S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF), bir?ok ki?i i?in afet, sava? ve salg?n zamanlar?nda acil sa?l?k hizmetleriyle e? anlaml?d?r. Fakat bizler ayn? zamanda tan?kl?k ilkemiz gere?ince, acil durumlarla ilgili fark?ndal??? art?rmak ve ya?anan zorluklar? tart??maya a?mak i?in ?al???r?z.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, acil durumlara tan?kl?k eder ve ?al???lan b?lgelerdeki ma?dur topluluklar?n ya?ad?klar?n? kamuoyuna duyurma g?revini üstlenir. MSF, bu sorumluluk ile hareket ederek ki?ilerin ac?lar?n? hafifletmeyi ama?lar ve ya?am hakk? ile insan sa?l???n? koruyarak insan onurunu yeniden in?a etmeyi ama?lar.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar i?in tan?kl?k ne anlama gelir?

“Témoignage” kavram?, Frans?zca k?kenli “témoigner” kelimesinden türetilmi?tir ve dilimize “tan?kl?k etmek” olarak ?evrilebilir. Tan?kl?k etmek ise, en basit tabirle, g?zlerimizin ?nünde ger?ekle?en bir olay? a??k?a dile getirmek anlam?na gelir.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar i?in tan?kl?k etmek, yard?m sa?lad???m?z insanlar ad?na konu?maya g?nüllü olmak demektir. K?tü muamele, istismar ve insanl?k d??? durumlar hakk?nda kamuoyunu bilgilendirmek ve ayd?nlatmak, bizim i?in verdi?imiz hizmetlerin vazge?ilmez bir par?as?d?r.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n kurulu? süresince d?nüm noktas?

S?n?r Tan?mayan Doktorlar 1971’de kurulmu?tur. Kurucu üyeleri ayn? y?l Nijerya ?? Sava??’nda Biafra’da K?z?l Ha? ile ?al??m?? ve acil yard?mda deneyim kazanm?? ki?ilerdir.

?? sava? s?ras?nda K?z?l Ha?, günümüzde bu organizasyon i?in hala ge?erli olan “sessiz diplomasi” ad? verilen bir politikay? takip ediyordu. Sessiz diplomasi, ne kadar zalim su?lar ve ac? durumlarla kar??la?salar dahi ?al??t?klar? yerlerde tan?kl?k ettiklerini sakl? tutmak ve ?ok nadir durumlar d???nda kamuoyuna a??klama yapmamak anlam?na gelir. K?z?l Ha?’a g?re, sessiz diplomasi politikas? uygulanmad??? zaman, ?al??t?klar? b?lgelerde ?at??ma halinde olan taraflar? k?zd?rabilecekleri ve bunun sonucunda bu b?lgelere eri?imlerinin engellenece?i dü?ünülür.

?lk tan?kl?k: Biafra

Biafra Sava?? s?ras?nda binlerce insan, planl? devlet politikalar? nedeniyle hayat?n? kaybetmi?ti. Bir grup gen? Frans?z doktor, Biafra’daki sava? sonras?nda ülkelerine d?nerken, K?z?l Ha?’?n orada bulunduklar? süre boyunca sessizli?ini korumas? ve ya?ananlar? kamuoyundan gizleme tutumu nedeniyle hayal k?r?kl???na u?ram??t?. Bunun i?in bir ?eyler yap?lmas? gerekti?ine inan?yorlard?.

Bu doktorlar, Frans?z t?p dergisi i?in ?al??an gazetecilerle bir araya gelerek Médecins Sans Frontières?(S?n?r Tan?mayan Doktorlar - MSF) ad? alt?nda yeni bir organizasyon kurdular. ?htiya? olan b?lgelere sa?l?k hizmetleri g?türmek amac?yla hayata ge?irilen bu kurulu?, ayn? zamanda g?rdükleri hakk?nda konu?acak ve ya?anan haks?zl?klar? kamuoyuna duyuracakt?. Hak ihlallerini a???a ??kard?klar?nda, olumsuz ko?ullar?n sona erece?ini umut ediyorlard?.

Bu grup, kar??la?abilecekleri risklere ra?men, g?rdükleri kar??s?nda sessiz kalmay? reddediyordu ?ünkü sessizli?in daha ?ok ?lüme sebebiyet verece?ine inan?yorlard?.

Harekete ge?me ve kamuoyuna duyurma, tedavi ve tan?kl?k etme, S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n olu?um sürecinde en ?ok ?nem verilen kilit kavramlar aras?nda yer ald?. MSF’nin ?al??malar?n?n temelini olu?turan bu kavramlar, bizim i?in hala e?it derecede ?nemini koruyor.