比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   53 kareyle ola?and??? bir y?la bak?? - Y?l?n Foto?raflar?

   2020, bir?ok a??dan benzersiz bir y?l oldu. Aral?k 2019 - Kas?m 2020 aras?ndaki zaman dilimini i?eren bu g?rsel se?ki, dünyan?n d?rt bir yan?nda insani krizlere, acil durumlara ve sa?l?k hizmeti ihtiya?lar?na yan?t vermeye ?al??an S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) ekiplerinin bir y?l?n? belgeliyor.

   Ekip arkada?lar?m?z ve birlikte ?al??t???m?z foto?raf??lar, farkl? alanlardaki faaliyetlerimizi kay?t ald?na ald?lar: k?zam?k ve tüberküloz salg?nlar?na y?nelik t?bbi müdahale ?al??malar?, Akdeniz'de yürütülen kurtarma operasyonlar?, yerinden edilmi? veya ?at??malar?n ortas?nda kalm?? ki?ilere sa?lanan destek, El Salvador'daki f?rt?nalar ya da Beyrut’taki patlama sonras?nda oldu?u gibi felaketlerin ard?ndan insanlara sunulan t?bbi bak?m.

   Ancak bu y?la damgas?n? vuran ba?l?k ?üphesiz COVID-19 salg?n? oldu. Bu se?ki, pandemiyle dünyan?n ?e?itli noktalar?nda nas?l mücadele etti?imize dair g?rüntüler de i?eriyor. ?nceki y?llardan farkl? olarak bu foto?raflar, pandemi ?ncesinde sa?l?k hizmeti vermek üzere bulunaca??m?z? tahmin edemeyece?imiz bir dizi ülkeyi kaps?yor: ?spanya ve Amerika Birle?ik Devletleri - bak?m evleri, Brezilya ve ?svi?re - hastaneler, Bel?ika ve Fransa - s???nma evleri.

   53 foto?raftan olu?an albüm, 12 ayda 80'den fazla ülkede yürüttü?ümüz t?bbi ve insani yard?m faaliyetlerinin ?ok say?daki hikayesinden yaln?zca bir k?sm?n? anlat?yor.

   Borno eyaleti, Bama'da ülke i?inde yerinden edilmi? ki?iler i?in kurulan kampta ya?ayan bir adam yakacak odun kesiyor. Borno'da yerinden edilmi? insanlar i?in olduk?a de?erli olan odun, genellikle yiyecek ve di?er temel ??eler i?in takas ediliyor. Kamp sakinleri, ate? ve yak?t olmadan yiyecek yard?m?n? pi?irme imkan? bulam?yor. Nijerya, Aral?k 2019. @Scott Hamilton/MSF

    

   MSF’nin Port-au-Prince’in Tabarre b?lgesindeki acil travma hastanesinde ?ekilmi? bir r?ntgen. Hastan?n omurgas?nda bir kur?un s?k??t??? g?rülüyor. Haiti, Aral?k 2019. @Nicolas Guyonnet/MSF

    

   Yak?ndaki bir k?yde silahl? adamlar taraf?ndan tecavüze u?rad?ktan sonra Güney Kivu, Itota'ya s???nm?? gen? bir adam. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Aral?k 2020. @Davide Scalenghe/MSF

    

   Ku?atma alt?ndaki Marawi kentinden ve Lanao del Sur b?lgesindeki kom?u kasabalardan hastalar, ücretsiz t?bbi kontrol ve muayene i?in b?lgesel sa?l?k oca??n? ziyaret ediyor. Filipinler, Ocak 2020. @Veejay Villafranca/MSF

    

   Ba?kent Marawi'nin ku?at?lmas?ndan iki y?l sonra, yerinden edilmi? ?ocuklar Lanao del Sur Sagunsungan'daki ge?ici s???nma merkezinin yak?n?ndaki a??k alanlarda oynuyorlar. Filipinler, Ocak 2020. @Veejay Villafranca/MSF

    

   32 ya??ndaki Zekiye, MSF’nin Kabil'in bat?s?nda bulunan Da?t-i Bar?i Hastanesi’ndeki 55 yatakl? do?um ko?u?unda ikiz do?um yapt?ktan hemen sonra. Afganistan, Aral?k 2019. @Sandra Calligaro/MSF

    

