比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   ROH?NGYALAR H?L? C?DD? SA?LIK R?SKLER?NE KAR?I SAVUNMASIZ DURUMDA

   A??r, s?k???k ya?am ko?ullar?, temiz olmayan su ve yetersiz a??lama kapsam? Rohingya mültecileri bula??c? hastal?k salg?nlar?na maruz b?rakt?. MSF’nin yakla?makta olan kas?rga ve muson mevsimi i?in haz?rl?klar? sürüyor.

   2017 A?ustos’unda Myanmar’daki vah?etten ka?an 700 binden fazla Rohingya, s?n?r? ge?erek Banglade?’e gelmeye ba?lad?. 20 ay ge?ti ve Cox’s Bazar’daki kamplarda ya?ayan mülteci nüfusu hala ciddi sa?l?k risklerine kar?? savunmas?z. Rohingya mülteciler kalabal?k ve dar alanlarda bar?n?yor ve acil durum ?artlar?na benzer ko?ullarda ya?amaya devam ediyor. Bu durum bula??c? hastal?klar?n potansiyel salg?n tehdidini art?r?yor.

   A?? ile ?nlenebilir hastal?klar?n popülasyon i?inde g?rülme s?kl???, zay?f a??lama seviyelerini vurgularken, ?ok say?da akut sulu ishal vakas?, suyun temiz olmad???n? ve sanitasyon tesislerine eri?imin k?s?tl? oldu?unu g?stermekte. A?ustos 2017 ile Mart 2019 aras?nda MSF, 7.032 difteri, 4.987 k?zam?k ?üphesi ve 99.681 akut sulu ishal vakas?n? tedavi etti.

   Myanmar'da y?llarca sa?l?k hizmetlerine eri?imin k?s?tl? olmas? sonucu Rohingyalarda a??lanma oran? genel itibar?yla dü?ük. MSF bu durumu iyile?tirmek amac?yla, difteri, k?zam?k ve koleran?n yay?lmas?n? ?nlemek i?in Banglade? Hükümeti taraf?ndan yürütülen bir dizi a?? kampanyas?na destek verdi. MSF ayr?ca, iki ya? ve alt?ndaki Rohingya ?ocuklar i?in mevcut olan rutin Geni?letilmi? A?? Program?’n? gü?lendirmek i?in Banglade? Hükümeti ile birlikte ?al???yor. Geni?letilmi? A?? Program?’n?n be? ya? alt?ndaki tüm ?ocuklar? kapsayacak ?ekilde geni?letilmesi gerekiyor.

   MSF, mültecilerin yerle?im yerlerinde halk sa?l???n? iyile?tirmek ve salg?n hastal?k riskini azaltmak i?in bir dizi faaliyette bulundu. MSF, 2017'den bu yana, 77.430 ki?iye 193 milyon litreden fazla klorlanm?? su sa?lad? ve be? su ?ebekesi ve bir d??k? ?amuru y?netim sistemi in?aat?n? tamamlad?. Bu faaliyetlerin i?inde, 390 sahra tuvaleti in?as?, 760 mevcut tuvaletin temizlenmesi, 1.433 milyon litre d??k? ?amurunun i?lemden ge?irilmesi ve yakla??k 12.000 hijyen geli?tirme seans?n?n düzenlenmesi yer ald?. Elveri?li suyun ve sa?l?k tesislerinin sa?lanmas? Rohingyalar?n sa?l???n? ve insanl?k onurunu koruman?n en ?nemli unsuru.

   Cox’s Bazar’daki mülteciler ve ev sahibi topluluklar i?in uzmanla?m?? sa?l?k hizmetinin eksikli?i, MSF i?in ciddi bir endi?e olmaya devam ediyor. 24 saat nitelikli cerrahi kapasite, kapsaml? bir do?um servisi ve yenido?an bak?m?, pediatrik servisler gibi ikincil sa?l?k hizmetleri ile ruh sa?l??? ve kronik hastal?klar gibi bula??c? olmayan hastal?klar?n tedavi imkanlar? yetersiz. MSF, ?ocuk, yenido?an ve yeti?kin hastalar i?in yatarak tedavi sa?layan ba?l?ca kurulu?lardan biri olmaya devam ediyor. Kas?rga ve muson mevsiminin may?s ya da haziran aylar?nda ba?lamas? bekleniyor. MSF’nin bunun i?in haz?rl?klar? devam ediyor. Kas?rgalar ve ?iddetli ya???lar, mülteci yerle?imlerindeki binalar?n ?o?unu olu?turan, ?o?unlukla bambu ve plastik kaplamadan olu?an yar? kal?c? yap?lara zarar verebiliyor. Kas?rga bar?naklar? gibi acil ?nlemler mülteciler i?in mevcut de?il, ev sahibi topluluk i?inse yetersiz. MSF, salg?n müdahale merkezimizi aktif hale getirmeyi ve g?da d??? ürün kitlerini da??tmay? da i?erecek ?ekilde saha düzeyindeki iki hastanede bir kitlesel afet y?netimi plan? üzerinde ?al???yor.

