Do?al Afetler

Aceh’te meydana gelen tsunami sonras?nda ?ss?z k?ylere t?bbi ve insani yard?m malzemesi ula?t?ran MSF ?al??anlar?. Endonezya, Ocak 2005.

Deprem, tsunami ve kas?rga gibi do?al afetler sadece birka? dakika i?inde b?lge halk?n?n tamam?na?ciddi zararlar verebilir. Binlerce insan bu afetler sonucunda yaraland??? gibi ailelerini, evlerini, sevdiklerini kaybetmenin verdi?i ac?yla büyük bir travma ya?arlar. Su ve s?hhi temizlik, sa?l?k, ula??m gibi altyap?lar genellikle bu afetler sonucunda zarar g?rür ve hizmetler sekteye u?rar. Hayatta kalanlar? koruyabilmek i?in h?zl? bir bi?imde sa?l?k hizmeti ve acil yard?m?n koordine edilmesi hayati ?nem ta??r.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n afet müdahale ekipleri ve geli?mi? lojistik a??, büyük boyutlu felaketlerden kü?ük ?apl? afetlere kadar dünyan?n herhangi bir yerinde her türlü afet durumunda?h?zl? bir ?ekilde?müdahale edebilmemize olanak sa?lar. T?pk? Haiti Depremi’nde oldu?u gibi,?afet yard?m ?al??malar?m?z? yaln?zca dakikalar sonra ba?lat?p?acil durumlarda k?sa sürede geli?mi? altyap?lar kurabiliriz.

Afet b?lgelerinde nitelikli müdahale sunma konusundaki uzmanl???m?z ise 45 y?ll?k bir deneyime,?y?llar i?inde geli?tirdi?imiz gü?lü lojistik destek sistemine?ve sa?l?k, lojistik, su /sanitasyon alan?nda ?al??an?son derece donan?ml? saha ekiplerimize dayan?yor.

Fon kaynaklar?m?z?n %90’?ndan fazlas? bireysel ba?????lar?m?zdan gelir. Bu durum MSF’nin ba??ms?z ve ?abuk hareket edebilmesindeki en ?nemli etkendir. Hükümetler ve kurumsal ba?????lardan destek talep etmeye gerek kalmadan, kriz anlar?nda k?sa sürede?harekete ge?ebiliriz. Yaln?zca ve yaln?zca büyük ?apl? afet durumlar?nda, ek yard?ma ciddi bir ihtiya? duymam?z halinde farkl? kaynaklardan ba??? almay? kabul edebiliriz.

K?sa Bilgi:

  • S?n?r Tan?mayan Doktorlar bireysel ba???lar sayesinde h?zl? hareket eder.
  • MSF Haiti Depremi’nde depremden yaln?zca ü? dakika sonra acil yard?m ?al??malar?na ba?lad?.
  • Bir afette yaln?zca ilk müdahaleyi de?il, daha sonras?n? da planlar?z.
  • MSF dünyan?n her yerinde ofislere ve acil müdahale ekiplerine sahiptir.?MSF’nin acil ?a?r? ile direkt sahaya g?nderebilece?i deneyimli ?al??anlardan olu?an geni? bir personel havuzu bulunmaktad?r.

An?nda Müdahale

2010 y?l?ndaki Haiti Depremi müdahalesi, o güne dek yapt???m?z en kapsaml? afet müdahalesi oldu. Bu deprem, 220.000 ki?inin hayat?n? kaybetmesine, 1,5 milyon insan?n evsiz kalmas?na ve iki MSF hastanesi de dahil olmak üzere sa?l?k tesislerinin %60’?n?n tahrip olmas?na sebep oldu.

?o?u Haitili olmak üzere binlerce ki?iyi g?revlendirerek bir futbol sahas? üzerine kurdu?umuz sahra hastanesi de dahil olmak üzere toplamda 26 sa?l?k tesisiyle yard?m sa?land?. 10 ay i?erisinde 350.000 hasta tedavi edildi; 16.000 cerrahi müdahale ger?ekle?tirildi. Kolera salg?n? ba? g?sterdi?inde ülke ?ap?ndaki hastalar?n %60’? S?n?r Tan?mayan Doktorlar taraf?ndan tedavi edildi.

