bagislariniz nasil kullaniliyorS?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) ba?????s? olarak, sundu?umuz nitelikli sa?l?k hizmetlerinin dünyan?n herhangi bir yerinde deste?e en ?ok ihtiyac? olan insanlara ula?t?r?lmas?na bizzat?yard?mc? olursunuz.

Ba???lar?n?z her y?l, milyonlarca insana ula?an dan??manl?k, operasyon, tedavi ve a??lama kampanyalar? i?in harcan?r.??o?unlukla hizmetlerimizi ihtiya? duyulan b?lgelere ve insanlara do?rudan biz ula?t?r?r?z. Ba???lar?n?zla sa?l?k hizmetleri sa?lar, yerel ?al??anlara e?itim verir, acil afet durumlar?na ve süregelen ?at??malar?n yaratt??? fiziksel ve ruhsal sa?l?k sorunlar?na h?zla müdahale ederiz. Bu, MSF’ye güvenerek ba???lad???n?z paran?n MSF taraf?ndan bizzat harcanmas? anlam?na gelir.

MSF'ye?ba??? yapt???n?z zaman, bu para o anda ihtiyac?n en yüksek oldu?u ülkeye y?nlendirilir. Ba???lar?n koordinasyonu,?24 MSF ofisi ve 70’den fazla ülkede sürdürdü?ümüz projeler ?????nda?takip edilir. Do?rudan saha??al??malar?m?za y?nlendirdi?imiz bu fonlar uluslararas? idari giderler i?in kullan?lmaz.

Temel Giderler

Her kurulu? gibi bizim de temel harcamalar?m?z olmas?na ra?men toplad???m?z fonlar?n yakla??k %5’lik bir k?sm? maa?lar ve yürütme giderleri i?in kullan?l?r.

Fonlar?n yakla??k %15’i fark?ndal?k olu?turma ve kaynak art?rma kampanyalar? i?in yeniden kullan?l?r ve deniz a??r? ?al??malar?m?z i?in bizlere belirli miktarda fon ak??kanl??? sa?lar. Geri kalan büt?enin tamam?, sa?l?k hizmetleri harcamalar?nda ve program deste?inde kullan?l?r.

?al??malar?m?z?n tamam??temel harcamalar? dü?ük tutmak i?in tasarlanm??t?r. Mütevaz? ofisler kiralar?z, en dü?ük fiyatl? ula??m? tercih ederiz ve yurtd???na gitmemiz gerekti?inde uygun fiyatl? otellerde kalarak odalar?m?z? payla??r?z.

Acil T?bbi Müdahale Rezervi

Ekiplerimiz?deprem, tsunami veya sava? gibi do?al veya insan kaynakl? afetlerde h?zla?devreye girer. Bireysel ba?????lar?m?z?n g?nderdi?i fonlar sayesinde afetzedelere zaman kaybetmeden ula??r ve?bu fonlar? acil ihtiya? duyulan herhangi bir b?lgeye h?zla aktarabiliriz.

Ba?????lar?m?z?n deste?i?sayesinde MSF’nin ?nemli miktarda acil t?bbi müdahale rezervi bulunmaktad?r. Bu rezerv, hükümetlerden fon beklemeden veya fon aktar?m?nda herhangi bir sorun?ya?amadan harekete ge?memizi sa?lar. Kullan?lan fonlar?n yerini ise yap?lan yeni ba???lar ile doldururuz.

Bu fonlar sa?l?k hizmetlerimizin?yürütüldü?ü b?lgelere ula?t???nda proje ekiplerimiz taraf?ndan dikkatle y?netilir ve ba???lar?n?z?ayr?nt?l??bir muhasebe sistemine dahil edilir.

Harcanan her bir kuru? i?in merkez ofislerimize ve ba?????lar?m?za paran?n nas?l kullan?ld??? hakk?nda a??klama ve geri bildirim yap?l?r. Mesuliyet, hesap verme yükümlülü?ü ve ?effafl?k bizler i?in son derece ?nemlidir.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n ?al??malar?n?n devaml?l???n? sa?layan ba?????lar?m?z, yani sizlersiniz. Her birinize sonsuz te?ekkürlerimizi sunuyoruz.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar'a ba??? yapmak i?in?bu ba?lant?ya t?klayabilirsiniz.