比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   54 foto?rafla binlerce hikaye - Y?l?n foto?raflar?

   Kas?m 2018’den Kas?m 2019’a kadar 12 ayda yay?nlad???m?z 8 binden fazla foto?raf? tarad?k, 2019’da yapt???m?z i?leri temsil etti?ini dü?ündü?ümüz g?rüntülerden sade ama kuvvetli bir se?ki haz?rlad?k.

   Ekiplerimiz 70 ülkede do?al afetler, salg?nlar ve ?at??malar kar??s?nda insanlara yard?m ederken, kendi ?al??anlar?m?z olan foto?raf??lar ve d??ar?dan anla?t???m?z sanat??lar da orada, o anlar? kaydettiler.

   Bu y?l?n bizce e?siz –ve güzel- taraf?, se?kimize katk?da bulunanlar?n ?e?itlili?i oldu. Bir olay?, zaman i?inde bir an? yakalay?p kaydeden her bir foto?raf??n?n kendi g?rme bi?imi, g?rdüklerini foto?raf makinesinin merce?inden yans?tma bi?imi var. Foto?raflar ger?e?i do?ru olarak, oldu?u gibi yans?t?yor; ya?ad???m?z ?u propaganda ve “yalan haber” devrinde kurulu?umuzun de?erli bir y?nü bu. Kar??n?zdaki 54 foto?raf, ekiplerimizin her gün g?rdüklerine ve yapt?klar?na tan?kl???m?z?n, sesleri duyurma ?abam?z?n kü?ük bir k?sm?d?r yaln?zca.

   MSF’nin sa?l??? te?vik ekibi, Honduras’?n ba?kent Tegucigalpa’n?n kenar mahallelerinden Nueva Capital’de kap? kap? gezerek insanlara MSF’nin b?lgedeki klinikte sa?l?k hizmeti verdi?ini, ?iddete maruz b?rak?lanlara y?nelik hizmetler bulundu?unu anlat?yor. Honduras, ?ubat 2019. MSF/Christina Simons.

    

   ?ocu?unu omzuna alm?? bir adam, Meksika’y? kat ederek kuzeye, ABD’ye giden g?? yolunda trene atlamak i?in f?rsat kolluyor. Aral?k 2018. MSF/Christina Simons.

    

   Meksika’da ?iddetin en yayg?n ya?and??? eyaletlerden Guerrero’da Ana ad?ndaki kad?n, silahl? gruplar aras?ndaki rekabet yüzünden k?yünde ya?anan y?k?m? anlat?rken yüzünü kapatm??. Meksika, ?ubat 2019. MSF/Juan Carlos Tomasi.

    

   Vodiane’de MSF’den hem?ire Svitlana Plygun, 54 ya??ndaki hastas? Tetiana’y? muayene ediyor. Vodiane’de gezici klinik hizmetleri, elektri?i olmayan, terk edilmi? bir evde veriliyor. Ukrayna, ?ubat 2019. MSF/Nico Dauterive.

    

   27 ya??ndaki Arakanl? Müslüman (Rohingya) Sawkina’n?n aya?? k?r?lm??. Sawkina Malezya’da do?up büyümü? ama Malezya vatanda?? de?il. Muhafazakar bir toplumda ya?ayan bo?anm?? bir kad?n olarak, kendisinin ve 13 ya??ndaki k?z?n?n ge?imini temin etmek i?in, ailesinin deste?iyle, kendi ayaklar?n?n üstünde durmak zorunda. Malezya, Nisan 2019. Arnaud Finistre.

    

   Bir zamanlar Torino Olimpiyat K?yü’nün bir par?as? olan, ?imdiyse yüzlerce g??men ve mültecinin zor ?artlar alt?nda ya?ad??? bu binada, bir adam merdiven bo?lu?undan a?a?? bak?yor. MSF burada, bina sakinlerinin yerel sa?l?k hizmetlerinden faydalanmas?n? destekleyen bir program yürütüyor. Torino, ?talya, Mart 2019. MSF/Giuseppe La Rosa.

    

   Muha kentinden arabayla 45 dakika uzakl?ktaki Mavza’da bir ?ocuk, etkisiz hale getirilmi? roketlerin yan?nda oturuyor. Taiz Vilayeti, Yemen, Kas?m 2018. MSF/Agnes Varraine-Leca.

    

   Ortopedist Dr. Maria Teresa Ingalla, karn?ndan vurulan bir hastan?n r?ntgenini inceliyor. Es-Salahana Hastanesi, Hudeyde, Yemen, Nisan 2019. MSF/Agnes Varraine-Leca.

    

   MSF’den cerrahlar, Temmuz 2018’de Gazze’deki protesto g?sterileri s?ras?nda ?srail Ordusu taraf?ndan vurulan ve kemik greftine ihtiyac? olan Yousri’nin baca??nda ilk kesi?i nereye atacaklar?na karar veriyor. El-Awda Hastanesi, Filistin, Ocak 2019. MSF/Jacob Burns.

