比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   Kongo Demokratik Cumhuriyeti (2018)

   2018’de ülkede g?rev yapan MSF ?al??an? say?s?: 2.848 | 2018 y?l? harcamalar?: 109,9 milyon avro | MSF’nin ülkede faaliyete ba?lad??? y?l: 1977 | msf.org/drc

   ?NE ?IKAN TIBB? VER?LER:

   1.826.300 ayakta tedavi ger?ekle?tirildi

   776.600 ki?i s?tma tedavisi g?rdü

   102.600 ki?i hastaneye yat?r?ld?

   38.200 seans bireysel ruh sa?l??? dan??manl??? sa?land?

   34.300 do?uma yard?mc? olundu

   24.500 ?ocuk, beslenme program?nda tedavi g?rdü

   9.100 ki?i HIV tedavisi g?rdü

   7.760 cerrahi müdahalede bulunuldu

   6.950 ki?i cinsel ?iddet olay? nedeniyle tedavi edildi

   6.910 ki?i kolera tedavisi g?rdü

   Kongo Demokratik Cumhuriyeti onlarca y?l devam eden, üst üste binen bir?ok kriz ya?ad?, sa?l?k hizmetlerinde ciddi k?s?tl?l?klarla bo?u?tu. U? boyutlardaki ?iddetin daha da t?rmanmas? ve s?k s?k tekrarlayan, geni? alanlar? etkileyen salg?nlar 2018 y?l?na damgas?n? vurdu.

   Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, Tchomia’da MSF’nin destek verdi?i bir kolera tedavi merkezinde MSF’nin hem?iresi hastalar? kontrol ediyor. Mart 2018.
   Foto?raf: John Wessels.

   S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) 2018 y?l?nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin 26 eyaletinden 17’sinde 54 t?bbi program yürüttü. Temel sa?l?k hizmetlerinden beslenmeye ve ?ocuk sa?l???na, cinsel ?iddete maruz b?rak?lanlara ve HIV/AIDS ile ya?ayanlara y?nelik tedaviye kadar ?ok ?e?itli hizmetlerimizle, en ?ok ihtiya? duyulan yerlerde kapsaml? t?bbi yard?m sunuyoruz. 2018 y?l?nda dokuz k?zam?k salg?n?na ve art arda gelen iki ebola salg?n?na müdahale ettik. Bunlardan biri ülkenin ?imdiye kadar g?rdü?ü en büyük ebola salg?n?yd? ve y?l sonu geldi?inde hala devam ediyordu.

   Yerinden edilmi? ki?ilere ve yerli halka yard?m

   Büyük Kasai b?lgesinde 2016 y?l?ndan beri yakla??k 1,4 milyon ki?i ?iddet yüzünden yerinden edildi. 2018 y?l?nda b?lgedeki ekiplerimiz Kakenge, Kananga, Tshikapa ve Tshikula’daki sevk hastanelerine, ayr?ca civardaki 35 sa?l?k merkezine beslenme, ?ocuk ve anne sa?l???, ?iddete ba?l? yaralanmalar?n ameliyat?, cinsel ?iddete maruz b?rak?lanlara y?nelik tedavi, ayr?ca sevk hizmetlerinde destek oldu. Kasai Eyaletinin güney kesimindeki Kamonia sa?l?k hizmet b?lgesinde de kom?u ülke Angola’dan zorla geri g?nderilen Kongolulara t?bbi yard?m sunduk.

   Topluluklar aras? ?arp??malar?n ve silahl? gruplar aras?ndaki ?at??malar?n büyük ?apl? yerinden edilmelere yol a?t??? ?turi Eyaletinin Bunia ?ehrinde ve Djugu b?lgesinde 80.000’den fazla t?bbi müdahale ger?ekle?tirdik. Burada ayr?ca tuvalet ve du?lar in?a ettik, k?zam?k ve kolera salg?nlar?na müdahalede bulunduk ve cinsel ?iddete maruz b?rak?lm?? ki?ileri tedavi ettik.

   2017 y?l?nda Tanganyika Eyaletinin Kalemie ?ehrinde ya?anan ?iddet olaylar?yla yerinden edilmi? ki?ilere yard?m etmeye bu y?l da devam ettik; insani yard?m malzemeleri ve su sa?laman?n yan? s?ra toplum temelli sa?l?k hizmeti ve psikolojik destek verdik. Maniema Eyaletinin Salamabila ?ehrinde ve Güney Kivu’nun Kalongwe ?ehrinde, ?iddet ma?durlar?na ve yerinden edilmi? ki?ilere birinci ve ikinci basamak sa?l?k hizmetleri sunan merkezler kurduk.

