Merkezi Cenevre'de bulunan S?n?r Tan?mayan Doktorlar (Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières - MSF), silahl? ?at??ma, salg?n hastal?k ve do?al afet durumlar?ndan etkilenen veya sa?l?k hizmetlerinden mahrum b?rak?lan insanlara?acil yard?m hizmeti veren?ba??ms?z bir?uluslararas??t?bbi insani yard?m kurulu?udur.

MSF; dil, din, ?rk, toplumsal cinsiyet ve siyasi g?rü? ayr?m? g?zetmeksizin yaln?zca ihtiyaca dayal? olarak sa?l?k hizmeti sunar.

Ba??ms?zl?k, tarafs?zl?k ve ayr?m g?zetmeme ilkeleri do?rultusunda ?al??malar?n? sürdüren MSF, t?p eti?i ve uluslararas? insanc?l hukuk ilkelerine s?k? s?k?ya ba?l?d?r.

Dünya ?ap?nda S?n?r Tan?mayan Doktorlar Hareketi

Günümüzde?kat?l?mc??y?netim sistemiyle ?al??malar?n? sürdüren S?n?r Tan?mayan Doktorlar, kar amac? gütmeyen bir kurulu? olarak 1971 y?l?nda Fransa’n?n ba?kenti Paris'te kurulmu?tur.

Merkezi ?svi?re'nin Cenevre??ehrinde bulunan MSF, bugün 24 farkl? ülkedeki ?ubelerin bir araya gelerek “Uluslararas? MSF Hareketi” ad? alt?nda bulu?tu?u?küresel bir harekettir. MSF, ?o?u yerel personelden olu?an 35.000'den?fazla?sa?l?k ?al??an?, lojistik ve y?netim kadrosuyla 70'den fazla ülkede farkl? projeler yürütmektedir.

Ba??ms?z ve Tarafs?z T?bbi ?nsani Yard?m

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n temel ilkeleri dernek tüzü?ünde tan?mlanm??t?r. ?al??malar? ise insani yard?m ilkelerine dayanmaktad?r. MSF ?al??anlar? kendilerini, afet ve kriz durumlar?nda dil, din, ?rk, toplumsal cinsiyet ve siyasi g?rü? ayr?m? g?zetmeksizin ihtiya? sahibi topluluklara nitelikli sa?l?k hizmeti vermeye adam??t?r.

MSF, dünya ?ap?ndaki tüm ?al??malar?n? ba??ms?z olarak yürütür. Derne?in kaynaklar?n?n %90’dan fazlas? kurumsal fon kaynaklar?ndan de?il, dünya ?ap?ndaki 6,1?milyon?bireysel ba?????dan sa?lanmaktad?r.

MSF'nin insani yard?m faaliyetleri tarafs?zd?r. MSF silahl? ?at??malarda taraf tutmaz ve sava? ma?durlar?na Uluslararas? ?nsanc?l Hukuk ilkeleri do?rultusunda t?bbi insani yard?m ula?t?r?r.

Tan?kl?k Etme ve Kamuoyuna Duyurma

S?n?r Tan?mayan Doktorlar'?n?sa?l?k ekipleri, ?al??t?klar? b?lgelerde s?k s?k ?iddet olaylar?na, istismar ve ihlallere tan?kl?k etmektedir.

Uluslararas? ilginin yetersiz oldu?u durumlarda savunuculuk faaliyetlerine a??rl?k verebilen MSF;?1993 y?l?nda ger?ekle?en Srebrenitsa katliam? gibi haber ba?l?klar?n?n gerisinde kalan, g?zard? edilen veya unutulan krizlerle ilgili dünya kamuoyunu bilgilendirmek, insani yard?m sisteminin yetersiz kald??? durumlar? ele?tirmek veya siyasi nedenlerle insani yard?m?n k?tüye kullan?lmas?n?n kar??s?nda durmak amac?yla, tan?kl?k etti?i hak ihlallerini?kamuoyuna duyurabilir.

