比较好的赌博app_首页(欢迎您)

<acronym id="sfwpj"></acronym>
 • <big id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><tt id="sfwpj"></tt></strike></big>

   <acronym id="sfwpj"></acronym>

  1. <track id="sfwpj"><strike id="sfwpj"></strike></track>
   <table id="sfwpj"><strike id="sfwpj"><b id="sfwpj"></b></strike></table>

   Temel ?la? ve A??lara Eri?im Kampanyas?: 20 y?lda neler yap?ld??

   2019 y?l?, S?n?r Tan?mayan Doktorlar’?n (MSF) Temel ?la? ve A??lara Eri?im Kampanyas?’n? ba?latmas?n?n 20. y?l?. Kampanya kapsam?nda, MSF taraf?ndan tedavi edilen insanlar ve herkes i?in ila?lar?n, tan? testlerinin ve a??lar?n eri?ilebilir olmas?na ve bunlar üzerine ara?t?rma-geli?tirme ?al??malar?n?n te?vik edilmesine ?al???l?yor.

   20. y?l?m?z bize t?pta yenilik?ilik ve ihtiyac? olan herkesin sa?l?k hizmetlerine eri?imi konusunda ?imdiye kadar ??rendi?imiz ve ba?ard???m?z ?eyler –ve ilerlerken yap?lmas? gerekenler- üstüne dü?ünme f?rsat? sa?l?yor.

   Temel ?la? ve A??lara Eri?im Kampanyas?'n?n 20 y?l?n? ?zetleyen dergimiz i?in t?klay?n: MSF Temel ?la? ve A??lara Eri?im Kampanyas? / 20. Y?l

   MSF Eri?im Kampanyas? 1999’da, geli?mekte olan ülkeler HIV/AIDS salg?n?n?n pen?esindeyken ba?lad?. Bu d?nemde zengin ülkelerde hayat kurtar?c? HIV ila? “kokteylleri” bu ?lümcül hastal??? kronik ve idaresi mümkün bir duruma d?nü?türmü?tü, fakat bu ila?lar?n fiyat? yüzünden ba?ka kimse bu imkandan faydalanam?yordu. Ayr?ca MSF’nin sa?l?k ?al??anlar?n?n elinde verem, s?tma ve Afrika uyku hastal??? gibi ihmal edilen hastal?klar i?in uygun tedavi se?enekleri yoktu, ?ünkü ila? ?irketleri yüksek ücretler ?deyemeyen insanlar i?in ila? geli?tirmeyi yeterince karl? bulmuyordu.

   MSF olarak, bu adaletsizli?in g?zümüzün ?nünde bunca insan?n hayat?na mal olmas?na seyirci kalamazd?k. B?ylece insanlar?n hayatta kalmak ve sa?l?kl? olmak i?in ihtiya? duyduklar? tedavileri ula?mas? ?nündeki engelleri a?mak amac?yla Eri?im Kampanyas?’n? ba?latarak ?zellikle fiyatlar?n dü?ürülmesine, ihtiya? duyan ülkelerde ila?lar?n ula??labilir olmas?na ve daha iyi tedavi se?enekleri i?in ara?t?rma yap?lmas?na odakland?k.

   Son 20 y?l i?inde MSF’nin ve sivil toplumun, hastalar?n hayat?n?n patentlerden ve ?irket karlar?ndan ?nce gelmesi konusundaki tepki ve talepleri sayesinde, hayat kurtar?c? temel ila? ve a??lar?n mevcut ve eri?ilebilir fiyatl? olmas? konusunda ilerlemeler kaydedildi:

   • HIV ila?lar?n?n fiyat? yüzde 99 azald?: 2000 y?l?nda bir ki?inin 1 y?ll?k tedavi maliyeti 10.000 dolar? ge?iyordu, bugünse bu rakam y?lda 100 dolar?n alt?nda. Bu, ?irket tekellerinin k?r?lmas?, s?k? bir rekabet do?mas? ve ?zellikle Hindistan’da, ula??labilir fiyatl? jenerik ila? üretimi sayesinde mümkün oldu.
   • 2000’lerin ba??nda MSF, “ACT now” kampanyas?yla s?tmada daha etkili tedavi y?ntemlerine ge?ilmesi, artemisinin baz? kombinasyon tedavisi (ACT) uygulanmas? ?a?r?s?nda bulundu. Afrika ülkelerinin ?o?u 2008 y?l? itibar?yla bu uygulamaya ge?ti.
   • MSF 2003’te ?hmal Edilen Hastal?klar ??in ?la? Giri?imi’nin (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) kurucular?ndan biri oldu. ?hmal edilen hastalar i?in tedavi geli?tiren, kar amac? gütmeyen bu ila? geli?tirme modeli ?imdiye dek s?tma, ?ocuklarda HIV, lay?manya, Chagas hastal??? ve uyku hastal???na kar?? sekiz tedavi y?ntemi geli?tirdi. K?sa süre ?nce kullan?lmaya ba?lanan, uyku hastal???n? tamamen a??zdan al?nan ila?larla tedavi eden feksinidazol da bunlardan biri.
   • MSF Temel ?la? ve A??lara Eri?im Kampanyas? 2000’lerin sonunda ve 2010’lar?n ba??nda beslenme ve a?? konusunu da i?erecek ?ekilde geni?ledi ve “Starved for Attention” (“?lgiye A?”) Kampanyas?n? yürüterek beslenme yetersizli?i ?eken ?ocuklara sa?lanan g?da yard?m?n?n niteli?ini artt?rmay? ba?ard?. “Adil A??” (A Fair Shot) kampanyas?yla, kriz durumunda insani yard?m kurulu?lar?n?n ?ocuklara y?nelik zatürre a??lar?na uygun bedelle ula?mas? sa?land?.
   • 2013’te hepatit C’yi tedavi eden yeni ila?lar?n piyasaya sürülmesiyle dünya, 1000 dolarl?k haplar? g?rdü. Kanser ila?lar? ve insülinde de fahi? ve giderek yükselen fiyatlar uygulanmas?yla birlikte bu durum, dikkatleri tüm dünyay? etkileyen ila?ta fahi? fiyat krizine y?neltti. MSF ve ba?ka sivil toplum kurulu?lar? ?ok say?da ülkede Gilead gibi ?irketlerin tekeline kar?? dava a??lmas?n? destekleyerek hepatit C tedavisinde en ?nemli ila?lar i?in fiyat?n se?ilen ülkelerde hap ba??na yakla??k 1 dolara dü?mesine katk?da bulundu. Ama hala tedavi bekleyen on milyonlarca insan var.

