比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   MSF: 5 ayda 5 kurtarma gemisine el konuldu, insanlar denizde ?lüme mahk?m ediliyor

   20 Eylül 2020, Amsterdam/PalermoSea-Watch 4, ?talya liman yetkilileri taraf?ndan be? aydan k?sa bir süre i?inde faaliyet yürütmesi engellenen be?inci sivil toplum kurulu?u (STK) gemisi oldu. S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF), deniz hukukunun kurtarma gemilerinin Akdeniz'de hayat kurtarmas?n? ?nlemeyi esas alan siyasi bir karar i?in bahane olarak kullan?ld???n? belirtiyor.

   Sea-Watch 4'ün?ilk kurtarma operasyonu s?ras?nda denizden 354 ki?i kurtar?ld?. Kurtar?lanlar?n aras?nda 227 erkek, 98 refakatsiz gen?, aileler, yaln?z seyahat eden kad?nlar, engelliler, hamile kad?nlar ve (en kü?ü?ü iki ya??ndan kü?ük olmak üzere) ?ocuklar vard?. Gemide g?rev yapan MSF t?bbi müdahale ekibi, benzin ve deniz suyunun zehirli kar???m?na soluma ya da deriye temas yoluyla maruz kalan ki?ilere 551 muayene ger?ekle?tirdi. ?iddetli kimyasal yan?klar? olan bir gen?, ileri düzey bak?m g?rebilmesi i?in gemiden tahliye edildi.?

   Bir kurtarma gemisi bir ?talyan liman?na girdi?inde, eften püften eksiklikler bulunana kadar uzun ve i?tahl? bir tefti?e tabi tutuluyor. Palermo liman?ndan ??kmas?n? ?nlemeye yetecek düzeyde ihlalin ortaya ??kar?lmas? i?in Sea-Watch 4 dün tam 11 saatlik bir kontrolden ge?ti.

   MSF’nin gemide g?revli t?bbi koordinat?rü Barbara Deck, "?nsanlar?n ka?t??? ?iddetin ve güvenli bir yer aray???yla ??kmak zorunda kald?klar? yolculu?un bar?nd?rd??? tehlikelerin izini tedavi etti?imiz yaralarda g?rüyoruz. Silahl? adamlar?n kafas?n? hedef alan darbeleri sonucu sa??r kalan ?ocuktan, Libya'da derisine i?lenen k?zg?n plastik izlerini ta??yan babaya tan?k olduklar?m?z? ifade etmek hi? kolay de?il. Biz gemide hastalar?m?z? tedavi ederken, Avrupa hükümetlerinin bu savunmas?z insanlara hayat kurtar?c? bak?m sa?lanmas?n? ?nlemek i?in ellerinden gelen her ?eyi yapt?klar?n? bilmek ise ?ok y?k?c?", diyor.

   MSF ve di?er STKlar, Avrupa devletlerinin b?rakt??? ?lümcül bo?lu?u doldurmaya ?al???yor. A?ustos, bu y?l Orta Akdeniz'de ?imdiye kadar en fazla ?lümün kaydedildi?i ay oldu.

   Arama kurtarma gemisi Louise Michel, Malta arama ve kurtarma b?lgesindeyken yard?m istemek zorunda kalm?? ve Malta yetkilileri Sea-Watch 4'e Louise Michel'de kalan 152 ki?iyi gemiye almas? talimat?n? vermi?ti. ?talyan yetkililerin Sea-Watch 4'ü al?koyma karar?, bizzat Malta yetkilileri taraf?ndan verilen bu talimat sonras?nda geldi?i i?in daha da k?nanmas? gereken bir durum. Tüm bunlar ya?an?rken ?talya sahil güvenlik gemileri olay yerindeydi ve gemideki 200'den fazla ki?iden 50 k?r?lgan durumdaki ki?iyi tahliye etti.

   Sea-Watch 4, devletlerin dünyan?n en ?lümcül deniz s?n?r?nda arama kurtarma yapmamas? nedeniyle denizde faaliyet g?steriyor. MSF ve di?er STKlar, Avrupa devletlerinin b?rakt??? ?lümcül bo?lu?u doldurmaya ?al???yor. A?ustos, bu y?l Orta Akdeniz'de ?imdiye kadar en fazla ?lümün kaydedildi?i ay oldu, 111 ki?inin ?ldü?ü ya da kayboldu?u bildirildi.

