Hayat kurtarmak ve haks?zl?klar? duyurmak amac?yla 1971 y?l?nda kurulan MSF, 13 kurucu üyeyle yola ??kt? ve?zaman i?inde t?bbi insani yard?m ula?t?rmak i?in en ?n saflarda u?ra?an 36 bin ?al??ana ula?t?.

45 y?ldan fazla süredir milyonlarca insana destek olan MSF ekipleri, dünyan?n ?e?itli yerlerinde kararl?l?kla ?al??arak?bu y?l da?milyonlarca insan?n hayat?n? kurtard?. Bugün sava?, zulüm ve yoksulluktan ka?an mültecilere yard?mc? olmak i?in Avrupa’n?n bir?ok ülkesinde ?al???yoruz. Yemen’deki ekiplerimiz, sava?tan etkilenen insanlara destek olarak ülkenin pek ?ok yerinde hayat kurtar?c? sa?l?k hizmetleri sunuyor; t?pk? Suriye, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Irak’taki ekiplerimizin yapt??? gibi...

1971'den bu yana yürüttü?ümüz ?al??malar hakk?nda bilgi edinmek i?in a?a??daki zaman ?izelgesini inceleyebilirsiniz. 70’ten fazla ülkede devam eden ?al??malar?m?z hakk?nda daha fazla bilgi i?in ise Uluslararas? Faaliyet Raporlar?m?za bakabilirsiniz.

2010’DAN GüNüMüZE

2016

AB-TüRK?YE ANLA?MASI

Mültecilere ve g??menlere y?nelik ??lg?nca politikay? protesto eden MSF, Haziran 2016’dan bu yana Avrupa Birli?i fonlar?n? kabul etmiyor.

SUR?YE VE YEMEN’DE SAVA?

Suriye ve Yemen’de korkun? boyutlara varan sava?lar devam ediyor. 2016 y?l? boyunca sivillere, hastanelere, sa?l?k tesislerine ve ?al??anlar?na y?nelik sald?r?lar ne yaz?k ki s?radan hale geldi. May?s ay?nda Birle?mi? Milletler’de dünya liderleri bu olaylar? oy birli?iyle k?nad?, ama sald?r?lar yine de azalmaks?z?n devam etti.

Do?u Halep’te 2016’nin Nisan ay?nda hava sald?r?lar?nda vurulduktan sonra kum torbalar?yla takviye edilen bir hastane. Sald?r?da bir doktor hayat?n? kaybetmi?, hem?ireler yaralanm??t?. Karam Almasri/MSF

N?JERYA –BORNO’DA KR?Z

Nisan ve Temmuz aylar? aras?nda Nijerya’n?n Borno Eyaleti’nde binlerce ?ocuk a?l?ktan ?ldü, yard?m kurulu?lar? bu ?ocuklar?n bir?o?una hi? ula?amad?. MSF bu sorunu gündemle?tirerek yetkilileri ve uluslararas? toplumu yayg?n a?l?k sorununu acilen ele almaya ?a??rd?. Mesele, b?lge Boko Haram grubuna kar?? mücadele ve yerinden edilmeler nedeniyle daha da a??rla?m??t?.

2015

KUNDUZ’DA HASTANEYE SALDIRI

3 Ekim 2015 Cumartesi gününün ilk saatlerinde, Afganistan’?n Kunduz kentinde bulunan acil durum travma hastanemiz koalisyon kuvvetleri taraf?ndan defalarca bombaland?. Hava bombard?man?nda, 24 hasta, 14 MSF personeli ve 4 refakat?i, toplam 42 ki?i ?ldürüldü.

3 Ekim 2015’te Kunduz’daki MSF hastanesinin uzun süreli bombard?mana tutulmas?n?n ard?ndan, hastanenin ayakta kalan k?sm?nda ?ok halindeki MSF ?al??anlar?. Foto?raf: MSF.

DEN?ZDE ARAMA-KURTARMA ?ALI?MALARI

May?s ay?nda MSF ile MOAS (Migrant Offshore Aid Station, A??kdeniz G??men Yard?m ?stasyonu) i?inde bir sa?l?k klini?i bulunan tam donan?ml? MY Phoenix gemisiyle Akdeniz’de ?al??malar?na ba?lad?. Ama?, Avrupa’ya ula?mak i?in tehlikeli yolculuklara giri?en g??menlere yard?m etmek.

UKRAYNA’DA SAVA?

Ocak ay? ortas?nda Ukrayna’n?n do?u b?lgelerindeki ?at??malar, 2014 yaz?nda sava??n en ?iddetli d?neminden beri g?rülmemi? bir düzeye t?rmand?. MSF burada temel sa?l?k hizmeti sunuyor ve cephe hatt?n?n her iki taraf?ndaki insanlara ila? ula?t?r?yor, ayr?ca psikolojik destek veriyor.

2014

MSF BM GüVENL?K KONSEY?’NE H?TAP ETT?

Eylül ay?nda MSF ad?na BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Liberyal? asistan hekim Jackson Naimah, MSF’nin limitinin art?k doldu?unu ve ebola salg?n?na kar?? tek ba??na mücadele etmeye devam edemece?ini s?yleyerek uluslararas? destek ?a?r?s?nda bulundu.
Ay sonuna do?ru MSF, Bat? Afrika’daki merkezlerinde bu virüs i?in yap?lacak ü? tedavi geli?tirme denemesine ev sahipli?i yapaca??n? duyurdu.

S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n Monrovia’daki Ebola Merkezi’nde ?al??an asistan hekim Jackson Niamah, New York’ta BM Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben konu?ma yap?yor. Konsey bu konu?man?n ard?ndan ebola salg?n?na kar?? acil müdahalede bulunulmas?na oy birli?iyle karar verdi. Foto?raf: Morgana Wingard.

MSF MYANMAR’DA ?ALI?MAYA YEN?DEN BA?LADI

MSF Aral?k ay?nda, dokuz ayd?r faaliyet g?stermedi?i Myanmar’?n Rakhine (di?er ad?yla Arakan) eyaletinde temel sa?l?k ?al??malar?n? yeniden ba?latt?. ?al??malar?n ba?lad??? ilk ayda 3.480 ayakta tedavi ger?ekle?tirildi.

MISSING MAPS PROJES? BA?LADI

Kas?m ay?nda, MSF, ?ngiltere ve ABD K?z?lha?’? ve Humanitarian OpenStreetMap Team (?nsani Yard?m A??k Sokak Haritalama Ekibi) i?birli?iyle “Missing Maps” (“Eksik Haritalar”) projesi ba?lad?. ?al??ma, geli?mekte olan dünyan?n en k?r?lgan durumdaki b?lgelerini haritalayarak, bireylerin ve kurumlar?n krizlere müdahale etmesini kolayla?t?rmay? ama?l?yor.

