比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   O?lunu kurtaraca??ma s?z verdim

   Harap olmu? bir sokakta dola?an Suriyeli k?z ?ocu?u. Foto?raf: Eddy Van Wessel/MSF.

   Doktor Akin Chan, Hong Konglu bir cerrah ve ?u anda S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) ile Suriye’nin kuzey kesimindeki Tel Abyad’da ?al???yor. 18 y?l ?nce, o zaman bar???n hakim oldu?u Suriye’ye t?p ??rencisi olarak gelen Chan bugün, ?ok sevdi?i bu ülkeye cerrah olarak d?nü?ünü ve iki kü?ük ?ocu?u kurtarma ?abas?n? anlat?yor.

   16 Haziran 2018

   "18 y?l sonra yeniden Suriye topraklar?na ayak basarken karma??k duygular i?indeydim.

   2000 y?l?nda t?p fakültesinde birinci s?n?f ??rencisiydim. Okul d?nemi bitince iki ay boyunca ?e?itli yaz i?lerinde ?al??t?m. Gündüzleri kuryelik yap?yor ve teslimat/depo g?revlisi olarak ?al???yordum. Ak?amlar?ysa ortaokul bitirme s?navlar?na haz?rlanan ??rencilere ders veriyordum.

   Al?n terimle kazand???m parayla u?ak bileti ald?m. ?al??t???m iki i?i bitirdikten birka? gün sonra, kendimi g?züpek hissederek s?rt ?antamla yolculu?uma ba?lad?m.

   Türkiye’den Suriye’ye, oradan ?srail’e, ürdün’e ve son olarak M?s?r’a gittim.

   O zamanlar Suriye’de bar?? vard?; insanlar?n huzuru sava?la bozulmam??t? daha. Sokakta yürürken yan?n?zdan ge?enler gülümseyerek selam veriyordu. Gelip elinizi s?kanlar bile oluyordu. Parkta piknik yapan aileler beni de sofralar?na davet ediyordu. Bu yüzden Suriye en sevdi?im ülkelerden biri oldu.

   Bir zamanlar en sevdi?im ülke

   Suriye yedi y?ld?r sava?? ya??yor.

   Haberlerde, bakmaya dayanmas? zor sahneler g?rüyoruz. Dolay?s?yla, Suriye’nin kuzeydo?usunda bir MSF projesinde cerrah olarak ?al??mam teklif edildi?inde hi? tereddütsüz kabul ettim.

   Bir zamanlar en sevdi?im ülke olan Suriye’nin insanlar? i?in anlaml? bir ?ey yapabilmeyi yürekten istiyordum.

   Hong Kong’dan ba?lad???m yolculukta Suriye’ye varmam birka? gün sürdü, ?ünkü baz? kom?u ülkelerden s?n?r? ge?mekte ?e?itli zorluklar ya?ad?k.

   Kafamda bir sürü soru vard?: Daha ?nce Suriye’de bulunmu? olmam bir ?ey ifade edecek mi? 18 y?l sonra Suriye’yi acaba nas?l bulaca??m? Sonraki aylarda sorular?m?n cevaplar?n? buldum.

   Suriye’nin kuzeydo?u k?sm?nda, Türkiye s?n?r?na yak?n Tel Abyad kentinde S?n?r Tan?mayan Doktorlar (MSF) ile ?al??t?m.

   Ben varmadan hemen ?nce civarda yeniden ?at??malar patlak vermi?ti. Halen s?kl?kla silah sesleri duyuluyordu, ?zellikle de s?n?r b?lgesinde. Hava son derece gergindi.

   Rakka'da y?k?nt?lar?aras?nda?ya?amak

   Kuzey Suriye’de Rakka kenti y?k?nt?lar?. Foto?raf: Eddy Van Wessel/MSF.

   Tel Abyad’dan gelen hastalar?n d???nda hastanemize en ?ok hasta, ara?la iki saat mesafede bulunan Rakka’dan geliyordu.

   Rakka, 2014’ün ba?lar?ndan, 2017’nin Ekim ay?nda Suriye Demokratik Gü?leri ile ABD ?ncülü?ündeki koalisyon taraf?ndan geri al?n?ncaya kadar ?slam Devleti’nin (I??D) kontrolünde kald?.

   Sonra, sava? s?ras?nda Rakka’dan ka?m?? insanlar evlerine d?nmeye ba?lad?lar. Fakat Rakka’n?n y?k?nt?lar? may?nlarla ve patlamam?? ?e?it ?e?it mühimmatla doluydu. Siviller yerinden edildikleri s?rada kald?klar? yerlerden Rakka’ya d?ndük?e bize patlamalarda yaralanan pek ?ok ki?i gelmeye ba?lad?.

   Baz? insanlar yanl??l?kla may?na basm??t?. Baz?lar? evlerindeki buzdolab?n?n kapa??n? a?makla, tuzaklanm?? bir patlay?c?y? harekete ge?irmi?ti. Baz?lar? evini temizlerken hal?n?n alt?na saklanm?? bombalar patlad?. Ve baz?lar?n?n a?t??? bonbon ?ekeri kavanozu ellerinde patlad?. K?sacas?, insanlar?n gündelik i?leri Rakka’da can al?yor.

   Siviller i?in se?enekler, yerlerinden edilmekle, kendi evlerinde diken üstünde ya?amaktan ibaret.

   Oyuncak

   Bir gece hastanemize, Rakka’da patlamaya maruz kalm?? iki kü?ük yaral? getirildi.

