Foto?raf: Brendan Bannon

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) olarak dünya ?ap?nda 70'ten fazla ülkede ?al???yoruz. Bu ülkelerin her birinin kendine ?zgü ?zellikleri ve ya?am ko?ullar? var. Ancak saha programlar?nda kaynaklar?m?z?n ve uzmanl???m?z?n en iyi ?ekilde kullan?lmas?n? sa?lamak i?in, dünyan?n neresinde olursak olal?m kendi ?al??ma modelimizi takip ediyoruz.

Herhangi bir acil durum ortaya ??kt???nda, ihtiya?lar?n boyutunu ?l?mek i?in o s?rada sahada g?rev yapan MSF ?al??anlar?n? harekete ge?iririz veya hemen faaliyet ba?latmak i?in sahaya do?rudan acil durum ekibi g?ndeririz. Bu iki grup birbiriyle yak?n temas halinde ?al???r. Bu sayede bir taraftan projeyi bir bütün olarak tasarlarken, di?er taraftan e?zamanl? olarak insanlar? tedavi etmeye ba?layabiliriz.

?rne?in, 2010 y?l?nda ya?anan Haiti depreminin ard?ndan ?al??anlar?m?z, daha acil durum ekibi bile toplanmadan, depremden yaln?zca ü? dakika sonra olay yerinde ilk depremzedeye müdahale etmi?tir. Bunu mümkün k?lan; ameliyat ve kolera kitlerinden ?i?me hastanelere kadar her türlü acil durum ekipman?m?z?n ve afetler i?in ay?rd???m?z acil durum fonunun daima haz?rda tutulmas?d?r. Bu sayede kurumsal ba?????lar?m?z?n maddi destekte bulunmas?n? veya acil durumu takiben toplumsal fark?ndal???n olu?mas?n? beklememize gerek kalmaz. ?htiya? duyulan her yere h?zl?ca ula??p sa?l?k hizmetlerini an?nda ba?lat?r?z.

"S?n?r Tan?mayan Doktorlar’da ?al??t???m? anlad?klar?nda, benden yard?m istediler; ?zellikle de yaral?lar?n? tedavi etme konusunda." -?Stefano Zannini, 2010 Haiti Depreminde S?n?r Tan?mayan Doktorlar'?n Haiti Program Direkt?rü

Bilgi Toplama

Acil durumlara kar?? her zaman haz?rda bekleriz ve de?erlendirme ?al??malar?nda farkl? kaynaklardan bilgi toplar?z.

  • Afetzedelerle zaten ?al??makta olan MSF ekiplerinden
  • Yerel hükümetlerden
  • Uluslararas? kamuoyundan
  • Birle?mi? Milletler ?nsani Yard?m Departman? (UNDHA) gibi insani yard?m odakl? ?e?itli kurulu?lardan
  • Avrupa Komisyonu ?nsani Yard?m Ofisi (ECHO) gibi fon kaynaklar?ndan
  • Yerel ve ulusal sivil toplum kurulu?lar?ndan
  • Medya ve sosyal medya kaynaklar?ndan bilgi derleriz.

Toplanan bilgiler teyit edildikten sonra sa?l?k ve lojistik uzmanlar?ndan olu?an bir ekip, h?zl? ve etkili bir de?erlendirme yürütmek üzere acil durum b?lgesine g?nderilir. Bu uzman ekip, halihaz?rda b?lgede ?al??makta olan g?revlilerden se?ilebilece?i gibi, merkez ofislerimizde ?al??an uzmanla?m?? ki?iler aras?ndan da olu?turulabilir.

Nepal depremi

2015’te meydana gelen ilk deprem sonras?nda de?erlendirme g?revi i?in Nepal’de bulunan bir S?n?r Tan?mayan Doktorlar ekibi.

Acil Durum Ekibi

Acil durum ekibi kilit b?lgelerde sa?l?k hizmeti, lojistik deste?i ve y?netim konusunda saha deneyimine sahip olan bir grup ?al??andan olu?ur. Bu ki?iler 7/24 haz?r durumdad?r ve herhangi bir acil durumda birka? saat i?erisinde toplanmalar? gerekir. Genellikle yaln?zca ilk de?erlendirmeden sorumlu olan bu ki?ilerin, bazen uzun soluklu bir proje ba?lat?lana kadar aylarca b?lgede kalmas? gerekebilir.

Program ?nerisi

Acil durum ekipleri, sahadaki durumu de?erlendirip acil yard?ma ihtiya? duyan insan say?s?n? dikkate alarak MSF'nin merkez ofislerine bir program ?nerisi g?nderir.

?neri kabul edildi?inde, MSF merkez ofislerinde ?al??anlar, b?lgeye g?nderilecek personeli se?me, malzeme ve kaynaklar? organize etme ve saha program?n? yürütmek i?in gerekli büt?eyi sa?lama sürecini ba?lat?r.