GAZZE’DE VE BATI ?ER?A’DA KR?Z

Temmuz ve A?ustos aylar?nda MSF, ?srail’in Gazze ?eridi’nde ba?latt??? “Koruyucu Hat Operasyonu” sald?r?lar?na kar??, i?gal alt?ndaki Filistin topraklar?ndaki ?al??malar?n? art?rd?. 21 Temmuz’da MSF, sivil kay?plar?n fazla olmas? nedeniyle ?srail’e bombalamay? durdurma ?a?r?s?nda bulundu.

EBOLA “KONTROLDEN ?IKTI”

S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) Temmuz ay?nda ebola salg?n?nda ikinci dalgan?n “tamamen kontrolden ??kt???n?” ilan etti ve Bat? Afrika’ya büyük miktarda kaynak ve takviye g?nderilmesi ?a?r?s?nda bulundu.
MSF bu d?nemde 15 ebola tedavi ve ge?i? merkezinde 5 binden fazla hastaya bakt?. 14 MSF personeli ve ba?ka yüzlerce sa?l?k ?al??an? ebola nedeniyle hayat?n? kaybetti.

?ki sa?l?k personeli, ebola hastalar?yla temasta bulunmu? zay?f bir hastay? Kailahun, Sierra Leone’deki merkezimize getiriyor. Foto?raf: Sylvain Cherkaoui/Cosmos.

BENZER? G?RüLMEM?? EBOLA SALGININA MüDAHALE

Mart ay?nda MSF Gine’de, virüsün co?rafi yay?l???ndan dolay? “benzeri g?rülmemi?” diye tan?mlad??? ebola salg?n?na kar?? ?al??maya ba?lad?.
Dünya Sa?l?k ?rgütü, S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n durumu abartt???n? beyan etti.

MSF MYANMAR’DAK? ?ALI?MALARINI DURDURDU

Mart ay?nda, baz? devlet g?revlilerinin MSF’yi Müslüman Rohingya etnik grubunu Budist Rakhine’lere tercih etmekle su?lamas? dolay?s?yla Myanmar Hükümeti MSF’ye bu ülkedeki ?al??malar?na son vermesini buyurdu. MSF’nin Rakhine Eyaleti’ndeki ?al??malar?n? kesmek zorunda kalmas?yla, ?o?unlu?u Rohingya olan yakla??k 750 bin ki?i sa?l?k hizmetlerinden mahrum kald?.

2013

GüNEY SUDAN’DA ?? SAVA?

Aral?k ay?nda Güney Sudan’?n büyük ?apl? ?at??malara sürüklenmesi üzerine MSF bu ülkedeki ?al??malar?n? art?rd?. Nisan 2014’te MSF Juba’daki 21 bin yerinden edilmi? insan?n a??r ya?am ?artlar?n? “utan? verici bir kay?ts?zl?kla” izleyen Birle?mi? Milletler Bar?? Gücü’nü sert bir dille ele?tirdi.

HA?YAN KASIRGASI F?L?P?NLER? YIKTI

8 Kas?m’da Haiyan Kas?rgas? Filipinler’i vurduktan k?sa süre sonra MSF yard?m ?al??malar?n? ba?latt?. Hastane ve gezici kliniklerde acil sa?l?k hizmetleri ve normal sa?l?k sorunlar?n?n giderilmesine y?nelik ?al??malar?n yan? s?ra temiz su da??t?m? yap?ld?, kas?rgadan en fazla zarar g?ren b?lgelerde at?k su sistemlerinin ve sa?l?k merkezlerinin onar?m?na destek sa?land?.

MSF / Kas?rgadan en fazla etkilenen yerlerden olan Leyte Adas?’ndaki Liberty kentinde bir k?z ?ocu?u y?k?nt?lara bak?yor.

Kas?rgadan en fazla etkilenen yerlerden olan Leyte Adas?’ndaki Liberty kentinde bir k?z ?ocu?u y?k?nt?lara bak?yor. Foto?raf: MSF

ORTA AFR?KA CUMHUR?YET?’NDE KAOS

Ekim ay?nda, giderek artan ve ülkeyi kaosa sürükleyen ?iddet olaylar?na kar??l?k Orta Afrika Cumhuriyeti’nden ayr?lmayan az say?da uluslararas? t?bbi yard?m kurulu?undan biri MSF’ydi.

SUR?YEDE ZEH?RL? S?N?R GAZI SALDIRISI

MSF A?ustos ay?nda ?am yak?nlar?nda kimyasal silahla yap?ld???ndan ?üphe edilen sald?r?n?n ard?ndan bu ?evredeki sa?l?k merkezlerine gelen 3 binden fazla hastada, zehirli sinir gazlar?na maruz kalma belirtileri g?zlendi?ini bildirdi.

VEREM MAN?FESTOSU

Mart ay?nda, ilaca diren?li tüberküloz (verem) hastalar?, MSF ?al??anlar?yla birlikte, ?ok ilaca diren?li tüberküloza kar?? yeni ila?lar geli?tirilmesi i?in ?a?r?da bulundu. Tedaviyi ?nemli ?l?üde k?saltacak, daha etkili ve yan etkileri daha az olan ila?lara ihtiya? duyuluyordu.
Manifestoyu 55 binden fazla ki?i imzalad?.

MSF SOMAL?’DEN ?EK?LD?

MSF A?ustos ay?nda 22 y?ld?r ?al??makta oldu?u Somali’den ?ekildi. Bu karar, uzun zaman devam eden tehditler ve ka??r?lma olaylar?, ?al??anlara y?nelik son derece vah?i sald?r?lar ve cinayetler ger?ekle?mesi üzerine al?nd?.

MAL?’DEN KA?ANLARA ?NSAN? YARDIM

Gerilimin t?rmand??? Mali’de Fransa Ordusu Ocak ay?nda ya?anan ?slamc? ayakland?rmay? bast?rmak i?in müdahalede bulundu. MSF Mali’nin ?e?itli yerlerinde acil sa?l?k hizmeti vermeyi sürdürdü ve kom?u ülkelere s???nan Malililere yard?m etti.