   12 May?s Sal? günü yerel saatle 10:00 civar?nda Kabil'deki Da?t-i Bar?i Hastanesi’nin do?um ko?u?u, bir grup sald?rgan taraf?ndan bas?ld?. Yakla??k d?rt saat süren sald?r? s?ras?nda 16 anne vurularak ?ldürüldü. MSF ekibinden bir ebe, 7 ve 8 ya?lar?nda iki ?ocuk ve orada bulunan 6 ki?i de sald?r?da hayat?n? kaybetti. Afganistan, May?s 2020. @Frederic Bonnot/MSF

    

   Sa?l?k Bakanl???’na ba?l? ?al??an bir doktor, K?rg?zistan'?n güneybat?s?ndaki Kadamjay’da bulunan Aydarken Hastanesi’nin ?nünde. MSF, son d?rt y?ld?r, baz? kronik hastal?k oranlar?n?n ülke i?inde en yüksek oldu?u Kadamjay'de sa?l?k hizmeti veriyor. Sa?l?k Bakanl??? ile yak?n i?birli?i i?inde ?al??an ekiplerimiz, diyabet, hipertansiyon ve anemi gibi rahats?zl?klar?n taranmas?, te?hisi ve ?nlenmesinde il?e sa?l?k yetkililerine destek sa?l?yor. K?rg?zistan, ?ubat 2020. @Maxime Fossat/MSF

    

   Mülteciler ve g??menler, H?rvatistan s?n?r? yak?n?nda, Velika Kladus ile Bihac aras?nda yürüyorlar. Bosna Hersek, ?ubat 2020. @Kristof Vadino/MSF

    

   Bir g??men, H?rvat polisinin vücudunda a?t??? yaralar? g?steriyor. ?ki gün ?nce, Bosna Hersek'in H?rvatistan s?n?r?ndan geri d?nmü?, terk edilmi? eski bir fabrikada kal?yor. Bosna Hersek, ?ubat 2020. @Kristof Vadino/MSF

    

   ?lüm Treni olarak da bilinen "La Bestia", Meksika demiryollar? boyunca yak?t, ?imento ve ?e?itli mal ta??yan bir yük trenleri a??n?n ismi. Ayn? zamanda, Amerika Birle?ik Devletleri'ne ula?maya ?al??an ve ?o?u El Salvador, Guatemala ve Honduras’tan gelen g??menler ve s???nmac?lar i?in bir ula??m arac? olarak da kullan?l?yor. Meksika, ?ubat 2020. @Leo Coulongeat/Hans Lucas

    

   Mali'den Muhammed 2015'ten beri Libya'da ya??yor. Mali'ye d?nmek istiyor ama bunun i?in yeterli paras? yok. Buraya ülkesindeki ?at??malardan ka?mak ve ailesini ge?indirmek i?in i? bulmaya gelmi?. Belediye i?in ?al???yor, ancak i?i dü?ük ücretli oldu?u i?in bir yandan da ??plükte hurda metal topluyor. Toplad??? her kilo metal i?in 1 Libya dinar? (0,64 €) al?yor. Libya, Ocak 2020. @Giulio Piscitelli/MSF

    

   Trablus'un güneyindeki Gorgi semtinde ya?ayan Somalili bir mülteci. Libya, Ocak 2020. @Giulio Piscitelli/MSF

    

   MSF ve SOS MEDITERRANEE ekipleri, Marsilya ile Orta Akdeniz aras?nda bir noktada arama ve kurtarma simülasyon tatbikat? yap?yor. ?ubat 2020. @Anthony Jean/SOS MEDITERRANEE

    

   Ocean Viking kurtarma gemisinde g?revli MSF ve SOS MEDITERRANEE ekipleri, Libya’n?n 71 deniz mili a??klar?nda, a??r? kalabal?k bir ah?ap bottan 84 ki?iyi kurtard?. Akdeniz, ?ubat 2020. @Hannah Wallace Bowman/MSF

    

   ?laca diren?li tüberküloz (?D-TB) hastas? olan Phenduka Mtshali, Mbongolwane'deki evinde MSF ekibinden biriyle konu?uyor. Güney Afrika’n?n KwaZulu-Natal eyaletinin bu k?rsal b?lgesi, Güney Afrika’daki HIV ve TB salg?n?n?n merkezi. MSF burada tüberkülozun yay?lmas?n? ?nlemek amac?yla yeni bir bak?m modeli üzerinde ?al???yor. Güney Afrika, Mart 2020. @Tadeu Andre/MSF

