proje turleriDeprem, tsunami veya sava? gibi afet durumlar? medyaya ta??nd???nda S?n?r Tan?mayan Doktorlar da (MSF) ?o?u kez haber ba?l?klar?na ta??n?r. Fakat bizler, yaln?zca afet ba?lang?c?nda de?il, afet müdahale ?al??malar?ndan uzun süreli sa?l?k programlar?na kadar, etkileri on y?llarca sürecek olan insani yard?m programlar? yürütürüz.

Ekiplerimiz, medyada g?rünürlü?ü olsun olmas?n, her y?l milyonlarca hastaya ula?arak sa?l?k hizmetleri verir.

Acil Durum Müdahalesi

Bizler S?n?r Tan?mayan Doktorlar olarak, acil durumlara en h?zl? ?ekilde müdahale ederiz. ?rne?in, 2010 y?l?nda Haiti’de ?ok ciddi kay?plara sebep olan depremin hemen sonras?nda, ekiplerimiz ilk kazazedeye dakikalar i?erisinde ula?m??t?r.

Depremin ard?ndan, halihaz?rda ülkede bulunan ekiplerimizin sa?l?k tesisleri afetten ciddi ?l?üde zarar g?rmü?tü. Ancak acil durum müdahalesi i?in her zaman haz?rl?kl? olmam?z sayesinde ekiplerimiz depremzedelere an?nda ula?arak ilk t?bbi müdahalelerine ba?layabilmi?ti. Bir ülkede aktif ?al??ma yürütmüyorsak bile, burada bir acil durum ger?ekle?ti?inde acil müdahale ekiplerimizi birka? saat i?erisinde toplayabiliriz. MSF, ameliyathane, do?um kitleri ve ?i?me hastaneler i?eren, ?nceden paketlenmi? haz?r afet kitleri bulundurur. Bu kitler bugün dünyan?n d?rt bir yan?ndaki afet müdahale kurulu?lar?nca model olarak kullan?lmaktad?r.

tedarik deposu

MSF’nin Brüksel’deki 13.000 metrekarelik tedarik deposundan bir kare. Foto?raf: Ikram N'gadi

Uzmanlar?m?z

Dünyan?n d?rt bir yan?nda ?ok say?da lojistik merkezimiz ve depomuz vard?r. Buralarda ula??m ara?lar?, ileti?im malzemeleri, gü? kaynaklar?, su ar?tma ekipmanlar? ve beslenme takviyeleri olmak üzere, sat?n ald???m?z ve test etti?imiz ?ok say?da ara? gereci depolar?z.

Ayn? zamanda binlerce ?ad?r, bar?nma kitleri ve dayan?kl? malzemeler bulundururuz. Bu malzemeler u?aklara yüklenip 24 saat i?erisinde acil durum b?lgelerine g?nderilmek i?in haz?rlanabilir.

Merkez ofislerimizde sürekli bir acil müdahale departman? ve ekibi bulunur. Acil durum ortaya ??kt??? andan itibaren bu uzmanlar ?al??malar? koordine eder ve ihtiya?lar? an?nda belirleyerek harekete ge?er. Bu esnada MSF, ?al??an havuzunda bulunan deneyimli afet uzmanlar?na ?a?r?da bulunur. Bu ki?iler, yaln?zca birka? gün i?erisinde acil durum b?lgesine g?nderilebilirler.

Sa?l?k Hizmetlerine Eri?im

Acil durumlar farkedilmeden de ortaya ??kabilmektedir. Baz? felaketler a?amal? bir ?ekilde ba? g?sterir. Bazen bir felaketin belli bir nüfusu etkilemesi, sa?l?k sistemindeki dengesizli?in ciddi boyutlara ula?mas? veya belli bir grup insan?n sa?l?k hizmetlerinden bilin?li olarak yoksun b?rak?lmas?, y?llar süren bir süre?te kendini g?sterebilir.