Nitelikli Sa?l?k Hizmeti

S?n?r Tan?mayan Doktorlar,?yeterli maddi imkan? olmayan?insanlar?n ü?üncü s?n?f sa?l?k hizmeti almas?na kar??d?r. Bu nedenle hasta ve yaral?lara her ko?ulda en nitelikli hizmeti verebilmek i?in ?aba sarfeder.

MSF, 1999 y?l?nda Nobel Bar?? ?dülü ile onurland?r?ld???nda, verilen para ?dülünün, ihmal edilen hastal?klarla mücadele etmek ve bu konuda toplumsal bilinci art?rmak amac?yla kullan?laca??n? beyan etmi?tir.

Bu sayede “?hmal Edilen Hastal?klar ??in ?la? ?nisiyatifi” ile birlikte ?la? Kampanyas?’n? ba?latarak HIV/AIDS hastal???n?n tedavi maliyetini dü?ürmeye yard?mc? olmu?tur. Ayn? zamanda s?tma, uyku hastal??? ve kala azar gibi ihmal edilen hastal?klar?n tedavisi i?in gereken ila?lar?n ara?t?rma ve geli?tirme ?al??malar?na h?z kazand?rm??t?r.

Davran?? Kurallar?

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) kendisini sorumluluk sahibi bir i?veren ve kurulu? olarak tan?mlar. Bu, üyelerinin sa?duyulu davran??lar?na ba?l?d?r. ?al??anlar ve i?verenler, kabul edilemez davran??lar? ?nlemek, saptamak ve ??züm geli?tirmek i?in kar??l?kl? ve birbirini tamamlay?c? sorumluluklar üstlenirler. MSF ?al??anlar? hastalar?n? ve MSF hizmetlerinden do?rudan yararlanan ki?ileri, bu ba?lant?da belirtilen davran?? kurallar? ve taahhütleri konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.


MSF kimdir?

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières - MSF), 1971 y?l?nda doktorlar ve gazeteciler taraf?ndan Fransa’da kurulmu? ve merkezi ?u anda Cenevre’de bulunan bir uluslararas? t?bbi insani yard?m kurulu?udur. MSF; silahl? ?at??ma, salg?n hastal?k ve do?al afet durumlar?ndan etkilenen veya sa?l?k hizmetlerinden mahrum b?rak?lan insanlara?acil yard?m hizmeti verir. MSF; dil, din, ?rk, toplumsal cinsiyet ve siyasi g?rü? ayr?m? g?zetmeksizin yaln?zca ihtiyaca dayal? olarak sa?l?k hizmeti sunar.

MSF, 1999 y?l?nda Nobel Bar?? ?dülü'ne lay?k g?rülmü?tür. MSF ad?na ?dülü o d?nemde MSF Uluslararas? Ba?kan? olan Dr. James Orbinski kabul etmi?tir. Bunun ?ncesinde 1996 y?l?nda Seul Bar?? ?dülü ba?ta olmak üzere pek ?ok ?düle lay?k g?rülmü?tür. Son olarak, 2017 y?l?nda Dünya Halk Sa?l??? Dernekleri Federasyonu (World Federation of Public Health Associations - WFPHA) halk sa?l???na y?nelik katk?lar? nedeniyle MSF’ye Kurumsal Mükemmellik ?dülü vermi?,?Brain & Behavior Research Foundation (Beyin ve Davran?? Ara?t?rmalar? Vakf?) da, acil durumlar ve insani krizler s?ras?nda ?o?u zaman ihmal edilen ruh sa?l??? destek ?al??malar? nedeniyle 2017 Pardes Ruh Sa?l??? ?dülü’nü MSF'ye vermi?tir.

MSF hangi alanlarda ?al???r?

MSF, afetler ve acil durumlar s?ras?nda ve sonras?nda sa?l?k hizmetleri sunar, hastane ve klinikler y?netir, cerrahi müdahalelerde bulunur, salg?nlara kar?? ?al??malar yapar, a?? kampanyalar? yürütür, yetersiz beslenme sorunu olan ?ocuklar i?in beslenme merkezleri kurar ve ruh sa?l??? deste?i verir. MSF ayr?ca ihtiya? halinde kuyular in?a edip temiz i?me suyu da??t?m? yapman?n yan? s?ra battaniye ve plastik ?ar?af gibi bar?nma malzemeleri da??t?m? yapar.