2012

SUR?YE SAVA?I

MSF Temmuz ay?nda, Suriye hükümetinin izni olmaks?z?n Suriye’de sa?l?k programlar? yürütmeye ba?lad?. ?lk olarak ülkenin kuzeyinde ü? saha hastanesi kuruldu. Bunlardan, bir ma?aran?n i?inde kurulmu? olan bir tanesi, MSF ekibinin daha güvenli yerlere ?ekilmesinin ard?ndan bombaland?.

Muhammed, karn?nda kalan kur?un ameliyatla al?nmadan ?nce, Alman anestezi uzman? Hans Gerber taraf?ndan muayene ediliyor, 31 Ocak 2013, kuzey Suriye’de MSF klini?i. Foto?raf: Nicole Tung.

GüNEY SUDAN’A Y?NELEN MüLTEC?LER KR?ZLE KAR?I KAR?IYA

On binlerce yeni mülteci Sudan’dan Güney Sudan’a ge?ip, en temel, hayati ihtiya?lar?n dahi kar??lanamad???, ?oktan dolmu? mülteci kamplar?yla kar??la??rken MSF bunun sa?l?k alan?ndaki a??r sonu?lar? konusunda dünyay? uyard?. Yukar? Nil ve Unity eyaletlerinde su kaynaklar?n?n tükenmesi ve yard?mlar?n tümden yetersiz kalmas?yla durum h?zla büyük bir kriz halini ald?.

MSF G?NE'DE 117 B?N K???Y? KOLERAYA KAR?I A?ILADI

MSF Gine’nin ba?kenti Konakri’nin 150 km kuzeyindeki Boffa b?lgesinde 117 bin ki?iyi koleraya kar?? a??lad?. B?ylece, Afrika’da ilk defa bir kolera salg?n? s?ras?nda insanlar a??zdan al?nan iki dozlu a?? ile hastal?ktan korunmu? oldu.

2011

MSF SOMAL?’DE ?NSAN? YARDIM ?ALI?ANLARINA KAR?I SALDIRILARI KINADI

Mogadi?u’da acil yard?m projelerinde g?rev alan iki MSF ?al??an? Phillipe Havet ve Andrias Karel Keiluhuo silahl? bir adam taraf?ndan ?ldürüldü.

Peter Casaer/MSF Somali, 2011.

Somali’de ?al??an ekipler i?in güvenlik her zaman en büyük sorun oldu. MSF’nin korunmak amac?yla silahl? güvenlik g?revlileri tuttu?u tek ülke Somali. Guri-el ?ehri ?evresinde, yerinden edilenlerin kald??? birka? kamp var. ?nsanlar her ?eylerini geride b?rak?p ?iddetten (ve son zamanlarda kurakl?ktan) ka?arak burada ?ok basit, derme ?atma bar?naklarda kal?yor. Bir MSF ekibi haftada birka? kez kamplara gelerek sa?l?k ve beslenme hizmeti veriyor. Dünyadaki en a??r krizlerden birini ya?ayan Somali’de 2011 y?l?nda kurakl???n son derece y?k?c? etkileri, uzun zamand?r devam eden ?at??mayla birle?ti, üstüne bir de i?ler durumda sa?l?k sisteminin bulunmay??? eklendi. S?n?r Tan?mayan Doktorlar bu y?l boyunca krizin merkezi olan i?-güney Somali’de 22 ayr? b?lgede sa?l?k projeleri, bunun yan? s?ra Etiyopya ve Kenya’da Somalili mültecilerin kald??? kamplarda kapsaml? programlar yürüttü. May?s-Aral?k 2011 d?neminde 95 binden fazla hastada beslenme yetersizli?ini tedavi eden MSF, 6 bin s?tma vakas?na müdahale etti ve 235 bin ?ocu?u bu hastal??a kar?? a??lad?. ?e?itli sa?l?k tesislerinde 5 bin 500’den fazla do?uma yard?m edildi, 450 binden fazla muayene ger?ekle?tirildi. Ancak, silahl? gruplarla yürütülen müzakere ?al??malar?na ra?men Somali’nin i? güney kesimlerinde en fazla ihtiya? i?inde bulunan b?lgelere eri?mekte gü?lük ya?and?. 1979’dan beri Somali’de ?al??an MSF, 1991’de ülkenin diktat?rü Siad Barre’nin devrilmesiyle ba?layan i? sava? nedeniyle hizmette kesintiler ya?and?ysa da ?o?u zaman Somali’deki ?al??malar?n? sürdürdü. Beslenme, yaral?lar i?in acil t?bbi müdahale, anne ve ?ocuk sa?l??? ile kolera, k?zam?k, kala azar ve verem (tüberküloz) gibi bula??c? hastal?klar?n tedavisine odaklanan MSF, ülkenin i? güney kesimindeki Galgaduud b?lgesinde, Guri-el’de ?al??an tek uluslararas? kurulu?tu. Bu b?lgede daha ?nce g?rev yapan 15’ten fazla uluslararas? personel güvenlik tehdidi nedeniyle tahliye edilirken MSF taraf?ndan e?itim verilen Somalili personel hastaneyi a??k tutmay? ve acil durum projelerini yürütmeyi sürdürdü. Guri-el’i ?evreleyen 150 kilometre yar??apl? daire i?inde, MSF’nin destekledi?i hastanede ?al??anlar d???nda hi? doktor yoktu. Foto?raf: Peter Casaer/MSF

MSF 35 YILDAN SONRA TAYLAND’DAN ?EK?LD?

Tayland makamlar?yla aylarca süren müzakere ve tart??malara ra?men, Tayland’da MSF’nin sa?l?k hizmeti konusunda en ciddi ihtiya? sahibi olarak g?rdü?ü düzensiz g??menlere ve k?r?lgan durumdaki nüfusa hizmet g?türmek i?in izin almak mümkün olmad?.

JAPONYA DEPREM?N?N ARDINDAN MSF PS?KOLOGLARLA ?ALI?TI

11 Mart’ta Japonya’n?n kuzeydo?usunda ya?anan y?k?c? deprem ve tsunaminin ard?ndan MSF felaketi ya?ayanlar? tedavi eden alt? psikologdan olu?an bir ekibi destekledi.

L?BYA’DA AC?L TIBB? YARDIM

MSF sonunda, ?at??malar?n en ?iddetli d?neminde Libya’n?n Sirte kentine ila? ve t?bbi malzeme ula?t?rmay? ba?ard?. Kentteki doktorlar?n verdi?i bilgiye g?re sa?l?k alan?nda durumun k?tüle?ti?i Sirte’ye yard?m ula?t?rma ?abalar? 10 gün sürmü?tü.

2010

HA?T? DEPREM?