   Rohingyalar, neredeyse tamamen mülteci kamplar?nda insani yard?m kurulu?lar? taraf?ndan sa?lanan sa?l?k hizmetlerine ba??ml?. Yerel sa?l?k hizmeti sa?lay?c?lar?n?n mültecilerin ihtiya?lar?n? kar??lama kapasitelerini art?rmak, mültecilerin ve ev sahibi toplulu?un uzun vadeli sa?l?k ihtiya?lar?n? y?netmek a??s?ndan son derece ?nemli.

   Rohingyalar?n, kamplarda ve kamp d???nda, günün her saati hayat kurtaran cerrahi bak?m hizmetlerine eri?imi k?s?tl? ve bu zaman i?inde daha da azalabilir. Acil do?um gibi, cerrahi bir müdahaleye ihtiya? duyan hastalar, yak?nlarda onlar? kabul edebilecek bir tesis bulunmad???nda risk alt?nda kalabiliyor. Ameliyat olmas? gereken hastalar ya Cox’s Bazar kasabas?ndaki insan kaynaklar?n?n k?s?tl? oldu?u tesislere ya da karayoluyla birka? saat uzakl?ktaki Chittagong ?ehrine g?nderiliyor. Bu gecikmeler, bir?ok stabil vakan?n, hayati tehlike i?eren kritik vakalara d?nü?mesine neden oluyor.

   MSF, b?lgede kapsaml? ruh sa?l??? ve psikiyatrik bak?m sa?layan az say?da kurulu?tan biri. Bir?ok Rohingya, Myanmar'daki ?iddetten ka?arken travmatik deneyimler ya?ad?. Bununla birlikte, i?sizlik ve gelece?in belirsiz olu?u, mültecilerin ruh sa?l???n? etkiliyor. MSF ayr?ca sa?l?k tesislerinde cinsel ?iddet ve toplumsal cinsiyete dayal? ?iddetten? kurtulanlara da destek ve tedavi sa?lamakta. A?ustos 2017’den bu yana MSF, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayal? ?iddet ma?duru 1.000’den fazla ki?iyi tedavi etti. MSF’nin hizmetleri aras?nda psikososyal bak?m, HIV temas? olmu? ki?ilerin tedavisi ve cinsel yolla bula?an hastal?klar, acil do?um kontrol y?ntemleri, hepatit B a??lar? ve adet düzenlemesi i?in tedavi (planlanmam?? gebeliklerin bak?m? i?in Banglade?’te kullan?lan t?bbi terim) say?labilir.

   Mülteci krizi Cox’s Bazar’daki halk sa?l??? hizmetlerini de etkiledi. MSF, Banglade? Hükümeti ve Aile Refah? ve Sa?l?k Bakanl??? ile i?birli?i i?inde Ukhiya Upazila sa?l?k merkezinde ruh sa?l??? hizmeti ve psikiyatrik bak?m sa?l?yor. Ayr?ca MSF, Cox’s Bazar’daki Sadar Hastanesi’nde enfeksiyon ?nleme ve kontrol, hijyen protokolleri ve at?k y?netimini geli?tiriyor.

   Yasal statü eksikli?i, hareket ?zgürlü?ü üzerindeki k?s?tlamalar ve gelece?e dair belirsizlik, Rohingyalar i?in en büyük endi?e kayna?? ve bu durum sa?l?klar?n? etkiliyor. Uzun vadeli ihtiya?lar?n artmamas? ve yerel sa?l?k sistemi üzerinde daha fazla bask? olu?mamas? i?in, insani yard?m ?al??malar?nda daha fazla koordinasyonun yan? s?ra nitelik ve kapasitenin geli?tirilmesine ihtiya? var. ?kincil sa?l?k hizmetlerine eri?imdeki büyük bo?luklar? gidermek i?in sa?l?k hizmetlerine yeterli fon sa?lanmas? gerekiyor.