   15 Eylül'de Libya k?y?lar?nda meydana gelen en son kazada kay?p oldu?u bildirilen 20'den fazla ki?inin ?ldü?ü varsay?l?yor. 17 A?ustos'taki di?er bir kazada ise 45 g??men ve mülteci hayat?n? kaybetti. Bu y?l denizde hayat?n? kaybeden insanlar?n say?s? 379'a yükselmi? oldu.?

   MSF'nin Arama Kurtarma Faaliyetleri Direkt?rü Ellen van der Velden, "Denizcilik prosedürleri ?talyan yetkililer taraf?ndan k?tüye kullan?l?p suistimal ediliyor. STK gemilerinin tefti?i, arama ve kurtarma ?al??malar?n? engellemenin bir yolu haline geldi. Bir kurtarma gemisi bir ?talyan liman?na girdi?inde, eften püften eksiklikler bulunana kadar uzun ve i?tahl? bir incelemeye tabi tutuluyor. Palermo liman?ndan ??kmas?n? ?nlemeye yetecek düzeyde ihlalin ortaya ??kar?lmas? i?in Sea-Watch 4 dün tam 11 saatlik bir kontrolden ge?ti", diye ?zetliyor.

   Akdeniz'de kurtarma faaliyetlerini ?nlemekten insanlar? kas?tl? olarak Moria mülteci kamp?nda tutmaya kadar, AB'nin mevcut g?? yakla??m? sistematik olarak insanlar? bir yerde tutmaya, geri itmeye ve terk etmeye dayan?yor.

   “'Sistematik’ olarak hayat kurtarmakla su?lan?yoruz. Gemide ?ok fazla can yele?i bulundurdu?umuz s?yleniyor, kanalizasyon sistemimiz titizlikle inceleniyor. Ancak bu s?rada, her geminin tehlikedeki botlara yard?m sa?lama yükümlülü?ü tamamen g?z ard? ediliyor. ?talya yetkilileri, uluslararas? deniz hukuku uyar?nca denizde hayat kurtarmaya ?al??maktan ba?ka bir ?ey yapmayan insani yard?m kurulu?lar?n? su?lu g?stermeye ve durdurmaya ?al???yor. Kendilerine de yard?ma ihtiyac? bulunan botlara yard?m etme sorumlulu?unu yükleyen kurallar bütününü hi?e say?yor. Ve bu, Avrupa devletlerinin tam onay? de?ilse bile kabulüyle yap?l?yor” diye ekliyor van der Velden.

   Libya’n?n güvenli bir yer olmad???n? biliyoruz. Buna ra?men Avrupa devletleri sadece arama kurtarma yürütmemekle kalmay?p ayn? zamanda Libya Sahil Güvenli?ini Orta Akdeniz'in polisi olarak g?revlendirdiler. 2020'nin ba??ndan bu yana, (ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re %32 art??la) 8 bine yak?n mülteci ve g??men denizde yakaland? ve Libya’ya geri g?nderildi. ülkedeki resmi g?zalt? merkezlerinde tutulan ki?i say?s? artmaya devam ediyor.

   AB, bugün ilan edilecek yeni g?? anla?mas?n? müjdelerken, MSF gibi kurulu?lar insanl?k d??? g?? politikalar?n?n insanlara neler ya?att???na birebir tan?k oluyor.

   Akdeniz'de kurtarma faaliyetlerini ?nlemekten insanlar? kas?tl? olarak Moria mülteci kamp?nda tutmaya kadar, AB'nin mevcut g?? yakla??m? sistematik olarak insanlar? bir yerde tutmaya, geri itmeye ve terk etmeye dayan?yor. Bu yakla??m sonucunda insanlar denizde ?lüme terk ediliyor ya da Yunan adalar?ndaki kamplarda binlerce kad?n, erkek ve ?ocuk korkun? ko?ullarda ya?amaya mahk?m ediliyor. AB, bugün ilan edilecek yeni g?? anla?mas?n? müjdelerken, MSF gibi kurulu?lar insanl?k d??? g?? politikalar?n?n insanlara neler ya?att???na birebir tan?k oluyor. ?talya makamlar?n?n, ‘yeni’ olaca?? s?ylenen anla?maya ?imdiden g?lge dü?üren bu son hamlesi, a??klanacak anla?man?n eskisinden ?ok da farkl? olmayaca??n? g?steriyor.

