S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF), 1992 Erzincan, 1999 Marmara ve 2011 Van depremlerinin de aralar?nda bulundu?u do?al afetler ve beraberinde ortaya ??kan insani krizlerde, ge?ici destek mekanizmas? olarak 90'l? y?llar?ndan ba??ndan bu yana Türkiye'de aktif olarak ?al??t?; Türkiye'deki yetkili kurumlar, sivil toplum ve insani yard?m kurulu?lar?yla i?birli?i halinde ihtiya? sahiplerine t?bbi ve insani yard?mlar?n? ula?t?rd?.

Afetzedelere y?nelik t?bbi müdahale kapsam?nda kurulan dispanserde bir anne ve bebe?i muayene i?in bekliyor. ?zmit - G?lcük depremi, 1999. Foto?raf: Thomas De Boever

Türkiye’de S?n?r Tan?mayan Doktorlar: Kronoloji

1992 Erzincan Depremi'nde afet b?lgesine yard?m ekipleri ve destek kitleri g?nderildi.

1995 y?l?nda yerinden edilen Diyarbak?rl? aileler i?in ?ncelikli sa?l?k hizmetleri düzenlendi.

1995 y?l?n?n Ekim ay?nda, Dinar Depremi ba?lam?nda sa?l?k ekipleriyle beraber deprem ma?durlar?na yard?m edildi.

1996 y?l?nda?Toplum Sa?l??? Vakf?’n?n (TOSAV) zor durumdaki Esenyurtlular i?in tasarlad??? sa?l?k hizmetleri projesine destek verildi.

1997 y?l?nda TOSAV taraf?ndan ba?lat?lan ?stanbul Bo?azk?y'de yerinden edilen insanlar i?in yard?m projesine destek verildi.

1998 y?l?nda Adana-Ceyhan Depremi sonras?nda afet b?lgesine yard?m g?nderildi. Ayn? y?l, yine TOSAV bünyesinde Adana-Gülbah?e'de bir klinik a??larak burada zor durumdaki insanlar i?in ücretsiz sa?l?k hizmeti projesine destek verildi.

1999 G?lcük Depremi'nde de TOSAV ve Uluslararas? Nefroloji Birli?i Renal Afet Yard?m Gücü (ISN) ekipleri ile beraber ?al???ld?.

1999 y?l?n?n Kas?m ay?nda ger?ekle?en ikinci Marmara Depremi'nde s?n?rl? ve k?sa süreli bir afet müdahale deste?i verildi. TOSAV'?n giri?imi ve MSF'nin deste?iyle Düzce'de bir ruh sa?l??? klini?i hizmete a??ld?.

2002 y?l?n?n ?ubat ay?nda TOSAV ile beraber Afyon Depremi sonras? yard?m projesi yürütüldü.

2003 Bing?l Depremi'nde TOSAV ile beraber b?lgedeki deprem ma?durlar?na destek verildi.

2011'in ?ubat ay?nda ?stanbul'daki kay?tl? olmayan g??men faaliyetleri i?in Yurtta?l?k Derne?i'nin (eski ad?yla Helsinki Yurtta?lar Derne?i - hCA) Mülteci Savunma ve Destek Program?'na destek verildi.

2011'in Ekim ay?nda Van Depremi'nden sonra Hayata Destek Derne?i ile beraber Van ?evresindeki k?rsal alanlarda deprem ma?durlar?na?bar?nma deste?i verildi ve depremzedeler i?in ruh sa?l??? hizmeti ba?lat?ld?.

2012 y?l? ortalar?nda Suriye’de ?at??malardan en ?ok etkilenen ve MSF'nin hastalara do?rudan eri?iminin bulunmad????b?lgelerdeki sa?l?k tesislerinin desteklenmesini temel alan s?n?r ?tesi t?bbi?yard?m?faaliyetleri ba?lat?ld?.

2013?y?l?nda Hayata Destek Derne?i'nin Kilis'te?Suriyeli mülteciler i?in hayata ge?irdi?i ge?ici sa?l?k hizmetleri merkezine destek verildi.

2014 y?l?nda Suru?'taki mültecilere?destek olmak?i?in bir ruh sa?l??? ve anne-?ocuk sa?l??? merkezi a??larak, Uluslararas? Mavi Hilal ?nsani Yard?m Ve Kalk?nma Vakf? ve Hayata Destek Derne?i ile beraber su temini ve sa?l?k hizmetleri i?in ?al??malar düzenlendi.