12 Ocak’ta Haiti’de ya?anan büyük depremin ard?ndan MSF o güne dek yapt??? en büyük saha ?al??malar?nan birini ba?latt? ve ülkede yürüttü?ü proje say?s?n? 3’ten 26’ya ??kard?.

Afetin ard?ndan gelen be? ay i?inde S?n?r Tan?mayan Doktorlar 173 bin 757’den fazla hastay? tedavi etti, 11 bin 748’den fazla ameliyat ger?ekle?tirdi.

MSF’den ?ngiliz doktorPaul McMaster, Haitili doktorAdesca ve Alman hem?ire Anja Wolz, Port-au-Prince’te Carrefour Hastanesi’nin d???nda y?k?nt?lar aras?nda, iki baca?? da k?r?lan bir hastayla ilgileniyor. Foto?raf: Julie Remy.

MSF VE VII, “?LG?YE A?” KAMPANYASINI BA?LATTI

MSF ile VII foto?raf ajans?, dünya ?ap?ndaki beslenme yetersizli?i sorununa dikkat ?ekmek üzere “?lgiye A?” (“Starved For Attention”) adl? multimedya kampanyas?n? ba?latt?.
ABD, Avrupa ve Afrika’y? gezen sergide, dünya i?in ?nemli bir sorun olan ve büyük ?l?üde g?z ard? edilen beslenme yetersizli?i, bunun ?zellikle ?ocuklar üstündeki ?lümcül etkileri ile bu sorunu a?mak i?in MSF ve ba?ka kurulu?lar taraf?ndan uygulanan yenilik?i yakla??mlar konu edildi.

PAK?STAN SEL ALTINDA

MSF Pakistan’da ya?anan büyük sel afetine, ülkede var olan programlar?n? geni?letip daha ?nce ?al??mad??? b?lgelerde yeni programlar ba?latarak kar??l?k verdi. Aral?k ay? itibar?yla ekipler 80 binden fazla hastaya bakm??, yakla??k 2 milyon litre temiz su ve bunun yan?nda 65 bin adet yard?m paketi da??tm??t?.

HA?T?’DE KOLERA SALGINI

Kolera salg?n?n ba? g?sterdi?i Haiti’de MSF Ekim ay?ndan itibaren yüzlerce üyesiyle salg?na kar?? ?al??arak ülkenin ?e?itli yerlerinde 50’den fazla kolera tedavi merkezi a?t?, halk e?itim kampanyalar? yapt? ve 100 binden fazla hastay? (ülkedeki tüm vakalar?n yüzde 60’?ndan fazlas?n?) tedavi etti.

2000-2009

2009

GAZZE’YE SALDIRI

?srail’in Gazze’den roket atan militanlar? durdurma iddias?yla ba?latt??? sald?r? s?ras?nda MSF Gazze’deki hastanelere destek oldu. Ate?kesin ard?ndan MSF Gazze’de bir cerrahi hastanesi a?t?, ayr?ca ameliyat sonras? bak?m? ve psikolojik destek imkan? sa?lad?.

27 Ocak 2009, Gazze. ?srail Ordusu taraf?ndan evi vurulan 2 ya??ndaki E?gen Karabi’nin yüzünde, boynunda ve g?vdesinde ikinci derece yan?klar var. MSF’nin olaydan bir hafta ?nce Gazze’de ?i?me malzemelerle kurdu?u sa?l?k tesisinden faydalanan ilk hastalardan biri bu kü?ük k?z oldu. Hastane ?ad?rlar?n?n i?inde iki ameliyathane, ameliyat sonras? i?in 12 yatakl? bir uyanma ko?u?u ve bak?m ünitesi mevcuttu. Foto?raf: Bruno Stevens.

MSF AFGAN?STAN’DAK? PROGRAMLARINI YEN?DEN BA?LATTI

5 y?ll?k aran?n ard?ndan (bkz: 2004) Afganistan’a d?nen MSF Kabil’de ve Helmand Eyaleti’nin ba?kenti Le?kergah’ta hastanelere destek vermeye ba?l?yor.

SUDAN’DA ZOR B?R YIL

MSF, t?rmanan ?iddet olaylar?na ve di?er yandan ya?anan salg?nlara kar??l?k ülkenin güneyinde acil t?bbi müdahale ba?latt?.
Darfur’da hükümet MSF’nin iki ekibini s?n?rd??? etti, d?rt ?al??an ka??r?ld?. Bunun üzerine baz? saha projeleri sona erdirilse de MSF her ?eye ra?men 129 bin muayene ger?ekle?tirdi ve ?ok say?da sa?l?k merkezini destekledi.

2008

KENYA’DA S?YAS? ?ALKANTILAR B?NLERCE ?NSANI YER?NDEN ETT?

Kenya’da tart??mal? ba?kanl?k se?imlerinin yayg?n ?iddet olaylar?na yol a?mas? üzerine MSF ba?kent Nairobi’nin gecekondu mahallelerinde yaral?lar? tedavi etti, ülkenin bat?s?na ka?arak derme ?atma kamplarda ya?amak zorunda kalan Kenyal?lara insani yard?mda bulundu.

ET?YOPYA’DA GIDA KR?Z?

Kurakl?k, k?tü ge?en hasat mevsimi ve a??r? derecede yükselen g?da fiyatlar? nedeniyle ülkenin güneyinde büyük bir g?da krizi ya?and?. MSF yetersiz beslenmeden muzdarip 72 binden fazla ?ocu?u tedavi etti.

Z?MBABVE’DE KOLERA SALGINI

A?ustos ay?nda ba?layan kolera salg?n?n ard?ndan MSF 10 ay i?inde 65 bin ki?iyi tedavi etti, ayr?ca devletin sa?l?k tesislerine malzeme deste?i sa?lad?, buralardaki ?al??anlara te?vik ?demesi yapt? ve tedavi programlar? yürüttü.

Su bulunmamas? veya su kaynaklar?n?n uygun olmamas? Zimbabve’de ya?anan kolera salg?n?n temel sebeplerinden biriydi. MSF krizin ??zümünü kolayla?t?rmak i?in Harare ?evresine 30 adet hortumlu pompa kurdu. Kullan?m? ve bak?m? kolay olan bu pompalarla su ?ekerken herkes birbirine yard?m ediyor. Foto?raf: Joanna Stavropoulou.

KONGO’DA S?V?LLERE KAR?I ??DDET TIRMANDI

Kuzey Kivu b?lgesinde ya?ayan binlerce Kongolu silahl? gruplar?n k?ylerine tekrar tekrar düzenledi?i sald?r?lardan ka?arken, MSF gezici klinikler, cerrahi programlar? ve beslenme programlar?yla sa?l?k hizmeti verdi, ayr?ca cinsel ?iddet ma?durlar?na y?nelik tedavi ve psikolojik dan??manl?k hizmetleri sundu.