    

   14 May?s 2018’de ?srail Ordusu taraf?ndan vurulan 38 ya??ndaki Filistinli Ahmed, metruk bir binada, ?ocuklar?yla birlikte ?evresine bak?n?yor. Filistin, Nisan 2019. Mohammed ABED.

    

   ?srail ordusu taraf?ndan 14 May?s 2018'de vurularak yaralanan 23 ya??ndaki Filistinli müzisyen Eyad, Gazze'de amat?r bir tiyatro grubunun performans?nda flüte ?evirdi?i koltuk de?ne?ini ?al?yor. Filistin, Nisan 2019. Mohammed ABED

    

   Alaa Bebek, Refik Hariri üniversitesi Hastanesi’nde MSF do?umevinde henüz dünyaya geldi. A??rl??? 3 kilo, boyu 51 santim. Do?uma Josianne Ebe ve Nagham Hem?ire yard?mc? oldu, annenin de bebe?in de sa?l?k durumu iyi. Beyrut, Lübnan, Nisan 2019. MSF/Severine Sajous.

    

   Bir MSF ?al??an?, yeni do?mu? bebe?iyle birlikte Nduta mülteci kamp?na d?nen bir kad?na yard?m ediyor. Kad?n, do?um komplikasyonlar? nedeniyle Kibondo Hastanesi’ne sevk edilmi?ti. Tanzanya, Kas?m 2018. MSF/Pierre-Yves Bernard.

    

   Denise Hem?ire, Güney Sudan’da Malakal Sivilleri Koruma B?lgesi’ndeki MSF hastanesine getirilen bir ?ocu?un ya?amsal belirtilerini kontrol ediyor. Mart 2019, MSF/Igor Barbero.

    

   Dedza’da ya?ayan seks i??isi Maria (isim de?i?tirilmi?tir), bir mü?terisi taraf?ndan ?iddete maruz b?rak?lm??. Maria, MSF’nin Dedza’da seks i??ileri i?in yürüttü?ü program kapsam?nda bu olay nedeniyle HIV ?nleyici tedavi g?rdü, cinsel sa?l?k ve üreme sa?l??? hizmetlerinden faydaland?. Malavi, Ocak 2019. MSF/Isabel Corthier.

    

   MSF ile ?al??an hem?ire Chrissie Nasiyo (ortada), Nsanje'deki bir klinikte bir grup seks i??isiyle g?rü?üyor. Malavi, Ocak 2019. MSF/Isabel Corthier

    

   Buzi kasabas?n?n ve ?dai Kas?rgas?’n?n burada yol a?t??? y?k?m?n havadan g?rünü?ü. Mozambik, Mart 2019. MSF/Pablo Garrigos.

    

   ?dai Kas?rgas?’n?n ard?ndan g?dan?n azald??? Mozambik’te ?ocuklar, kolera hastal??? bulunan sularda bal?k tutuyor. Nhamatanda b?lgesi, Mozambik, Nisan 2019. MSF/Mohammad Ghannam.

    

   Mahamed Mohammad, k?z?n? Kieke’ye a?? olmaya g?türüyor. Zakouma Milli Park? i?indeki Kieke’de MSF a??lama ekipleri, yar? g??er aileleri arayarak k?zam?k a??lar?n? tamamlamaya ?al???yor. ?ad, Nisan 2019. Juan Haro.

    

   Am Timan b?lgesinde, Mina K?yünde a?a?lar?n g?lgesine kurulan a??lama noktalar?nda MSF ekipleri insanlara k?zam?k a??s? yap?yor. ?ad, Nisan 2019. Juan Haro.

    

   Güney Sudan’?n kuzeydo?u kesimindeki Ulang’da MSF hastanesinin yatarak tedavi b?lümünde hem?ire Bárbara García ve Nyamach, ameliyat eldiveninden yap?lm?? balonla oynuyor. Nisan 2019. MSF/Igor Barbero.

    

   Güney Sudan’?n kuzeydo?usunda Ulang’daki MSF hastanesi yak?n?nda, Ying K?yü’nde gezici klinik ?al??mas? s?ras?nda MSF t?bbi ekibi lideri Benjamin Collins bir ?ocu?u muayene ediyor. Nisan 2019. MSF/Igor Barbero.

    

   Yerinden edilen ailelerin ?ocuklar?, eski bir in?aat alan?nda toplanm??. Yeni Emir’in Anka Saray? olmas? dü?ünülerek ba?lanan bu in?aatta ?imdi yerinden edilmi? insanlar ya??yor. Zamfara Eyaleti, Nijerya, Temmuz 2019. Benedicte Kurzen/NOOR.

