比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   MSF, Zimbabve'deki HIV ve rahim a?z? kanseri projesini Sa?l?k Bakanl???'na devretti

   Uluslararas? t?bbi insani yard?m kurulu?u S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF), Zimbabve’nin Gutu B?lgesi’nde yakla??k 10 y?ld?r nitelikli HIV ve rahim a?z? kanseri tedavisi ve ?nleme hizmetleri sa?l?yordu. Proje faaliyetleri, 30 Eylül 2020’de Sa?l?k ve ?ocuk Bakanl??? ile di?er proje ortaklar?na devredildi.

   MSF, 2011 y?l?ndan bu yana Gutu B?lgesi'nde HIV ve rahim a?z? kanseri ile ya?ayan on binlerce ki?iye tedavi sa?lad?. Proje, b?lgedeki AIDS ve buna ba?l? komplikasyonlara dayal? ?lümlerin ?nemli ?l?üde azalmas?na katk?da bulundu.

   Gutu B?lgesi’nin geleneksel lideri Amon Edmund Musanganise, “B?lgemiz HIV ve AIDS'ten ciddi düzeyde etkilenmi?ti. MSF’nin Gutu’daki t?bbi müdahalesinden ?nce HIV ve AIDS kaynakl? ?lümlerde art?? vard?. HIV program? yoktu ve bir?ok ki?i antiretroviral tedavi (ART) i?in 60 km uzakl?ktaki Buhera B?lgesi'ne gitmek zorunda kal?yordu. ?nsanlar tedavi g?rmek i?in yolculuk s?ras?nda ya da Buhera'ya giderken nehir taraf?ndan sürüklenip ?lüyorlard?,” diyor.

   “Tedavi olmay? kolayla?t?r?n, yürümekten yoruldum" diyor Gutu b?lgesinden Bej Murevi.?2006 y?l?nda HIV pozitif oldu?unu ??renen Bej, 2009’dan bu yana antiretroviral tedavi g?rüyor. Bah?ecilik i?in ?i?ek yeti?tirerek hayat?n? kazan?yor ve en yak?ndaki Majada Klini?i’nden 10 km uzakta ya??yor. “Ge?en y?l HIV gruplar? ba?lamadan ?nce, her ay gidip ila?lar?m? almak i?in toplam 20 km yürümem gerekiyordu. Klinik 7’de a??lmadan ?nce orada olabilmek i?in gün do?madan yola ??kard?m. Yoksa saatlerce s?rada beklemek zorunda kal?rd?m ve eve anca hava karard???nda d?nerdim. Yürümekten yoruldum, tedavimi almak i?in daha basit bir yola ihtiyac?m vard?.” Zimbabve, 2014 @Munyaradzi Makari/MSF

   Program?n en büyük ba?ar?lar?ndan biri Farkl?la?t?r?lm?? Hizmet Sunumu (Differentiated Service Delivery – DSD) oldu. DSD'ler, sa?l?k sistemi üzerindeki gereksiz yükü azalt?rken, HIV hizmetlerini HIV ile ya?ayan ki?ilerin tercihlerini ve beklentilerini yans?tacak bi?imde uyarlayan hasta merkezli bak?m modellerinden olu?uyor. 2013 y?l?nda MSF, Zimbabve'de türünün ilk ?rne?i olan ve iki sa?l?k tesisinde CARG olarak da bilinen Toplum Temelli ART ?la? Yenileme Grubu'nu ba?latt?. Eylül 2020 itibar?yla, Gutu B?lgesi’nde ART tedavisi g?ren 6.000 hastan?n yararland??? d?rt DSD modeli bulunuyor: Toplum Temelli ART ?la? Yenileme Gruplar? (CARG), Tesis Temelli Yenileme, Aile Temelli ?la? Yenileme ve Tedavi Takibi Gruplar?.

   “DSD, ART tedavisi g?ren hastalar?n tedaviye devam etmesini sa?laman?n en etkili yollar?ndan biri. Kliniklere ziyaretlerin yaratt??? yükü azalt?yor ve hastalar?n farkl? bireysel ihtiya?lar?na yan?t veriyor. Veriler, DSD hastalar?n?n tedavi sonu?lar?n?n iyi oldu?unu ve bunun b?lgedeki ART programlar?n?n genel ba?ar?s?na ciddi bir katk?s? oldu?unu g?steriyor. DSD, sa?l?k tesislerindeki yo?unlu?un azalt?lmas?n? da sa?l?yor, ?ünkü sa?l?k ?al??anlar?n?n daha fazla bak?ma ihtiya? duyan ART tedavisi g?ren hastalara daha fazla zaman ay?rmalar?n? sa?l?yor,” diye a??kl?yor MSF Gutu Proje Koordinat?rü Rinako Uenishi.

