MSF yemenS?n?r Tan?mayan Doktorlar sava? b?lgelerinde ve siyasi anla?mazl?k ya?anan durumlarda taraf tutmaz. Yaln?zca ihtiya?lar? g?z ?nünde bulundurarak sa?l?k hizmeti verir, ihtiya? sahiplerine ula?mak i?in gayret g?sterir.

Sava?an taraflardan uzak ve ba??ms?z duru?umuzu ortaya koyman?n en iyi yollar?ndan biri, saha ?al??malar?m?z? sürdürmek i?in gereken büt?enin neredeyse tamam?n? dünya ?ap?ndaki 6 milyondan fazla bireysel ba?????m?zdan sa?lamak.

K?sa Bilgi:

  • MSF taraf tutmaz.
  • Yaln?zca ihtiya?lar? g?zeterek yard?m sunar.
  • ?yi e?itimli ve deneyimli ?al??anlar?m?z ?at??ma b?lgelerine g?nderilir.
  • Her saha program?n?n güvenlik kurallar? farkl?d?r.
  • ?at??ma b?lgesindeki insanlar MSF’nin tarafs?z ve ba??ms?z oldu?unu bildikleri oranda ger?ek anlamda güvende oluruz.
  • ?at??malar, ister uluslararas? ister yerel düzeyde olsun ciddi sonu?lar do?urur. ?iddet ve ?lüm korkusu b?lgedeki topluluklar?n ka?mas?na sebep olur, kalanlar i?inse sa?l?k hizmetlerine ula?abilmek neredeyse imkans?zd?r.

Bir helikopterin sürekli tepenizde dolanmas? karada devam eden ?at??madan ?ok daha büyük bir bask? uyand?r?yor. -?Paul McMaster, Cerrah, Suriye 2012

An?nda Müdahale

?at??malar genelde travma yaralanmalar?na sebep olur, ancak normal sa?l?k hizmetlerine ihtiyac? olan insanlar da (hamileler, diyabet gibi kronik hastal?klara sahip insanlar) ciddi bi?imde etkilenir.

Psikolojik rahats?zl?klar, stres ve ruh sa?l??? problemleri de genelde art?? g?sterir. Tüm ?at??malarda ortak olan ve s?k g?rülen bir di?er sorun da cinsel istismar ve tecavüzdür. Bu tür durumlarla kar?? kar??ya kald???m?zda, deneyimli doktor, hem?ire ve lojistik ekiplerimizle ve uzmanla?m?? t?bbi ve lojistik destekle bu s?k?nt?lar? ortadan kald?rmak i?in gayret g?steririz.

Yayg?n ?iddet Olaylar?

Sava? b?lgesinde ?al??mak son derece zorlu, stresli ve korkutucu olabilir; bu sebeple, yaln?zca bu b?lgelerde ?al??mak i?in istekli olan deneyimli ve e?itimli g?nüllülerimizin sava? b?lgelerinde ?al??mas?na izin veririz.

Yayg?n ?iddet olaylar?n?n ya?and??? durumlarda ekiplerimiz esnek ?al??ma ko?ullar?na uyum sa?lamak durumundad?r. ?rne?in 2011 y?l?nda MSF ekibi, Libya’n?n Misrata kentinde sa?l?k tesislerinin harap edildi?i ?iddet olaylar? s?ras?nda hastanedeki ?ok say?da yaral?y? ?ehirden güvenle tahliye etmek i?in ?ok h?zl? karar vermek zorunda kalm??t?r. Ekip, süratle bir yolcu feribotu ayarlam??, oturma k?s?mlar? ??kar?larak ve yere matlar serilerek hastalar?n yolculuk etmesi sa?lanm??t?r. Deniz dalgal? olmas?na ra?men feribot ertesi gün güvenle Tunus’a ula?m?? ve 71 hasta kendilerini bekleyen 20 ambulans taraf?ndan hastaneye ula?t?r?lm??t?r.

?iddet olaylar?, yaral? say?s?nda korkun? bir art??a sebep oldu, onlar? feribota güvenle g?türebildi?imiz i?in ?ok ?ansl?y?z.?Helmy Mekaoui, t?bbi tahliye koordinasyonundan sorumlu MSF doktoru

asker sudan

AK-47 cephanesiyle sar?lm?? gen? bir asker, Leer, Güney Sudan. Foto?raf: Nick Owen/MSF

Güvenlik

Saha ?al??anlar?m?z? tüm tehlikelerden uzak tutman?n imkans?z oldu?unu kabul etmemize ra?men s?k? güvenlik kurallar?m?zla olas? bir kazan?n ?nüne ge?mek i?in ?al???r?z.

Yeni bir saha program?na ba?lamadan ?nce ve program s?ras?nda sürekli olarak risk de?erlendirmesi yapar?z. Her program?n kendine ?zgü ayr?nt?l? bir güvenlik rehberi vard?r; bu rehberde o b?lgede uygulad???m?z güvenlik stratejisi, kurallar? ve her bir ekip üyesinin sorumluluklar? yer al?r.

MSF tüm kliniklerinde, ara?lar?nda ve sa?l?k tesislerinde s?k? bir “silaha hay?r” politikas? izler. Hastalar?n güvenli?i a??s?ndan, silahl? ki?ilerin hastaneye al?nmas?na izin verilmez. T?p eti?i ve tarafs?zl?k ilkesi gere?i hangi taraftan olursa olsun sava?ta yaralananlar? da tedavi ederiz, ancak hem yaral?lardan hem de yan?ndaki refakat?ilerinden silahlar?n? hastane giri?inde b?rakmalar?n? isteriz. Silahl? ki?ilerin MSF tesislerinde bulunmas? ayr?ca bizleri de hedef haline getirebilir.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar Logosu

Y?llar i?inde ?unu anlad?k ki hayat kurtar?rken tarafs?zl???m?z? a??k?a ortaya koydu?umuzda ve b?lge halk? taraf?ndan kabul g?rdü?ümüzde MSF logolu bir ti??rt bizi kur?un ge?irmez bir yelekten daha fazla korumaktad?r.

Program ve afet koordinat?rlerimiz sava? b?lgelerinde, yap?lmas? gereken rutin i?lerin yan? s?ra zamanlar?n?n büyük b?lümünü ?at??an gruplar?n temsilcileriyle tek tek g?rü?mekle ge?irirler.

Bir S?n?r Tan?mayan Doktorlar ekibi herkes taraf?ndan ba??ms?z ve tarafs?z t?bbi insani yard?m ekibi olarak kabul g?rdü?ünde, sahadaki ?al??malar? ve duru?u herkes taraf?ndan anla??l?p takdir edildi?inde güvende olur.