin ne oldu?unu ve nas?l yard?m alabileceklerini anlatt?lar.

   Sa?l?k Bakanl???’na ilaca diren?li tüberküloz tedavisinde kullan?lan ekipmanlar sa?lay?p personele e?itim vererek deste?imizi sürdürdük. ?laca diren?li tüberküloz konusunda ????r a?an program?m?z? 2017’de devretmi?tik. Tüberküloz tan?s?nda kullan?lan GeneXpert makinelerinin ve tedavide a??zdan al?nan bedakilin ve delamanid ila?lar?n?n kullan?m?n? bu programla ba?lam??t?. Kenya’da ilk defa, bir yayg?n ilaca diren?li tüberküloz hastas?n?n tedavisini ba?ar?yla tamamlad?k. 2018 y?l?nda pilot ?al??mas?n? yapt???m?z 9 ayl?k tedavi kürü Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan benimsendi.

   Dadaab mülteci yerle?kesinde sa?l?k hizmeti

   Dadaab’daki Dagahaley Kamp?’nda ya?ayan 70.000’den fazla mülteciye ve b?lgenin yerli halk?na 100 yatakl? bir hastane ve yerinden y?netimli iki sa?l?k oca??yla kapsaml? sa?l?k hizmeti sunmaya devam ediyoruz. 2018’de 175.000’den fazla ayakta tedavi ger?ekle?tirdik, 10.000’den fazla hastay? hastaneye yat?rd?k. Ekiplerimiz beslenme deste?i, cinsel sa?l?k ve üreme sa?l???, acil cerrahi, cinsel ?iddete maruz b?rak?lanlara t?bbi ve psikolojik yard?m, a??lama, ruh sa?l??? hizmetleri, HIV ve tüberküloz tedavisi, kronik hastal?klar i?in palyatif bak?m ve diyabet hastalar? i?in evde insülin tedavisi dahil ?ok say?da hizmet sunuyorlar.

   Acil durumlara müdahale

   Acil müdahale ekiplerimiz 2018’de bir?ok salg?na ve ba?ka acil durumlara müdahale ettiler; ülke ?ap?ndaki yang?nlarda evleri hasar g?renlere insani yard?m malzemesi da??t?m?, ambulans deste?i ve t?bbi bak?m sa?lad?lar.

   Sene ba??nda yo?un ya???lar nedeniyle Nairobi, Embu, ?siolo, Garissa ve Turkana b?lgelerinde 5 ay süren bir kolera salg?n? oldu. Hastalar?n tedavisine yard?mc? olduk ve daha geni? müdahaleye destek olarak lojistik ve t?bbi malzeme sa?lad?k.

   Mart ay?nda Laikipia b?lgesindeki Nanyuki’de ??kan grip salg?n?na müdahaleyi desteklemek i?in sa?l?k ?al??an? ve t?bbi malzeme g?nderdik. Haziran ay?nda, Wajir b?lgesinde patlak veren Rift Vadisi ate?i salg?n?na müdahalede Sa?l?k Bakanl???’na yard?mc? olduk. Sivrisinekler ve kanla beslenen sineklerle bula?an bir virüsün yol a?t??? Rift Vadisi ate?i, ?lümcül kanamal? ate?e yol a?abiliyor. 82 hastan?n tedavisine yard?m ettik, salg?n?n birka? hafta i?inde kontrol alt?na al?nmas?na katk?da bulunduk.

   Y?l sonunda, ?iddetin patlak verdi?i Etiyopya’n?n Moyale b?lgesinden gelen ?ok say?da yaral?ya müdahale ettik. Ekibimiz Mandera’da 3 gün i?inde 100’den fazla yaral?n?n geldi?i Takaba Hastanesi’ne destek oldu.

   Kaynak: MSF 2018 Uluslararas? Faaliyet Raporu

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app