Ayr?ca acil bir durum ya?and??? anda insanlar?n sa?l?k hizmetlerine eri?imi son derece zor olabilir; ?zellikle de b?lge henüz kendini toparlamaya ?al???rken. Hükümetler, ortaya ??kan ihtiya?lar? kar??layamayacak kadar yo?un veya bu sorunlar?n a??rl??? alt?nda ezilmi? olabilir. ?o?u zaman afetlerde temiz su kaynaklar? da bozuldu?undan, kolera ve benzeri salg?nlar?n ba? g?stermesiyle durum ?ok daha karma??k hale gelir.

Bu gibi durumlarda MSF, uzun süreli tedavi gerektirecek hastal?klar i?in (HIV/AIDS, verem, uyku hastal??? gibi) sa?l?k hizmetleri ba?latmakla beraber, b?lgedeki her insan?n ücretsiz sa?l?k hizmetlerine eri?ebilmesi i?in ?al???r.

K?sa Bilgi:

  • HIV/AIDS hayat boyu mücadele edilmesi gereken bir sa?l?k problemidir. Bu yüzden 30'dan fazla ülkede HIV/AIDS projeleri yürütüyoruz.
  • Verem ile mücadelemiz 30 y?ldan fazla süredir devam ediyor. Manson ünitesi ile beraber yeni tedavi y?ntemleri üzerine ?al???yoruz.
  • Baz? ülkelerde yerel ?al??anlara e?itim vermek ve mevcut ihtiya?lar? kar??lamak i?in Sa?l?k Bakanl??? yetkilileriyle yak?n temas halinde ?al???r?z.

"Sa?l?k hizmeti sa?lay?c?lar? olarak kendimizi, t?bbi deste?e en ?ok ihtiyac? olan insanlar i?in, mümkün olan en nitelikli hizmeti vermeye adad?k." -Dr. Unni Karunakaraex, S?n?r Tan?mayan Doktorlar Uluslararas? Eski Ba?kan?

Uzun Süreli Tedavi

Ekiplerimiz afet ve acil durumlar ya?and???nda, cerrahi müdahale ve kronik rahats?zl?klar?n y?netimi konusunda geni? kitlelere sa?l?k hizmeti sa?lar.

Baz? durumlarda, i?leyen bir sa?l?k tesisi veya altyap?s? kalmam?? olabilir. Bu gibi durumlarda klinikler in?a eder veya var olan klinikleri yenileriz; ambulans hizmetlerini ve iyile?tirme programlar?n? ba?lat?r?z.

Baz? ülkelerde on y?llard?r ?al??maya devam ediyoruz. ?ünkü baz? sa?l?k hizmetlerini gere?inden erken sonland?rd???m?z zaman, bizleri geri d?nmeye zorlayacak bir acil durum olu?abiliyor. Di?er yard?m kurulu?lar? ve baz? hükümetlerle beraber ?al??mam?z gerekti?i zaman da, e?er uygun g?rülürse sa?l?k hizmetlerini geli?tirip acil durum tehdidini tamamen ortadan kald?rabiliriz.

Sa?l?k Hizmetlerinin de ?tesinde: Savunuculuk

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, bir?ok ki?i i?in acil sa?l?k hizmetleriyle e? anlaml?d?r. Ancak MSF’nin kurucu üyeleri, doktorlarla beraber gazetecilerdi ve bu ki?iler S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?, hastalar? ve yaral?lar? iyile?tirmek, bu insanlar?n ya?ad?klar? durumlara tan?kl?k ederek dünyaya seslerini duyurmak i?in kurmu?lard?. Kurucular?m?z, k?tü muameleleri ortaya ??kar?p ya?ananlar? kamuya a??k bi?imde dile getirdikleri takdirde, bu ihlallerin son bulaca??n? umut ediyorlard?. Harekete ge?me ve kamuoyuna duyurma, tedavi ve tan?kl?k etme, MSF’nin olu?um sürecinde en ?ok ?nem verilen kilit kavramlar olarak kullan?ld?.

