Myanmar'?n Rakhine eyaletinde (eski ad?yla Arakan) Rohingyalara y?nelik ?iddetin artmas?yla Banglade?'e s???nan yüzbinlerce Rohingya mülteci, zor ?artlarda ya??yor. Banglade?’in Cox’s Bazar b?lgesindeki MSF’ye ait Kutupalong sa?l?k tesisinde g?rev yapan Dr. Ian Cross, femur k?r??? olan bir hastayla ilgileniyor. Fotograf: Paula Bronstein

Mali Denetim ve ?effafl?k

S?n?r Tan?mayan Doktorlar'?n (MSF) mali kaynaklar?n?n kullan?m? s?k? bi?imde denetlenir.

Uluslararas? düzeyde birle?tirilen ve MSF’nin 2017 y?l? finansman verilerini ortaya koyan bu rakamlar, ?svi?re GAAP FER/RPC standartlar?na uygun olarak haz?rlanm??t?r. S?zkonusu rakamsal veriler, muhasebe firmalar? KPMG ve Ernst & Young taraf?ndan da denetlenmi?tir. 2017 y?l? Mali Raporumuzun tamam?na www.msf.org adresinden ula??labilmektedir.

Dünya ?ap?ndaki MSF ülke ofisleri de, ilgili ülkenin muhasebe standartlar?, mevzuat ve denetim kurallar?na uygun olarak haz?rlanan ve denetimden ge?mi? y?ll?k Mali Beyannamelerini de ayr?ca yay?mlamaktad?r. MSF’nin ?al??malar?na dair ?effaf ve genel bir bak?? sa?layan bu raporlara ülke ofislerinden ula?abilirsiniz.

Burada sunulan rakamlar 2017 y?l?na aittir ve tüm mebla?lar milyon avro birimiyle ifade edilmi?tir.

Gelir Kaynaklar? ve Program Harcamalar?

MSF olarak, ba??ms?zl???m?z? korumak ve toplumla ba?lar?m?z? gü?lendirmek ad?na, bireylerden gelen ba??? oran?n?n yüksek olmas?n? sa?lamaya ?al???yoruz.

2017’de MSF gelirlerinin yüzde 96’s? bireysel ba???lardan olu?mu?tur. Bunu mümkün k?lan, dünyan?n her yerinden 6,3 milyondan fazla ki?i ve ba??ms?z kurumun katk?lar?d?r.

Tüzü?ümüzde de yer alan ba??ms?zl?k ilkesiyle ?eli?ti?i i?in hükümetlerden fon almay? kabul etmiyoruz. Bu karar, tarafs?z ?al??malar yürütebilmemiz ve ?al??ma yapt???m?z b?lgelerde faaliyetlerimiz kapsam?nda ba??ms?zl???m?z? koruyan bir kurulu? olmam?z a??s?ndan son derece ?nemlidir. Herhangi bir siyasi gündem do?rultusunda hareket etmemek ve ?al??anlar?m?z?n güvenli?ini sa?lamak a??s?ndan da hükümetler ve do?rudan hükümetlere ba?l? ?al??an kurumlardan (?r: USAID) fon almamay? tercih ediyoruz.

Benzer bir ?ekilde, yürüttü?ümüz faaliyetler ve savunuculuk ?al??malar?yla ??kar ?at??mas? yaratabilecek, ana ?al??ma alanlar? insani yard?m faaliyetlerimizle ?eli?en veya deste?imizi k?s?tlama riski bar?nd?ran silah, petrol, tütün, biyoteknoloji, ila? ve maden (alt?n/p?rlanta) ?irketleri gibi olu?umlardan da fon almay? kabul etmiyoruz.

 

En büyük gider kalemi personel giderleridir: Harcamalar?n yakla??k yüzde 49’u (u?ak biletleri, sigorta, konaklama, vb. dahil olmak üzere) yerel ve uluslararas? ?al??anlarla ilgili giderlerdir.

Sa?l?k ve beslenme kategorisinde ila?lar, t?bbi malzemeler, a??lar, hastaneye yat?rma masraflar? ve tedavi edici g?dalara ait giderler yer almaktad?r. Bunlar?n g?nderim masraflar? ise ula??m, nakliye ve depolama ba?l??? alt?nda sunulmaktad?r.

Lojistik ve sanitasyon kategorisinde sunulan giderler, sa?l?k merkezlerinin yap?m? ve donat?lmas?na, su ve sanitasyon altyap?s? kurulmas?na ve lojistik malzeme tedarikine ait giderlerdir.