比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   Irak: Perde arkas?ndaki insani yard?m ?al??anlar?

   Sahadan Sesler -?MSF, Irak'ta büyük insani ihtiya?lar üzerine ?al??an bir?ok sivil toplum kurulu?undan yaln?zca biri. Ancak Frans?zca'dan "S?n?r Tan?mayan Doktorlar" olarak tercüme edilen ve ismi nedeniyle s?kl?kla yaln?zca sa?l?k ?al??anlar?n?n g?rev ald??? dü?ünülen kurulu?ta, "perde arkas?nda" bir?ok t?bbi olmayan profil de yer al?yor.

   MSF i?in t?bbi ve t?bbi olmayan ?al??anlar?n rolü, sa?l?k hizmeti ula?t?rmak a??s?ndan e?it düzeyde ?nemli.

   Musul'da ?al??an ekibimizin tamam?n?n, kentteki hayata ba?ka bir boyut, azim ve gü? katan hikayeleri var.?Ama insani yard?mdan bahsedilirken ?o?u zaman onlar?n isimlerine, hikayelerine rastlam?yoruz.

   Suheyb Macid, 2017'de Kuzey Irak'taki Hammam El-Alil'de bir i? ilan? oldu?unu duydu?unda hi? beklemeden ba?vurular?n al?nd??? ?ar??ya y?neldi. Belki b?ylelikle Musul'da son ü? y?ld?r durma noktas?na gelen hayat?n? bir ?ekilde yeniden canland?rmaya ?al???yordu.

   32 ya??ndaki Suheyb Macid,?Musul'un do?usundaki ameliyat sonras? kapsaml? bak?m merkezinde saha koordinat?rü asistan? olarak g?rev yap?yor. Suheyb MSF ile bugüne kadar t?bbi olmayan d?rt farkl? pozisyonda ?al??t?. @Christina Rizk/MSF

   Pek ümitli say?lmazd?, ?ünkü arkas?nda biri olmadan i?e al?nmayaca??n? dü?ünüyordu. ?zge?mi?i neredeyse bo?tu ama kaybedecek bir ?eyi yoktu ve denemeye karar verdi.

   Suheyb, "S?n?r Tan?mayan Doktorlar’a i? ba?vurusu yaparken üzerinde ?ok da dü?ünmedim, sadece i? ar?yordum. Ad?na bak?p sadece doktorlar? i?e ald?klar?n? dü?ünmü?tüm", diyor.

   S?n?r Tan?mayan Doktorlar’da sadece doktorlar ?al??m?yor

   Sonra ?evirmenler, eczac?lar ve lojistik?iler i?in de i? f?rsatlar? oldu?unu fark etti. K?sa süre sonra, s?nav? ve mülakat? ge?tikten sonra tercüman olarak i?e al?nd?.

   Irak'taki son protestolar, ülkede ?zellikle de gen?ler i?in i? bulman?n kolay olmad???n? g?zler ?nüne serdi. Di?er ?ehirlerde oldu?u gibi Musul'da da i? olanaklar? olduk?a k?s?tl?.

   2017’de ?ehrin geri al?nmas?na y?nelik askeri operasyonlar s?ras?nda, bir?ok uluslararas? kurulu? insanlara yard?m etmek üzere ?ehirde faaliyet g?stermeye ba?lad?. ?at??malar sürerken, Musul ve ?evresinde yüzlerce insan farkl? bir i? kolunda ?al??ma ?ans?n? yakalad?.

