比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   Meksika, Honduras ve El Salvador: ?ok disiplinli COVID-19 müdahalesi

   Meksika, Honduras ve El Salvador, son alt? ayd?r COVID-19 salg?n? ile mücadele ediyor. Son haftalarda ü? ülkede de vaka say?lar?nda dü?ü? ya?an?yor. S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) ekipleri buralarda; g??menler, s???nmac?lar ve ?iddet ma?durlar? gibi sa?l?k hizmetlerinden d??lanan gruplar?n t?bbi ihtiya?lar?n? salg?nda da kar??lamaya devam ediyor. MSF COVID-19 müdahalesi mobil klinikler, s???nma evleri ve hastanelere verilen deste?in yan? s?ra COVID-19 merkezleri ve ambulans y?netiminden olu?uyor.

   Güncel durum

   Meksika, Brezilya ve Peru ile birlikte Latin Amerika'da pandeminin merkezlerinden biri. Ayn? zamanda COVID-19 kaynakl? en fazla ?lümün kaydedildi?i d?rdüncü ülke. Uluslararas? Af ?rgütü’nün raporuna g?re 100.000'den fazla sa?l?k ?al??an?n?n hastal??a yakaland??? tahmin ediliyor. ?o?u art?k ?al??malar? nedeniyle damgalanm?? hissediyor, sald?r? ve ayr?mc?l??a maruz kald???n? belirtiyor. Temmuz ay?nda ülke, kapatma ?nlemlerini kademeli olarak gev?etmeye ba?lad?, i? dünyas?n?n ve endüstrinin iyile?ebilece?i 'yeni normal' d?nemi ba?lad?. ülkede 17 A?ustos'tan bu yana, üst üste be? haftad?r enfeksiyon say?lar?nda azalma g?rülüyor.

   Kapatma ?nlemlerinin azalt?lmas? trafik ????? renk ?emas?na g?re yap?l?yor. En ?ok etkilenen b?lgeler Mexico City, Guanajuato, Nuevo Leon ve Tabasco eyaletleri (MSF, Tenosique ?ehrinde faaliyet g?steriyor), bunlardan baz?lar? "turuncu" veya "sar?" eyaletler olarak s?n?fland?r?lm?? durumda. MSF, 26.861 do?rulanm?? vakan?n* kaydedildi?i Tamaulipas eyaletinde, Reynosa ve Matamoros ?ehirlerindeki COVID-19 tedavi merkezlerini y?netiyor ve Nuevo Laredo'daki g??men s???nma evlerinde enfeksiyon ?nleme ve kontrol (E?K) ?nlemlerini destekliyor.

   Buralarda g?rev yapan ekipler, her iki ?ehirde de vaka say?s?nda bir dü?ü? kaydetti, ancak vakalar?n yeniden yükselmesi ihtimaline kar?? haz?rl?k yap?yorlar. MSF projesinin salg?n ?ncesi düzenli faaliyetlere devam etti?i Guerrero eyaletinde ise 16.454 do?rulanm?? vaka* kaydedildi. MSF, Guerrora’da sa?l?k merkezleri ve hastanelerin enfeksiyon kontrol ?nlemlerini uygulamalar?na yard?mc? oldu.

   Meksika, COVID-19 kaynakl? en fazla ?lümün kaydedildi?i d?rdüncü ülke. Uluslararas? Af ?rgütü’nün raporuna g?re 100.000'den fazla sa?l?k ?al??an?n?n hastal??a yakaland??? tahmin ediliyor.

   Honduras hükümeti Mart ay?n?n ortas?nda, insanlar?n ?zgürlük ve hareketlili?ini s?n?rlayan ola?anüstü hal ilan etti. ülkede salg?ndan en ?ok etkilenen b?lge, do?rulanm?? COVID-19 vakalar?n?n yüzde 31,3'ünün* g?rüldü?ü kuzeydeki Cortes oldu. ü? ayl?k kapatmadan sonra ve Haziran ay?nda vakalarda art?? ya?anmas?na ra?men; "ekonominin ak?ll?ca yeniden a??lmas?n?n" bir par?as? olarak ?e?itli idari birimlerde ?zellikle k?rsal ve tar?msal ekonomik faaliyetler yeniden ba?lad?. ülkenin her yerinden hastaneler ve sa?l?k merkezleri, hastalara bakmak i?in yeterince ki?isel koruyucu ekipman ve kaynak olmad???n? bildirdi. Hükümet taraf?ndan devreye sokulan gezici hastanelerde yolsuzluk ya?and???na dair bir?ok haber yay?nland?.