MYANMAR’I KASIRGA VURDU

Halihaz?rda Myanmar’da ?al??makta olan MSF ekibi kas?rga nedeniyle yerinden olan binlerce insana yard?mda bulundu, Myanmar Hükümeti ise yurtd???ndan ba?ka ?al??anlar?n ülkeye giri?ini kolayla?t?rmad?.

2007

SITMA ???N YEN? TEDAV?

?hmal Edilen Hastal?klar ??in ?la? Giri?imi (Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDi) ve Sanofi-Aventis ila? ?irketi, uygun fiyatl? ve kolay kullan?lan kombinasyon hap? ASAQ’? üretti. ASAQ i?in patent al?nmayarak, di?er üreticilerin de bu ilac? dü?ük maliyetle üretmesine imkan tan?nd?.

SOMAL? SAVA?A TUTSAK

Yüz binlerce sivil, son 15 y?l?n en ?iddetli ?at??malar?na sahne olan ba?kent Mogadi?u’yu terk etti. MSF, ortam?n hi? güvenli olmamas?na ra?men Mogadi?u’da bir cerrahi program? kurdu, yerinden edilenlerin bir b?lümüne yard?m edebildi ve ülkenin geri kalan?ndaki t?bbi programlar?n? yürütmeye devam etti.

MSF Somali’nin Puntland b?lgesinde Bossaso’daki kamplarda ya?ayan ülke i?inde yerinden edilmi? insanlara ve mültecilere yard?mc? olmak i?in bir beslenme merkezi kurdu. Burada 5 ya??n alt?ndaki 7 bin ?ocu?a beslenme deste?i sa?land?. May?s 2007’de ba?layan projede 8 uluslararas? ve 100 Somalili yard?m ?al??an? g?rev ald?. Foto?raf: Rafa Carrascosa.

UGANDA’DA EBOLA

MSF ekipleri Uganda’da ya?anan ebola salg?n?na kar?? mücadele etti. H?zl? bir durum de?erlendirmesinin ard?ndan Kikyo Sa?l?k Merkezi’nde ve Bundibugyo Hastanesi’nde karantina birimleri kuruldu.

?AD’DA KR?Z

Hükümet ile isyankar gruplar aras?nda ?at??malar ?iddetlenirken ?ad’?n do?u kesimlerinde yerinden edilmi? 150 binden fazla insan derme ?atma kamplarda ya?am mücadelesi veriyordu. MSF t?bbi programlar?n? geni?letirdi ve burada daha gü?lü bir insani yard?m deste?i sa?lanmas? i?in tüm dünyaya ?a?r?da bulundu.

2006

KONGO’DA KIZAMIK A?I KAMPANYASI

MSF Kongo’da kapsaml? bir k?zam?k a?? kampanyas? ba?latt?. Birka? hafta i?inde, 5 ya??ndan kü?ük 359.318 ?ocuk a??land?.

ANGOLA’DA BüYüK KOLERA SALGINI

Ba?kentte ba?layan ve ülkenin yar?s?ndan fazlas?na yay?lan kolera salg?n? kar??s?nda MSF 26 bin ki?iyi tedavi etti ve 400 tondan fazla malzeme g?nderdi.

SR? LANKA’DA SAVA? YEN?DEN BA?LADI

On binlerce insan ülkenin kuzeyinde yeniden patlak veren ?at??malardan ka?arken, yetkililerin ??kard??? bir dizi engelin ard?ndan MSF Sri Lanka’n?n kuzey ve i? kesimlerinde cerrahi programlar?n? yeniden a?t?.

Sri Lanka, Killinochchi, 2007. MSF, Tamil Kaplanlar?’n?n elinde bulunan Killinochchi kentinde MSF hastanenin pediyatri b?lümü ile do?um acil klini?ine destek verdi. Ocak 2007’de, tamam? hükümet gü?lerinin elinde bulunan ?at??ma b?lgeleri Point Pedro, Vavuniya ve Mannar’da ü? ayr? cerrahi program? ba?latt?. Bu b?lgelerde ya?ayan insanlar, hem cephe hatt?n?n yak?nl??? hem de hareket k?s?tlamalar? nedeniyle ?ok zor durumdayd?. MSF, temel sorunu uzman personel yetersizli?i olan devlet hastanelerine ameliyat deste?i sa?lad?. 2007’nin ba??ndan itibaren MSF ekipleri burada ayda ortalama 450 ameliyat yapt?. May?s ay?nda, binlerce insan?n yerinden edildi?i Batticaloa b?lgesinde ba?lat?lan yeni bir programla ekipler kamplarda ya?ayanlara temel sa?l?k hizmeti, yard?m malzemeleri ve su g?türmek i?in gezici kliniklerle ?al??t?. Ayr?ca Valachenai Hastanesi’nde jinekoloji alan?nda destek sunuldu. Foto?raf: Henk Braam.

IRAK’TA SAVA?TA YARALANANLAR ???N AMEL?YAT ?MKANI

Irak’ta emniyetli ?al??ma imkan? bulamayan S?n?r Tan?mayan Doktorlar ürdün’de, Amman’da bir plastik cerrahi program? ba?latarak Irak’taki meslekta?lar?n?n sevk etti?i a??r yaral? hastalar? burada tedavi etme yoluna gitti.

2005

N?JER’DE GIDA KR?Z?

MSF Nijer’in ?e?itli b?lgelerinde ?iddetli akut beslenme yetersizli?inden muzdarip olan on binlerce ?ocu?u tedavi edebilmek i?in bir acil durum operasyonu ba?latt?, yatarak tedavi hizmeti veren 7 merkez ile 27 gezici merkez a?t?.

GüNEYDO?U ASYA’YI DEPREM VURDU

MSF Pakistan ve Hindistan’?n Ke?mir b?lgesini vuran büyük depremde yaralanan binlerce insan?n tedavisi i?in ?i?me ameliyat ?ad?rlar? kurdu, ücra k?ylerde mahsur kalan insanlara ula?mak i?in gezici kliniklerle ?al??t?.

2004

ASYA’DA TSUNAM?