   Y?l?n sonunda ülkenin bat? kesimindeki Mai-Ndombe Eyaletinde, Yumbi civar?nda a??r? ?iddetten ka?an binlerce insana yard?m etmek i?in b?lgeye bir acil müdahale ekibi g?nderdik.

   Orta Afrika Cumhuriyeti’nden gelip Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kuzeyine ge?en mültecilere destek olmak i?in Kuzey Ubangi Eyaletinin Gbadolite ve Mobayi-Mbongo ?ehirlerinde hastaneleri ve sa?l?k merkezlerini destekledik, gezici kliniklerle hem mültecilere hem de b?lgenin yerli halk?na t?bbi yard?m g?türdük. Ayn? eyalette, Bili ?ehrindeki sevk hastanesinde ve 50 sa?l?k merkezi ve sa?l?k oca??nda, bütünle?ik toplum yakla??m?yla acil, ?ocuk ve yenido?an servislerini destekledik.

   ülkenin do?usunda, Güney Sudan s?n?r?ndaki Karagba ve Ulendere düzensiz yerle?im yerlerinde 48.000’den fazla mülteciyi tedavi ettik.

   Kivu Eyaletlerinde kapsaml? sa?l?k hizmeti

   Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Güney Kivu Eyaletinde MSF’nin motosiklet sürücüsü, Numbi’deki hastaneye malzeme g?türmek i?in ?amurlu yollar? a?maya ?al???yor. Eylül 2018.
   Foto?raf: Marta Soszynska/MSF.

   Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin do?u kesiminde, ?at??malar?n 25 y?ldan uzun bir süredir yo?un bir ?ekilde devam etti?i Kivu Eyaletlerinde sa?l?k hizmetinin süreklili?ini sa?lamak i?in bir dizi uzun soluklu programa devam ediyoruz. Bunun yan?nda, ?iddete ba?l? yaralanmalara ve yerinden edilmelere acil müdahalede bulunuyoruz.

   Kuzey Kivu’da Lubero, Masisi, Mweso, Rutshuru ve Walikale’de ?al??an ekiplerimiz ba?l?ca sevk hastanelerine ve civardaki sa?l?k merkezlerine destek vererek hem birinci, hem de ikinci basamak sa?l?k hizmeti sunan geni? kapsaml? sa?l?k programlar? yürütüyor. Verilen hizmetler aras?nda acil servis, yo?un bak?m, cerrahi, beslenme deste?i, anne ve ?ocuk sa?l???, toplum temelli sa?l?k hizmetleri, ayr?ca ula??m? zor yerlerde toplu a??lama uygulamas? gibi yerinde eri?im hizmetleri bulunuyor.

   Güney Kivu’da mültecilere, yerinden edilmi? ki?ilere ve yerli halka s?tma, HIV, tüberküloz, beslenme yetersizli?i, akut solunum yolu enfeksiyonlar? ve ishalli hastal?klara kar?? tedavi imkan? sa?l?yoruz. Ekiplerimiz Kusisa’daki yeni bir sa?l?k merkezi de dahil olmak üzere eyalet ?ap?nda 10’dan fazla tesiste ?al??t?. Kusisa’da 2018 y?l?nda in?a edilen merkezin anne ve ?ocuk sa?l??? ile acil servis ko?u?lar? ve bir ameliyathanesi bulunuyor.

   Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Güney Kivu Eyaletindeki Tshonka’da birinci basamak sa?l?k hizmeti veren bir merkezde sa?l?k bilgilendirme ?al??an? ?ark?lar s?yleyerek gen? anneleri ve hamile kad?nlar? bilgilendiriyor. Nisan 2018. Foto?raf: Marta Soszynska/MSF.

   Cinsel ?iddete maruz b?rak?lanlara y?nelik tedavi

   2018 y?l?nda Orta Kasai Eyaleti’ndeki Kananga’da her ay, ?o?u kad?n, ancak aralar?nda erkeklerin ve kü?ük ?ocuklar?n da bulundu?u 200 ila 250 ki?iyi, cinsel ?iddete maruz b?rak?lm?? olmalar? nedeniyle tedavi ettik.

   Maniema Eyaletinde, Salamabila’da bir hastane ve d?rt sa?l?k merkezinde cinsel ?iddete maruz b?rak?lm?? ki?iler i?in psikolojik ve t?bbi hizmetler vermeye ba?lad?k. Ayr?ca ?turi Eyaletinde Mambasa civar?ndaki alt? sa?l?k merkezinde, cinsel yolla bula?an hastal?klar ta??yan ve cinsel ?iddete maruz b?rak?lm?? 5.500 hastaya tedavi sunma yollar?n? iyile?tirmek i?in telefon uygulamas? denemeleri yaparak hizmetlerimizi artt?rd?k.