    

   ?dlib'in Ariha il?esinde terk edilmi? ve y?k?lm?? binalar. Be?ar Esad hükümeti ve destek?ilerinin sald?r?lar? nedeniyle siviller Türkiye s?n?r?na ka?t???ndan, b?lge hayalet bir kasabay? and?r?yor. Suriye, ?ubat 2020.?@Muhammed Said/Anadolu Ajans? via Getty Images

    

   Kü?ük bir k?z ?ocu?u, Haseke vilayetinin do?usundaki El Hol kamp?nda bir ?itin ard?ndan bak?yor. Suriye, Mart 2020. @Ricardo Garcia Vilanova/MSF

    

   Yvonne ve o?lu Maxime, Bossangoa Hastanesi’nin k?zam?k ko?u?unda. Yvonne kendisi ?ocukken de ya?anan salg?ndan hat?rlad?klar?yla o?lunun semptomlar?n? fark etti. Ya?ad??? yerde STK, doktor ya da hastane olmad??? i?in geleneksel t?bb?n o d?nemde tek se?enek oldu?unu s?ylüyor. Genel durumda iyile?meler olsa da, Yvonne bunun yeterli olmad???n? ve ?ocuklar?n hala ?lmekte oldu?unu s?ylüyor. Orta Afrika Cumhuriyeti, Mart 2020. @James Oatway/MSF

    

   Salamatou, MSF'nin Baboua-Aba b?lgesindeki a??lama kampanyas? s?ras?nda ?ocuklar?n? Besson'da k?zam?k ve pn?mokok a??s? olmaya getirdi. 5 y?l ?nce Kamerun s?n?r?ndaki k?ylerinden ka?an Salamatou ve ailesi, burada yerel topluluk i?inde yeni bir hayata ba?lam??. Salamatou'nun babas? topluluklar?n? hedef alan silahl? gruplar taraf?ndan ?ldürülmü?. Orta Afrika Cumhuriyeti, Mart 2020. @James Oatway/MSF

    

   K?zam?k a??lar?, Lisala'dan, k?zam?k salg?n?ndan ciddi düzeyde etkilenen ve kuzeyde ula??lmas? zor bir b?lge olan Mongala eyaletindeki Boso Manzi'ye motosikletle ta??n?yor. MSF, tedavi ve a??lama faaliyetlerini ba?latmak üzere acil durum ekipleri g?nderdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, ?ubat 2020. @Caroline Thirion/MSF

    

   MSF ile ?al??an cerrahlar, Kuzeybat? B?lgesi, Bamenda'da bulunan St Mary Hastanesi'nde bir hastaya bak?m sa?l?yor. Silahl? adamlar taraf?ndan yolda sald?r?ya u?rayan adam i?kenceye maruz kalm?? ve be? kez vurulmu?. Kamerun, Mart 2020. @Albert Masias/MSF

    

   COVID-19 hastalar?n?n tedavisi i?in Leganes'te MSF taraf?ndan kurulan bir hastane. ?spanya, Mart 2020. @Olmo Calvo/MSF

    

   Yerel itfaiyeciler, Soria b?lgesinde bulunan El Royo'da ya?l?lar i?in bir bak?m evi olan Residencia Nuestra Senora de las Mercedes'i dezenfekte ediyor. ?spanya, Nisan 2020. @Olmo Calvo/MSF

    

   Yerel itfaiye te?kilat?, Soria - El Royo'daki ya?l? bak?m evi Residencia Nuestra Se?ora de las Mercedes'te sakinlerin ta??nmas?na yard?mc? oluyor. ?spanya, Nisan 2020. @Olmo Calvo/MSF

    

   MSF’nin yerel sa?l?k yetkilileriyle koordinasyon halinde Tamaulipas eyaletindeki Matamoros'ta ?a?t??? bir COVID-19 merkezinde bir hasta ailesi taraf?ndan ziyaret ediliyor. Meksika, Nisan 2020. @Arlette Blanco/MSF

    

   MSF'nin COVID-19'la mücadele i?in destek verdi?i Cenevre üniversite Hastanesi’nin yo?un bak?m ünitesi. Deste?in oda??n? yeni koronavirüs vaka y?netimi, sa?l?k ekipleri ve hizmetlerinin organize edilmesi olu?turuyordu. ?svi?re, Nisan 2020. @Nora Teylouni/MSF

