比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   Bir kare bin kelimeye bedeldir: Foto?raflarla 2018

   2018 y?l?nda ekiplerimiz dünya ?ap?nda 70’ten fazla ülkede hayat kurtaran t?bbi insani yard?m ?al??malar?na devam etti (EN).

   Foto?raf??lar?m?z ve birlikte ?al??t???m?z foto muhabirleri tüm bu süre?te onlar?n yan?ndayd?. ??ine g?nülden ba?l? olan ekiplerimizin sahadaki ?al??malar?na tan?k olup onlar? foto?raflad?lar, yard?m ettikleri ki?ilerin ve topluluklar?n ?ykülerini aktarmam?za destek oldular.

   2018’de yard?m ula?t?rd???m?z insanlar?n bir k?sm? ?at??ma b?lgelerinden ka?t?, bir k?sm? ?iddet olaylar?n?n ortas?nda mahsur kald?. Baz?lar? hastal?klardan, salg?nlardan etkilendi, baz?lar? do?al afetlerden zarar g?rdü. Fakat her birinin anlatacak kendine ?zgü bir hikayesi vard?.

   Kas?m ay? ile 2018’in Aral?k ay? aras?nda ?ekilen bu foto?raflar, ?ektikleri ac?lar?n, k?r?lgan durumlar?n?n, cesaretlerinin ve zorluklar kar??s?nda gü?lü kalma ?abalar?n?n ?yküsü.

   Temmuz 2018, Cox’s Bazaar, Banglade?: Rohingya mülteciler, Cox’s Bazar’?n Moynargona b?lgesindeki Shofiullah Kata Kamp?’nda yiyecek da??t?m? i?in s?raya giriyorlar.?KATE GERAGHTY/FAIRFAX MEDIA

    

   Nisan 2018, Cox’s Bazaar, Banglade?: Halima ve annesi, Jatmoli ge?ici yerle?im merkezinde ya?mur alt?nda yiyecek da??t?m?n? bekliyor.?PABLO TOSCO/ANGULAR

    

   Nisan 2018, Cox’s Bazaar, Banglade?: Rozia ve iki ayl?k o?lu Zubair, Goyalmara’daki MSF hastanesindeler. Hastaneye yat?r?lan ?ocuklar?n bir?o?u, hijyenik olmayan do?um y?ntemleri ve hayatlar?n?n ilk günlerinde kamptaki sa?l?ks?z ya?am ?artlar? yüzünden enfeksiyon kap?yorlar.?PABLO TOSCO/ANGULAR

    

   Aral?k 2017, Kier, Güney Sudan: Gen? kad?nlar harabeye d?nmü?,?kullan?lmayan bir sa?l?k merkezinde toplanm??lar, MSF’nin gezici klini?inden sa?l?k g?revlisine muayene olmak i?in bekliyorlar.?FREDERIC NOY/COSMOS

    

   Aral?k 2017, Eski Fangak, Güney Sudan: Bir eczac? hastane eczanesinin tenteli cephesinde a??lm?? kü?ük bir pencereden gen? bir hastaya re?ete edilmi? ilac?n? veriyor.?FREDERIC NOY/COSMOS

    

   Kas?m 2018, Bunia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Bir sa?l?k ?al??an? hastalar? kontrol etmek i?in MSF’nin destek verdi?i ebola tedavi merkezinin k?rm?z? alan?na girmeden ?nce ki?isel korunma giysilerini denetliyor.?JOHN WESSELS

    

   Kas?m 2018, Bunia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Sa?l?k ?al??anlar?, kendilerine ait koruyucu ekipmanlar?n? giyip yeni in?a edilmi? ebola tedavi merkezinin k?rm?z? alan?na girmeye haz?rlan?rken birbirlerine sar?l?yorlar. JOHN WESSELS

    

   Kas?m 2018, Bunia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Yeni in?a edilen ebola tedavi merkezinde bir sa?l?k ?al??an?, ebola enfeksiyonu ta??d???ndan ?üphelenilen bir hastay? kar??lamak i?in bekliyor.?JOHN WESSELS

    

   Eylül 2018, Magaria, Nijer: Stabilizasyon odas? ekibi, damar i?i kateter yerle?tiriyor.?LAURENCE HOENIG/MSF

    