MSF Asya’da ya?anan tsunami felaketine derhal cevap verdi. 48 saat i?inde ekipler sahada g?reve ba?lam?? ve toplam 32 tonluk t?bbi yard?m ile su ve sanitasyon malzemesi g?nderilmi?ti.
Uluslararas? toplumun tsunami felaketine kar?? seferber olmas? sayesinde acil durumun en k?tü a?amalar? May?s ay? itibar?yla sona erdi.
MSF, ba?????lar?na dünyan?n ba?ka yerlerindeki acil t?bbi yard?m programlar? i?in ayr?lm?? kaynaklar?n buraya aktar?lmas?na izin verip vermeyeceklerini sordu ve ba?????lar?n yüzde 99’u bunu kabul etti.

21 Ocak 2005 – Lamno, A?e, Endonezya. 45 ya??ndaki Abdul Muthalib, tsunami dalgalar?ndan kurtulabilen ?ansl? insanlardand?. ?ocuklar?n? al?p bir tepeye t?rmanmay? ba?arabilmi?ti. Ancak dalgalar ?iftli?ini yerle bir etti, b?ylece evini ve ge?im kayna??n? kaybeden Abdul Muthalib insani yard?ma muhta? hale geldi. Foto?raf: Christian Aslund.

BATI DARFUR’DAK? ?NSAN? KR?ZE KAR?ILIK VERMEK

?iddetten ka?an yüzbinlerce insan?n a?l?kla yüz yüze geldi?i bat? Sudan (Darfur) ve ?ad’da beslenme merkezleri ve klinikler a?t?, a??lama kampanyalar? yürüttü.

MSF AFGAN?STAN’DAN ?EK?LD?

MSF, be? ?al??an?n?n ?ldürülmesi ve ekiplerinin Taliban taraf?ndan sürekli olarak tehdit edilmesi nedeniyle Afganistan’dan tamamen ?ekildi.

2003

KONGO’DA S?V?LLER MA?DUR

MSF b?lgede kronikle?en ?at??malar?n aras?nda kalan insanlar i?in onlarca sa?l?k program? yürüttü.

?HMAL ED?LEN HASTALIKLAR ???N ?LA?

?hmal Edilen Hastal?klar ??in ?la? Giri?imi’nin (Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDi) kurucu ortaklar?ndan biri MSF oldu. Giri?imin amac?, g?z ard? edilen hastal?klar i?in tedavi se?enekleri geli?tirmek.

L?BERYA’NIN BA?KENT?NDE ??DDETL? ?ATI?MALAR

MSF, hükümet ile isyankar gruplar aras?ndaki kanl? ?arp??mada yaralananlar? tedavi etmek üzere Monrovia’da kald?.

ABD IRAK’I ??GAL ETT?

MSF ekipleri bu d?nemde Ba?dat’tan ayr?lmad? ve sivillere yeterli t?bbi bak?m sa?lamayan ABD hükümetine kar?? sesini yükseltti.

Tikrit’te Amerikan askerleri silah ve ka?ak arama gerek?esiyle insanlar?n evlerini talan etti. Foto?raf: Geert van Kesteren .

2002

ABD ?NCüLü?üNDEK? KOAL?SYON AFGAN?STAN’I ??GAL ETT?

Uluslararas? ?al??anlar?m?z?n ?o?u Afganistan’dan tahliye edilse de programlar?m?z Afgan ?al??anlar?m?z?n liderli?inde devam etti.

AFR?KA’DA M?LYONLARCA ?NSAN SITMADAN ?LDü

Klorokin gibi yayg?n s?tma ila?lar?na kar?? direncin büyük bir h?zla artmas? üzerine MSF artemisin temelli kombine ila? tedavisine ba?lad? ve bu etkin tedaviye daha fazla insan?n ula?abilmesi i?in kampanya yürüttü.

ANGOLA’DA KITLIK

MSF olarak tarihimizin en büyük saha projesini yürüttük, 200 uluslararas? ve 2 bin Angolal? ?al??an?m?zla ülkenin her yan?nda hizmet verdik.

?NSAN? YARDIM ?ALI?ANLARI HEDEF ALINIYOR

Dünyan?n her taraf?nda ?at??ma b?lgelerinde insani yard?m ?al??anlar?n?n kar?? kar??ya bulundu?u tehlikeler giderek artarken, S?n?r Tan?mayan Doktorlar’dan Arjan Erkel, kuzey Kafkasya’da ka??r?ld?.

2001

HIV/AIDS SALGINI

MSF Tayland, Kambo?ya, Kamerun, Guatemala, Kenya, Malavi ve Güney Afrika’da, HIV virüsü ta??yan insanlara antiretroviral tedavi imkan? sunmaya ba?lad?.

Dr Tonia Marquardt, Malavi’de Chiradzulu Hastanesi’nde bir ?ocu?u muayene ediyor. MSF May?s 1995’te Malavi’de AIDS tedavi program? ba?latt?. ?nce Mwanza’da 120 yatakl? bir hastane ve 180 bin ki?iye hizmet veren ü? sa?l?k merkeziyle ba?layan ?al??malar, 1997’nin Ocak ay?ndan itibaren Chiradzulu b?lgesini de kapsayacak ?ekilde geni?letildi (220 bin ki?iye hizmet veren alt? sa?l?k merkezi kuruldu). HIV virüsünün bula?mas?n? engellemeyi, halk? bilgilendirmeyi ve AIDS’le birlikte ortaya ??kan hastal?klar? tedavi etmeyi ama?layan program kapsam?nda sa?l?k personeline de e?itim verildi. Foto?raf: Tom Stoddart/Getty

2000

S?ERRA LEONE’DE ?? SAVA?

MSF, ülkede ya?anan kanl? i? sava??n kurbanlar?n? tedavi ediyor.

SI?INMACILAR AVRUPA’YA KA?IYOR

MSF Fransa, ?talya, ?spanya ve Bel?ika’da s???nmac?lara ve düzensiz g??menlere destek verdi?i programlar? geni?letti.

1990-1999

1999

TEMEL ?LA?LARA ER???M KAMPANYASI BA?LADI

Her y?l milyonlarca insan tedavi edilebilir bula??c? hastal?klar nedeniyle hayat?n? kaybederken, MSF yoksul insanlar?n ila?lara ula?mas?n? kolayla?t?rmak i?in uluslararas? bir ?al??ma ba?latt?.

KOSOVA KR?Z?

S?rbistan’?n NATO taraf?ndan bombalanmas? s?ras?nda Makedonya, Arnavutluk ve Karada?’da mültecilere insani yard?mda bulunduk.

Arnavutluk’a gelen Kosoval? mülteciler, Nisan-Haziran 1999. Foto?raf: Roger Job.

?E?EN?STAN’DA ?K?NC? SAVA?