   El Salvador, Honduras'a benzer bir yol izledi ve Mart ay? ortas?ndan itibaren ülkenin bir?ok b?lgesinde yasaklar uyguland?. Salg?n?n ba?lang?c?ndan bu yana, 27.009 vaka ve 788 ?lüm* kaydedilen El Salvador’da salg?n?n merkezi ba?kent San Salvador. ülkede sa?l?k merkezleri ve hastaneler ayakta tedaviyi durdurdu. Bu durum; kronik hastal?klar? olan hastalar ve aile planlamas? hizmetlerine ihtiya? duyanlar i?in tedavinin, do?um ?ncesi ve sonras? muayenenin ve de ruh sa?l??? deste?inin ihmal edilmesiyle sonu?land?.

   Tarihsel olarak ?iddetten etkilenen b?lgeler salg?ndan da olumsuz etkilendi. Temel sa?l?k hizmetlerine eri?imde ciddi sorunlar var. Sa?l?k Bakanl???, kapatma s?ras?nda erken gebeliklerde 3.000 vakaya yak?n bir art?? bildirdi. COVID-19 vakalar?nda 21 A?ustos'a kadar 13 günlük bir dü?ü? e?ilimi vard?.

   MSF’nin COVID-19 ile mücadele y?ntemleri

   1. Mobil ekipler ve klinikler

   MSF COVID-19 mobil ekipleri; COVID-19 hastanelerinde, kamu hastanelerinde ve sa?l?k merkezlerinde biyogüvenlik protokolleri (enfeksiyon kontrolü, su ve sanitasyon y?netimi) olu?turmak i?in Meksika'n?n farkl? b?lgelerinde ?al???yor. Bu protokoller, sa?l?k personelinin ve hastalar?n güvenli?ini güvence alt?na almay? ama?l?yor. Daha ?nce?Mexico City, Guerrero ve Oaxaca eyaletlerinde ?al??an ekip ?u anda Tabasco eyaletinde ?al???yor.

   MSF ekipleri, COVID-19 ile ilgili s?ylentilerin ?nüne ge?mek ve hastal???n yay?lmas?n? ?nlemek i?in s???nma evlerinde bilgilendirme yap?yor. Sonras?nda su, sanitasyon ve hijyen ko?ullar? g?zden ge?iriliyor. @Owen Breuil/MSF

   MSF’nin El Salvador'daki ambulans hizmetleri, COVID-19 hastalar?n? ta??yarak acil sa?l?k hizmetlerinin i? yükünü hafifletmeyi sürdürdü. ?iddetten etkilenen San Salvador ve Soyapango'da MSF mobil klinikleri faaliyete devam ediyor. COVID-19'un yay?lmas?n? ?nlemek i?in sa?l??? geli?tirme faaliyetlerine devam eden MSF, Meksika ve ABD'den s?n?r d??? edilen insanlar i?in bir izolasyon merkezinde ruh sa?l??? hizmeti veriyor. Müdahale gerekmesi durumunda di?er merkezler ve s???nma evlerinin uygunlu?u da de?erlendiriliyor.

   1. COVID-19 tedavi merkezleri

   Meksika’n?n kuzey s?n?r?na yak?n Matamoros ve Reynosa’da MSF, eyalet üniversitesinin iki ?ehir kampüsünde de bulunan COVID-19 merkezlerinde hafif ila ?iddetli hastalara bak?yor. Her iki merkezde de konsantre oksijene ihtiya? duyan 20 a??r hasta i?in kapasite ve kendilerini izole edecek yerleri olmayan hafif ve ?üpheli hastalar i?in izolasyon alanlar? var. Bu hastalar?n aras?nda g??menler, geri d?nenler, evleri olmayanlar veya evlerinde kendilerini ailelerinden izole edecek alan? olmayanlar bulunuyor. Merkezler, hastalara hem t?bbi hem de psikososyal destek sunuyor.

   Honduras'?n ba?kenti Tegucigalpa'da MSF, Ulusal üniversite’nin spor tesisinde ?iddetli COVID-19 hastalar? i?in bir tedavi klini?i a?t?. Klinik arac?l???yla, ba?kentteki hastanelerin a??r? kalabal?kla?mas?n? ?nlemek ve hastalara ruh sa?l???, sosyal hizmet ve sa?l??? geli?tirme hizmetleri de dahil olmak üzere kapsaml? bir bak?m sa?lamak ama?lan?yor.