   A?ustos 2018, Diffa, Nijer: 14 ya??ndaki Mohammed ve karde?leri, kuzey Nijerya’daki silahl? bir grup taraf?ndan ka??r?lm??lar ve aylarca esaret alt?nda ya?ad?ktan sonra ka?arak ailelerinin bir b?lümüyle yeniden bir araya gelmi?ler. Pek ?ok cinayete tan?k olan Mohammed, MSF’nin Nijer’in Diffa ?ehrinde yürüttü?ü ruh sa?l??? projesi arac?l???yla destek almaya ba?lam??.?JUAN CARLOS TOMASI/MSF

    

   Ekim 2018, Irak: Yedi o?ul ve d?rt k?z büyüten 63 ya??ndaki Rasmiyya ülke i?inde yerinden edilmi? ki?iler i?in kurulan Amriyat el-Felluce kamp?nda ?imdi tek ba??na ya??yor. Rasmiyya’n?n ?yküsü, son y?llarda Irak’ta ?ok say?da ki?inin ya?ad??? ?iddet ve kayb?n farkl? katmanlar?n? yans?t?yor. Yedi o?lundan d?rdünü, ya?ad?klar? ?ehir Felluce’nin 2004 y?l?nda bombalamas? s?ras?nda kaybetmi?. Bir di?er o?lu 2006 y?l?ndan beri hapiste ve militanlarla i?birli?i yapmakla su?lan?yor. Di?er o?lu da bir grup silahl? adam taraf?ndan g?türülmü? ve o zamandan beri kendisinden haber al?nam?yor. K?zlar? ve di?er o?lu Ba?dat’ta ya??yor, ama kamp? ?evreleyen kontrol noktalar? Rasmiyya’n?n ?ocuklar?n? gidip g?rmesini engelliyor.?MOHAMMAD GHANNAM/MSF

    

   May?s 2018, Do?u Musul, Irak: 42 ya??ndaki Nashwan MSF’nin ameliyat sonras? bak?m odas?nda ameliyata haz?rlan?yor. Nashwan, sava?ta yaralan?p Musul’daki ?at??malar resmi olarak sona erdikten bir y?l sonra hala iyile?meye ?al??an ?ok say?da hastadan birisi.?SACHA MYERS/MSF

    

   Nisan 2018, Musul, Irak: Musul’un tarihi b?lgesi, 2016 - 2017 y?llar?nda ?ehri I??D olarak da bilinen ?slam Devleti grubundan geri almak i?in yo?un top?u ate?i, hava bombard?manlar? ve el yap?m? bombalarla yap?lan sald?r?lar ya?ad?. El yap?m? bombalar?n, patlamam?? mühimmat?n ve bubi tuzaklar?n?n varl??? ve ya?anan tahribat, ?ehrin tarihi kesiminin büyük b?lümüne hala girilemedi?i anlam?na geliyor. Bununla birlikte 5.000 ila 7.000 aras?nda insan, ?o?u zaman hasar g?rmü?, suyu ve elektri?i olmayan evlerine d?nmü? durumda.?SACHA MYERS/MSF

    

   Mart 2018, Saada vilayeti, Yemen: Haydanl? ?ocuklar, 2004 ile 2010 y?llar? aras?nda ger?ekle?en Saada sava??nda bombalanan evlerinin giri?inde poz veriyorlar.?AGNES VARRAINE-LECA/MSF

    

   Mart 2018, Hamer, Yemen: MSF fizyoterapisti Elizabeth, ameliyat olan gen? bir hastaya a?r?s?n? azaltmak i?in fizyoterapi uyguluyor.?AGNES VARRAINE-LECA/MSF

    

   Aral?k 2018, Aden, Yemen: 10 ya??ndaki Aya, silahl? bir grup ailesinin evine bomba att??? zaman baca??n? kaybetmi?. “Annem fizyoterapi seans?na gidece?imizi s?yleyince hep heyecanlan?yorum. Art?k ameliyat sonras?nda oldu?umdan daha gü?lüyüm. Tek ba??ma pazara gidiyorum ve evin ?nünde oynuyorum,” diyor Aya.?EHAB ZAWATI/MSF

    