   “MSF, toplum ve sa?l?k merkezleri aras?ndaki gü?lü i?birli?inin ve güvenin ?nemini, toplum temelli yakla??m? ba?ar?l? k?lan tüm unsurlar? ??rendi. Bu ?ekilde bir ART y?netimi, insanlar?n gereksiz yere zaman ve para harcamamas?n? sa?l?yor ve en yak?n sa?l?k merkezine ula?mak i?in uzun mesafeler yürümeye gerek kalm?yor,” diyor.

   MSF ayr?ca, 2015 y?l?ndan bu yana, alt? sa?l?k kurulu?unda rahim a?z? kanserine y?nelik ?nleyici ve tedavi edici hizmetler konusunda Sa?l?k Bakanl???'na destek veriyor. Daha ?nce b?lgede yaln?zca bir sa?l?k kurulu?unda bu tip hizmet veriliyordu. Rahim a?z? kanseri hizmetlerinin ?o?almas? ve tek bir nokta yerine bir?ok farkl? merkezden sa?lanmaya ba?lamas?, b?lgedeki k?z ?ocuklar? ve kad?nlar?n lehine bir geli?me oldu. Büyük boyutlarda kanser ?ncesi (prekanser?z) lezyonlar? olan kad?nlar?n daha ?nce tedavi (LEEP: Elektrocerrahi Lupla Eksizyon ??lemi)* i?in Harare'ye gitmesi gerekirken 2017’den beri b?lgede bu hizmete eri?ilebiliyor.

   Beauty (36) ve e?i Chigouriemba (28), MSF’den hem?ire Rahibe Tendai ile rahmini ald?rmadan ?nce ?ocuk sahibi olma olas?l??? hakk?nda konu?uyor. “Yedi y?l ?nce ablam? rahim a?z? kanserinden kaybettim. Benim de ba??ma gelebilece?inden korktum. Eylül 2015'te karn?mda a?r?lar ba?lad?. Bir arkada??mdan Gutu k?rsal?ndaki hastanede tarama yapt?klar?n? duydum ve gittim. Test sonu?lar?, yerel klinikte tedavi edilemeyen lezyonlar?m oldu?unu g?sterdi. MSF beni Harare'deki Newlands Klini?i’ne g?türdü ve gerekli i?lemleri kar??lad?. Hastane durumun ciddi oldu?unu s?yledi ve rahmimi ald?rmam? tavsiye etti, ancak bir aydan k?sa bir süre sonra hamile oldu?umu ??rendim. ?kimiz de ?ocuk istiyorduk ama e?im beni kaybetmek istemedi?i i?in karars?z kald?. Hamileli?im boyunca düzenli kontrole gittim. Doktor risk almamak i?in sezaryeni uygun g?rdü. Bebe?imiz ?imdi iki haftal?k ve ?ok mutluyuz. Do?umumdan alt? hafta sonra rahim a?z? kanseri i?in ba?ka bir test yapt?rmam ?nerildi. Art?k bir ?ocu?umuz oldu?una g?re, her türlü tedaviye, hatta histerektomiye (rahim alma ameliyat?) bile a????m. Kad?nlara mesaj?m, tarama yapt?r?n, bunda utan?lacak bir ?ey yok. Tarama yapt?rmasayd?m sa?l?k sorunlar?mdan haberim olmayacakt?." Zimbabve, 2017 @Melanie Wenger/COSMOS

   2015 - Haziran 2020 aras?nda, MSF taraf?ndan desteklenen alt? sa?l?k merkezinde yakla??k 29.000 kad?na rahim a?z? kanseri taramas? yap?ld?. 1000'den fazla kad?na kriyoterapi (dondurma tedavisi) ve uygun hastalara 126 LEEP uyguland?. MSF, buna ek olarak, 2018 ve 2019'da insan papilloma virüsü (HPV) a??s? i?in yürütülen ulusal kampanyalara destek verdi. A??ya uygun nüfusun yüzde 90'?ndan fazlas? a??land?.

