比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   Rohingyalar ??in ?ki Y?l Sonra Ufukta Hala Bir ??züm Yok

   Banglade?’te, Kutupalong megakamp?nda bir ?ayevindeyiz. Bibi Jan g?mle?inin yenini ?eki?tiriyor. A?ustos 2017’de, Rohingyalara (Arakanl? Müslümanlar) kar?? uygulanan en a??r ?iddet dalgas? s?ras?nda vücudunda b?rak?lan izleri ?rtüyor. Onu Banglade?’ten ayr?lmaya mecbur eden olaylar? anlat?yor: ?ki erkek karde?i ?ldürülmü?, kendisi b??aklanm??, k?yü yerle bir edilmi?…

   Rohingya mülteci Bibi Jan ve 5 ya??ndaki o?lu Fayezorahman. “2 y?ld?r buraday?m. Evden d??ar? ??k?p tuvalete ya da su almaya giderken burka tak?yorum, ?ünkü tuvaletler ve banyolar evimize uzak ve ula?mas? zor. Myanmar’da kendi evimizde ya?arken b?yle de?ildi. Ama ülkemizde kalmam?z imkans?zd?, o yüzden Banglade?’e geldik. 2 karde?imi ?ldürdüler, k?yümüzü ate?e verdiler. Orada ya?ayan insanlar? ?o?u ?ldürüldü, yak?ld?, i?kenceye u?rad?. Bizi de b??aklad?lar, izleri hala duruyor.” @Dalila Mahdawi/MSF

   Myanmar’?n Rakhine (Arakan) Eyaletinde ya?ayan marjinalle?tirilmi? bir etnik az?nl?k olan Rohingyalar son y?llarda devletin onlar? hedef alan ve katlanarak artan d??lama politikalar?na ve zulmüne maruz kald?lar. ?ki y?l ?nce Myanmar’?n Rohingyalara uygulad??? ?iddet dünya gündemine oturmu?tu. O günden bugüne, b?lgedeki Rohingyalar?n yasal bir statüye kavu?mas? ve Myanmar’da Rohingyalar?n d??lanmas?n?n ard?nda yatan sebeplerin ortadan kald?r?lmas? konusunda fazla ilerleme kaydedilemedi.

   S???nd?klar? ülkelerin tümünde ciddi bir d??lanmaya maruz kalan Rohingyalara bugüne dek anlaml? bir ??züm sunulmu? de?il. Banglade?’te 912.000’den fazla Rohingya hala ülkeye ilk geldikleri günkü gibi, ?ok basit bambu yap?larda ya??yorlar, seyahat ve ?al??ma konusunda k?s?tlama alt?ndalar ve tamamen insani yard?ma ba??ml? durumdalar. S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n (MSF) Cox’s Bazar’daki tesislerinde tedavi etti?i hastal?klar?n pek ?o?u, Rohingyalar?n katlanmak zorunda kald??? k?tü ya?am ?artlar?ndan, temiz tuvalet ve suya eri?imlerinin s?n?rl? olmas?ndan kaynaklan?yor. MSF hala her ay on binlerce hastay? tedavi ediyor. A?ustos 2017 ile Haziran 2019 aras?nda 1,3 milyon muayene ger?ekle?tirildi. ?ocuklar okula gidip resmi e?itim alamad???ndan, gelecek nesiller de i?inde ya?ad?klar? ?artlar? de?i?tirme imkan?ndan mahrum kal?yor. Bibi Jan, “?ocuklar?m? okula g?ndermek istiyorum fakat yeterince param yok, kamptan da ??kam?yoruz,” diye anlat?yor: “Bu yüzden ?ocuklar?m?z i?in gelecek hayal etmemiz zor. ?al??abilsek, da??t?lan bu erzaka da ihtiyac?m?z olmazd?, kendi ayaklar?m?z?n üzerinde durabilirdik o zaman.”

   Myanmar’daki Rohingyalar: “K?zg?nl???m?z? bile i?imizde tutuyoruz”

   Benzer ?ekilde, halen Myanmar’da olan Rohingyalar?n durumu da i? a??c? de?il. 1982’de ??kar?lan bir vatanda?l?k yasas?yla fiilen vatans?z durumuna dü?ürülen Rohingyalar?n daha ba?ka haklar? da son y?llarda ellerinden al?nd?. Bu haklar vatanda?l?kla ili?kili kat?l?m haklar?, e?itim ve evlenme haklar? ile aile planlamas?ndan, seyahat ?zgürlü?ü ve sa?l?k hizmetlerine eri?ime kadar uzan?yor.

   Gen? bir adam Ah Nauk Ye kamp?na bak?yor. 5.000’e yak?n insan?n ya?ad??? bu kamp a??r? kalabal?k, bak?ms?z ve ya?mur mevsiminde sel alt?nda kalma riski var. Kamptaki tek t?bbi kurulu? olan MSF düzenli mobil klinik hizmeti sa?l?yor. @Scott Hamilton/MSF

   2012’de Rohingya ve etnik Rakhine topluluklar? aras?ndaki ?iddet olaylar?nda bir?ok k?y tamamen y?k?ld?, yerle bir oldu. O zamandan bu yana Arakan Eyaleti’nin orta kesimlerinde ya?ayan 128.000 Rohingya ve Kaman Müslüman? a??r? kalabal?k ve son derece bak?ms?z kamp alanlar?nda ya??yor. Seyahat ?zgürlü?ü tan?nmayan ve ?al??mas?na izin verilmeyen, ayr?ca temel sa?l?k hizmetlerinden faydaland?r?lmayan bu insanlar da Banglade?’e s???nan Arakanl? Müslümanlar gibi tamamen insani yard?mlarla ya??yor.