   Ekim 2018, Amriyat el-Felluce kamp?, Irak: Felluceli 13 ya??ndaki Haussian ve ailesi, son ü? y?ld?r bir ?ad?rda ya??yor. Büyüyünce ne olmak istedi?i sorulunca Haussian “Hayatta kal?rsam doktor olmak istiyorum,” diyor.?MOHAMMAD GHANNAM/MSF

    

   Eylül 2018, Akdeniz: Uzun süren zorlu bir arama kurtarma operasyonundan sonra ve Libya sahil güvenli?iyle yap?lan müzakerelerin ard?ndan, uluslararas? sularda zor durumdaki ah?ap bir tekneden 17 ?ocuk ve bir hamile kad?n da dahil 47 ki?i emniyetli bir ?ekilde Aquarius gemisine bindirildi.?MAUD VEITH/SOSMéDITERRANéE

    

   Ocak 2018, Akdeniz: Akdeniz’de batan bir ?i?me bottan 99 ki?i kurtar?ld? ve Aquarius gemisinin güvertesine al?nd?. Denizde kaybolan erkeklerin, kad?nlar?n ve ?ocuklar?n say?s? bilinmiyor ve bo?ulduklar? tahmin ediliyor. ?ki kad?n?n ise ?ldü?ü do?ruland?.?LAURIN SCHMID/SOS MEDITERRANEE

    

   Ocak 2018, Akdeniz: MSF hem?iresi Aiofe Ni Mhurchu bir ikmal gemisinin denizden kurtard??? 27 ki?iden birine deniz tutmas?na kar?? ila? veriyor. Sudan, Somali, Gine, Fildi?i Sahili, Senegal ve Nijerya’dan gelen bu g??menler kü?ük, ah?ap bir teknede ve Sabratah ?ehrinin kuzeyinde, Libya sahilinden 55 deniz mili a??kta bir petrol platformu yak?nlar?ndayd?lar. Libaa’da, baz?lar? da Zouarah’taki Osama g?zalt? merkezinde uzun zaman ge?irmi?ti.?FEDERICO SCOPPA

    

   May?s 2018, Midilli, Yunanistan: Yeni gelen g??menlerden geride kalan binlerce cankurtaran yele?i, Midilli Adas?’ndaki bir ??plükte toplanm??.?ROBIN HAMMOND/WITNESS CHANGE

    

   Temmuz 2018, Midilli, Yunanistan: Moria Kamp?'nda ate?in etraf?nda toplanan ?ocuklar. Suriye, Afganistan, Irak, Sudan ve Kongo gibi ülkelerden gelip güvenli bir yer arayan binlerce insan, Avrupa’ya ula?mak i?in hayatlar?n? riske atmaya devam ediyor. Türkiye ve Ege Denizi yoluyla ula?maya ?al??anlar, Avrupa Birli?i ile Türkiye aras?ndaki anla?ma ve bu anla?man?n cayd?r?c? ve ?nleyici yakla??m? nedeniyle belirsiz bir süre i?in Yunanistan’daki adalarda s?k???p kal?yorlar.?ROBIN HAMMOND/WITNESS CHANGE

    

   Ekim 2018, Sak?z Adas?, Yunanistan: VIAL mülteci kamp?nda ya?ayan kü?ük bir ?ocuk a?? olmak i?in bekliyor.?ANNA PANTELIA/MSF

    

   Ocak 2018, Bekaa Vadisi, Lübnan: 10 karde?in en kü?ü?ü olan Amara, do?du?undan beri g??üs ve solunum sorunlar? ya??yor. MSF’nin hizmet verdi?i Elias Haraoui Devlet Hastanesi’ndeki ?ocuk sa?l??? servisine yat?r?lm?? ve orada 10 gün kalm??. Amara’n?n ailesi bir mülteci yerle?im merkezinde ya??yor ve iki karde?inin tedavi gerektiren fiziksel sakatl??? bulunuyor.?FLORIAN SERIEX/MSF

    

   Kas?m 2017, Roma, ?talya: ?talyanlardan ve ?o?u Nijerya’da gelen mülteci ve g??menlerden olu?an bir grup kad?n, bir ilkokulda tiyatro at?lyesi kurmu?. Oyunlar? at?lye kat?l?mc?lar?ndan birisi olan ve 2012’de ?talya’ya gelmek i?in Akdeniz’i ge?erken neredeyse hayat?n? ve bebe?ini kaybeden Patience’?n ?yküsüne dayan?yor.?ALESSANDRO PENSO/MAPS