MSF, Grozni’ye eri?im sa?lanmas? ?a?r?s?nda bulundu ve Rusya kuvvetlerinin sivillere geni? ?apl? ?iddet uygulamas?n? k?nad?.

NOBEL BARI? ?DüLü

MSF, “bir?ok k?tada sürdürdü?ü ?ncü insani yard?m faaliyetlerinden dolay?” Nobel Bar?? ?dülü’ne lay?k g?rüldü. MSF Ba?kan? Dr. James Orbinski'nin Nobel ?dül T?reni'nde yapt??? konu?man?n tam metni i?in t?klay?n.

1998

GüNEY SUDAN’DA KITLIK

MSF, i? sava?la kurakl???n yola a?t??? büyük k?tl?ktan etkilenen insanlara t?bbi insani yard?mda bulundu.

KONGO’DA ?? SAVA?

MSF tecavüz ve cinsel sald?r?ya maruz b?rak?lanlara tedavi sunmay? acil durum müdahalesi kapsam?na ald?.

MITCH KASIRGASI

MSF,Honduras, Nikaragua, Guatemala ve El Salvador’da kas?rgadan etkilenenlere destek sundu.

KUZEY KORE’DE KITLIK

T?bbi yard?m?n en ?ok ihtiya? duyanlara ula?mas?n? sa?lamay? ba?aramad???m?z i?in, ü? y?l?n ard?ndan ülkedeki programlar?m?z? sona erdirdik, ama ?in’e s???nan mültecilere yard?m etmeye devam ettik.

1997

RUANDALI MüLTEC?LER – KR?Z SüRüYOR

MSF Ruandal? mültecilere ula?abilmek i?in mücadele ederken, katliamlarda pek ?ok mülteci hayat?n? yitirdi, binlerce Ruandal? ise a?l?ktan ve hastal?klardan kurtulamad?.

Zaire’deki (bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Kisangani’ye do?ru yürüyen Ruandal? mülteciler. Foto?raf: Sebastiao Salgado.

RUANDALI MüLTEC?LER YARDIMA MUHTA?

MSF, Zaire’deki kamplardan sürülerek ülkelerine d?nen Ruandal? mültecilere yard?m edebildi, ama Zaire’nin daha i? kesimlerine do?ru gidenlere yard?m etmesine engel olundu. Zaire’nin i?lerine do?ru ilerlemek isteyen mülteciler yayg?n katliamlar?n hedefi oldular.

MADAGASKAR, BREZ?LYA VE F?L?P?NLER’DE SOKAKTA YA?AYAN ?OCUKLAR

MSF’nin hassas durumda ve marjinalle?tirilen gen?lere y?nelik t?bbi ve sosyal programlar? geni?letildi.

1996

N?JERYA’DA MENENJ?T SALGINI
MSF büyük bir a??lama ve tedavi program?yla 4,5 milyon insana yard?m etti.

1995

SREBREN?TSA KATL?AMI
Ekibimiz BM’nin “güvenli b?lge”sinin dü?ü?üne tan?k oldu ve bunun ard?ndan 10 bin sivilin S?rp birliklerince katledilmesini k?nad?.

?E?EN?STAN’DA SAVA?

MSF ülkedeki sivillere ve kom?u ülkelerde mülteci kamplar?nda kalanlara yard?m g?türdü.

1994

RUANDA’DA SOYKIRIM

800 binden fazla Tutsi’nin ve ?l?ml? Hutular?n katledildi?i soyk?r?m boyunca MSF, Ruanda’n?n ba?kenti Kigali’deydi. Daha ?nce hi? yapmad???m?z bir ?ey yap?p, askeri müdahale ?a?r?s?nda bulunduk. Zaire’deki (bugünkü Kongo) kü?ük Goma kentine 1 milyon Ruandal? mülteci geldi. Birka? gün i?inde, o zamana dek yap?lan en büyük kolera program? i?in i?birli?ine ba?lad?k.

Burundi’de bir kampta Ruandal? mülteciler. Foto?raf: Wim Van Cappellen.

1993-1994

BOSNA SAVA?I

B?lgede yürütülen sa?l?k programlar?, BM’nin “güvenli b?lge” diye g?sterdi?i Gorazde ve Srebrenitsa’y? da kapsayacak ?ekilde geni?letildi.

1993

BURUND?’DE ?? SAVA?

Ekim ay?nda ya?anan ba?ar?s?z darbe giri?imi, 750 bin mültecinin kom?u ülkeler Ruanda, Tanzanya ve Zaire’ye (bugünkü Kongo) ka?mas?na yol a?t?.
MSF b?lgeye 85 ki?ilik bir ekip g?revlendirdiyse de, uluslararas? kurulu?lar?n yard?m g?ndermekte ge? kalmas? nedeniyle mülteci kamplar?nda geni? ?apl? a?l?k ya?and?.

1992

BOSNA

MSF etnik temizli?i ve insanl??a kar?? su?lar? k?nad?.

AFR?KA BOYNUZU’NDA AC?L DURUM

Sava?, kurakl?k ve zorunlu g??lerden etkilenen b?lgede 100 MSF ?al??an? g?rev yapt?.

(Afrika Boynuzu, k?tan?n kuzeybat?s?nda, K?z?ldeniz, Aden K?rfezi ve Umman Denizi’yle ?evrili yar?madad?r; Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya buradad?r.)

1991

KüRTLER?N YER?NDEN ED?LMES?

O tarihe de?in yap?lan en büyük insani yard?m ?al??mas?. MSF, K?rfez Sava??’yla yerinden edilenler i?in Türkiye, ?ran ve ürdün’de yard?m faaliyetlerinde bulundu.

?ubat 1992. Ekim 1991’deki bombard?mandan sonra Seyid Sad?k’a gelen Kürt mülteciler, memleketleri Kalar’a d?nüyorlar. Geldikleri yere d?nmeyenlere CARE taraf?ndan yard?m yap?lmayaca?? duyuruldu?undan, Seyid Sad?k nüfusu her hafta 2-3 bin ki?i kadar azal?yordu. John Vink/Magnum Photos.

SOMAL?’DE AC?L DURUM

MSF, sava? yorgunu Mogadi?u’da bulunan tek yabanc? kurulu?tu, Somali’den di?er ülkelere ka?an mültecilere de yard?m etti.

ESK? YUGOSLAVYA

Vukovar Hastanesi’nden yaral?lar? tahliye eden MSF yard?m konvoyu sald?r?ya u?rad?. ü? ?al??an?m?z yaraland?.

1990

L?BERYA’DA ?? SAVA?