    

   MSF’nin Haydan’daki hastanesinin triyaj (?ncelik de?erlendirme) alan?n?n ?nünde, muayene s?ras? bekleyenler. Saada Vilayeti, Yemen, Nisan 2019. MSF/Agnes Varraine-Leca.

    

   Saada kentinde, yerinden edilmi? insanlar?n kald??? alanda bir kad?n ve ?ocu?u, bar?nd?klar? k?s?mdan d??ar? bak?yor. Yemen, Nisan 2019. MSF/Agnes Varraine-Leca.

    

   Abs’in kuzeyinde, yerinden edilmi? insanlar?n ya?ad??? kampta karde?ini kucaklam?? bir k?z ?ocu?u. Yemen, Nisan 2019. MSF/Al Hareth Al Maqaleh.

    

   Hapsedilen mülteciler, Zintan g?zalt? merkezinin kap?s?ndaki bir delikten d??ar? bak?yor. Libya, Haziran 2019. MSF/Jér?me Tubiana.

    

   Yerinden edilmi? ve ruh sa?l??? sorunlar? ya?ayan 24 ya??ndaki bir Ezidi gen?, ?engal Da??’ndaki ?ad?r?nda. Irak, Eylül 2019. Emilienne Malfatto.

    

   Kamerunlu Mapechiyou, Ocean Viking arama-kurtarma gemisinin sancak y?nünden, denizde sürüklenmekte olan bo? bir ?i?me botu izliyor. Bo? ?i?me botlar, denizi a?may? ?al??an insanlar?n muhtemelen Libya Sahil Güvenli?ince ?nleri kesilerek Libya’ya geri g?türüldü?üne i?aret ediyor. Akdeniz, Eylül 2019. MSF/Hannah Wallace Bowman.

    

   2 gün ?nce annesi ve abisiyle birlikte ah?ap bir tekneden kurtar?lan 6 günlük bir k?z bebek, Ocean Viking gemisinin kad?nlar k?sm?nda kutudan bozma bir be?ikte uyuyor. Akdeniz, Eylül 2019. MSF/Hannah Wallace Bowman.

    

   Büyük bir k?zam?k salg?n? s?ras?nda, ?nleyici a??lama ?al??malar? kapsam?nda bebe?ine k?zam?k a??s? yapt?ran bir kad?n, Lunyeka Sa?l?k Merkezi’nden ayr?l?yor. Kasai Eyaleti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, May?s 2019. MSF/Pablo Garrigos.

    

   Biringi Hastanesi’nde MSF’nin tedavi ünitesinde Joseph Drobho Giria, k?zam?k ge?iren 2 ya??ndaki k?z? Bhileru Drobho’yu kucaklam??. ?turi Eyaleti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kas?m 2019. Alexis Huguet.

    

   ?leri evre HIV vakalar?n?n tedavi edildi?i Kabinda Hastanesinde, ilerlemi? HIV enfeksiyonu olan John ve Jean (isimleri de?i?tirilmi?tir) birbirine destek veriyor. Kin?asa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, A?ustos 2019. MSF/Pablo Garrigos.

    

   Sa?l??? te?vik faaliyetleri g?zetmeni Papa Lazard ?ark?lar s?yleyerek sa?l?kla ilgili de?erleri ve k?zam?k a??s?n?n ?nemini anlat?yor. Kweba K?yü, Lungonzo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, May?s 2019. MSF/Pablo Garrigos.

    

   Ndiovu K?yü sakinlerinden birine Lassa hummas? te?hisi konmu?. Hastan?n evini dezenfekte etmeye gelen su ve sanitasyon ekibi, k?y halk?na ?al??may? a??kl?yor. Nijerya, May?s 2019. MSF/Albert Masias.

    

   ?turi Eyaletinde topluluklar aras?ndaki ?iddet olaylar?yla yerinden edilmi? kad?nlar ve ?ocuklar, Bunia’daki kampta ?ad?rlar?n aras?nda bir araya gelmi?. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haziran 2019. MSF/Pablo Garrigos.

    

   Penang’?n Bagan Dalam b?lgesinde cuma namaz? i?in camiye do?ru giden gen? bir Arakanl? Müslüman’?n (Rohingya) silueti. Malezya, Nisan 2019. Arnaud Finistre.

    

   ü?üncü ?ocu?una 4 ayl?k hamile olan HIV pozitif Ma Thinzar, MSF’nin ?nsein’deki klini?inde. Yangon, Myanmar, Haziran 2019. Minzayar Oo.

    

   Irak Kürt B?lgesel Y?netimi alan?ndaki Bardara? Mülteci Kamp?’nda futbol oynayan Suriyeli Kürt mülteciler. Irak, Ekim 2019. Moises Saman / Magnum Photos, MSF i?in.