   Bunlar?n yan? s?ra, Kuzey Kivu’daki Walikale’de fiziksel sa?l?k, ruh sa?l??? ve aile planlamas? hizmetleri verdi?imiz klini?imizde de, cinsel ?iddete maruz b?rak?lan insanlara destek sunuyoruz.

   Salg?n hastal?klara müdahale

   11 ya??ndaki bu k?z, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bunia ?ehrinde bir hastane odas?nda sa?l???na kavu?maya ?al???yor. ?turi Eyaletindeki k?yüne yap?lan sald?r?da annesi ve ü? karde?i ?ldürülmü?, o ise yaral? kurtulmu?. Mart 2018. Foto?raf: John Wessels.

   Salg?n hastal?klara müdahale MSF’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki temel faaliyetlerinden biri. Ekiplerimiz 2018 y?l?nda ülkenin 10 farkl? noktas?nda durumu g?zlemleyip te?his ederek ?ok say?da acil müdahalede bulundu.

   Y?l boyunca Haut-Uélé, ?turi, eski Katanga b?lgesi, Kasai, Maniema ve Tshopo Eyaletlerini etkileyen dokuz k?zam?k salg?n?na müdahalede bulunduk ve Sa?l?k Bakanl???’n?n salg?n? kontrol alt?na alma ?abalar?n? destekledik.

   Kin?asa, Lubumba?i, Ngandajika ve Mbuji-Mayi gibi ?ehirler de dahil bir?ok b?lgeyi etkileyen büyük kolera salg?nlar?na kar?? da bakanl???n müdahalesine destek verdik.

   Maniema’da uyku hastal???n?n (Afrika tripanozomiyaz?) y?netimi, aktif vaka saptama ve tedavisinde Sa?l?k Bakanl???’na destek vermeye devam ediyoruz.

   HIV/AIDS de halen Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki bir ba?ka ?lümcül tehdit. Alarm verici derecede yüksek say?da insanda hastal?k ?yle ileri bir safhaya varm?? durumda ki derhal hastaneye kald?r?lmalar? gerekiyor, baz?lar?ndaysa tedavi i?in art?k ?ok ge? kal?nm?? oluyor.

   Kin?asa’da bulunan Centre Hospitalier de Kabinda’da geni? ?apl? bir HIV/AIDS program? yürütüyoruz. 2018 y?l?nda ileri a?amada HIV ile ya?ayan bireyler de dahil 2.000’den fazla ki?iye tedavi sunduk. Ekiplerimiz Kin?asa’daki di?er iki hastanenin HIV/AIDS faaliyetlerine de destek veriyor ve kentin sa?l?k merkezlerinden ü?ünde HIV dan??manl?k programlar? yürütüyor. Ayr?ca HIV tedavisinin iyile?tirilmesi ve antiretroviral tedaviye eri?imin artt?r?lmas? i?in Goma’da tam te?ekküllü Virunga Hastanesi de dahil be? sa?l?k tesisine teknik ve mali destek sunuyoruz.

   Kay?p meslekta?lar?m?z

   MSF’nin d?rt ?al??an? 11 Temmuz 2013’te Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin do?usunda sa?l?k de?erlendirmesi yapt?klar? Kamango’da ka??r?ld?. Bunlardan biri olan Chantal 2014’ün A?ustos ay?nda ka?may? ba?ard?, ancak Philippe, Richard ve Romy’den hala haber alam?yoruz. Arkada?lar?m?z?n serbest b?rak?lmas?n? sa?lama kararl?l???m?z? sürdürüyoruz.

   Ebola Salg?nlar?

   Ebola salg?n?yla mücadelede g?revli sa?l?k ?al??an? Flora, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Butembo’daki ebola tedavi merkezinin yüksek risk b?lgesine girmek i?in haz?rlan?yor. Kas?m 2018.
   Foto?raf: Alexis Huguet.

   ?NE ?IKAN TIBB? VER?LER:

   2.800 hasta ebola tedavi merkezlerine yat?r?ld?,

   hastalar?n 450’sine ebola te?hisi kondu

   2018 y?l? sona ererken Kongo Demokratik Cumhuriyeti, y?l?n ikinci ebola salg?n?yla mücadele ediyordu. Bu salg?n ülkede bugüne dek ya?anan en büyük ebola salg?n? oldu.

   Salg?n?n kontrol alt?na al?nmas? i?in büyük kaynak sa?land??? halde, ebola salg?n?n?n ?nünü almak mümkün olamad?. Hem salg?nla mücadelede izlenen yakla??m, hem de mücadele ?al??malar?nda insanlar?n beklenti ve ihtiya?lar?n? kar??lanamamas? ciddi ku?kular olu?turdu. Bula?ma h?z? durmaks?z?n artt? ve salg?na müdahale edenler halk?n güvenini kazanmakta zorland?lar, bu da onlar? 2019 y?l?na girerken müdahale stratejisini yeniden dü?ünmeye sevk etti.