Haiti, afet müdahalesinin ?o?u zaman acil kriz durumlar?nda yard?m ula?t?rman?n ?tesine ge?ti?ini kan?tlayan bir ?rnek oldu.?Cerrahi, t?bbi, psikolojik destek, yiyecek, bar?nma ve su sa?lad???m?z akut kriz durumu a?amas?, daha sonraki a?amalara k?yasla daha k?sa sürdü.

Uzun vadede enfeksiyon kaynakl? hastal?klar?n yay?lmas?n? kontrol alt?na alma, sa?l?k sistemlerini yeniden yap?land?rma ve ge?ici bar?nma merkezlerinde?ya?ayan insanlara destek sunma gibi ?ok daha geni? bir alanda faaliyetler sürdürüldü.

Afet Haz?rl???

Dünyan?n farkl? b?lgelerinde 70'e yak?n?ülkede projeler yürüttü?ümüz?i?in?bir afet meydana geldi?inde genellikle afet b?lgesi ?evresinde zaten ?al??makta olan ekiplerimiz bulunmaktad?r. Bu ekipler merkez ofislerimizde her zaman haz?rda bekletilen, h?zl? de?erlendirme ve an?nda müdahale konusunda deneyimli ve uzman ki?ilerden olu?an afet?müdahale ekiplerimiz taraf?ndan desteklenir.

Medikal ve lojistik kitlerimiz ?nceden paketlenmi? halde h?zl? hareket edilmesi gereken durumlar i?in haz?rda bekletilir ve dünyan?n bir?ok yerinde merkezi noktalarda bulunan depolar?m?zda saklan?r. Birka? saat i?inde afet b?lgesine gitmek amac?yla haz?r bulunabilecek deneyimli ?al??anlar?n bir listesi de bu ekiplerce tutulur; t?bbi müdahale gerektiren acil durumlarda kesinlikle gecikme ya?anmamal?d?r.

Acil Müdahale Rezervi

Kurulu? olarak, ba?????lar?m?z?n muazzam deste?iyle gurur duyuyoruz. Fonlar?m?z?n ?ok büyük bir yüzdesi her ay bize dünyan?n her yerinden kü?ük miktarlarda ba??? yapan milyonlarca destek?imizden sa?lanmaktad?r. Bu durum bizlere esneklik ve rezerv sa?larken an?nda harekete ge?me olana?? sa?lar. B?ylelikle bir afet an?nda kaynak olu?turmak i?in vakit kaybetmeden direkt müdahaleye ba?layabiliriz.

Bir afet durumunda kamuoyundan ba??? talebinde bulunmam?z ?ok nadirdir. Bu gerekli g?rüldü?ü durumlardaysa, yaln?zca ihtiyac?m?z oldu?u kadar ba??? toplad???m?zdan emin olmak amac?yla dünya ?ap?nda 20’den fazla ülkede bulunan ofislerimizle ortak hareket ederiz.

2004 y?l?nda Güney Asya’daki Tsunamisi felaketi sonras?nda MSF sahadaki faaliyetleri i?in ihtiya? olan kaynaktan ?ok daha fazla ba??? toplama durumuyla kar?? kar??ya geldi (Felaketzedelerin ?o?u hayat?n? kaybetmi?ti, geri kalanlar?n geni? ?apl? t?bbi ihtiya? yoktu ve dünya kamuoyunun ilgisi ?ok büyüktü). Yaln?zca bir ka? günde ba??? toplamay? kesmemize ra?men ger?ekle?en bu durum, bizlere toplanan fonlar? operasyonel ihtiya?larla ?ok dikkatli bi?imde e?le?tirmek gerekti?ini ??retti. MSF, ne kadar büt?eye ihtiya? duyaca??n? ve kamuoyundan ne kadar destek alabilece?ini dikkatli bi?imde sorgulayarak hareket etmeyi ??rendi.

Afet durumlar?nda her?ey ?ng?rüldü?ü gibi olmayabilir; ?rne?in 2010 Haiti Depremi’nde ba??? kampanyam?z? ba?lat?rken ?ng?rdü?ümüz kaynaktan ?ok daha fazlas?n? harcad???m?z? ve daha fazla fona ihtiya? duydu?umuzu farkettik. Ba?????lar?m?z, ek destek istedi?imizde bunun arkas?nda ciddi ve ayr?nt?l? bir de?erlendirme süreci oldu?unu bilmeliler. E?er bir afet durumunda ek destek talep ediyorsak, ihtiya?lar?n boyutu ve sahada sa?layabilece?imiz destek bunu kar??layabilecek boyutta demektir.