kriz mudahalesi
Francesco Zizola/Noor

MSF 1971’den bu yana afet durumlar?nda ma?dur olan milyonlarca insana insani yard?m hizmeti sunmu?tur. ?htiyac?n en ?ok oldu?u deprem, sava? veya mülteci krizi ya?anan b?lgelere giderek sa?l?k hizmetlerinden yoksun b?rak?lm?? insanlara ula?maktad?r.

?nsani yard?m ?al??malar?m?z kapsam?nda hastane ve klinikler a?mak, cerrahi müdahalelerde bulunmak, salg?n hastal?klarla sava?mak, beslenme merkezleri kurmak, ruh sa?l??? deste?i vermek ve a?? kampanyalar? düzenlemek gibi faaliyetler yürütürüz.