Ayn? zamanda MSF'ye ba?l? kurulu?lar olan “?hmal Edilen Hastal?klar i?in ?la? Giri?imi” (The Drugs for Neglected Diseases Initiative - DNDi) ile toplum sa?l??? ve epidemiyoloji alanlar?nda uzmanla?m?? olan Epicentre arac?l???yla bilimsel ara?t?rmalar yürüterek yay?nlar ??kar?r ve ?e?itli mecralar arac?l???yla saha deneyimlerini ve ??kt?lar?n? bilim camias?yla payla??r.

T?bbi ve insani yard?ma y?nelik saha ?al??malar?ndan derlenen ara?t?rma sonu?lar?, de?erlendirme raporlar? ve bilimsel makaleler i?in MSF’nin ve MSF'ye ba?l? kurulu?lar?n web sitelerine g?z atabilirsiniz:

MSF, Birle?mi? Milletlere (BM) ba?l? ?al??an bir kurulu? mudur?

Hay?r. MSF; herhangi bir siyasi, askeri ya da dini ?ncelik do?rultusunda ?al??maz. MSF, BM’den ba??ms?z olarak ?al??makla beraber, t?bbi ya da insani krizlerle ili?kili ortak ?ncelikler s?z konusu oldu?unda bu konulara dikkat ?ekmek amac?yla BM ile birlikte savunuculuk ?al??malar? yapabilir.

MSF nerelerde ?al???r?

MSF a??rl?kl? olarak b?lge halk?n?n t?bbi ihtiya?lar?n?n yeterli düzeyde kar??lanamad??? ülkelerde ?al???r. MSF ?u anda Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika’da 70'in üzerinde ülkede ?al??malar yürütmektedir.

MSF Türkiye ile Orta Do?u ve Kuzey Afrika (MENA) b?lgesinde ?al??malar yürütüyor mu?

Evet. MSF; M?s?r, Irak, ürdün, Libya, Lübnan, Filistin, Suriye ve Yemen’de ?al??malar yürütüyor.

Türkiye'de ise MSF ekipleri, 1992 Erzincan, 1999 Marmara ve 2011 Van depremlerinin de aralar?nda bulundu?u do?al afetler ve beraberinde ortaya ??kan insani krizlerde, ge?ici destek mekanizmas? olarak 90'l? y?llar?ndan ba??ndan bu yana aktif olarak ?al??t?; Türkiye'deki yetkili kurumlar, sivil toplum ve insani yard?m kurulu?lar?yla i?birli?i halinde ihtiya? sahiplerine t?bbi ve insani yard?mlar?n? ula?t?rd?. MSF halihaz?rda Türkiye'de do?rudan faaliyet g?stermese de, Suriyeli mültecilere y?nelik t?bbi ve insani yard?m sunan yerel sivil toplum kurulu?lar?na 2015'ten bu yana maddi ve teknik destek sa?lad?. MSF halen, Yurtta?l?k Derne?i'nin 2017 y?l?nda ?stanbul Fatih'te a??l???n? yapt???, i?kenceye ve k?tü muameleye maruz b?rak?lan g??menlere ve mültecilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek ile t?bbi sevk imkan? sunan Nefes Merkezi'ne teknik dan??manl?k ve finansal destek veriyor.

MSF’nin hizmetleri ücretsiz mi?

Evet, MSF’nin sa?lad??? tüm sa?l?k hizmetleri ücretsizdir. MSF, yoksul ülkelerde ya?ayan insanlar?n ekonomik nedenlerle nitelikli sa?l?k hizmetlerine eri?ememesini kabul etmez ve profesyonel ekipleri (doktor, hem?ire, proje y?neticisi, insan kaynaklar? uzman?, lojistik sorumlusu, vs.) yoluyla sa?l?k hizmetlerini herkes i?in eri?ilebilir k?lmaya ?al???r.