?at??malar?n en ?iddetli noktas?nda ekiplerimiz acil t?bbi yard?m sunuyordu.

AFGAN?STAN’DA C?NAYET

Afganistan’da MSF’nin lojistik?isi ?ldürüldü. Faaliyetler ask?ya al?nd?.

1980-1989

1989

ERMEN?STAN’DA DEPREM

MSF Sovyetler Birli?i’nde t?bbi yard?m sa?lad?.

Irak Kürtlere sald?rd?. Kürtlerin ya?ad??? Halep?e kentinde kimyasal silah kullan?ld???na tan?kl?k eden ilk t?bbi kurulu? MSF oldu.

Sudan’da bir MSF u?a??n?n roketle vurulmas?yla ikisi MSF ?al??an? olmak üzere d?rt ki?i hayat?n? kaybetti. Bunun üzerine MSF ülkeden ?ekildi.

Gümrü (Leninakan), Ermenistan. Depremle y?k?lan bir binan?n ?nünde oturan kü?ük k?z. 7 Aral?k 1988’de Ermenistan’da ?ok büyük bir deprem oldu. Bu korkun? afette 60 binden fazla insan hayat?n? kaybetti. 10 Aral?k’ta afet b?lgesine gelen MSF, Ermenistan’da ya?anan büyük depremin ard?ndan yard?m etmek üzere Gümrü’ye ula?an ilk uluslararas? sivil toplum kurulu?lar?ndan biriydi. Foto?raf: Roger Job.

1986

SR? LANKA’DA ?? SAVA?

MSF Sri Lanka’da yaral?lar? ve travma ge?irenleri tedavi etmek üzere gezici kliniklerle ?al??maya ba?lad? ve hastanelerde programlar yürüttü.

Yemen’de hükümet partisinin iki kanad? aras?nda ?at??malar ??kt?, binlerce insan?n ?ldü?ü 12 günlük i? sava??n ard?ndan idare el de?i?tirdi.

1985

ORTA AMER?KA’DA ?ATI?MALAR

MSF Honduras’ta, El Salvador ve Nikaragua’dan gelen mültecileresa?l?k hizmetleri sundu.

MSF ET?YOPYA’DAN KOVULDU

Etiyopya hükümetinin halk? yer de?i?tirmeye zorlamas?n? ve insani yard?m ta??yan ara?lar?n ka??r?lmas?n? k?nayan MSF, bunun üzerine Etiyopya hükümeti taraf?ndan ülkeden s?n?rd??? edildi.

1984

ET?YOPYA’DA KITLIK

MSF Etiyopya’da insanlar?n a?l?ktan k?r?ld??? b?lgelerde beslenme yetersizli?ini tedavi etmek üzere programlar ba?latt?.

1981

MSF HASTANELER? BOMBALANDI

Afganistan’da kurulan MSF hastanelerine bomba at?ld?.

1980

MSF 1980’de Tayland s?n?r?nda yap?lan “Kambo?ya i?in hayat yürüyü?ü” s?ras?nda, 1978-79 d?neminde MSF Fransa Ba?kan? olan Claude Malhuret, 1979-1980 d?neminde ba?kanl?k yapan Xavier Emmanuelli ve 1982’den 1994’e kadar kurumun ba??nda bulunan Rony Brauman birlikte yürüyor. Foto?raf: MSF.

?LK ULUSLARARASI ?A?RI

Ekiplerimizin Kambo?ya’ya yard?m g?türmesine engel olan Vietnaml? yetkililere kar?? ??kmak amac?yla, MSF’nin ilk uluslararas? ?a?r?s? olan “Kambo?ya i?in hayat yürüyü?ü” ba?lad?.

AFGAN?STAN’DA SAVA?

1979’un son günlerinde Sovyetler Birli?i Afganistan’? i?gal ederek 10 y?l sürecek bir sava? ba?latt?. Bunun üzerine MSF sa?l?k ekipleri Pakistan-Afganistan s?n?r?n? gizlice a?arak, ücra b?lgelerdeki yaral? sivillere ula?abilmek i?in birka? hafta boyunca kat?rlarla seyahat etti.

?LK BESLENME PROGRAMI

Uganda’n?n Karamoja ilinde, kurakl?k ve i? sava??n ortas?nda MSF’nin ilk beslenme program? ba?lad?.

1971-1979

1979

MSF B?LüNDü

MSF, Dr Claude Malhuret ve Dr Francis Charhon ?nderli?inde, kriz b?lgelerine tek ba??na doktorlar g?nderme y?nteminden ayr?larak, kriz durumunda nitelikli sa?l?k hizmeti sa?layabilecek daha kurumsal bir yap?ya d?nü?me yoluna girdi.
MSF kurucular?ndan Dr Bernard Kouchner bu yakla??ma kar?? ??karak S?n?r Tan?mayan Doktorlar’dan ayr?ld? ve daha sonra Médecins du Monde – Dünya Doktorlar?’n? kurdu.

1978

MüLTEC?LERE YARDIM

MSF Tayland’daki ve Ogaden b?lgesindeki (Cibuti’de, Etiyopya ile Somali aras?ndaki sava?tan etkilenen alanda) mülteciler i?in, ayr?ca Sudan’daki Eritreli mülteciler i?in ?e?itli destek programlar? ba?latt?.

Sudan, 1978. Foto?raf: MSF.

1976

LüBNAN’DA SAVA?

Kurulu?umuzun sava? b?lgesinde yürüttü?ü ilk büyük ?al??mada, MSF ekipleri ameliyat yap?yor.

1975

KAMBO?YALILAR KIZIL KMERLERDEN KA?IYOR

MSF büyük ?l?ekli ilk t?bbi program?n? bir mülteci krizi s?ras?nda uygulamaya koydu, Pol Pot rejiminden ka?arak güvenli bir yer arayan Kambo?yal?lara sa?l?k hizmeti sundu.

1974

HONDURAS’TA KASIRGA

Uzun süreli t?bbi yard?mda bulundu?umuz ilk saha g?revimiz.

1972

N?KARAGUA DEPREM?

Nikaragua’daki deprem, t?bbi insani yard?m g?türdü?ümüz ilk do?al afet oldu.

generic MSF

Foto?raf: MSF.

1971

MSF KURULDU

Médecins Sans Frontières – S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) Nijerya’n?n Biafra b?lgesinde ya?anan sava? ve k?tl?k ile Pakistan’?n do?usunda (?imdiki Banglade?) ger?ekle?en sel felaketinin ard?ndan, bir grup Frans?z doktor ve gazeteci taraf?ndan kuruldu.