   1. G??men s???nma evleri

   S???nmac?lar ve g??menler, COVID-19 salg?n? s?ras?nda iltica ba?vuru sürecinin devam edip etmeyece?ine dair belirsizlik, toplumsal damgalama, güvencesizlik, olumsuz hijyen ko?ullar? ve s???nma evlerinde yer olmamas? nedeniyle zor bir durumla kar?? kar??ya. Bu do?rultuda MSF, Meksika'n?n kuzeyindeki Nuevo Laredo'da 200'den fazla ki?inin izole edildi?i tüm g??men bar?naklar?n?n ko?ullar?n? g?zden ge?iriyor ve gereken enfeksiyon kontrol ?nlemlerini uyguluyor. S???nma evi sakinlerine, ?al??anlar?na ve bazen de ?evrede ya?ayan halka temel sa?l?k hizmeti ve psikososyal destek sa?lan?yor.

   MSF ekibi, g??men s???nma evlerine yapt?klar? ziyaretler s?ras?nda insanlara MSF’nin ruh sa?l??? yard?m hatt?ndan da bahsediyor. ücretsiz ve gizli bir hizmet olan bu yard?m hatt?, Ocak ay?nda kuruldu ve COVID-19 salg?n? s?ras?nda da destek sunuyor. @Cristopher Rogel Blanquet/MSF

   Reynosa ve Matamoros'ta, MSF'nin mobil klinik ekibi, g??menler ve s???nmac?lar i?in s???nma evlerinde (t?bbi bak?m, sa?l??? geli?tirme, ruh sa?l??? ve sosyal hizmet dahil) kapsaml? sa?l?k hizmetleri sunuyor. Ekipler, Mart ay?ndan bu yana faaliyetlerini salg?na uygun ?ekilde g?zden ge?irdiler. COVID-19 vakalar?n? tespit etmek ve gerekirse onlar? MSF COVID-19 merkezlerine veya di?er tesislere y?nlendirmek i?in triyaj uyguluyorlar.

   MSF, güneydeki Tabasco eyaletindeki Tenosique ?ehrinde, La 72 s???nma evinde g??menlere kapsaml? temel sa?l?k hizmetleri (hem t?bbi hem de psikolojik destek) sunmaya devam ediyor. MSF ayr?ca, Mexico City'de 15 ve Mexico Eyaleti'nde bir g??men s???nma evinde enfeksiyon kontrol ?nlemleri uygulad? ve psikososyal destek sa?lad?.

   1. G?? yolu

   Meksika g?? yolunda bulunan g??men s???nma evlerinde COVID-19'un ?nlenmesi ve kontrolüne ili?kin teknik destek, e?itim ve savunuculuk i?in ?ok disiplinli bir COVID-19 müdahale ekibi (sa?l?k destek?isi, psikolog, lojistik?i, WATSAN ve enfeksiyon kontrolü sorumlusu) olu?turuldu. Bu ekip ayn? zamanda COVID-19 ?üpheli veya do?rulanm?? (veya pozitif vakalarla temas halinde) g??menlere ve ?al??anlara psikososyal destek sa?l?yor.

   MSF, Matamoros'ta ABD iltica duru?malar?n? beklerken G?? Koruma Protokolleri (MPP) uyar?nca kurulan kampta kalan s???nmac?lara bak?m sa?l?yor. MSF ekibi, COVID-19'un ?nlenmesi i?in ?al???yor ve COVID-19 vakalar?n? tespit etmek i?in triyaj uyguluyor.

   1. Yard?m hatlar?

   MSF psikologlar?n?n Meksika’da ülke ?ap?nda g??menler, mülteciler ve Guerrero'da ?iddete maruz kalan ki?ilere uzaktan psikolojik destek sa?lamas? i?in bir yard?m hatt? ve WhatsApp numaras? olu?turuldu.

   Honduras’ta, Tegucigalpa ve Choloma'da MSF, ?iddet ve cinsel ?iddetten hayatta kalanlar i?in iki ruh sa?l??? yard?m hatt? ba?latt?. MSF psikologlar? son d?nemde ruh sa?l??? deste?ine duyulan ihtiyac?n artt???n? bildiriyor.

   *Payla??lan veriler 14 Eylül 2020 tarihlidir.?

   Ana sayfa g?rseli: MSF, salg?n?n Mart ay?nda ba?lamas?ndan bu yana COVID-19 konusunda 52 s???nma evine destek verdi. MSF mobil ekipleri ?nümüzdeki günlerde Oaxaca'daki ihtiya?lar? de?erlendirdikten sonra Chiapas'taki s???nma evlerini ziyaret edecek. 27 Temmuz 2020 @Owen Breuil/MSF

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app