MSF'nin gelir kaynaklar? nelerdir?

MSF, bireysel ba???lara dayanan finansal yap?s? sayesinde ba??ms?z ?ekilde ?al??malar yapabilmektedir. 2017’de MSF gelirlerinin yüzde 96’s? bireysel ba???lardan olu?mu?tur. Bu destek; dünya ?ap?ndaki 6,3 milyondan fazla bireysel ba????? ve kurumdan gelmi?tir.

MSF, tüzü?ünde de yer alan ba??ms?zl?k ilkesiyle ?eli?ti?i i?in hükümetlerden fon almay? kabul etmez. Bu karar, tarafs?z ?al??malar yürütebilmemiz ve ?al??ma yapt???m?z b?lgelerde tarafs?z bir kurulu? olmam?z a??s?ndan son derece ?nemlidir. Herhangi bir siyasi gündem do?rultusunda hareket etmemek ve ?al??anlar?m?z?n güvenli?ini sa?lamak a??s?ndan da hükümetler ve do?rudan hükümetlere ba?l? ?al??an kurumlardan (?r: USAID) fon almamay? tercih ediyoruz.

Ayn? zamanda yürüttü?ümüz faaliyetler ve savunuculuk ?al??malar?yla ??kar ?at??mas? yaratabilecek, ana ?al??ma alanlar? insani yard?m faaliyetlerimizle ?eli?en veya deste?imizi k?s?tlama riski bar?nd?ran silah, petrol, tütün, biyoteknoloji, ila? ve maden (alt?n/p?rlanta) ?irketleri gibi olu?umlardan da ba??? veya maddi destek kabul etmiyoruz.

MSF’ye ba??? yapabilir miyim?

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) olarak henüz Türkiye'de ba??? yap?land?rmam?z? olu?turmad?k. Ba???larla ilgili Türkiye'de düzenleme yapt???m?zda bunu mutlaka sosyal medya hesaplar?m?zdan ve web sitemizden duyuraca??z.

Ancak hala uluslararas? MSF'ye bireysel olarak ba??? yapabilirsiniz: msf.org/en/donate?Ayr?ca yak?nlar?n?z veya arkada?lar?n?z ad?na da MSF’ye ba??? yapabilir ve bu adres üzerinden e-card ya da posta yoluyla kendilerine bildirebilirsiniz.

Uluslararas? MSF'ye ba??? yapt???n?zda, deste?inizin belirli bir ülkeye?de?il,?dünyan?n herhangi bir yerinde t?bbi ve insani yard?ma?en ?ok ihtiyac? olan insanlara, b?lgelere ula?t?r?ld???ndan emin olabilirsiniz. 2017'de MSF’ye yap?lan ve saha ?al??malar?na aktar?lan ba???lar?n yakla??k %60'? Afrika k?tas?ndaki ülkelerde kullan?ld?. Geri kalan?ysa s?ras?yla Orta Do?u ve Asya ile Avrupa ve Amerika k?tas?ndaki ülkelere aktar?ld?. Bireysel ba?????lar?m?zdan gelen destek,?yard?m ula?t?rd???m?z insanlar?n?t?bbi ve insani ihtiya?lar?n?n kar??lanmas? i?in kullan?ld?;?dan??manl?k,?tedavi ve a??lama kampanyalar? gibi hayat kurtar?c? t?bbi yard?mlar?n ba??ms?z ve arac?s?z bir ?ekilde ula?t?r?lmas?n? sa?lad?.

Dünya ?ap?ndaki bireysel ba?????lar?m?z sayesinde saha ekiplerimiz kimsenin gitmedi?i yerlere gidiyor ve milyonlarca insana yard?m eli ula?t?rabiliyor.

MSF yaln?zca acil durumlarda ve ge?ici süreyle mi ?al???r?