Bugün bu kavramlar bizim i?in hala ge?erli. Bu, bizlerin tehlike ve bask? alt?ndaki topluluklar?n ya?ad?klar?n? duyurmaktan asla vazge?meyece?imiz anlam?na geliyor.

Bizler, ayn? zamanda ila?lara daha adil ve e?it eri?im sa?lanmas?n? savunuyoruz. ?rne?in, Temel ?la? ve A??lara Eri?im (Access Campaign) kampanyam?z? Cenevre merkezli olarak yürütüyoruz. Bu kampanya ile piyasadaki ila?lar?n yüksek fiyatlar?na kar?? mücadele verirken, ayn? zamanda hastalar?m?z?n sa?l???n? etkileyen baz? hastal?klar i?in tedavi se?eneklerinin olmad???na dikkat ?ekmeyi ama?l?yoruz.

pfizer asi

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n Temel ?la?lara Eri?im (Access) Kampanyas? kapsam?nda GlaxoSmithKlein ve Pfizer’?n zatürre a??lar?n fiyat?n?, ?ocuk ba??na 5 dolara dü?ürmesi i?in Berlin’de yapt??? g?steriden bir kare. Foto?raf: Stephanie Pilick

Sa?l?k Hizmetlerinin de ?tesinde: Ara?t?rma

?al??malar?m?z?n kapsam? ve ?l?e?i, hastal?klara ve verilere benzersiz bi?imde ula?mam?z? sa?lar. Ayn? zamanda acil durumlarda h?zla yard?m g?nderilmesini mümkün k?lar. MSF, ?al??ma y?ntemlerini geli?tirmek i?in ?ok ?al???r ve ara?t?rmalar?n? di?er ilgili gruplarla payla??r.

Manson ünitesi, MSF’nin sa?l?k programlar?n?n kalitesini art?rmak i?in ?al??an bir uzman grubundan olu?ur. Bu uzman grubu, HIV/AIDS, verem, s?tma ve kontaminasyon gibi konularda mevcut geli?meleri takip eder ve yeni y?ntemler belirler. Daha sonra saha ekiplerine bu geli?melerin program dahilinde uygulanabilmesi i?in yol g?sterir.

MSF, ihmal edilen hastal?klar i?in ila?lar s?zkonusu oldu?unda ya?anan kay?plara 40 y?ldan fazla süredir tan?kl?k etti?inden, bu adaletsizli?e kar?? defalarca sesini yükseltmi?tir. 2003 y?l?nda dünyan?n farkl? yerlerinde faaliyet g?steren yedi kurulu?, “?hmal Edilen Hastal?klar i?in ?la? ?nisiyatifi”ni (DNDi) olu?turmak i?in gü?lerini birle?tirmi?tir.

Gezici (Mobil) Tedavi

Baz? durumlarda, gezici sa?l?k hizmetleri ba?latmam?z gerekebilir. Bu saha programlar?n?n ekipleri, devaml? yer de?i?tirerek daha fazla insan?n sa?l?k hizmetlerinden yararlanmas?n? hedefler. Bu ama?la yürütülen gezici klinikler, yerle?ik bir klini?e ba?l? olarak da ?al??abilir. Bu durumda ücra veya tecrit edilmi? b?lgelere bir veya iki günlük ziyaretler düzenlenir ve bu ziyaretler düzenli olarak tekrarlan?r.

?rne?in, 2012 y?l?nda Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bir MSF ekibi gezici klinik ile ülkeyi boydan boya dola?t?. Hatta bir ?ehirde 18 günden fazla kalarak uyku hastal??? ta??yan 4.534 ki?iyi muayene etti. Sa?l?k taramas?ndan bir hafta ?ncesinde, toplum sa?l??? ?al??anlar? yerel otoritelerin de yard?m?yla hastal?k konusunda fark?ndal??? art?rmaya y?nelik seyahatler ger?ekle?tirdi ve hareketli kliniklerde ücretsiz te?his ve tedavi imkanlar? oldu?u konusunda halk? bilgilendirdi.