    

   Yeniden kullan?labilir ?nlüklerin s?n?rl? say?da olmas? nedeniyle, Antwerp'teki ü? hastanede COVID-19 müdahalemizin bir par?as? olarak '?ama??r alanlar?' kurduk. Ebola salg?n? gibi dünyan?n farkl? yerleri ve ba?lamlar?ndaki deneyimimiz sayesinde, yeniden kullan?labilir ?nlükleri temizlemek ve dezenfekte etmek i?in izledi?imiz bir y?ntem var. Antwerp’teki hastanelerin her birinde günde yakla??k 500 ?nlük y?kad?k, dezenfekte ettik ve kuruttuk. Bel?ika, Nisan 2020. @MSF

    

   MSF Nisan ay?nda New York, Manhattan'da evsizler ve hijyen olanaklar?na eri?imi olmayan di?er insanlar?n ücretsiz s?cak du? alabilecekleri bir du? treyleri a?t?. Ziyaret?ilere ücretsiz banyo malzemelerinin yan? s?ra temiz ?orap ve i? ?ama??r? sa?land?. Amerika Birle?ik Devletleri, May?s 2020. @Spencer Platt/Getty Images

    

   Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés'den (Mülteciler i?in Yurtta? Destek Platformu) g?nüllü Sara, Brüksel'in Tour & Taxis semtinde ya?ayan hassas durumdaki insanlara hizmet veren COVID-19 tedavi tesisimizin y?kama ve dezenfekte etme alan?nda. Di?er kurulu?lardan g?nüllülerin deste?i bu proje i?in ?ok ?nemliydi. Bel?ika, Nisan 2020. @Albert Masias/MSF

    

   ?bb vilayetindeki El Sahul COVID-19 tedavi merkezimizin ?al??anlar?, yo?un bak?m ünitesine oksijen tüpü ta??yor. Orta ila ?iddetli seyreden COVID-19 semptomlar? olan bir hastan?n günde yakla??k alt? silindire ihtiyac? var ve oksijen temininde kesinti olmas? ?lümcül sonu?lar do?urabiliyor. Yemen, Temmuz 2020. @Majd Aljunaid/MSF

    

   ?bb vilayetinde bulunan MSF destekli El Sahul COVID-19 tedavi merkezinin t?bbi ekibi, 60 ya??ndaki Ghanem Qaid Nasser'e s?cak bir veda ediyor. Ghanem merkeze kabul edildi?inde durumu a??rd?, ancak iki hafta sonra taburcu edildi. Yemen, Temmuz 2020. @Majd Aljunaid/MSF

    

   María Turcios ve be? ?ocu?u 31 May?s'ta meydana gelen y?k?c? kas?rga Tropik F?rt?na Amanda s?ras?nda yüzerek hayatta kald?lar. Su, San Salvador'daki evlerinin ?at?s?na kadar ula?t? ve kap? mente?elerini k?rd?. El Salvador, Haziran 2020. @Victor Pe?a/El Faro

    

   Gen? bir kad?n, Benue eyaletinde yerinden edilmi? ki?ilerin ya?ad??? Abagana Kamp?’n?n a??k hava yemek pi?irme alan?nda ailesi i?in ak?am yeme?i haz?rl?yor. Nijerya, Haziran 2020. @Scott Hamilton/MSF

    

   Soma Sediqi, e?i ve iki bebe?i Afganistan'?n Kabil kentinde sürmekte olan ?iddet ve bombal? sald?r?lar nedeniyle 2018'de ülkelerini terk ederek Yunanistan'?n Midilli Adas?’ndaki Moria Kamp?’na geldi. Aile, Atina'ya nakledilmeden ?nce 5 ay boyunca 20 ki?iyle birlikte ayn? konteynerde kald?. Mülteci statüsü verildikten sonra kald?klar? yeri tahliye etmeleri s?ylendi. Yunanistan, A?ustos 2020. @Enri CANAJ/Magnum Photos, MSF i?in.

    

   Afganistan'dan 33 ya??ndaki Misria, bu foto?raf ?ekildi?inde 10 ayd?r Yunanistan'?n Midilli Adas?’ndaki Moria Kamp?’nda ya??yordu. Yorgun ve ?ok üzgün hissetti?ini, kalbinin "her zaman a?lad???n?" s?ylemi?ti. Be? ayl?k hamile oldu?u i?in ruh sa?l??? tedavisi i?in ?nerilen ila?lar? alamad?. Yunanistan, Temmuz 2020. @Enri CANAJ/Magnum Photos, MSF i?in.