   Nur El-Zuheyri,?MSF ile Nablus Hastanesi’nde t?bbi veri sorumlusu olarak ?al???yor. Foto?rafta Nur evlerinin salonunda annesi Ebtisam Hasan ile. Nur, annesi gibi gü?lü kad?nlardan ilham ald???n? s?ylüyor. Bir devlet hastanesinde yo?un mesai yapan Ebtisam, eve ne kadar yorgun d?nerse d?nsün, Nur'un s?k?nt?lar?n? dinleyip ona nasihatte bulunmak ve destek olmak i?in mutlaka zaman ay?r?yor. @Christina Rizk/MSF

   Suheyb MSF ile bugüne kadar t?bbi olmayan d?rt farkl? pozisyonda ?al??t?. ?u anda Musul'un do?usundaki ameliyat sonras? kapsaml? bak?m merkezinde saha koordinat?rü asistan? olarak g?rev yap?yor ve MSF'yi yerel makamlar düzeyinde temsil ediyor. Bunun i?in b?lgedeki geli?meleri yak?ndan takip ediyor. Yazmaya olan tutkusu, proje faaliyetlerinin süreklili?inin sa?lanmas?na katk? sunan raporlar haz?rlamas?na yard?mc? oluyor.

   Yerel ?al??anlar MSF’nin faaliyetleri i?in hayati ?nem ta??yor

   Pek ?ok insan, Irak'ta ve b?lgede MSF gibi uluslararas? kurulu?larda yaln?zca yabanc?lar?n ?al??t???n? dü?ünüyor. Bu da zaman zaman insanlar aras?nda ?üpheye yol?a??yor. Suheyb'in merkezde bek?i olarak ?al??an meslekta?? Yasmin Muhammed, ?ehrin ?slam Devleti (I??D) grubundan geri al?nma sava?? sonras?nda faaliyete ba?lad?klar?nda insani yard?m kurulu?lar?n?n pek kabul g?rmedi?ini payla??yor.

   "?lk ba?ta Irakl?lar?n bu uluslararas? kurulu?larda ?al??malar? ho? kar??lanm?yordu. ülkenin on y?ldan uzun süredir i?inden ge?ti?i süre?ler nedeniyle toplum yabanc?larla ?al??ma fikrine s?cak bakm?yordu. Ne zaman ki bu kurulu?lar ihtiya? duyulan hizmetleri sa?lamaya ba?lad?, alg? de?i?ti. Musul, o hizmetler olmadan iyile?meye ba?layamazd?." diyor Yasmin.

   T?pk? Yasmin ve Suheyb gibi, sa?l?k hizmetleri i?in gelen insanlar da zamanla kurulu?un ?al??anlar?n?n ?o?unun asl?nda Irakl? oldu?unu g?rdüler.

   Yasmin Muhammed, MSF ile Musul'da bek?i olarak ?al???yor. “Hayat?mdan memnunum. Mutlu olmak i?in bir saraya ya da arabaya ihtiyac?m yok. Maddiyat benim i?in ?nemli de?il, aslolan insanl?k.” @Christina Rizk/MSF

   MSF’nin Irak’taki ekibinde g?revli 1.700 ki?inin yüzde 90'?ndan fazlas? Irakl?lardan olu?uyor. ?of?rden doktora, temizlik g?revlisinden biyomedikal teknisyenine, eczac?dan tedarik sorumlusuna bir?ok farkl? pozisyonda ?al???yorlar. Her bir ki?inin rolü, projenin i?leyi?i i?in hayati ?nemde ve herkes g?revini yerine getirmek i?in ?ok ?al???yor. Ve günün sonunda tüm bu ?abalar, bir kelebek etkisi olu?turuyor. Irakl? ?al??anlar?n ?abalar? olmasayd? MSF’nin faaliyetleri ayn? etkiyi ve süreklili?i yakalayamazd?.

   Yasmin’in bek?i olarak g?revi, herkesin güvenli?i i?in tesise girmeden ?nce kad?n ?al??anlar?, hastalar? ve ziyaret?ileri aramak. Bunu yaparken genellikle onlara nas?l olduklar?n? sorup i?tenlikle kar??l?yor. ??ini seviyor, ?ünkü i?i ona insanlar?n moralini bir nebze olsun art?rma ?ans? veriyor.

