Foto?raf: H.J. Burkard

Bir kurulu?un ilkelerini tan?mlamak i?in p?r?lt?l? s?zcükler kullanmak kolayd?r. Zor olan, bu ilkeleri prati?e d?kebilmektir.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n (MSF) kimli?inin temelini, ba??ms?zl?k, tarafs?zl?k ve ayr?m g?zetmeme ilkelerine olan ba?l?l??? olu?turmaktad?r. ?al??malar?m?z, kuruldu?umuz 1971 y?l?ndan bu yana, sa?l?k hizmetlerinden lojistik, finans ve ileti?ime kadar her y?nüyle bu ama?lar do?rultusunda sürdürülmü?tür. Bu ilkelere olan ba?l?l???m?z ve bunlar?n üzerine in?a etti?imiz S?n?r Tan?mayan Doktorlar, uluslararas? düzeyde takdir g?rmü? ve 1999 y?l?nda Nobel Bar?? ?dülü'nü alm??t?r.

"S?n?r Tan?mayan Doktorlar i?in insani yard?m; insanlar?n ac?lar?n? hafifletmek, insanlara hayatlar?n?n kontrolünü yeniden kazand?rmak, adaletsizliklere tan?kl?k etmek ve taraflar?n sorumluluk almas? i?in ?srarc? olmakt?r." -?Dr. James Orbinski, S?n?r Tan?mayan Doktorlar Uluslararas? Eski Ba?kan?

Ayr?m G?zetmeme

Bizler ihtiyac? olan insanlara ücretsiz sa?l?k deste?i sa?lar?z. Bu insanlar?n hangi ülkede ya?ad?klar?, hangi dine inand?klar? ve hangi siyasi g?rü?ü benimsedikleri bizler i?in tamamen ?nemsizdir. ?nemli olan tek ?ey, bu ki?ilerin birer insan olarak yard?ma ihtiya? duymalar?d?r. Bu yüzden bizler, her ko?ulda ayr?m g?zetmeme ilkemizi koruruz.

Tarafs?zl?k

Anla?mazl?k ve ?at??ma durumlar?nda, t?bbi ihtiyac?n en fazla oldu?u b?lgelere ula??p sa?l?k hizmeti sunar?z ve olaylara mutlak surette tarafs?z yakla??r?z. ?ünkü MSF’nin sa?l?k hizmetlerinde yaln?zca t?bbi ihtiya?lar esast?r. MSF'nin saha hastanelerine bakt???n?zda yaral? sivilleri, kar?? gruba mensup yaral? askerlerle yan yana tedavi olurken g?rebilirsiniz. Dü?manl?k ve silahlar, hastane kap?s?nda terk edilmelidir.

Ba??ms?zl?k

?al??malar?m?zda, hükümetlerden, uluslararas? fon kurumlar?ndan ve ?zel kurulu?lardan nadiren fon al?r?z. Bunun yerine bireysel ba?????lar?m?za itibar ederiz. Kaynaklar?m?z?n %95’inden fazlas?, dünyan?n d?rt bir yan?ndan kü?ük miktarlarda ba??? yapan bireysel ba?????lar?m?zdan sa?lan?r.

Bu yakla??m?m?z, herhangi bir acil durum ger?ekle?ti?inde resmi fonlar?n verilmesi i?in beklemeye veya ba??? kampanyas? i?in medya yoluyla ilgi ?ekmeye gerek duymadan, ihtiya?lara an?nda cevap verebilmemizi ve hayat kurtarmak üzere h?zl?ca hareket edebilmemizi sa?lar. Ekonomik ba??ms?zl???m?z, ayn? zamanda, sa?lad???m?z yard?mlar?n siyasi veya askeri ama?lar do?rultusunda kullan?lamayaca??n?n kesin teminat?d?r.

Kabul G?rme

Nerede ?al???rsak ?al??al?m, b?lge halk?n?n S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n siyasi olarak tamamen tarafs?z oldu?undan ve ihtiyac? olan her bireyin bu do?rultuda e?it nitelikte yard?m alaca??ndan emin olmas?n? sa?lar?z. ?al??t???m?z b?lgelerde radyolar arac?l???yla bilgilendirme ?al??malar? yürütür,? bakanlardan sava?an gruplar?n liderlerine, toplulu?un itibarl? ya?l?lar?ndan kad?n gruplar?na kadar tüm kesimlerle g?rü?meler yapar?z. ?al??maya ba?lamadan ?nce bizi tan?malar?na izin verir ve tarafs?zl???m?zdan emin olmalar?n? sa?lar?z.

Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi zorlu ve tehlikeli b?lgelerde ?al??abilmemiz, burada ya?ayan topluluklarca kabul g?rmemiz ve bize duyulan güven sayesinde mümkündür.

Ara?t?rma - Geli?tirme

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, gerekti?inde s?zünü sak?nmayan bir kurulu?tur. Kendimizden ve di?er kurulu?lardan yüksek standartlar bekler ve bunu talep ederiz. Di?er insani yard?m kurulu?lar?n?n dürüst olmad???n?, yetersiz kald???n? veya yava? tepki verdi?ini dü?ündü?ümüz zaman bunu a??k?a ifade ederiz. Ayn? zamanda, kurulu? olarak kendi performans?m?z? da ele?tirir ve ?al??malar?m?z? bu do?rultuda geli?tirmek i?in ?aba g?steririz.

2012 y?l?nda MSF Humanitarian Negotiations Revealed?ad?nda bir kitap yay?nlam??t?r. Bu kitap dünya ?ap?nda zor durumdaki insanlara daha etkili yard?m sa?lamak ad?na kimi zaman gerekli etkiyi g?stermi?, kimi zaman da etkisiz kalm?? olan MSF’nin müzakere ?rneklerini ayr?nt?l? bir bi?imde irdelemektedir.

Yemen, Sri Lanka ve Afganistan’da son zamanlarda ya?anan ?at??malar?n vaka incelemeleri, MSF’nin deste?e en ?ok ihtiyac? olan insanlara ula?mak i?in nas?l ?aba sarf etti?inin birer kan?t?d?r. Bu ?rnekler, ayn? zamanda, tehlikeli b?lgelerde ?al??ma ve ?dün verme s?zkonusu oldu?unda MSF’nin nereye kadar gidilebilece?ine ???k tutar.

Nobel Bar?? ?dülü

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, dünya ?ap?nda ?nderlik etti?i insani yard?m ?al??malar?ndan dolay? 1999 y?l?nda Nobel Bar?? ?dülü ile onurland?r?lm??t?r.