    

   S?o Gabriel da Cachoeira'daki hafif ve orta dereceli COVID-19 vakalar? i?in bak?m merkezimizde bulunan MSF ekibi, 99 ya??ndaki hasta Antonio Castro'ya yard?m ediyor. Antonio, slunum gü?lü?ü ?ekiyordu ve birka? gün g?zetim alt?nda tutuldu. Brezilya, Temmuz 2020. @Diego Baravelli/MSF

    

   MSF ve yerel sa?l?k personeli, Amazon B?lgesi’ndeki Mirini G?lü k?y?s?nda ya?ayan bir toplulu?a ula?mak i?in kulland?klar? teknelere geri d?nüyor. Ekip, haneleri tek tek ziyaret ederek rutin tarama ve a??lama yap?yor. Brezilya, Temmuz 2020. @Diego Baravelli/MSF

    

   Bir yerel sa?l?k ?al??an?, Amazon B?lgesi’ndeki Mirini G?lü k?y?lar?nda düzenlenen hane ziyaretleri s?ras?nda bir aileyle konu?uyor. Brezilya, Temmuz 2020. @Diego Baravelli/MSF

    

   Ebu Siddik (solda), Myanmar'daki Rakhine eyaletinden. Banglade?'in güneydo?usundaki Cox’s Bazar b?lgesinde bulunan kamplardan birinde ailesiyle birlikte ya??yor. Burada yakla??k 860 bin Rohingya mülteci, 26 km2lik bir alana s?k??t?r?lm?? durumda. Foto?rafta, be? ya??ndaki o?lu Rashid Ullah ile MSF’nin Kutupalong Hastanesi’nde. Hastane 2009'da a??ld???ndan bu yana Rohingya mültecilere ve Banglade?lilere hizmet veriyor. Banglade?, A?ustos 2020. @Hasnat Sohan/MSF

    

   Pe?aver'deki kad?n hastanemizin giri?inde ki?isel koruyucu ekipman? i?inde MSF ekibinden bir bek?i. COVID-19 salg?n? s?ras?nda, hastaneye giri? yapan tüm ?al??anlar?n ate?ini kontrol etmekten de sorumlu. Pakistan, Eylül 2020. @Nasir Ghafoor/MSF

    

   4 ya??ndaki Hamza'n?n, MSF’nin Beyrut’un Karantina semtindeki sa?l?k merkezinde yaras?na bak?l?yor. Patlamadan en ?ok etkilenen iki b?lge olan Mar Mikhael ve Karantina mahallelerinde t?bbi noktalar kurduk. Ekibimiz yara bak?m? (pansuman), bula??c? olmayan hastal?klar? olan ki?iler i?in h?zl? muayene ve psikolojik ilk yard?m sa?lad?. Lübnan, A?ustos 2020. @Mohamad Cheblak/MSF

    

   Beyrutlular pencerelerini plastik ?rtülerle kapat?yor. 4 A?ustos'ta meydana gelen patlamada binlerce daire ve dükkan hasar g?rdü, sokaklar enkaz ve cam k?r?klar?yla kapland?. Lübnan, A?ustos 2020. @Mohamad Cheblak/MSF

    

   23 ve 24 A?ustos'taki kurtarma operasyonlar?n?n ard?ndan 201 kazazedenin bulundu?u Sea-Watch 4 kurtarma gemisi, tahliye i?in liman belirlenmesi y?nündeki ?a?r?s?na kar??l?k bulamad?. AB ve denizcilik yetkilileri, denizde yard?ma ihtiyac? olan insanlar?n ???l?klar?n? duymazdan geldi?i i?in gemi, alt? saatlik mesafede olmas?na ra?men, Orta Akdeniz'de arama kurtarma yapan tek gemi olan Louise Michel'deki insanlar? transfer etmek i?in rotas?n? de?i?tirmek zorunda kald?. A?ustos 2020. @Hannah Wallace Bowman/MSF

    

   Souleman, e?i Layla ve iki ya??ndaki o?ullar? Cillian, 23 A?ustos'ta Sea-Watch 4'ün ilk kurtarma operasyonu s?ras?nda bir lastik bottan kurtar?ld?. 2 Eylül'de Sicilya'n?n Palermo kentinde bir karantina feribotuna tahliye edildiler. Akdeniz, A?ustos 2020. @Hannah Wallace Bowman/MSF

    

   Yunanistan'?n Midilli Adas?’ndaki Moria Mülteci Kamp?’nda büyük bir yang?n ??kmas?ndan sonraki gün bir yang?n daha ??kt? ve kamp?n tamam? yand?. Yunanistan, Eylül 2020. @Enri CANAJ/Magnum Photos, MSF i?in.