    

   A?ustos 2018, Minsk, Belarus: Alyona ve Vadim, ayakta tedavi g?rdükleri 2 Numaral? Tüberküloz Dispanseri’nden evlerine d?nüyorlar. “?ki y?l ?nce ikimiz de hastanedeydik, ?imdi birlikte ya??yoruz ve ?al???p hayat?m?z? kazan?yoruz. O yüzden kimsenin tedaviden vazge?memesi gerekiyor,” diyor Vadim.?VIVIANE DALLES

    

   ?ubat 2018, Guerrero, Meksika: ?iddet olaylar? yüzünden yerinden edilmi? bir kad?n Guerrero eyaletindeki Apaxtla de Castrejón ?ehrinde ba???lanm?? kuma?lardan güne?lik dikiyor.?JUAN CARLOS TOMASI/MSF

    

   ?ubat 2018, Meksika: Bir adam MSF’nin La 72 s???na??nda dinleniyor. G??menlerin bir?o?u günlerce yol kat ettikten sonra ayaklar?nda yara ve bereler olu?uyor.?JUAN CARLOS TOMASI/MSF

    

   ?ubat 2018, Port-au-Prince, Haiti: Bir propan tank?n?n patlamas? yüzünden a??r ?ekilde yanan Shinder Avril, MSF’nin yan?k hastalar?na hizmet veren Drouillard Hastanesi’nde tedavi g?rüyor.?SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

    

   Aral?k 2018, Paoua, Orta Afrika Cumhuriyeti: ?ift?ilik yapan 33 ya??ndaki Leonard, Paoua Hastanesi’nde tedavi g?rüyor. Leonard, silahl? adamlar s???rlar?n? ?almaya ?al???rken ba??ndan vuruldu?unu s?ylüyor. Sald?r?dan bir gün ?nce kasabas?n?n silahl? bir grup taraf?ndan sald?r?ya u?ramas?n?n ard?ndan akrabalar?yla birlikte Betoko’dan ka?m??.?ALEXIS HUGUET

    

   Aral?k 2017, Paoua, Orta Afrika Cumhuriyeti: 13 ya??ndaki Nicsonne, k?yünde tarlada ?al???rken y?lan soktu?u i?in motosikletle iki saat uzakl?ktaki Paoua Hastanesi’nde tedavi g?rüyor. Y?lan sokmas? yüzünden zehirlenme, dünya ?ap?nda her y?l yüzlerce insan?n sakat kalmas?na ve 100.000’den fazla ki?inin ?lümüne yol a??yor. Son derece etkili tedavi y?ntemleri bulunsa da bu rakam ihmal edilmi? bütün tropik hastal?klar?n yol a?t??? ?lümlerden daha yüksek.?ALEXIS HUGUET

    

   May?s 2018, Gazze, Filistin: ?srail ordusunun silahs?z sivilleri hedef ald??? protestolar s?ras?nda yaral? bir adam olay yerinden g?türülüyor.?LAURENCE GEAI

    

   Haziran 2018, Gazze, Filistin: ?srail ordusunun kulland??? ger?ek mermilerle yaralanan Filistinliler, ameliyat sonras? bak?m i?in MSF klini?ine geliyor.?HEIDI LEVINE/SIPA PRESS

    

   Aral?k 2017, Ansongo, Mali: 40 ya??ndaki Mahamadou Agairi iki günlük bebe?ini “kanguru” tarz?nda ta??yor.?Normalde erkeklerin bebekleri ta??mad??? bir yerde bu, daha ?nce g?rülmemi? bir davran??. Mahamadou’nun e?i, MSF’nin destekledi?i hastanede do?um s?ras?nda ge?irdi?i ameliyattan sonra nekahet d?neminde.?SEYDOU CAMARA/MSF

    

   Mart 2018, Orta Kasai, Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Lwemba’daki tedavi edici beslenme merkezinde az ?nce sa?l?k kontrolünden ge?en iki ?ocuk ile anneleri Mama Kawala.?LéONARD PONGO/NOOR

    