   Biri, 10 ya??nda bir o?land?. A??r yaral?yd?. G?zbebekleri kocaman a??lm??t?, yani yüksek ihtimalle beyin kanamas? ge?iriyordu. Vücudunun üst k?sm?nda geni? bir b?lgede ciltalt? amfizem vard?; bu, hava i?eren organlar?n?n, muhtemelen akci?erlerinin y?rt?lm?? oldu?unu, bu yüzden havan?n cilt alt?nda topland???n? g?sterir.

   Bir süre onu canland?rmaya, hayata d?ndürmeye ?al??t?k ama sonunda, bu kadar a??r beyin ve akci?er yaralanmalar? sonucu, ?ocu?un ?ldü?ünü kabul etmek zorunda kald?k.

   Tel Abyad Hastanesi’nde tedavi g?ren ?ocuklar. Foto?raf: Eddy Van Wessel/MSF.

   Di?er yaral? 8 ya??nda bir o?lan ?ocu?uydu ve yaralar? kaybetti?imiz ?ocu?unki kadar a??r de?ildi. ?ocuk sürekli a?l?yordu, bu da hayati g?stergelerinin daha sabit oldu?unu dü?ündürür.

   Durumun ilk de?erlendirmesini yapt?ktan sonra ?ocu?un babas?na, ona ne oldu?unu sordum. Babas? da a?l?yordu.

   O s?rada birden anlad?m ki bu adam iki ?ocu?un da babas?yd?. ?ocuklar karde?ti.

   O anda en ?nemli ?ey, kü?ük o?lunun sa? kalmas?yd?. Adama, büyük o?lunun az ?nce vefat etti?ini s?ylemeye vaktim olmad?.

   O?ullar?n?n sokakta oyun oynad???n? s?yledi adam. Ellerine bir oyuncak alm??lar. Sonra o oyuncak patlam??.

   K?tü haberle beraber bir s?z vermek

   Derhal kü?ük ?ocu?u daha etrafl? muayene ettim.

   Yüzü küllerle kaplanm?? ve hafif?e yanm??t?. G?rünü?te a??r yaralar? yoktu fakat karn? ?i?mi?ti ve ac?yordu, bu da i? organlar?n?n yaraland???n? ve iltihapland???n? g?sterir.

   Ultrasonla bakt???m?zda kar?n bo?lu?unda s?v? oldu?unu, i? kanama ge?irmekte olabilece?ini g?rdük. Onu acilen ameliyata ald?k.

   Ameliyat yap?lma gere?ini ve buna dair riskleri babaya anlat?p onay?n? ald?ktan sonra, s?ra o en zor ana geldi. Bir cerrah olarak ona en k?tü haberi vermek zorundayd?m.

   Adama büyük o?lunun ?ldü?ünü s?ylerken ben de a?l?yordum. Evlad?n?n bedenini kuca??nda tutarak inledi. Bir yandan ?ptü, bir yandan a?lad?. Yüre?im burkuldu.

   Baba sonunda biraz sakinle?ti?inde, kendimi tutamay?p ona bir gecede iki o?lunu birden kaybetmeyece?ine s?z verdim. Kafamda hep ayn? dü?ünce vard?: “Kü?ük o?lunu kurtaraca??m, kurtarmak zorunday?m.”

   Tanr? de?ilim. ?lenleri hayata d?ndüremem. Her hastay? iyile?tirme gücüne bile sahip de?ilim. S?zümü belki de tutamayaca??m? ben de biliyordum. Ama o anda bu s?zü vermem gerekiyordu, bunu ta i?imden hissettim.

   Bu s?zü babay? rahatlatmak ve teselli etmek i?in mi verdim, yoksa kendi kendimi elimden gelenin ?tesini yapmaya te?vik etmek i?in mi, bilmiyordum. Normalde yapaca??m bir ?ey de?il bu, ama belki de o an orada kim olsa ayn? ?eyi s?ylerdi.

   ?ocuklar?n babas? ellerime sar?larak te?ekkür etti, ameliyathaneye girene kadar da elimi b?rakmad?.

   Kü?ük karde?i kurtarmak

   ?ocu?un karn?nda ameliyata ba?lad?m. ?nce ba??rsa??nda bir y?rt?k vard?, ama neyse ki di?er organlar?nda sorun yoktu. ?nce ba??rsa??n zarar g?ren k?sm?n? onard?m ve karn?nda biriken s?v?y? temizledim. Sonra ameliyat yerini dikip kapatt?m.

   Ameliyat? güvenle tamamlay?nca yeti?ip babaya haber verdim, her ?eyin yolunda gitti?ini s?yledim ona.

   Bir yandan a?lay?p bir yandan dualar okuyan baba, ameliyathaneden gülümseyerek ??kt???m? g?rür g?rmez ona verdi?im s?zü tuttu?umu anlad?. Ona, cerrahi a??ndan, bu hastaneden kü?ük o?luyla el ele ??kmamalar? i?in hi?bir sebep olmad???n? anlatt?m.

   Ac?yla d?ktü?ü g?zya?lar?, rahatlaman?n g?zya?lar?na d?ndü. ?abalar?m?n, büyük o?lunu kaybetmenin verdi?i ac?y? biraz olsun dindirebilmesini diledim.

   Birka? günlük tedaviyle kü?ük karde? yava? yava? iyile?ti. Baba da, kü?ük o?luyla hastanenin i?inde ufak yürüyü?ler yaparken yava? yava? gülümsemeye ba?lad?.

   Ve sonra taburcu oldu ?ocuk, babas?yla el ele hastaneden ??k?p gittiler. S?zümü tuttum."

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app