   COX’S BAZAR’DAK? MSF PROJELER?

   ROHINGYA MüLTEC?LER?’NE Y?NEL?K MSF PROJELER?

   Banglade? 2019

   Yatarak tedavi g?ren hastaya y?nelik, birinci basamak sa?l?k merkezleri ve sa?l?k ocaklar?

   Haz?r bekleyen sa?l?k tesisleri

   Mülteci kamplar?

    

   FAAL?YET ?ZET?

   Sa?l?k tesisleri: ?Yatan hasta tesislerine sahip ü? sahra hastanesi, 24 saat hizmet veren d?rt birinci basamak sa?l?k merkezi, bir üreme ve ruh sa?l??? alan?nda uzman klinik, salg?n hastal?klar? ?nlemeye y?nelik bir karantina merkezi ve iki sabit sa?l?k oca??.

   Hasta say?s? (A?ustos 2017 – Mart 2019): 7.032 difteri vakas?, 4.987 k?zam?k ?üphesi, 47.556 do?um ?ncesi konsültasyon, 2.750 do?um, 1.087 cinsel ve toplumsal cinsiyete dayal? ?iddet ma?duru, 25.679 bireysel ve 41.480 grup ruh sa?l??? dan??manl??? dahil olmak üzere toplam 1.242.500 ayakta, 21.549 yat?l? hasta.


   Ba?l?ca sa?l?k sorunlar?
   : Solunum yolu enfeksiyonlar?, ishal ve cilt hastal?klar?.

   Su ve sanitasyon faaliyetleri: 77.430 ki?iye 193 milyon litreden fazla klorlanm?? su sa?land?. Be? su ?ebekesi ve 1.433 milyon litre d??k? ?amurunu i?lemden ge?iren bir d??k? ?amuru y?netim sistemi kuruldu, 390 sahra tuvaleti in?a edildi, mevcut 760 mevcut tuvalet tortudan ar?nd?r?ld? ve 11.990’?n üzerinde hijyen seans? düzenlendi.

   Topluma eri?im: Sa?l???n geli?tirilmesine odaklanarak olas? salg?n hastal?klar?n ara?t?r?lmas?, a?? kampanyalar?n? destekleyerek topluluk ve di?er akt?rler ile ili?kiler sürdürüldü. G?zetim ekipleri, sa?l?k ihtiya?lar?n? izlemek ve ?ng?rmek i?in ?o?u yerle?im yerinde demografik, beslenmeye, ?lüm ve do?um oranlar?na dair g?stergeler toplad?.

   Personel say?s?: 1.600’den fazla

   BANGLADE?’TEK? D??ER PROJELER

   MSF, Dakka'n?n Kamrangirchar b?lgesindeki Alinogor ve Madbor Bazar'da, kü?ük ?l?ekli fabrikalarda ?al??an 7.000 i??i i?in bir i? sa?l??? program? yürüten iki uzmanla?m?? sa?l?k klini?i i?letiyor. Sunulan hizmetler aras?nda i? sa?l??? ile ilgili sa?l?k sorunlar?n?n (yaralanmalar dahil) tedavi edilmesi, ?nleyici tetanoz a??lar? ve fabrikalarda i?yeri güvenli?ini art?rmaya y?nelik tehlike ?nleme faaliyetleri bulunuyor. Ayr?ca, ?ncelikle 20 ya??n alt?ndaki kad?nlara odakl?, cinsel ve üreme sa?l??? hizmetleri sunuluyor. Bu hizmetler ars?nda do?um ?ncesi ve sonras? konsültasyon, jinekolojik konsültasyon, beslenme deste?i, rutin a??lama, aile planlamas? ve sezaryen do?umlar da dahil olmak üzere do?umlarla ilgili destek yer al?yor.

   Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayal? ?iddete maruz kalm?? ki?iler, kapsaml? t?bbi bak?m ve psikososyal deste?in yan?nda, yasal destek i?in d?? akt?rlere y?nlendirme ?eklinde de destekleniyor. Ayr?ca Kamrangirchar'daki MSF ekipleri, ruh sa?l??? hizmetine ek olarak sa?l??? geli?tirme ve topluma eri?im faaliyetleri yürütüyor.

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app