   Kendi halk?na, ?ehrine yard?m etmenin verdi?i mutluluk

   Dicle nehrinin di?er taraf?, yani Musul'un bat?s?nda, yine Irakl?lardan olu?an bir ekip MSF’nin Nablus Hastanesi’ndeki faaliyetlerini hayata ge?irmek i?in ?al???yor. A???ba?? olan Abdullah Zarzur, g?revine ?ok ba?l? ve ?zverili.

   Abdullah, "Bir bek?i nas?l hastaneyi olas? d?? tehlikelerden koruyorsa benim de hastalar? i? tehditlerden korumam gerekiyor" diyor. “?nsanlar i?in yemek haz?rlamak büyük bir sorumluluk. Hastalar ve bak?c?lar? i?in yemek haz?rlarken en yüksek güvenlik ve hijyen standartlar?na uyuyoruz."

   Hayat?nda büyük kay?plar ya?am?? Abdullah ama her zaman insanlar i?in bir ?eyler yapmaya ve onlar? mutlu etmeye ?abal?yor. Hat?r?n? soranlara ?iir dizeleriyle yan?t verip ac?y? da tatl?y? da i?inde bar?nd?ran hayata olan sevgisini bu ?ekilde yans?t?yor.

   60 ya??ndaki Abdullah Zarzur, MSF’nin Musul'un bat?s?ndaki Nablus Hastanesi’nde a???ba?? olarak ?al???yor. S?k s?k Dicle Nehri'ne gidip kafas?n? dinliyor. “Su hayatt?r.” @Christina Rizk/MSF

   T?bbi veri sorumlusu Nur El-Zuheyri, yakla??k iki y?ld?r Nablus Hastanesi’nde ?al???yor. O da i?i sayesinde halk?na dolayl? olarak yard?m etti?ine inan?yor.

   Nur, "T?bbi veri toplamak, insanlar?n ya?ad??? sa?l?k sorunlar?n? tan?mlamak demek, bu da faaliyetlerimizi ihtiya?lara g?re uyarlamam?za yard?mc? oluyor" diyor. "Do?rudan sa?l?k ekibinin bir par?as? olmasam bile, insanlar?n ac?lar?na dair bilgileri aktarmaya dayanan rolümün ne kadar ?nemli oldu?unu biliyorum."

   ?nsanlara ?u ya da bu ?ekilde yard?m edebilmek Nur i?in ?ok ?ey ifade ediyor. Halk sa?l??? alan?nda ?al??an ebeveynleri gibi kendi ?ehrine, Musul'a yard?m etmekten mutluluk duyuyor.

   Musul'da ?al??an ekibimizin tamam?n?n, kentteki hayata ba?ka bir boyut, azim ve gü? katan hikayeleri var. Ama insani yard?mdan bahsedilirken ?o?u zaman onlar?n isimlerine, hikayelerine rastlam?yoruz. Durum b?yle olsa da her birinin gayretli ?al??mas?n?n ?neminin fark?nday?z ve Musul halk?na sunulan hizmeti mümkün k?lan ?eyin bu gayret oldu?unu biliyoruz.

   Irak ve ba?ka bir?ok yerde g?rev yapan tüm insani yard?m ?al??anlar? gibi Musul’daki ekip de halklar?na yard?m etmekte kararl?. Bunu her gün yapt?klar? farkl? i?ler yoluyla ba?arabileceklerine inan?yor, daha iyi yar?nlar umuduyla yollar?na devam ediyorlar.

   Ana sayfa g?rseli: 45 ya??ndaki Muammer El-Hiyali, MSF'nin Musul'un do?usunda ameliyat sonras? bak?m sa?layan hastanesinin 15 ki?ilik ?of?r ekibinin ba??nda yer al?yor. Foto?rafta, ekipten arkada?lar?yla mesaiye ba?lamadan sohbette. @Christina Rizk/MSF

   Irak'ta daha ?nceki y?llarda yürüttü?ümüz faaliyetlerle ilgili ayr?nt?l? bilgiye websitemizden ula?abilirsiniz: 2019 I 2018 I 2017 I 2016 I 2015

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app