   AB üye devletleri, yasal ve ahlaki g?revlerini g?z ard? ederek hayat kurtaran bir gemiyi daha bürokratik ve idari bahanelerle al?koymay? tercih ediyorlar. Orta Akdeniz'de zaten s?n?rl? olan arama kurtarma kapasitesini daha da azaltma karar?, yard?ma ihtiyac? olan insanlar i?in y?k?c? sonu?lar do?uracak ve ka??n?lmaz olarak daha fazla can kayb?na yol a?acakt?r.

   Sea-Watch 4, Orta Akdeniz'de hayat kurtar?c? arama kurtarma faaliyetlerine yeniden ba?layabilmek i?in acilen serbest b?rak?lmal? ve insanlara yard?m sa?lamaya ?al??an STK'lar? hedef alan sald?r?lar sona ermelidir.

   NE OLMU?TU?

   Son 5 ayda 5 STK kurtarma gemisi engellendi

   Sea-Watch 4, son 5 ayda ?talya yetkilileri taraf?ndan al?konulan 5. gemi. Her seferinde gemiler, ?nce liman makamlar?n?n kontrolüne tabi tutuluyor ve sonras?nda ?talya Sahil Güvenli?i, ‘sadece mürettebat?n de?il, ayn? zamanda geminin kurtard??? ya da kurtaraca?? ki?ilerin de güvenli?ini tehlikeye atabilecek düzeyde teknik ve operasyonel eksiklikler’ tespit etti?ini a??kl?yor.

   5 May?s 2020: Sea-Eye taraf?ndan i?letilen Almanya band?ral? Alan Kurdi gemisi, kurtar?lan 150 ki?inin Sicilya’da tahliye edilmesinin ve geminin zorunlu karantinay? tamamlamas?n?n ard?ndan bu y?l Sicilya'n?n Palermo liman?nda al?konulan ilk gemi oldu.
   6 May?s 2020: Salvamento Maritimo Humanitario taraf?ndan i?letilen ?spanya band?ral? Aita Mari al?konuldu.
   8 Temmuz 2020: Sea-Watch 3, Porto Empedocle liman?nda al?konuldu.
   22 Temmuz 2020: SOS MEDITERRANEE'nin Ocean Viking gemisi 11 saatlik liman kontrolünün ard?ndan Porto Empedocle'da al?konuldu.

   Alman yard?m grubu Jugend Rettet taraf?ndan i?letilen bir ba?ka kurtarma gemisi olan Iuventa, g??menlerin ?talya'ya "düzensiz giri?ini kolayla?t?rmak" su?lamas?yla A?ustos 2017'de ?talyan yetkililer taraf?ndan al?konulmu?tu. Gemi halen faaliyet d???.

   STK kurtarma gemilerine y?nelik karalama ve su?lama kampanyas?

   Sea-Watch 4'ün al?konulmas?, arama kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kurulu?lar?na y?nelik kriminalizasyon kampanyas?n?n son ?rne?i. MSF; insan ka?ak??lar?yla gizli anla?ma iddialar?, cezai soru?turmalar ve aleyhindeki adli kovu?turmalar?n?(?r: geminin at?k y?netimi ?ekli)?ard?ndan 2018'de SOS MEDITERRANEE ile ortakla?a i?letilen bir gemi olan Aquarius'ta arama kurtarma operasyonlar?n? durdurmak zorunda kalm??t?. Gemi, ?talya yetkililerinin talebi üzerine iki ayda iki kez bayrak ?ekme hakk?n? kaybetmi?ti. Bu karar, k?r?lgan durumdaki insanlara yard?m sa?layan kurulu?lar?n me?ruiyetini zedelemek, yard?m faaliyetini karalamak ve engellemeye dayanan, ?talya hükümeti taraf?ndan ?ncülük edilen ve di?er Avrupa devletleri taraf?ndan desteklenen, sistematik bir kampanyan?n sonucuydu.

   Ana sayfa g?rseli: Sea-Watch 4 @Hannah Wallace Bowman/MSF

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app