   9.000 ki?inin ya?ad??? Nget Chaung b?lgesindeki Rohingyalardan biri olan Suleiman, “Burada ger?ek bir i? bulma imkan? yok, tutacak bal?k da yok denecek kadar az,” diyor. “Ticaret de ?ok az oldu?u i?in istedi?imiz ?eyleri alam?yoruz. ?nsanlar mutsuz; ba?ka bir yere gidemedikleri, ba?ka hi?bir ?ey yapamad?klar? i?in hayal k?r?kl??? ve k?zg?nl?k duyuyorlar. K?zg?nl???m?z? bile i?imizde tutuyoruz, ?ünkü konu?am?yoruz: ?yle bir imkan?m?z yok. En yak?n kasabaya gitmemize bile izin verilmiyor, o yüzden insanlar her ?eyi i?ine at?yor, t?kan?p kal?yorlar.”

   Suleiman Myanmar’?n Arakan (Rakhine) Eyaletinde, Nget Chaung K?yünde do?du, burada ya??yor ve buradan ayr?lmas? yasak. 2012’de k?yü yak?lmadan ?nce ??retmenlik yapan, ?evre k?y ve kasabalardaki camilerde Birmanca ve ?ngilizce ??reten Suleiman bugün MSF’nin Nget Chaung’daki tesisinin bek?ili?ini yap?yor. “Rohingyalar da Myanmardaki di?er etnik gruplar gibi, bizim tek iste?imiz burada ya?amak” diyor Suleiman: “Sadece ?zgür olmak, kendi ge?imimizi sa?lamak, geceleri korku duymadan uyuyabilmek istiyoruz. Myanmar’da kad?n ve erkeklerin sar?nd???, ete?e benzer ‘longyi’ k?yafeti ülkemizin simgelerindendir. Myanmar’da her etnik grubun kendine has bir longyi deseni var, bir tek biz Rohingyalar?n yok. Biz hi?bir ?eye sahip de?iliz. Ke?ke insanlar bize bakt???nda neysek onu g?rse. Tek iste?im insanlar?n Rohingyalar? tan?mas?.” @Scott Hamilton/MSF

   Arakan Eyaleti genelinde 550.000 ila 600.000 Rohingya kald??? dü?ünülüyor. Zaten zor olan hayatlar?, Myanmar Ordusu ile etnik Rakhine silahl? grubu Arakan Ordusu aras?nda giderek ?iddetlenen ?at??malar nedeniyle daha da zorla??yor, ?at??malar?n olumsuz sonu?lar? Rohingyalar? ve di?er etnik gruplar? do?rudan etkiliyor.

   Malezya’daki Rohingyalar ba?ka tehlikelere de a??k

   Rohingyalar son 30 y?ld?r s???nd?klar? Malezya’da da belirsizlik i?indeler. Malezya’daki Rohingyalar?n ve di?er s???nmac?larla mültecilerin yasal bir statüsü bulunmamas? onlar? giderek daha k?r?lgan hale getiriyor. Resmi olarak ?al??amayan mülteciler ?ehirlerdeki kara borsa ekonomisi i?inde kayboluyorlar. Burada istismara, bor? kar??l??? zorla ?al??t?r?lmaya ve i? cinayetlerine kar?? korumas?z durumda kal?yorlar. Sokakta yürümek, hatta sa?l?k tesisine ba?vurmak bile mültecilerin g?zalt? merkezlerine g?nderilmesi veya s?n?r d??? edilmesiyle sonu?lanabiliyor.

   Iman maa??n? düzenli alamasa da ?al??maya devam ediyor, ?ünkü ?antiyeden ba?ka kalacak yeri yok. @Arnaud Finistre/MSF

   22 ya??ndaki Iman Hussein, 2015’te Rakhine’den ka?arak bir süre Tayland’da kalm??, ard?ndan Malezya’ya, Penang’a gelmi?. Pek ?ok mülteci gibi o da Penang’?n h?zla geli?en in?aat sekt?ründe ?al??arak, kazand??? az miktarda parayla ge?inmeye u?ra??yor. ??veren 10 haftad?r maa??n? ?dememi?, fakat Iman burada ?al??maya devam etmekten ba?ka bir se?ene?i olmad???n? s?ylüyor. ?antiyede ya??yor, e?er i?i b?rak?rsa ortada kalacak.

   Yasal tan?nma ?art

   MSF’nin Myanmar ve Malezya Temsilcisi Benoit de Gryse, Rohingyalar?n maruz kald??? ayr?mc?l???n ard?nda yatan sebepleri ??zmek konusunda son 2 y?ld?r ciddi anlamda, ger?ek bir ?aba g?sterilmedi?ine i?aret etti. De Gryse ??yle konu?tu: “Rohingyalar?n daha iyi bir gelecek umudu olabilmesi i?in uluslararas? toplumun Myanmar’a y?nelik diplomatik ?abalar?n? ikiye katlamas? ve son derece gü?süz k?l?nm?? bu grubun yasal olarak tan?nmas?n? savunmas? gerekiyor.”

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app