Foto?raf: Marjie Middleton/MSF

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF), a??rl?kl? olarak doktor ve sa?l?k ?al??anlar?ndan olu?an ba??ms?z bir uluslararas? bir sivil toplum kurulu?udur. MSF, dünya ?ap?ndaki faaliyetlerini etkin bir ?ekilde yürütebilmek i?in sa?l?k personelinin yan? s?ra di?er meslek gruplar?na da ihtiya? duyar.

MSF'nin tüm üye ve ?al??anlar??a?a??da belirtilen ilkeleri benimsemekle yükümlüdür:

  • MSF, zor durumdaki insan topluluklar?na, do?al veya insan kaynakl? afet ma?durlar?na ve silahl? gruplar taraf?ndan ?iddete maruz kalm?? ki?ilere, ?rk, din, k?ken ve siyasi g?rü? ayr?m? g?zetmeksizin yard?m ve destek sa?lar.
  • MSF, evrensel t?p eti?i ve bireylerin insani yard?m alma hakk? ad?na, tarafs?zl?k ve?ayr?m g?zetmeme ilkelerine s?k? s?k?ya ba?l?d?r; faaliyetlerini sa?l?kl? bi?imde yürütmek i?in ?zgür ?al??ma ko?ullar? talep eder.
  • üye ve ?al??anlar, meslek eti?i kurallar?na riayet etmenin yan? s?ra; her türlü siyasi, ekonomik ve dini gü? odaklar?ndan ba??ms?z duru?lar?n? korumakla yükümlüdür.
  • üye ve ?al??anlar, g?nüllülük esas?yla ?al??an bireyler olarak, yerine getirdikleri g?revlerin risklerini ve tehlikelerini anlar; kurulu?un kendilerine sa?layabilece?i?imkanlar haricinde kendileri veya?yükümlü olduklar? ki?iler ad?na herhangi bir??dül veya kar??l?k kabul etmez.

?lkelerimiz

Ba??ms?zl?k, tarafs?zl?k ve?ayr?m g?zetmeme?ilkeleri do?rultusunda ?al??malar?n? sürdüren S?n?r Tan?mayan Doktorlar, t?p eti?i ve uluslararas? insanc?l hukuk ilkelerine s?k? s?k?ya ba?l?d?r.

T?p?Eti?i ve Uluslararas? ?nsanc?l Hukuk ?lkelerine Ba?l?l?k

MSF’nin ?ncelikli faaliyet alan? sa?l?k hizmetleridir. ?al??malar?m?zda tamamen t?p eti?inin ve uluslararas? insanc?l hukuk ilkelerinin yol g?stericili?inde, hizmet verdi?imiz bireylere ve gruplara zarar vermeyecek ?ekilde programlar?m?z? sürdürürüz.?Bu süre?te hastalar?n bilgilendirilip kendi kararlar?n? vermesine, onay?na ve mahremiyetine sayg? g?steririz.?MSF??al??anlar? olarak her bir hastay? en iyi ve en nitelikli ?ekilde tedavi etmek i?in ?aba g?steririz.

Her bireyin sayg?nl???n? ve onurunu g?zeterek hastalar?m?z? tedavi ederiz; onlar?n kültürel ve dini inan?lar?na sayg? duyar?z.

Ba??ms?zl?k, Tarafs?zl?k ve Ayr?m G?zetmeme

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) olarak dil, din, ?rk, toplumsal cinsiyet ve siyasi g?rü? ayr?m? g?zetmeksizin yaln?zca ihtiya?lar? g?z ?nünde bulundurarak ve en acil durumlara ?ncelik vererek hizmet veririz. Kararlar?m?z siyasi, ekonomik veya dini y?nelimlerden ba??ms?zd?r.

?al??t???m?z b?lgelerde ?at??an taraflar?n talepleri ve ??karlar? do?rultusunda hareket etmez, taraf tutmay?z.

Herhangi bir afet durumunda herhangi bir ülkeye ko?ulsuz yard?m sunarken, afetzedelerin ihtiya?lar?n? ba??ms?z olarak de?erlendiririz. Sa?l?k alan?ndaki ihtiya?lar?n taraf?m?zca ba??ms?z bir ?ekilde belirlenmesi, engellenmeden?ihtiya? sahiplerine ula?abilmemiz ve sa?lad???m?z hizmetin do?rudan kendi kontrolümüzde olmas? bizim i?in vazge?ilmez kaidelerdir.

Ba??ms?zl???m?z? korumak i?in fon kaynaklar?m?z?n yaln?zca ?ok k?s?tl? bir b?lümünü hükümetlerden ve?hükümetleraras? fon kurulu?lar?ndan al?r?z.?Gelir kaynaklar?m?z?n?yüzde 90'?ndan fazlas?, dünya ?ap?ndaki 6,1 milyon bireysel ba?????m?z taraf?ndan sa?lan?r.

Tan?kl?k ve Savunuculuk

Tarafs?zl?k sessiz kalmak anlam?na gelmez. MSF, ilkelerine ayk?r? durumlara ?ahit olmas? halinde bunu kamuoyuyla payla?abilir. Hayat kurtar?c? sa?l?k hizmetlerinin engellendi?i, sa?l?k tesislerinin tehdit alt?nda oldu?u, dünya kamuoyunun belirli bir krize ilgisini kaybetti?i, yard?mlar?n k?tüye kullan?ld??? veya yetersiz kald??? durumlarda kamuoyunun dikkatini ?ekmek i?in harekete ge?ebilir.

?effafl?k ve Hesap Verebilirlik

MSF, faaliyetlerinin yaratt??? etkileri sürekli olarak sorgular ve düzenli bir bi?imde de?erlendirmeye tabi tutar. Bu do?rultuda ba?????lar?m?z ve hastalar?m?z kar??s?nda faaliyetlerimizin tüm sorumlulu?unu üstlenir, ?effafl???m?z? ve hesap verebilirli?imizi koruruz.