   MSF, kapasite geli?tirme ve yenilik?i yakla??mlarla yerel sa?l?k ?al??anlar?n?n gü?lendirilmesine de a??rl?k verdi, bu sayede projenin devir teslimi daha kolay ger?ekle?ti. Tüm t?bbi programlar?n ilgili payda?lara devri tamamlanm?? bulunuyor.

   "MSF, bir program? büyüme ve geli?me safhalar?nda desteklemi?se, hastalar?n tedavisinin kesintiye u?ramadan devam etmesi i?in proje faaliyetlerini devreder,” diyor Zimbabve ülke Temsilcisi Reinaldo Ortuno. “MSF olarak, b?lgedeki sa?l?k merkezlerinde g?revli mevcut personelin sa?l?k sisteminin zorluklar?na ra?men nitelikli tedavi sa?layaca??ndan eminiz.”

   Ancak Ortuno, daha yap?lmas? gereken i?lerin varl???n? da kabul ediyor. Gutu'da baz? temel laboratuar malzemelerinin ve ?ocuklar i?in ikinci a?ama antiretroviral ila?lar?n tedari?inde s?k s?k kesinti ya?an?yor. Sa?l?k ?al??anlar?, ART hastalar?n?n say?s?ndaki a??r? art??a yeti?emiyor, ?ok say?da ART hastas?n?n durumu de?i?kenlik g?steriyor ve sa?l?k tesislerindeki a??r? y???lmay? azaltmak i?in DSD uygulamas?n?n yayg?nla?t?r?lmas? gerekiyor.

   Ortuno, “Sa?l?k Bakanl???'na, fon kurulu?lar?na ve di?er STK'lara, insanlar?n bu hizmetlerden yararlanabilmeleri i?in toplum temelli modelin ülke ?ap?nda ad?m ad?m yayg?nla?t?r?lmas? ?a?r?s?nda bulunuyoruz,” diyor.

   *Elektrocerrahi Lupla Eksizyon i?lemi (LEEP), rahim a?z?ndaki anormal hücrelerin ?s?t?lm???bir halka tel ile elektrocerrahi kullan?larak ??kart?lmas? i?lemidir ve yar?m saatten k?sa bir sürede ger?ekle?tirilir.

   S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n (MSF) Zimbabve’deki faaliyetleri

   MSF, Zimbabve'de 2000 y?l?ndan beri faaliyet g?steriyor. MSF, tüm projelerinde Sa?l?k ve ?ocuk Bakanl??? (MoHCC) ile ortak ?al???yor. Acil durum müdahalelerinin bir par?as? olarak MSF, Sa?l?k Bakanl???'na acil t?bbi ihtiya?lar konusunda destek sa?l?yor. MSF'nin HIV ve rahim a?z? kanseri müdahaleleri Sa?l?k Bakanl??? ve di?er ortaklara teslim ediliyor. Kurulu?; bula??c? olmayan hastal?klar, g??, ergen cinsel sa?l?k ve üreme sa?l???, su ve sanitasyon hizmetleri ile hassas b?lgelerde uygulanmakta olan acil durum haz?rl??? projelerine devam ediyor.

   Ana sayfa g?rseli: MSF'den Gutu proje dan??man? Chrispen Mushuieshine ve hem?ire Rahibe Mercy Mandizvo, Edith Seka’n?n Gutu b?lgesi, Chitando’daki evinin ?nünde. Edith, rahim a?z? taramas?n? ilk olarak, ba?ka bir hizmet i?in gitti?i Chitando Sa?l?k Merkezi’nde duydu. Rahim a?z?nda anormal lezyonlar g?rüldü. Lezyonlar kriyoterapiye uygun olamayacak kadar yayg?nd?, bu nedenle MSF'nin deste?iyle LEEP i?in Harare'deki daha büyük bir hastaneye sevk edildi. (O zamanlar, LEEP Gutu'da mevcut de?ildi, MSF daha sonra randevu alarak Gutu K?rsal Hastanesi’ne giri?ini destekledi.) LEEP i?leminin ard?ndan Edith’te prekanser?z lezyonlar tekrar geli?ti. ?kinci kez LEEP yap?ld?. Bu kez bulgular negatifti, yani herhangi bir anormallik g?zlenmedi. Düzenli olarak tarama yapt?ran Edith’te 2017'den beri kanser ?ncesi bulguya rastlanmad?. Zimbabve, 2020 @Nyasha Kadandara/MSF

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app