   ?lk ebola salg?n? 8 May?s’ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kuzeybat?s?ndaki Ekvator Eyaletinde ilan edildi. MSF Bikoro, ?tipo, Mbandaka ve ?boko’da Kongo Sa?l?k Bakanl???’na destek verdi ve do?rulanan 38 ebola vakas?na tedavi sundu, bu ki?ilerden 24’ü iyile?erek evlerine d?ndü, ancak ne yaz?k ki 14’ü hayat?n? kaybetti. Ebolayla uyumlu belirtiler g?steren 120’den fazla hasta karantinaya al?nd? ve uygulanan testler sonucunda virüsü ta??mad?klar? anla??ld?.

   MSF ekipleri, Dünya Sa?l?k ?rgütü (DS?) ve Kongo Sa?l?k Bakanl???, geni?letilmi? eri?im/insani ama?la kullan?m ?er?evesi alt?nda DS? taraf?ndan onaylanan ara?t?rma a?amas?ndaki bir a??yla toplamda 3.199 ki?iyi a??lad?. Bikoro ve ?tipo civar?nda MSF ekipleri virüs bula?ma riski en yüksek olan kesinle?mi? ebola hastalar?n?n birinci ve ikinci derece ba?lant?lar? ve ?n saflarda ?al??anlar (sa?l?k ?al??anlar?, defin i??ileri, geleneksel ?ifac?lar ve motosiklet taksi sürücüleri) dahil 1.673 ki?iyi a??lad?.

   24 Temmuz’da Sa?l?k Bakanl??? salg?n?n sona erdi?ini ilan etti. Bir sonraki hafta, 1 A?ustos’ta, bu sefer kuzeydo?u eyaleti Kuzey Kivu’da yeni bir ebola salg?n? ilan edildi.[1]

   ?lk uyar?y? ara?t?r?p salg?n?n ilan edildi?i kasaba olan Mangina’da bir ebola tedavi merkezi kurarak derhal salg?na müdahale ettik. Ard?ndan, y?l?n sonunda s?cak nokta haline gelecek olan 1 milyon nüfuslu Butembo’da ikinci bir tedavi merkezi a?t?k. Verilen hizmeti dereceli olarak artt?rd?k ve salg?n?n ilk a?amalar?ndan itibaren, DS? acil müdahale protokolü do?rultusunda ilk kez, (belirtilere müdahale etme yerine) hastal??? iyile?tirme ihtimali bulunan bir tedavi y?ntemi uygulayabildik.

   DS? ve Sa?l?k Bakanl???, hastalar?n birinci ve ikinci derece ba?lant?lar?n? a??larken biz de Ekvator’daki salg?nda oldu?u gibi ?n saflarda ?al??anlar? a??layarak müdahaleye katk?da bulunduk. Ayn? zamanda pozitif bir vakan?n bildirildi?i yerlerde triyaj ve dekontaminasyon b?lgeleri kurarak, yerel sa?l?k merkezlerinde enfeksiyon ?nleme ve kontrol ?al??malar?na yard?m ettik. Uyar?lar? ara?t?rmas? i?in de bir MSF h?zl? müdahale ekibi g?revlendirildi.

   Y?l sonuna gelindi?inde teyit edilmi? ve ?üpheli 600’den fazla vaka bildirilmi?, salg?nda 360’tan fazla ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. Salg?n henüz kontrol alt?na al?nmam??t? ve pek ?ok zorluk kar??s?nda mücadele devam ediyordu. Da??n?k kümeler halinde yeni vakalar ortaya ??karken salg?n?n merkezi bir?ok kez de?i?ti. B?lgedeki insanlar?n s?kl?kla yer de?i?tirmesi ve baz? yeni vakalar?n ?nceden bilinen hi?bir bula?ma zinciriyle ba?lant?l? olmamas?, hastalarla temas etmi? ki?ilerin izini sürmeyi ve salg?n?n geli?imini kontrol alt?nda tutmay? daha da zorla?t?r?yor. Bir di?er etken de bütün bunlar?n bir ?at??ma b?lgesinde ya?an?yor olmas?: Güvenli?in olmamas? belli b?lgelere eri?imi engelliyor ve zaman zaman ortaya ??kan ?iddet olaylar? faaliyetleri yar?da keserek salg?nla mücadelede gerilemeye yol a??yor.

   [1] Laboratuvar testleri, her iki salg?na da virüsün Zaire türünün, ancak iki farkl? su?unun yol a?t???n? g?sterdi, bu da salg?nlar?n ba?lant?s?z oldu?unu g?steriyordu.

   Kaynak: MSF 2018 Uluslararas? Faaliyet Raporu

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app