MSF hem?iresi Sherri, 8 Kas?m 2013 tarihinde Filipinler'i vuran tayfunun ard?ndan b?lgeye giden yakla??k 200 ki?ilik MSF acil yard?m ekibiyle birlikte gezici klinikler arac?l???yla afetzedelere yard?m ula?t?r?yor. Sherri, Jaro'da ülke i?inde yerinden edilen ki?ilerin kald??? bir kampta bir ?ocu?u muayene ediyor. Foto?raf: Florian Lems/MSF

S?n?r Tan?mayan Doktorlar, ?at??ma, do?al afet, salg?n hastal?k durumlar?nda ve sa?l?k hizmetinden yoksun kalan topluluklara insani t?bbi yard?m sa?lar.

MSF hastalara temel sa?l?k hizmetleri sunar, gerekti?inde ameliyat hizmeti verir, salg?n hastal?klarla sava??r, hastane ve klinikler i?leterek rehabilitasyon hizmetleri sunar. Bunlara ek olarak a?? kampanyalar? yürütür, beslenme merkezleri kurar ve ruh sa?l??? hizmeti verir.

Faaliyetlerimizin ?nemli bir k?sm? fiziksel travmalar?n ve hastal?klar?n tedavisi, anne - ?ocuk sa?l??? ve insani yard?m ?al??malar?n? kapsar. ?htiya? oldu?u takdirde su ve sanitasyon sistemleri kurar, temiz i?me suyu tedarik eder ve hayatta kalan afetzedelere temel ihtiya? malzemesi da??t?m? yapar?z.

2017 y?l?nda MSF taraf?ndan yap?lan harcamalara g?re en büyük ülke programlar?m?z Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Güney Sudan, Afganistan, Irak, Nijerya ve Suriye gibi ülkelerde, ?at??ma b?lgelerinde mahsur kalan insanlara yard?m sunulmas?na ili?kindi.

Ekiplerimiz ayn? zamanda zulümden, yoksulluktan ve ?iddetten ka?an, ülkelerin güvenli ve yasal yollar? kapatmalar? nedeniyle bir?ok vakada s?mürünün ve tehlikenin farkl? bi?imlerine maruz b?rak?lan insanlara yard?m etti.

Salg?n hastal?klar ve do?al felaketlerden kaynaklanan di?er acil durumlarda da t?bbi insani yard?m ula?t?ran ?al??anlar?m?z, ayn? zamanda tüberküloz (TB) ve HIV ile ya?ayan bireylere y?nelik nitelikli bak?m ve tedavi deste?i de sundu

Faaliyet alanlar?m?z?hakk?nda daha fazla bilgi edinmek i?in 2017 Uluslararas? Faaliyet Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

10.648.300

Ayakta tedavi

288.900

Yard?mc? olunan do?um

110.000

Büyük ?apl?

cerrahi müdahale

2.520.600

Tedavi edilen

s?tma vakalar?

201.300

HIV’e
kar?? birinci basamak
antiretroviral tedavi g?ren
hasta say?s?

81.300

Beslenme programlar?na al?nan

?ocuk say?s?

 

Bu b?lümdeki rakamlar, MSF faaliyetleri hakk?nda genel bir fikir edinilmesi i?in payla??lm??t?r; ayr?nt?l? bilgi i?in MSF 2017 Uluslararas? Faaliyet Raporu’nu inceleyebilirsiniz.