    

   Mülteciler ve s???nmac?lar, Yunanistan'?n Midilli Adas?’ndaki Moria Kamp?’nda ??kan ve kamp?n büyük b?lümünün yanmas?yla sonu?lanan yang?ndan sonra kamp? terk ediyor. Yunanistan, Eylül 2020. @Enri CANAJ/Magnum Photos, MSF i?in.

    

   Büyük Pibor ?dari B?lgesi'nde binlerce ki?inin hayat?n? tehdit eden ?iddetli sel felaketinin ard?ndan, MSF’nin Lanyeri Payam'daki gezici klini?inde bir ?ocu?un kilosu ?l?ülüyor. Klinik arac?l???yla, sel felaketinin yollar? ge?ilmez hale getirdi?i bu b?lgede hayat kurtar?c? sa?l?k hizmetleri sa?lan?yor. Güney Sudan, Eylül 2020. @Tetiana Gaviuk/MSF

    

   MSF ve Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan yürütülen kitlesel k?zam?k a??s? kampanyas? s?ras?nda Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu b?lgesinde Nijer nehrini ge?en bir kay?k??. Mali, Eylül 2020. @Mohamed Dayfour/MSF

    

   Mariam Ma?ga (solda), Timbuktu b?lgesinde MSF ve Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan yürütülen bir a?? kampanyas? s?ras?nda o?lunu k?zam?k a??s? olmak üzere getirmi?. Kampanya, alt? ay ila 14 ya? aras?ndaki ?ocuklar?n yüzde 95'inin k?zam??a kar?? a??lanmas?n? hedefliyor. Mali, Eylül 2020. @Mohamed Dayfour/MSF

    

   Beechnut uzun süreli bak?m tesisi Focused Care'de sa?l?k ve iyilik müdürü olan Adelia Patterson, kendisi ve sakinleri ?ark? s?ylerken ukulele ?al?yor. MSF, yaz ve sonbahar boyunca Beechnut'ta ve Houston, Teksas'taki di?er huzurevlerinde t?bbi ve t?bbi olmayan personeline enfeksiyon ?nleme ve kontrol e?itimi ile ruh sa?l??? ve sa?l?k e?itimi verdi. Amerika Birle?ik Devletleri, Ekim 2020. @Christopher Lee/MSF

    

   ?ehirde meydana gelen y?k?c? patlamadan iki ay sonra, 86 ya??ndaki Chahadeh Tabbal ve 60 ya??ndaki k?z? Hoda, Beyrut'un Geitawi semtindeki evlerinde. Patlamada camlar? parampar?a olmu?, ancak maddi durumlar? tamire yetmiyor. Lübnan, Ekim 2020. @Mohammad Ghannam/MSF

    

   Uluslararas? ?ocuk Haklar? Günü'nde, Paris'teki Dayan??ma ve Sa?l?k Bakanl??? ?nünde yakla??k elli refakatsiz yabanc? ?ocuk topland?. MSF ile yerel kurulu?lar, gen?lerin izole olmalar? ve kendilerini COVID-19'a kar?? korumalar?n? sa?layacak bar?nma hakk? talep ediyor. Yakla??k yüz refakatsiz yabanc? ?ocuk, Paris sokaklar?nda hayatta kalmaya zorlan?yor. Fransa, Kas?m 2020. @Nicolas Guyonnet/MSF

    

   Etiyopya'dan gelen mültecilerin nehir üzerinden Sudan'a ge?ti?i Hamadayet s?n?r kap?s?. Yeni gelenler yanlar?nda ta??yabilecekleri her ?eyi getirmi?; baz?lar?n?n hayvan? var, baz?lar?n?n elinde hi?bir ?ey kalmam??. Hamadayet, Kas?m 2020. @Jason Rizzo/MSF

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app