   MSF Temel ?la? ve A??lara Eri?im Kampanyas? Direkt?rü Dr. Els Torreele, “Bugün t?pta yenilik?ilik ve eri?im krizi gitgide küreselle?iyor, gerek geli?mekte olan gerekse geli?mi? ülkelerden insanlar, bizim 70’ten fazla ülkede onlarca y?ld?r g?rdü?ümüz eri?im s?k?nt?lar?n?n ayn?n? ya?ar oldular,” dedi. Dr. Torreele ??yle devam etti: “Günümüzde ila?lar?n geli?tirilme ve sat?lma ?ekli, tüm dünyada insanlar?n ihtiya? duydu?u tedaviyi, onlar?n eri?ebilece?i fiyatta sa?lam?yor; bunu art?k kabul etmek gerek. Ger?ekten dünya ?ap?nda olan bir sorun i?in, devletlerin ve ara?t?rma camias?n?n aya?a kalkt???n?, etkili ??zümler ?nerdi?ini g?rmeliyiz art?k. K?sacas?, bu i?i her i? gibi yapmak ?lümcül olacak.”

   Bugün pek ?ok yeni ila?, a?? ve tan? testi, yüksek fiyatlar?ndan dolay? eri?ilemez durumda. Tekeller ise daha gü?lü, ila? ?irketlerinin iktidar? art?k daha küresel. Bu engeller tüm dünyadaki “?laca Eri?im” hareketini yeniden ad?m atmaya, kara de?il insan hayat?na odaklanan anlaml? d?nü?ümler talep etmeye zorluyor. Bu yard?m meselesi de?il, adalet meselesi.

   Temel ?la? ve A??lara Eri?im Kampanyas? ?u ?a?r?larda bulunuyor:

   • De?i?im talep eden dalga yakalans?n: Tüm dünyada ila? pahal?l???na, sa?l?k sistemlerinin mali zorluklar nedeniyle ??kmesine ve insanlar?n tedavi edilemedikleri i?in ?lmesine duyulan ?fkeye y?n verilmeli; bu ama?la, de?i?im talep eden, giderek artan say?da insanla i?birlikleri yap?lmal?.
   • ?la? ?irketlerinin yüksek fiyatland?rma i?in uydurdu?u yalanlara son: ?la? denen ?eyin pahal? oldu?u ve ?yle olmas? gerekti?i ?eklindeki yanl?? anlat?m art?k bir yana b?rak?ls?n, tarihe g?mülsün. ?la? ?irketleri fiyatland?rma y?ntemleri ve ara?t?rma maliyetleri konusunda ?effaf ve hesap verebilir olmal?.
   • Patent istismar?na son: ?la? endüstrisi zaten var olan ila?larda g?stermelik de?i?iklikler yaparak yeni patentler alamas?n, bu yolla tekellerini geni?letip eri?ilebilir fiyatl? jenerik ila?lar?n piyasaya sürülmesini geciktiremesinler.
   • Eri?im i?in harekete ge?en ülkeler te?vik edilip korunsun: Ula??labilir fiyatl? ila?lara eri?mek yasal bir hakt?r, bu hakk? kullanmak isteyen Hindistan, Tayland, Brezilya, Kolombiya, Malezya ve di?er ülkelerin uygun fiyatl? ila? ve a??lar üretmesine ve almas?na izin verilmeli; ülkeler bu sebeple ila? ?irketlerinin veya ba?ka ülkelerin bask?s? alt?nda kalmamal?.
   • Ar&Ge’nin ortak bir sorumluluk olarak te?vik edilmesi ve düzenlenmesi: T?pta yenilik?ilik kamu ve ?zel sekt?rün a??k ve toplu bir ?aba i?inde oldu?u bir “toplumsal s?zle?me” ile geli?tirilmeli. Ama? lüks tüketim ürünü sunmak de?il, faydal? halk sa?l??? ara?lar? sunmak. Bilginin ve yeni tedavi y?ntemlerinin ?zelle?tirilmedi?i, bilakis payla??ld???, kamu yarar?na yap?lan, a??k ve ortakla?a ara?t?rma ve geli?tirme ?al??malar? benimsenmeli. T?pta Ar&Ge insanlar?n nerede ya?ad???na bakmaks?z?n onlar?n sa?l?k konusundaki ihtiya?lar?na y?nelsin, verem, antibiyotik direnci, salg?n hastal?klar ve ihmal edilen hastal?klara odaklans?n.

   Yorum Yap?n

   比较好的赌博app