   Mart 2018, ?turi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti: 56 ya??ndaki Bawma Yoame, k?yüne yap?lan sald?r? s?ras?nda a??r yaralanm?? ve ba??nda bir?ok derin kesik olu?mu?. ?imdi Bunia’daki bir hastane odas?nda iyile?iyor.?JOHN WESSELS

   A?ustos 2018, Moritanya: G?k gürültülü f?rt?na Moritanya’n?n Hodh ech Chargui b?lgesindeki Bassikounou’a do?ru eserken havay? kum tanecikleri dolduruyor. Buras?, Mbera mülteci kamp? ve civar?ndaki b?lgede MSF faaliyetlerinin toplanma noktas?.?NYANI QUARMYNE

    

   Ocak 2018, Borno eyaleti, Nijerya: ülke i?inde yerinden edilmi? ki?iler i?in Monguno’da kurulan bir kamp.?MARO VERLI/MSF

    

   Aral?k 2017, Kier, Güney Sudan: Hem?ire ve ebe Furaha Bazikanya gen? bir hamile kad?n? k?ye gelen gezici bir klini?in iki muayene alan?ndan birinde muayene ediyor.?FREDERIC NOY/COSMOS

    

   Ekim 2018, Jitomir, Ukrayna: MSF hem?iresi Olena Markova, Jitomir B?lge Tüberküloz Dispanseri’nde 78 ya??ndaki Lidiia Andriienko’ya i?itme testini nas?l yapaca??n? anlat?yor. Tüberküloz tedavisinde kullan?lan baz? ila?lar, i?itme kayb? dahil a??r yan etkilere yol a?abiliyor.?OKSANA PARAFENIUK

    

   Ekim 2018, Jitomir, Ukrayna: ?ok ilaca diren?li tüberküloz (??D TB) hastas? olan 31 ya??ndaki Mykola, Jitomir B?lge Tüberküloz Dispanseri’nin ortak alan?nda. 2018 y?l?nda MSF, Jitomir B?lge Tüberküloz Dispanseri ile i?birli?i i?inde Jitomir Oblast?’ndaki hastalara ilaca diren?li tüberküloz (?D TB) tedavisi sunmaya ba?lad?. Jitomir b?lgesi, Ukrayna’da en yüksek tüberküloz oranlar?ndan birisine sahip.?OKSANA PARAFENIUK

    

   Temmuz 2018, Bihac, Bosna Hersek: Yerel K?z?l Ha? g?nüllüleri, Bosna Hersek’in H?rvatistan s?n?r? yak?n?ndaki Bihac kenti ve civar?ndaki terk edilmi? binalarda izinsiz ya?ayanlara yiyecek temin ediyorlar.?KAMILA STEPIEN

    

   Mart 2018, Sebagoro, Uganda: Sanitasyon g?revlileri koleran?n s?kl?kla g?rüldü?ü bir b?lge olan Albert G?lü k?y?s?na ula?an Kongolu mültecilerin ellerini ve ayaklar?n? spreyliyorlar. Yakla??k 60.000 mülteci 2017’nin Aral?k ay? ile 2018’in Mart ay? aras?nda, ya?ad?klar? Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ?turi eyaletindeki ?at??malardan ka?arak tekneyle Uganda’ya ula?t?.?DIANA ZEYNEB ALHINDAWI

    

   Ocak 2018, Orta Afrika Cumhuriyeti: 14 ya??ndaki Colette amcas?n?n tecavüzüne u?ram??. ?imdi MSF'nin cinsel ?iddete maruz b?rak?lan ki?ilere y?nelik destek hizmetleri kapsam?nda Castors Hastanesi’nde t?bbi ve psikolojik tedavi g?rüyor. ALBERTO ROJAS

    

   Eylül 2018, Libya: G?zalt? merkezindeki bir kad?n: “Denizin ortas?nda terk edildik. ?nsanlar umutlar?n? kaybettiler. Neden insanlar?n denizde ?lmesine izin verdik ki? Bizler birer su?lu de?iliz.”?SARA CRETA/MSF

    

   Ocak 2018, Amman, ürdün: Bir MSF ?al??an?, do?umsal anomalisi olan gen? bir hastan?n yeni bir ü? boyutlu protezi denemesine yard?m ediyor. Kü?ük k?z bu sayede kendi t?rnaklar?n? boyayabilmi?.?HUSSEIN AMRI/MSF

    

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app