MSF halihaz?rda Türkiye'de do?rudan faaliyet g?stermese de, Suriyeli mültecilere y?nelik t?bbi ve insani yard?m sunan yerel sivil toplum kurulu?lar?na 2015'ten bu yana maddi ve teknik destek sa?lad?. ?anl?urfa’da Hayata Destek Derne?i, Uluslararas? Mavi Hilal Derne?i ve Metider’in Suriyeli mülteciler i?in sa?lad??? ruh sa?l??? hizmetlerine katk?da bulunan MSF, Yurtta?l?k Derne?i'nin?mültecilere birinci basamak sa?l?k hizmeti ve psikososyal destek?sundu?u birinci basamak sa?l?k merkezini destekledi. Ayn? zamanda Gaziantep’te ge?ici koruma alt?nda bulunan Suriyelilere hizmet veren G?nüllü Sa?l?k Merkezi’nde t?bbi tedavi hizmeti sa?lad?.

MSF halen, Yurtta?l?k Derne?i'nin 2017 y?l?nda ?stanbul Fatih'te a??l???n? yapt??? Nefes Merkezi'ne teknik dan??manl?k ve finansal destek veriyor. Nefes, i?kenceye ya da k?tü muameleye maruz b?rak?lan g??menlere ve mültecilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek ile t?bbi sevk imkan? sunuyor.

MSF (2018) Uluslararas? Faaliyet Raporu'nda Türkiye:

2018’de ülkede g?rev yapan MSF ?al??an? say?s?: 114[1] | 2018 y?l? harcamalar?: 8,1 milyon avro | MSF’nin ülkede faaliyete ba?lad??? y?l: 1999 | msf.org/turkey

Kay?tl? 3,6 milyon Suriyeli mültecinin ve di?er ülkelerden gelen 365.000 ki?inin ya?ad??? Türkiye, dünyan?n en büyük mülteci nüfusuna ev sahipli?i yapmaya devam ediyor.

Türkiye Hükümeti’nin verilerine g?re 2018’de 295.000 Suriyeli ülkelerine geri d?ndü, fakat Türkiye’deki Suriyelilerin ?ok büyük b?lümü halen kentsel alanda ya??yor ve t?bbi, psikolojik ve sosyal deste?e ihtiya? duyuyor.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) 2018’de Türkiye’de g??men ve mültecilerle ?al??an sivil toplum kurulu?lar?na mali ve teknik destek vermeyi sürdürdü.

?anl?urfa

MSF 4 y?ld?r Hayata Destek Derne?i, Mevsimlik Tar?m ???ilerinin Haklar?n?n Korunmas? ve Desteklenmesi Derne?i (MET?DER) ve Uluslararas? Mavi Hilal ?nsani Yard?m ve Kalk?nma Vakf?’n?n Suriyeli mülteciler i?in yürüttü?ü faaliyetlere destek sa?l?yor. Bu faaliyetler aras?nda fiziksel engelliler i?in evlerde yap?lan psiko-e?itim seanslar?, bir psikososyal destek program? ve Suriyeli hastalar?n sa?l?k personeliyle ileti?imine yard?mc? olmak i?in hastanelerde ?eviri hizmetleri sa?lanmas? bulunuyor. 2018’de ayr?ca devlet taraf?ndan ba?lat?lan bir a??lama kampanyas?na da destek sunduk.

?anl?urfa’daki yerel sivil toplum kurulu?lar?n?n ihtiya?lar? kar??layabildi?ine güvenerek, burada sundu?umuz deste?i Haziran ay?nda sonland?rd?k.

Kilis ve ?stanbul

Türkiye’deki g??menler ve Suriyeli mültecilerle ilgili iki ayr? projede Yurtta?l?k Derne?i ile ?al??t?k. Yurtta?l?k Derne?i’nin Kilis’te yürüttü?ü sa?l?k ve psikososyal destek program? Nisan ay?nda ba?ka bir kurulu?a devredildi ama b?lgedeki Suriyeli mültecilere hizmet vermeyi sürdürdü. ?stanbul’daysa MSF’nin destekledi?i “Nefes” Merkezi, k?tü muamele g?rmü? g??men ve mültecilere destek sa?lad? ve idari hizmetler verdi.

[1] Partner kurulu?lar?n ?al??anlar? dahildir.