Programlar?n ?lk Ad?m?

Bir saha program?n?n plan? haz?rlan?p onayland???nda, teknik ekipman ve gereken malzemeler b?lgeye g?nderilir.

Büyük ?apl? acil durumlarda, derhal müdahaleye ba?layabilmek i?in hava ta??tlar? gereken tüm malzemeleri b?lgeye teslim eder. Protokollerimiz, ?zelle?mi? yard?m kitlerimiz ve lojistik merkezlerimiz sayesinde gerekli ekipman ve malzemenin ula?t?rmas?n? yaln?zca birka? saat i?erisinde yapabiliriz. B?ylelikle toplanan acil müdahale ekibinin olay b?lgesine ula??r ula?maz ?al??maya ba?layabilmesi i?in gereken her ?ey haz?r olur. Afet ve acil durumlar?n ya?and??? baz? ülkelerde, MSF olarak haz?rda bekletti?imiz depolar?m?zda ?e?itli acil yard?m erza??m?z?, ara? ve gere?lerimizi bulundururuz.

H?zl? davranmak gerekmedi?i durumlarda, maliyeti dü?ürmek amac?yla, gerekli malzemeleri ve ila?lar?n büyük k?sm?n? gemilere yükleriz ve t?bbi erza??m?z? deniz yoluyla ula?t?rmay? tercih edebiliriz.

 Haiyan Kas?rgas? sonras? lojistik destek

2013 y?l?nda t?bbi ve lojistik malzeme tedarikleri, Bel?ika’dan direkt olarak Haiyan Kas?rgas? dolay?s?yla büyük y?k?m g?ren Filipinler’e ula?t?r?lmak üzere bir u?a?a yükleniyor. Foto?raf: Bruno De Cock/MSF

Sahadaki Ekip

Ortalama bir saha ekibi, 4 ila 12 uluslararas? personel ile beraber ?al??an 200 kadar yerel ?al??andan olu?ur.

Saha programlar?, koordinasyon ekibi ile beraber, bir y?netici taraf?ndan idare edilir. Bu ekip, genellikle MSF’nin ?al??t??? ülkelerin ba?kentinde yer alan bir t?bbi koordinat?r, bir lojistik koordinat?rü ve bir finans koordinat?ründen olu?ur.

Bu ki?iler saha program?n?n takibinden ve denetlenmesinden sorumludur. Ayn? zamanda, MSF ile yerel otoriteler, partnerler ve di?er sivil toplum kurulu?lar? aras?nda irtibat ve i?birli?i sa?lama g?revini üstlenirler.

Saha Programlar?na Maddi Kaynak Sa?lama

S?n?r Tan?mayan Doktorlar büt?esinin %95’inden fazlas?, kü?ük miktarlarda ba???ta bulunan 6 milyondan fazla bireysel ba?????dan gelmektedir. Bu, bizleri hükümetlere ve kurumlara ba??ml? olmaktan kurtar?r ve h?zl? hareket edebilmemize imkan sa?lar.

Bu büt?e, 21 ülkede bulunan MSF ofislerinde toplan?r ve bir havuza aktar?l?r. Daha sonra gerekli durumlarda dünyan?n herhangi bir yerindeki MSF faaliyetleri i?in kullan?l?r. Kaynaklar?m?z?n %83'ünden fazlas? saha programlar?m?z i?in kullan?lmaktad?r.

Kaynaklar?m?z?n yakla??k 25%’i, acil durumlara h?zla kar??l?k verebilmek i?in nakit olarak tutulur. Bu sayede saha program? ba?latmadan ?nce ba??? kampanyas? ba?latmam?za gerek kalmadan do?rudan eyleme ge?ilebilir. Acil durumlarda ?ncelikli ihtiya?lar do?rultusunda ?nce harekete ge?er, daha sonra b?lge ?artlar?n? ve ger?eklerini g?z ?nünde bulundurarak ba??? kampanyalar? yürütürüz (daha fazla bilgi i?in Ba???lar?n?z Nas?l Kullan?l?yor? sayfas?n? ziyaret edebilirsiniz).

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n projeleri genellikle 9 - 12 ayl?k veya 3,5 y?ll?k hizmet süresine sahiptir. De?i?en ko?ullara ba?l? olarak program yap?s?n? de?i?tirmek ko?uluyla, ihtiya? duyulan baz? b?lgelerde on y?llarca kalmam?z da gerekebilir.

Acil durum ve uzun d?nem t?bbi yard?m programlar? aras?nda kesin ve g?zle g?rülür farkl?l?klar vard?r. Buna ra?men bu programlar?n her birinde, yukar?da genel hatlar?yla bahsedilen süre?ler benzer bi?imde uygulan?r.