    

   Bardara? Mülteci Kamp? ?it boyunda oturmu? Suriyeli Kürt üvey karde?ler Ahmed (sa?da) ve Adham (solda). Irak, Ekim 2019. Vincent Haiges.

    

   Dr. Vishwas Reddy, hasta Karam Laccha’y? muayene ediyor. Laccha bir hafta boyunca idrar?n? yapamayarak sanc? ?ekmi?, bunun üzerine t?bbi yard?m almak i?in e?iyle beraber 10 kilometre yürümü?. Telangana Eyaleti, Hindistan, Ekim 2019. MSF/Tadeu Andre.

    

   MSF’den Dr. Djenabou Diallo, meme kanseri olan 77 ya??ndaki hasta Bambi Gandega’y? muayene ediyor. Bamako, Mali, Eylül 2019. MSF/Mohammad Ghannam.

    

   Verem ve ilerlemi? HIV hastas? Manfred, Ndamera Sa?l?k Merkezi’nde doktora muayene olmay? bekliyor. Malavi, Ekim 2019. MSF/Isabel Corthier.

    

   El Fa?er’deki ?ocuk hastanesinin s?tma ko?u?unda bir anne ve bebe?i. Kuzey Darfur, Sudan, Ekim 2019. MSF/Igor Barbero.

    

   Arkada?lar? ve yak?nlar?, Nsanje B?lge Hastanesi’nden taburcu edilen Austin’i kucakl?yor. Austin, ilerlemi? HIV te?hisiyle hastaneye yat?r?lm??t?. Malavi, Ekim 2019. MSF/Isabel Corthier.

    

   MSF’den bir ?of?r, Baringo’da y?lan sokma vakalar?nda art?? oldu?unun bildirilmesi üzerine b?lgede de?erlendirme yapmaya giderken, yollara bak?yor. Kenya, May?s 2019. MSF/Paul Odongo.

    

   8 ya??ndaki Jepngok Kiptui sa? eliyle tavuklar? besliyor. Jepngok asl?nda solakm??, ama daha 3 ya??nda, yata??nda uyurken onu y?lan sokmu?, y?lan sokmas?na hemen müdahale edilemedi?inden dolay? Jepngok’un sol kolunda ?ekil bozuklu?u olmu?. Kenya, May?s 2019. MSF/Paul Odongo.

    

   Berkit denen, ya?mur sular?n?n birikti?i kil havuzlardan evlere i?me suyu deve ve e?eklerle ta??n?yor. Somali b?lgesi, Etiyopya, Ekim 2019. MSF/Susanne Doettling.

    

   Hastalanan ya?l? bir kad?n k?ylüler taraf?ndan Louashi’de MSF’nin destekledi?i sa?l?k merkezine getiriliyor. Masisi b?lgesi, Kuzey Kivu Eyaleti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekim 2019. MSF/Pablo Garrigos.

    

   Masisi b?lgesinde, yerinden edilmi? insanlar?n ya?ad??? Kalehe Kamp?’nda 12 ya??nda bir k?z, ailesiyle ya?ad??? kulübenin ?nünde, gün ?????n? ka??rmadan ?devini bitirmeye ?al???yor. Kuzey Kivu Eyaleti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekim 2019. MSF/Pablo Garrigos.

    

   Ulang’daki büyük sel felaketinin ard?ndan, Wechniyaath’ta MSF’nin gezici klinik ?al??mas?nda bir ?ocuk, yetersiz beslenme bak?m?ndan kontrol ediliyor. Güney Sudan, Kas?m 2019. MSF/Nicola Flamigni.

    

   Sao Paolo’da Johnson&Johnson ila? ?irketinin ?nünde toplanan eylemciler, verem tedavisinde ?ok ?nemli bir ila? olan bedakilinin fiyat?n?n dü?ürülmesini talep ediyor. Brezilya, Ekim 2019. MSF/Julia Chequer.

    

   Uluslararas? G?? ?rgütü’nün ayarlad??? bir otobüste Suriyeli Kürt mülteciler. Suriye ile Irak aras?ndaki Sahela S?n?r Kap?s?’ndan ge?en mülteciler buradan otobüslerle Irak Kürt B?lgesel Y?netimi alan?ndaki Dohuk’a, Bardara? Mülteci Kamp?’na getiriliyor. Irak, Kas?m 2019. Moises Saman / Magnum Photos, MSF i?in.

    

   Bna K?yü yak?n?ndaki mezarl?kta, sava? ve ?at??malarda ?ldürülmü? Irakl? Kürtlerin mezar ta?lar?. Saddam Hüseyin’in 1980’lerin sonunda yürüttü?ü Enfal Operasyonlar?’nda ?ldürülen 60 bin ki?inin bir b?lümü de bu mezarl?kta yat?yor. Irak, Kas?m 2019. Moises Saman / Magnum Photos, MSF i?in.

    

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app