MSF’nin amac?, ?al??ma yürüttü?ü ülkelerde bulunan sa?l?k sistemine bir alternatif olu?turmak ve onun yerine ge?mek de?ildir. MSF, t?bbi ve insani ihtiya?lar? kar??lamaya ?al???r. Bu ihtiya?lar kar??land???nda MSF s?zkonusu ülkenin sa?l?k kurumlar?na ?al??malar?n devam edebilmesi i?in gerekli g?rev teslimini yapar ve ihtiya? sahibi di?er topluluklara y?nelik ?al??malar yapmaya devam eder.

MSF acil durumlara ne kadar süre i?inde müdahale edebilir? Herhangi bir b?lgeye ula?mas? ne kadar zaman al?r?

MSF, geli?tirdi?i etkili lojistik yap?s? sayesinde acil durumlara 48 saat i?inde müdahale edebilme kapasitesine sahiptir. MSF lojistik merkezlerinde paketlenmi? acil durum kitleri (beslenme, a??, sanitasyon, ila?, ileti?im materyalleri, ula??m ara?lar?, enerji kaynaklar?, su ar?tma cihazlar?, g?da ve g?da d??? malzemeler) bulunur. Acil durum ekipman?m?z aras?nda cerrahi müdahale yap?labilen ameliyat odas? ve 150 yatak kapasiteli ?i?me hastane de bulunmaktad?r. Acil durum ya?anan b?lgenin konumuna ba?l? olarak tüm bu ekipman en fazla 72 saat i?inde ihtiya? duyulan yere ula?t?r?labilmektedir.

MSF dini ilkeler do?rultusunda m? ?al???r?

Hay?r. MSF, evrensel t?p eti?i ve bireylerin insani yard?m alma hakk? ad?na, tarafs?zl?k ve ay?rt etmeme ilkelerine s?k? s?k?ya ba?l?d?r; faaliyetlerinin sa?l?kl? bi?imde yürütülmesi i?in ?zgür ?al??ma ko?ullar? talep eder. MSF, zor durumdaki insan topluluklar?na, do?al veya insan kaynakl? afet ma?durlar?na ve silahl? gruplar taraf?ndan ?iddete maruz b?rak?lan ki?ilere, ?rk, din, k?ken ve siyasi g?rü? ayr?m? g?zetmeksizin yard?m ve destek sa?lar.

MSF nerede ?al??aca??na nas?l karar verir? ?al??aca?? ülkeleri neye g?re belirler?

MSF, hangi ülkede ?al??aca??na siyasi, dini ya da etnik ?ncelikler do?rultusunda de?il; kendi yapt??? t?bbi ve insani ihtiya? de?erlendirmesi do?rultusunda karar verir. Konuyla ilgili ayr?nt?l? bilgi i?in bu ba?lant?y? inceleyebilirsiniz.

Tan?d???m bir ki?inin tedavi gerektiren bir hastal??? var. MSF bu konuda yard?mc? olabilir mi?

MSF, uluslararas? t?bbi insani yard?m kurulu?u olarak silahl? ?at??ma, salg?n hastal?k ve do?al afet durumlar?ndan etkilenen veya sa?l?k hizmetlerinden mahrum b?rak?lan insanlara?dil, din, ?rk, toplumsal cinsiyet ve siyasi g?rü? ayr?m? g?zetmeksizin, yaln?zca ihtiya?lar do?rultusunda ücretsiz t?bbi destek ve acil yard?m hizmeti verir. MSF ?u anda Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika’da 70'in üzerinde ülkede ?al??malar yürütmektedir. MSF’nin ?al??t??? b?lgelerin d???nda bulunan bireylere sa?l?k ihtiya?lar? konusunda, kendilerine en yak?n sa?l?k tesisine ba?vurmalar?n? ?neriyoruz. Ayn? zamanda MSF'nin faaliyetlerinin kapsam? d???nda kalan ve bireysel sa?l?k dan??manl??? gerektiren durumlar oldu?u takdirde MSF'ye internet üzerinden ba?vuran ki?ilere, uzman bir hekimin veya ücretsiz sa?l?k dan??manl??? hizmeti veren kurulu?lar?n dan??manl???n? almalar?n? tavsiye ediyoruz.