S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n (MSF) laboratuvar teknisyeni Fabiola, MSF’nin gezici laboratuvar?ndaki mikroskopta, ?üpheli bir uyku hastal??? vakas?n? inceliyor; kan ?rne?inde parazitin izlerini bulmaya ?al???yor. Foto?raf: Corinne Baker/MSF

?al??malar?m?z, hastalar?m?z?n ya?am kalitesini art?rmay? hedefliyor

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) ihtiya? sahiplerine verdi?i sa?l?k hizmetlerinin yan? s?ra saha programlar?nda tan?k oldu?u olumsuz ya?am ko?ullar?n? iyile?tirmek i?in ?aba sarfeder.

Ara?t?rmalar?m?z, ula?t?rd???m?z sa?l?k hizmetlerinin kalitesini ve etkinli?ini art?rmay? ama?lar. Ayn? zamanda insani yard?m ve sa?l?k alan?nda ?al??an di?er ki?i ve kurulu?lar? da harekete ge?mek i?in te?vik eder.

MSF’nin ara?t?rma ve yay?nlar? do?al afet, ?at??ma, sava? veya salg?nlardan etkilenen topluluklara ula?t?r?lan sa?l?k hizmetlerinde kar??la??lan sorunlara odaklanm??t?r. Ara?t?rma konular? tüberküloz (verem), HIV/AIDS, ihmal edilen tropikal hastal?klar ve ruh sa?l??? ?al??malar?n? i?erir.

MSF taraf?ndan yürütülen ?al??malar?n bir k?sm?na MSF Field Research ba?lant?s? üzerinden ücretsiz olarak ula?abilir,?güncel ara?t?rma konular?n? takip etmek i?in Twitter'da?@MSFsci?hesab?n? takip edebilirsiniz.

MSF’nin küresel sa?l?k konusunda ?ncülük etti?i konu: HIV

MSF’nin HIV virüsünün yayg?n g?rüldü?ü topluluklar?, kendi tedavilerini üstlenmeleri i?in destekleyerek y?nlendirmesi son derece ba?ar?l? olmu?tur. HIV alan?ndaki bu yakla??m, ara?t?rmalar?n yetersiz kald??? bu hastal???n tedavisinde MSF’nin yeni y?ntemler geli?tirmesine imkan sa?lam??t?r. Bu ara?t?rmalar, ayn? zamanda dünya ?ap?ndaki HIV tedavi politikalar?nda da de?i?im sürecini tetiklemi?tir.

Yay?mlanm?? ara?t?rmalar?m?z, bugüne kadar klinik ve idari uygulamalarda k?klü de?i?ikliklere yol a?m??t?r. Tedavi etti?imiz hastalar?n ihtiya?lar?na yo?unla?t???m?z ve sahada kar??la?t???m?z zorluklara de?indi?imiz bu ara?t?rmalarla hastalar?m?za fayda sa?layacak y?ntemler geli?tirmeyi hedefliyoruz.

MSF Bilim Günleri

bilim günü

MSF Bilim Günleri; farkl? ülkeler, kurumlar ve disiplinlerden gelen ki?ileri bir araya getirmeyi ve insani yard?m faaliyetlerinin temelini olu?turan t?bbi ara?t?rmalar?n ve yenilik?i yakla??mlar?n ele?tirel bir ?ekilde analiz edilmesini ama?lar.

2016 y?l?nda 11.000’i a?k?n izleyicinin kat?ld??? MSF Bilim Günleri, t?bbi insani yard?m alan?nda herkese a??kt?r ve internet üzerinden canl? izlenebilir.?Daha fazla bilgi i?in "MSF Bilim Günleri" (?ng) sayfas?n? ziyaret edebilirsiniz.